4 de kiem tra vatly 7 hkII 14 15 kho tai lieu vat ly

3 44 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:03

PHỊNG GDĐT HUYỆN HĨC MƠN TRƯỜNG THCS PHAN CƠNG HỚN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2014 - 2015 MƠN VẬT LÍ - LỚP THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1đ) - Có thể làm nhiễm điện vật cách nào? - Có loại điện tích? Kể tên? Câu 2: (2đ) - Có ba vật A, B, C được nhiễm điện cọ xát A hút B; B đẩy C; C mang điện tích dương Vậy A B mang điện tích gì? - Tại cánh quạt điện sau thời gian hoạt động lại có nhiều bụi bám vào, mép cánh quạt? Câu 3: (2đ) - Chất dẫn điện gì? Cho hai ví dụ chất dẫn điện? - Dòng điện gây tác dụng gì? - Nguồn điện gì? Câu 4: (2đ) - Cường độ dòng điện gì? Kí hiệu cường độ dòng điện gì? - Đơn vị đo hiệu điện gì? - Người ta dùng dụng cụ gì để đo hiệu điện thế? Cách nhận biết dụng cụ đó? Câu 5: (1đ) Đổi đơn vị sau: a) 700 mA= ? A c) 4,5V= ? mV b) 0,25 A = ? mA d) 300 mV = ? V Câu 6:(2đ) - Vẽ sơ đồ mạch điện gờm: pin, cơng tắc, bóng đèn mắc nối tiếp biễu diễn chiều dòng điện mạch Vẽ thêm ampe kế đo cường độ dòng điện mạch, vôn kế đo hiệu điện cực nguồn điện đánh dấu chốt dương ampe kế, vơn kế - Trên vỏ pin có ghi 3.0V, số cho biết điều gì? Hết PHỊNG GDĐT HUYỆN HĨC MƠN TRƯỜNG THCS PHAN CƠNG HỚN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2014 - 2015 MƠN VẬT LÍ - LỚP THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1 điểm) - Có thể làm nhiễm điện nhiều vật cách cọ xát (0,5đ) - Có hai loại điện tích: điện tích dương điện tích âm (0,5đ) - Vật bị nhiễm điện có khả hút vật nhỏ nhẹ khác (0,25đ) - Vật bị nhiễm điện có khả tạo tia lửa điện (0,25đ) Câu 2: (2 điểm) - A mang điện tích âm (0,5đ) - B mang điện tích dương (0,5đ) -Giải thích đúng (1đ) Câu 3: (2 điểm) - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua (0,5đ); ví dụ đúng 0,25đ - Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý (0,5đ) - Nguồn điện thiết bị có khả cung cấp dòng điện để dụng cụ điện hoạt động (0,5đ) Câu 4: (2 điểm) - Đại lượng cho biết độ mạnh yếu dòng điện gọi cường độ dòng điện (1đ); Kí hiệu: I (0,25đ) - Đơn vị hiệu điện vôn (0,25đ) - Dùng vôn kế Cách nhận biết: bề mặt có ghi chữ V (0,5đ) Câu 5: (1 điểm) a) 700 mA = 0,7 A c) 4,5V= 4500 mV b) 0,25 A = 250 mA d) 300 mV = 0,3 V Câu 6: (2 điểm) - Vẽ đúng sơ đờ mạch điện (1đ) Biểu diển đúng chiều dòng điện (0,5đ) - 3,0 V hiệu điện hai cực pin chưa mắc vào mạch (0.5đ) - NỘI DUNG KIỂM TRA THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG MƠN VẬT LÍ TRONG KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2014-2015 Hình thức tự luận Thời gian làm 45 phút Nội dung kiến thức cần kiểm tra theo chuẩn KNKT: Hết tuần 32 Tên chủ đề Chủ đề 15 Chủ đề 16 Chủ đề 17 Chủ đề 18 Chủ đề 19 Chủ đề 20, 21 Chủ đề 22,23 Chủ đề 24 Điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao - Giải thích tượng đơn giản nhiễm điện cọ xát -Có thể làm nhiễm điện vật cách nào? -Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có tính chất (khả năng) gì? -Có loại điện - Bài tập hai tích? Kể tên? loại điện tích -Các vật nhiễm điện tương tác với nào? - Ng̀n điện gì? - Ng̀n điện có đặc điểm gì? - Chất dẫn điện - Một số chất dẫn điện, gì? chất cách điện phổ biến - Chất cách điện gì? - Vẽ sơ đồ mạch điện - Trình bày tác dụng dòng điện - Kết luận - Nhận biết ampe kế - Đổi đơn vị CĐDĐ (khái niệm, - Nhận biết vôn kế CĐDĐ đặc điểm, dụng cụ - Đổi đơn vị HĐT đo, đơn vị) - Kết luận HĐT (khái niệm, đặc điểm, dụng cụ đo, đơn vị) - Bài tập mắc thêm vôn kế, ampe kế 4.25đ 0.75đ 5đ Cộng 1.5 đ 1.5 đ 0.5 đ 1đ 1đ 0.5 đ 3đ 1đ 10 đ ... (0.5đ) - NỘI DUNG KIỂM TRA THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG MƠN VẬT LÍ TRONG KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 20 14- 2 015 Hình thức tự luận Thời gian làm 45 phút Nội dung kiến thức cần kiểm tra theo chuẩn KNKT:... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 20 14 - 2 015 MÔN VẬT LÍ - LỚP THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1 điểm) - Có thể... (0,25đ) - Dùng vôn kế Cách nhận biết: bề mặt có ghi chữ V (0,5đ) Câu 5: (1 điểm) a) 70 0 mA = 0 ,7 A c) 4, 5V= 45 00 mV b) 0,25 A = 250 mA d) 300 mV = 0,3 V Câu 6: (2 điểm) - Vẽ đúng sơ đồ mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 de kiem tra vatly 7 hkII 14 15 kho tai lieu vat ly , 4 de kiem tra vatly 7 hkII 14 15 kho tai lieu vat ly