11 đs GT1 1 45 kho tai lieu THCS THPT

14 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:15

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: Lớp: 1) Tìm tập xác định hàm số: (4đ) KIỂM TRA TOÁN(2016-2017) a y = cot(x + ) Điểm Đề A b y = Thời gian: 45phút c y = 2) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: (3đ) a y = f(x) = sin2x.cot3x b y = f(x) = c y = f(x) = + cosx.sin() 3) Tìm GTLN, GTNN hàm số: (3đ) a y = 2sin(x - ) + b y = – c y = ……………………………………………… Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: Lớp: 1) Tìm tập xác định hàm số: (4đ) a y = tan(x + ) KIỂM TRA TOÁN(2016-2017) b y = c y = 2) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: (3đ) Thời gian: 45phút Điểm Đề B a y = f(x) = sin3x.tan2x b y = f(x) = c y = f(x) = + sinx.cos() 3) Tìm GTLN, GTNN hàm số: (3đ) a y = 2cos(x - ) + b y = - c y = ………………………………………………………… ……………………………………………………… ... c y = f(x) = + sinx.cos() 3) Tìm GTLN, GTNN hàm số: (3đ) a y = 2cos(x - ) + b y = - c y = ………………………………………………………… ……………………………………………………… ... 1) Tìm tập xác định hàm số: (4đ) a y = tan(x + ) KIỂM TRA TOÁN(201 6-2 017) b y = c y = 2) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: (3đ) Thời gian: 45phút Điểm Đề B a y
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 đs GT1 1 45 kho tai lieu THCS THPT , 11 đs GT1 1 45 kho tai lieu THCS THPT