Ly8 VA kho tai lieu vat ly

3 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

PHỊNG GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II (NH 2014 – 2015) TRƯỜNG THCS & THPT VIỆT ANH MÔN: LÝ THỜI GIAN:45 PHÚT Câu 1: ( điểm) Tại vào trời nắng nóng ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen? Câu 2: ( 2.5 điểm) Viết công thức tính nhiệt lượng? Giải thích kí hiệu đơn vị cơng thức? Áp dụng : Để đun nóng lít nước từ 200C lên 400C cần nhiệt lượng? Biết c = 4200 J/kg.k Câu 3: (2.5 điểm) Công học phụ thuộc yếu tố nào? Viết cơng thức tính cơng thích đơn vị? Áp dụng: Một người thực cơng có độ lớn 560 J tác dụng vào vật làm cho vật di chuyển quãng đường 10m Hãy tính lực người tác dụng vào vật trường hợp Câu 4: (2,0 điểm) Định nghĩa công suất ? nêu cơng thức tính cơng suất thích đơn vị? Áp dụng : Một máy đơn giản thực cơng có độ lớn 1000 J để nâng vật lên cao thời gian phút Em tính cơng suất máy Câu 5: ( 2,0 điểm) Thả cầu nhơm có khối lượng 0,2 kg nung nóng tới 1000C vào cốc nước 200C Sau thời gian, nhiệt độ cầu nước 270C Coi có cầu nước trao đổi nhiệt với Biết nhiệt dung riêng nhôm c1 = 880 J/kg.k nhiệt dung riêng nước c2 = 4200 J/kg.k Tính nhiệt lượng cầu tỏa khối lượng nước cốc bao nhiêu? HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MƠN VẬT LÝ Câu 1: ( điểm) Để giảm hấp thụ tia nhiệt Câu 2: ( 2.5 điểm) Cơng thức tính nhiệt lượng : Q = m.c.∆t (1 đ) Trong đó: Q nhiệt lượng vật thu vào (J) m khối lượng vật (kg) ∆t = t2 – t1 độ tăng nhiệt độ (oC) c nhiệt dung riêng vật (J/kg.k) Áp dụng : Tóm tắt (0,5đ) Giải V= 5l m = kg Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước nóng lên t1 = 20 C Q = m.c ∆t ( 0,5đ) t2 = 40 C = 5.4200.( t2 – t1 ) c = 4200 J/kg.k = 5.4200 ( 40 – 20) ( 0,5đ) Q=? = 420000 J = 420 KJ ( 0,25đ) (0,25đ) Câu 3: ( 2.5 điểm) - Công học phụ thuộc yếu tố : lực tác dụng quãng đường di chuyển vật - công thức : ( ghi giải thích đầy đủ) Áp dụng : Tóm tắt Giải A= 560 J lực tác dụng vào vật : S = 10 m A= F S F= ? suy F = A/ S = 560/ 10 = 56 N Câu 4: ( điểm) - Công suất công mà vật thực đơn vị thời gian - viết thích đơn vị tính cơng suất Áp dụng : P = A/ t = 1000/ 180 = 5.56 w Câu 5: ( 2,0 điểm) Tóm tắt ( 0,25đ) Giải m1 = 0,2 kg Nhiệt lượng cầu nhôm tỏa c1 = 880 J/kg.k Qtỏa = m1.c1 ∆t1 = m1.c1.( t1 – t ) ( 0,25đ) t1 = 100 C = 0,2.880 ( 100 – 27 ) ( 0,25đ) t = 27 C = 12848 J ( 0,25 đ) c2 = 4200 J/kg.k Nhiệt lượng cầu tỏa nhiệt lượng nước thu vào t2 = 20 C Qtỏa = Q thu vào ( 0,25đ) t = 27 C 12848 = m2.c2.( t – t2 ) Q tòa = ? m2 = ? m2  12848 12848 = ( 0,5đ) c2 (t  t ) 4200.(27  20) = 0,44 kg ( 0,25đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly8 VA kho tai lieu vat ly , Ly8 VA kho tai lieu vat ly