DS c2 8 đề kho tai lieu THCS THPT

2 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:03

KIỂM TRA 45’ HỌ TÊN Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: Một lọ gồm hoa đỏ; hoa vàng hoa trắng Số cách chọn hoa có đủ màu, hoa đỏ nhiều hoa vàng là: A 1680 B 1470 C 160 D 7560 Từ chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9 lập số tự nhiên gồm năm chữ số đôi khác lớn 50000 A 8400 B 15120 C 6720 D 3843 1,3,5, 7,9 Từ chữ số lập số tự nhiên có chữ số mà số có mặt chữ số , chữ số lại có mặt lần 6! A 66 B 6! C 6.5.4.4.4.4 D 2! Số 2016 có ước nguyên dương? A 26 B 10 C 46 D 36 Có cách xếp bạn nam bạn nữ thành hàng dọc cho bạn nữ đứng cạnh nhau? A 2!.5!.5! B 10! C 6.5! D 6!.5! Một tổ gồm nam nữ Hỏi có cách chọn em trực cho có nữ? A ( C7 + C6 ) + ( C7 + C6 ) + C6 B  470  2 C C11.C12 D 245 Một tổ học sinh có nam nữ yêu cầu xếp thành hàng ngang Số cách xếp cho khơng có bạn nữ đứng cạnh A 9!− 3!.7! B 151200 C 25200 D 86400 Có học sinh nam học sinh nữ xếp vào ghế Số cách xếp cho bạn nam ngồi cạnh bạn nữ ngồi cạnh là: A Kết khác B 1728 C 3456 D 288 Một tổ gồm có học sinh nam học sinh nữ Chọn từ học sinh làm vệ sinh Có cách chọn có học sinh nam A 60 B 90 C 165 D 155 Từ chữ số 1; 2;3; 4;5;6 lập số tự nhiên có năm chữ số khác thiết phải có chữ số ? A 100000 B 600 C 720 D 480 Đa giác có 10 đỉnh, số hình chữ nhật có đỉnh đỉnh đa giác A 210 B 10 C 25 D 30 Số giao điểm tối đa đường chéo đa giác lồi có 10 đỉnh mà giao điểm nằm đa giác A 210 B 10 C 25 D 30 d , d d Cho đường thẳng song song với Trên có 10 điểm phân biệt, d có n điểm phân biệt ( n ≥ ) Biết có 2800 tam giác có đỉnh Câu 14: điểm cho Vậy n là: A 15 B 20 C 25 D 30 Có số tự nhiên có chữ số khác khác mà số ln có mặt hai chữ số chẵn hai chữ số lẻ: 2 1 2 2 A 3!C3 C5 B 4!C4C5 C 4!C4 C5 D 3!C4 C5 Trang Câu 15: Câu 16: 1  Số hạng không chứa x khai triển  x + ÷ x  A 56 B 28 C 70 n 2 3 Tính tổng: S = − 2Cn + Cn − Cn + + ( −1) 2n Cnn A ( −1) n Câu 17: C ( −2 ) n B Trong khai triển ( + 3x ) là: A 39 C20 20 D D −1 với số mũ tăng dần,hệ số số hạng đứng 12 B 312 C20 11 C 311 C20 10 D 310 C20 15 Câu 18: Câu 19:   Số hạng không chứa x, ( x > ) khai triển  x − ÷ là: x  A 25 C156 B −26 C155 C −25 C155 D 26 C156 Tìm hệ số số hạng chứa x8 khai triển nhị thức Niu-tơn n    − x ÷ , ( x > ) biết n số nguyên dương thỏa mãn phương trình x  Cnn++41 − Cnn+3 = ( n + 3) Câu 20: A 459 B 495x8 Mệnh đề sau sai: C 495 A −1 = Cn0 − 2Cn1 + 4Cn2 − + ( −2 ) Cnn B 3n = Cn0 + 2Cn1 + 4Cn2 + + 2n Cnn C = Cn0 − Cn1 + Cn2 − + ( −1) Cnn D 2n − = Cn1 + Cn2 + + Cnn n n Câu 21: Câu 22: D 459x8 Khai triển ( x + 1) = a0 x n + a1 x n −1 + a2 x n − + + an ; ( n ∈ ¥ * ) n Biết tổng hệ số 2187 Khi a0 + 2a1 + a2 A 1696x B −1696 C.1696 D.1248 Tính tổng biểu thức S = 210 − C101 29.5 + C102 28.52 − C103 2753 + C104 26.54 − + C108 22.58 − C109 2.59 + 510 A (2.(−5))10 B −310 C 310 D −2310 10 Câu 23: Câu 24: 1  Cho khai triển nhị thức:  + x ÷ = a0 + a1 x + + a9 x + a10 x10 Hệ số ak lớn 3  khai triển k : A.3 B.5 C.6 D 2017 + (32 − 1)C2017 + (33 − 1)C2017 + (32017 − 1)C2017 Tính tổng T = 2C2017 A T = 32017 − Câu 25: Cho khai triển ( B T = 42017 − 22017 D T = 22017 2+ ) 15 C T = 42017 − = I + N I phần chứa số hạng vô tỉ, N phần chứa số hạng số nguyên Hỏi I gần với số A 6349266 B 6349287 C 7808753 D 1459466 Trang ... chứa x8 khai triển nhị thức Niu-tơn n    − x ÷ , ( x > ) biết n số nguyên dương thỏa mãn phương trình x  Cnn++41 − Cnn+3 = ( n + 3) Câu 20: A 459 B 495x8 Mệnh đề sau sai: C 495 A −1 = Cn0
- Xem thêm -

Xem thêm: DS c2 8 đề kho tai lieu THCS THPT , DS c2 8 đề kho tai lieu THCS THPT