Vat ly 8 de va dap an kho tai lieu vat ly

2 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,5 điểm) Công học phụ thuộc vào yếu tố nào? Hãy viết cơng thức tính cơng học, nêu rõ đơn vị đại lượng dùng công thức Câu 2: (2,0 điểm) Công suất: định nghĩa, viết công thức cho biết đơn vị dùng cơng thức Câu 3: (2,0 điểm) Thế dẫn nhiệt? Dẫn nhiệt hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất nào? Khi thời tiết lạnh, ta mặc nhều áo mỏng thấy giữ ấm cho thể áo dầy? Giải thích Câu 4: (1,5 điểm) Các chất cấu tạo nào? Vận dụng kiến thức học cấu tạo chất để giải thích tượng thả cục đường vào nước nóng sau khuấy lên, đường tan nước có vị Câu 5: (1,5điểm) Một cần trục nâng vật nặng 100kg lên độ cao 5m thời gian 10 giây Tính: a Trọng lượng vật b Công suất cần trục thực Câu 6: (1,5 điểm) Một người pha kg nước nhiệt độ 800C vào nước nhiệt độ 200C lượng nước nhiệt độ 400C Tính khối lượng nước nhiệt độ 20 0C? Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/(kg.K) Bỏ qua mát nhiệt lượng môi trường xung quanh - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ – Năm học 2014 – 2015 Câu 1: (1,5điểm) - Công học phụ thuộc hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật quãng đường vật dịch chuyển (0,5đ) ( Lưu ý: thiếu hai yếu tố không cho điểm) - Viết công thức (0,5đ) - Nêu đơn vị đại lượng dùng công thức (0,5đ) Câu 2: (2,0 điểm ) - Công suất xác định công thực đơn vị thời gian (1,0đ) - Cơng thức tính cơng suất: P = A/t (0,5đ) - P công suất (W), A công (J), t thời gian (s) (0,5đ) Câu 3: (2,0 điểm) - Nhiệt truyền từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật khác (0,75đ) - Chủ yếu vật rắn (0,25đ) - Giải thích (1,0đ) Câu 4: (1,5 điểm) - Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử (0,5đ) - Giữa nguyên tử, phân tử có khỏang cách (0,5đ) - Giải thích (0,5đ) Câu 5: (1,5 điểm) -Tọng lượng vật P = 1000N (0,5đ) - Công thực A= 5000J (0,5đ) -Công suất cần trục p= 500W (0,5đ) Câu 6: (1,5điểm) - Tính nhiệt lượng nước nóng tỏa hạ nhiệt độ từ 800C xuống 400C: Qtỏa = 504.000J (0,5đ) - Tính nhiệt lượng nước lạnh thu vào để tăng nhiệt độ từ 20 C đến 400C: Qthu = 84.000m2 (0,5đ) Theo phương trình cân nhiệt tính m2 =6kg (0,5đ) (học sinh làm gộp, cho tron điểm phải có lời giải đúng) - HẾT - ... vị thời gian (1,0đ) - Cơng thức tính công suất: P = A/t (0,5đ) - P công suất (W), A công (J), t thời gian (s) (0,5đ) Câu 3: (2,0 điểm) - Nhiệt truyền từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật... nhiệt lượng nước nóng tỏa hạ nhiệt độ từ 80 0C xuống 400C: Qtỏa = 504.000J (0,5đ) - Tính nhiệt lượng nước lạnh thu vào để tăng nhiệt độ từ 20 C đến 400C: Qthu = 84 .000m2 (0,5đ) Theo phương trình cân... Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử (0,5đ) - Giữa nguyên tử, phân tử có khỏang cách (0,5đ) - Giải thích (0,5đ) Câu 5: (1,5 điểm) -Tọng lượng vật P = 1000N (0,5đ) - Công thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat ly 8 de va dap an kho tai lieu vat ly , Vat ly 8 de va dap an kho tai lieu vat ly