THI HKI m n l 8 NH 2014 2015 kho tai lieu vat ly

3 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: Vật lý – Lớp Ngày kiểm tra: 17/12/2014 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) Một người xe máy từ A đến B dài 10km hết 15 phút, sau lại tiếp tục từ B đến C dài 6km với vận tốc 30km/h a Tính thời gian xe máy hết quãng đường từ B đến C b Tính vận tốc trung bình người quãng đường từ A đến C Câu 2: (3 điểm) Một hồ nước hình hộp chữ nhật cao 2,4m chứa đầy nước a Tính áp suất nước tác dụng lên đáy hồ Biết trọng lượng riêng nước 10.000N/m3 b Tính áp suất nước tác dụng lên điểm A nằm cách đáy hồ 1m c Nếu làm lượng nước hồ giảm nửa lúc áp suất nước tác dụng lên đáy hồ tăng hay giảm? Câu 3: (1,5 điểm) Hãy diễn tả lời yếu tố lực hình vẽ sau: 10N F Câu 4: (2 điểm) a Hãy kể tên loại lực ma sát mà em học cho biết lực ma sát sinh ? b Giải thích bánh xe phải có khía rãnh Câu 5: (1,5 điểm) Trình bày hiểu biết em áp suất khí Từ cho biết bịt chặt lỗ nhỏ nắp bình nước tinh khiết nước có chảy bình thường hay khơng ? Giải thích -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI – VẬT LÝ Ngày kiểm tra: 17/12/2014 ( ĐỀ 2) Câu 1: (2 điểm) a Thời gian xe máy hết quãng đường từ B đến C: 0,2h điểm b Vận tốc trung bình người qng đường từ A đến C: 35,6km/h1 điểm Câu 2: (3 điểm) Một hồ nước hình hộp chữ nhật cao 2,4m chứa đầy nước a Tính áp suất nước tác dụng lên đáy hồ Biết trọng lượng riêng nước 10000N/m3 b Tính áp suất nước tác dụng lên điểm A nằm cách đáy hồ 1m c Một người múc bớt nước hồ làm lượng nước giảm nửa Hỏi lúc áp suất nước tác dụng lên đáy hồ tăng hay giảm? a Áp suất nước tác dụng lên đáy hồ: 24000N/m2 điểm b Áp suất nước tác dụng lên điểm A: 14000N/m2 1,5 điểm c Lượng nước giảm nửa làm cho áp suất nước tác dụng lên đáy hồ giảm Câu 3: (1,5 điểm) Diễn tả yếu tố lực 0,5 điểm 1,5 điểm 10N F Câu 4: (2 điểm) a Nêu rõ loại lực ma sát 1,5 điểm ( Nêu loại lực ma sát xuất loại lực ma sát.) b Trả lời bánh xe phải có khía rãnh 0,5 điểm Câu 5: (1,5 điểm) Trình bày áp suất khí điểm Trả lời bịt chặt lỗ nhỏ nắp bình nước tinh khiết nước khơng chảy bình thường giải thích 0,5 điểm ... dụng l n đi m A n m cách đáy hồ 1m c M t người m c bớt n ớc hồ l m l ợng n ớc gi m n a Hỏi l c áp suất n ớc tác dụng l n đáy hồ tăng hay gi m? a Áp suất n ớc tác dụng l n đáy hồ: 2400 0N /m2 đi m. .. A đ n C: 35,6km/h1 đi m Câu 2: (3 đi m) M t hồ n ớc h nh hộp chữ nh t cao 2, 4m chứa đầy n ớc a T nh áp suất n ớc tác dụng l n đáy hồ Biết trọng l ợng riêng n ớc 1000 0N /m3 b T nh áp suất n ớc... suất n ớc tác dụng l n đi m A: 1400 0N /m2 1,5 đi m c L ợng n ớc gi m n a l m cho áp suất n ớc tác dụng l n đáy hồ gi m Câu 3: (1,5 đi m) Di n tả yếu tố l c 0,5 đi m 1,5 đi m 1 0N F Câu 4: (2 đi m)
- Xem thêm -

Xem thêm: THI HKI m n l 8 NH 2014 2015 kho tai lieu vat ly , THI HKI m n l 8 NH 2014 2015 kho tai lieu vat ly