đề kiểm tra unit 1 2 3 4 5

4 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:02

Họ tên: Lớp: BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: TIẾNG ANH Năm học: 2017 - 2018 I Nối tranh với từ tiếng Anh chúng (2.5pts) tree mother gloves grapes honey baby II Sắp xếp chữ sau thành từ có nghĩa (2.5 pts) ons rtsete kibe ……… son ……… lbeta ……………………………………… sdeli ………………………….… … ……………………… III Khoanh vào câu trả lời a, b c (2.5 pts) …………………………………………… pesgra ………………………….… 0.There’s a … by the river a house b garden c coast She’s riding a … a coach b scooter Look at the …… a beach b peach c table I can draw a …… a bee b sheep It is a … a dog b tree c bike c mouse … boys are riding bikes c tea a two IV Nhìn viết (2.5 pts) b four c five 1………… …………… ………… …………… 5………… 6………… 7……………… 8………………… VIẾT TỪ ĐẾN 20 1…………… 9……………… 2…………… 10………………… 3…………… 11………………… 4……………… 12……………… 5…………… 13………………… 6…………… 14………………… 7………………… 15…………… 8………………… 16……………… 19 ……………… 17……………… 20………………… 18………………… ... viết (2. 5 pts) b four c five 1 ……… …………… ………… …………… 5 ……… 6………… 7……………… 8………………… VIẾT TỪ ĐẾN 20 1 ………… 9……………… 2 ………… 10 ………………… 3 ………… 11 ………………… 4 …………… 12 ……………… 5 ………… 13 ………………… 6…………… 14 …………………... 11 ………………… 4 …………… 12 ……………… 5 ………… 13 ………………… 6…………… 14 ………………… 7………………… 15 …………… 8………………… 16 ……………… 19 ……………… 17 ……………… 20 ………………… 18 …………………
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra unit 1 2 3 4 5, đề kiểm tra unit 1 2 3 4 5