Ly8 QT kho tai lieu vat ly

2 29 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

THE INTERNATIONAL SCHOOL ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2014 - 2015 KHỐI LỚP: MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm bài: 45 phút) - Câu 1: (2 điểm) Áp suất gì? Viết cơng thức tính áp suất (ghi đại lượng đơn vị đo chúng) Từ công thức trên, cho biết cách làm tăng, giảm áp suất? Câu 2: (1.5 điểm) Một bàn có chân đứng sàn nhà, trọng lượng bàn 200N, diện tích tiếp xúc chân bàn với mặt sàn 100 cm Tính áp suất bàn lên sàn nhà? Câu 3: (1.5 điểm) Treo vật vào lực kế, biết nhúng chìm vật nước lực kế 3,2N a Biết lực ác-si-mét nước lên vật 2N Hãy tính xem treo vật ngồi khơng khí, lực kế ? b Tính thể tích vật, biết trọng lượng riêng nước 10.000 N/m3 Câu 4: (2 điểm) Thế hai lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng hai lực cân nào? Cho ví dụ vật chịu tác dụng hai lực cân ? Câu 5: (1.5 điểm) Thế Lực Ác si mét? Viết cơng thức tính ghi tên đại lượng đơn vị đo cơng thức đó? Nêu điều kiện để vật bề mặt chất lỏng? Câu 6: (1.5 điểm) Viết cơng thức tính vận tốc đơn vị đo? Vật thứ chuyển động với vận tốc 30km/h, vật thứ hai chuyển động với vận tốc 10m/s Hỏi vật nhanh hơn? - HẾT - ĐÁP ÁN Câu 1: (2.0 điểm) Áp suất (1.0 điểm) Viết cơng thức tính áp suất (ghi đại lượng đơn vị đo chúng) (0.5 điểm) Từ công thức trên, cho biết cách làm tăng, giảm áp suất vật (0.5 điểm) Câu 2: (1.5 điểm) - Viết công thức (0.25 điểm) - Tính S = (0.5 điểm) - Tính p (0.5 điểm) Câu 3: (1.5 điểm) - Tính a (0.5 điểm) - Tính b (0.5 điểm) - Lời giải, lập luận (0.5 điểm) Câu 4: (2.0 điểm) Thế hai lực cân (1.0 điểm) Một vật chịu tác dụng hai lực cân (1.0 điểm) Câu 5: (1.5 điểm) Thế Lực Ác si mét (1.0 điểm) Viết cơng thức tính ghi tên đại lượng đơn vị đo cơng thức (0.5 điểm) Câu 6: (1.5 điểm) Viết cơng thức tính vận tốc đơn vị đo (0.75 điểm), tính kết (0.75 điểm) - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly8 QT kho tai lieu vat ly , Ly8 QT kho tai lieu vat ly