Vat li 8 kho tai lieu vat ly

4 94 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3,0 điểm) a/ Mô tả tượng thực tế chứng tỏ nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách? b/ Bỏ vào hai li nước nóng lạnh lượng đường khuấy lên Theo em, đường li tan nhanh hơn? Vì sao? Câu 2: (3,0 điểm) a/ Dẫn nhiệt gì? Đây hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất nào? b/ Tại thìa múc canh có tay cầm làm nhựa? Câu 3: (2,0 điểm) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 2,5 lít rượu từ 250C đến 750C Biết Drượu= 800 kg/m3, crượu = 2500 J/kg.K Câu 4: (2,0 điểm ) Một ô tô chuyển động với lực kéo 200 N quãng đường km 10 phút a/ Tính cơng công suất động b/ Nếu tăng lực kéo lên lần thời gian tơ giảm lần Tính cơng suất động lúc này? Biết quãng đường không thay đổi - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Nội dung Điểm a/ Nêu tượng + giải thích 1,5 b/ Trong li nước nóng nhiệt độ cao nên 1,5 Câu phân tử đường phân tử nước chuyển động (3,0 điểm) hỗn độn nhanh Kết tượng khuếch tán xảy nhanh a/ Nêu định nghĩa 1,0 Dẫn nhiệt xảy chủ yếu chất rắn 0,5 Câu b/ Ở tay cầm thìa múc canh làm nhựa 1,5 (3,0 điểm) nhựa dẫn nhiệt giúp tay cầm vào khơng bị nóng nấu thức ăn 2,5 lít = 0,0025 m3 0,5 Khối lượng rượu: m= D.V = kg 0,5 Câu Nhiệt lượng cần thiết: (2,0 điểm) 0,5 Q= m.c.t 0,5 = x 2500 x (75 – 25) = 250000 (J) 10 phút = 600 giây 0,25 km = 9000 m 0,25 a/ Công thực động A = F.s 0,25 = 200 x 9000 = 1800000 (J) 0,25 Công suất động Câu P = A/t 0,25 (2,0 điểm) = 1800000/600 = 3000 (W) 0,25 b/ Biến đổi công thức P = A/t= F.s/t Khi F tăng lần, t giảm lần P’=F’.s/t’ = 6.F.s/t = x 3000 = 18000 (W) 0,5 -HS giải theo cách khác - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Cấpđộ Vậndụng Nhận biết Thông hiểu Cộng Cấp độ thấp Chủđề CôngCông suất -Áp dụng công thức tính cơng, cơng suất 20 % Số câu Số điểm Tỉ lệ Cấu tạo - Các nguyên tử, chất phân tử chuyển động không ngừng phụ thuộc vào nhiệt độ Số câu Số điểm Tỉ lệ Sự truyền nhiệt Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng điểm Tỉ lệ -Nêu tượng chứng tỏ nguyên tử, phân tử cấu tạo nênvật có khoảng cách 1b 1a 1,5 1,5 15 % 15 % -Nêu khái - Giải thích niệm dẫn nhiệt -Biết dẫn tượng vềsự dẫn nhiệt chủ yếu xảy nhiệt đời chất rắn sống 2a 1,5 15% số 30 % Cấp độ cao 20 % 30 % 2b 1,5 15 % -Áp dụng cơng thức tính nhiệt lượng Q= mct 20% 2 10 30 % 20 % 20 % 100 % 50 % - HẾT - ... = 180 0000 (J) 0,25 Công suất động Câu P = A/t 0,25 (2,0 điểm) = 180 0000/600 = 3000 (W) 0,25 b/ Biến đổi công thức P = A/t= F.s/t Khi F tăng lần, t giảm lần P’=F’.s/t’ = 6.F.s/t = x 3000 = 180 00... II – NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Nội dung Điểm a/ Nêu tượng + giải thích 1,5 b/ Trong li nước nóng nhiệt độ cao nên 1,5 Câu phân tử đường phân tử nước chuyển động (3,0 điểm) hỗn độn... nhiệt Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng điểm Tỉ lệ -Nêu tượng chứng tỏ nguyên tử, phân tử cấu tạo nênvật có kho ng cách 1b 1a 1,5 1,5 15 % 15 % -Nêu khái - Giải thích niệm dẫn nhiệt -Biết dẫn tượng vềsự dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat li 8 kho tai lieu vat ly , Vat li 8 kho tai lieu vat ly