Ly8 HH kho tai lieu vat ly

5 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS- THPT HỒNG HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2014-2015 MƠN: Vật lý Thời gian: 45 phút ĐỀ A: Câu 1(2 điểm): Nêu tồn áp suất chất lỏng? Cơng thức tính áp suất nơi lòng chất lỏng đứng yên, tên gọi đơn vị đo đại lượng Câu 2(3 điểm) a Tại nói lực đại lượng véctơ ? Nêu cách biểu diễn ký hiệu vectơ lực? (2đ) b Biểu diễn lực tác dụng vào từ điển có khối lượng 0,5kg đặt mặt bàn nằm ngang Câu 3(1 điểm): Một thùng cao 1,5m đựng đầy nước, tính áp suất tác dụng lên đáy thùng điểm cách đáy thùng 90cm Biết trọng lượng riêng nước dn = 10000N/m3 Câu 4( 1điểm) Em hiểu khái niệm quán tính? Cho ví dụ? Câu (3 điểm): Một vật treo vào lực kế khơng khí lực kế P = 21N Khi nhúng chìm nước, lực kế P2 = 8N (biết dn = 10000N/m3) a) Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật b) Tính thể tích vật c) Tính trọng lượng riêng vật Giáo viên đề Nguyễn Thị Cẩm Thu SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG HÀ ĐÁP ÁN HK I NĂM 2014 -2015 Môn: Vật lý - Lớp: Thời gian: 45 phút ĐỀ A Câu 1.( điểm) - Chất lỏng gây áp suất theo phương lên đáy bình, thành bình vật lòng (1đ) - Cơng thức tính áp suất chất lỏng taị điểm lòng chất lỏng đứng n: p = d.h (1đ) Trong đó: p: áp suất chất lỏng pascan (Pa) (N/ m2) h: độ cao tính từ điểm tính áp suất tới mặt thống chất lỏng (m) d: trọng lượng riêng chất lỏng (N/m3 ) Câu (3 điểm) Lực mà đại lượng vừa có phương, chiều, độ lớn Nên lực đại lượng a vectơ (0,5đ) • Biểu diễn lực (1đ) - Lực nguyên nhân làm thay đổi vận tốc chuyển động - Lực đại lương véctơ biểu diễn mũi tên có: + Gốc điểm đặt lực(điểm mà lực tác dụng lên vật) + Phương, chiều trùng với phương, chiều lực + Độ dài biểu thị cường độ lực theo tỉ xích cho trước • Ký hiệu chữ F có mũi tên trên: Biểu diễn (1đ) b Câu (1 điểm) Tóm tắt h1 = 1,5m h2 = 1,5-0,9 = 0,6m dn = 10000N/m3 P1=? P2 =? Câu - Quán tính tính chất vật giữ ngun chuyển động khơng có lực tác dụng thay (0,5đ) Giải Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy thùng : P1= dn.h1 = 10000.1,5 = 15000 N/m2 (0,5đ) Áp suất chất lỏng tác dụng lên thùng độ cao cách đáy 90cm là: P2 =dn.h2=10000.0,6 = 6000N/m2 (0,5đ) đổi dần chuyển động có lực tác dụng (tính chất giữ nguyên vận tốc vật goi quán tính) (0,5 điểm) - Vật có khối lượng lớn có qn tính lớn Lấy ví dụ ( 0,5 điểm) Câu ( điểm) Tóm tắt (0,25đ) P1= 21N P2 =8 N dn =10000N/m3 FA=? V=? dv=? Giải a Lực đẩy Ác – si - mét tác dụng lên vật: FA =P1 –P2 = 21 = 13N (0,75đ) b Thể tích vật là: FA= dn.V =>V= FA/dn= 13/10000 = 0,0013m3 (1đ) c Trọng lượng riêng vật: P1= dv.V =>dv=P1/V=21 / 0,0013= 16153,8( N/m3) (1đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly8 HH kho tai lieu vat ly , Ly8 HH kho tai lieu vat ly