LY8 QTNH kho tai lieu vat ly

3 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS-THPT QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Mơn VẬT LÝ - Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Câu : (3 điểm) Thế lực đẩy Ac-si-met ? Viết cơng thức tính lực đẩy Ac-si-met, cho biết tên, đơn vị đại lượng có cơng thức ? Câu : (3 điểm) a) Một ô tô du lịch từ Đại Hưng đến Đà Nẵng với vận tốc 60 km/h hết 45 phút Tính qng đường mà tơ b) Biết ô tô du lịch nặng 20 000N, có diện tích bánh xe tiếp xúc với mặt đường 250cm2 Tính Áp suất tơ tác dụng lên mặt đường Câu : (2 điểm) Một người tác dụng lên mặt sàn áp suất 17000 N/m2 Diện tích hai bàn chân tiếp xúc lên mặt sàn 0,03 m2 Hỏi trọng lượng khối lượng người ? Câu : (1 điểm) Thể tích miếng sắt dm3 Tính lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên miếng sắt nhúng chìm nước Biết trọng lượng riêng nước 10000 N/m3 Câu : (1 điểm) Hãy giải thích bơi lặn người ta thường cảm thấy tức ngực lặn sâu cảm giác tức ngực tăng? -HẾT Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS – THPT QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ MÔN : VẬT LÝ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu a Đáp án - Một vật nhúng chìm chất lỏng, bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ lên với lực có độ lớn trọng lượng phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ Lực gọi lực đẩy Acsi-met - Cơng thức tính lực đẩy Ac-si-met : FA = d.V Trong : FA : lực đẩy Ac-si-met (N) d : Trọng lượng riêng chất lỏng (N/m3) V : Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) a) 45 phút = 1,75 Áp dụng công thức: s ⇒ s = v.t = 60.1, 75 = 105 km t v= b b) 250 cm2 = 0.025 m2 Áp dụng công thức: p= F 20000 = = 800000( N ) m s 0, 025 - Trọng lượng người : P = F = p S = 17000 0.03 = 510 (N) - Khối lượng người : m = P/10 = 51 (kg) - Ta có: dm3 = 0.002 m3 - Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên miếng sắt: FA = d.V = 10000 0,002 = 20 (N) - Khi bơi lặn người ta chìm nước nên chịu tác dụng áp lực gây chiều cao cột nước (áp suất nước) thường có cảm giác bị tức ngực Thang điểm 1.5 điểm điểm 0.5 điểm 0.5 điểm điểm 0.5 điểm điểm điểm điểm 0.25 điểm 0.75 điểm 0.5 điểm - Càng xuống sâu áp suất nước tăng nên cảm giác tức ngực tăng lên 0.5 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: LY8 QTNH kho tai lieu vat ly , LY8 QTNH kho tai lieu vat ly