ly8 DL kho tai lieu vat ly

4 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:01

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ LỚP ( Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề ) Năm học: 2014 - 2015 Câu 1: (1 điểm) - Lực ma sát trượt xuất ? - Lực ma sát lăn xuất ? Câu 2: (2 điểm) a) Áp suất gì? Viết cơng thức, nêu tên dơn vị đại lượng có cơng thức b) Một vật có trọng lượng 200 N đặt mặt sàn, diện tích tiếp xúc vật mặt sàn 0,02 m2 Tính áp suất vật tác dụng lên mặt sàn Câu 3: (1 điểm) Vật thứ chuyển động với tốc độ 50 km/h, vật thứ hai chuyển động với tốc độ 23 m/s Hỏi vật nhanh hơn? Câu 4: (1 điểm) Hãy biểu diễn lực có phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái, có độ lớn F1 = 200 N Vẽ thêm lực F2 cân với lực F1 Câu 5: (1 điểm) Ơ tơ chạy, bất ngờ thắng gấp để dừng lại hành khách ngồi tơ nào? Giải thích Câu 6: (1 điểm) Áp suất nước biển tác dụng vào người thơ lặn 370800 N/m2 tính độ sâu người thợ lặn so với mặt nước biển Biết trọng lượng riêng trung bình nước biển 10300 N/m3 Câu 7: (3 điểm) Một cầu đặc móc vào lực kế theo phương thẳng đứng Khi vật khơng khí, lực kế 2,5 N Khi vật nhúng ngập nước lực kế 1,5 N Biết trọng lượng riêng nước 10000 N/m3 a) Tính lực đẩy Acsimet nước tác dụng lên cầu b) Tính thể tích cầu c) Tính trọng lượng riêng cầu Đáp án đề thi học kì I LÝ NĂM 2014-2015 Câu : (1 điểm) - Lực ma sát trượt sinh vật trượt bề mặt vật khác (0,5đ) - Lực ma sát lăn sinh vật lăn bề mặt vật khác (0,5đ) Câu : (2 điểm) a) Ap suất độ lớn áp lực đơn vị diện tích bị ép Công thức áp suất : F p= S (0,25đ) (0,25đ) F áp lực ( N ) ; S diện tích bị ép ( m2 ) ; p áp suất Pa hay N/m2 (0,5đ) b) Áp suất người lên mặt sàn : 200 F 10000 N / m p= = , 02 S   (1 đ) Câu : (1điểm) Vì 23 m/s = 82,8 km/h > 50 km/h nên vật thứ hai chuyển động nhanh Câu : (1 điểm) F1 F2 100 N Câu 5: (1 điểm) Hành khách ngồi tơ ngã phía trước (0,5đ) Vì thắng gấp, xe dừng lại đột ngột phần thân, đầu hành khách chuyển động quán tính nên ngã phía trước (0,5đ) Câu : (1 điểm) Độ sâu người thợ lặn so với mặt nước biển : h = p :d = 370800 : 10300 = 36 m Câu : (3 điểm) Lực đẩy Acsimet nước tác dụng lên cầu FA = 2,5 – 1,5 = N Thể tích cầu V = FA :d = : 10000 = 0,0001 m3 Trọng lượng riêng cầu d’ = P :V = 2,5 :0,0001 = 25000 N/m3 Có ma trận đề trang (1đ) (1đ) (1đ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, MÔN VẬT LÍ LỚP Tên chủ đề Nhận biết Thơng hiểu TL TL 1.Nêu dấu hiệu để nhận biết chuyển động PHẦN I 2.Nêu ý CƠ HỌC nghĩa tốc độ Nêu đơn vị đo tốc độ Nêu tốc độ trung bình cách xác định tốc độ trung bình Nêu khái niệm lực Biểu diễn véc tơ lực Nêu hai lực cân Tác dụng hai lực cân vật đứng yên vật chuyển động Nêu khái niệm qn tính Khi có lực ma sát 20 Nêu áp lực, áp suất đơn vị đo áp suất 21.Nêu cơng thức tính lực đẩy Acsimet đơn vị đo 8.Nêu ví dụ chuyển động 9.Nêu ví dụ tính tương đối chuyển động 10.Phân biệt chuyển động chuyển động không 11 Nêu ví dụ tác dụng lực Nêu lực đại lượng vectơ 12.Nêu ví dụ lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ 23.Mô tả tượng chứng tỏ tồn áp suất chất lỏng, áp suất có trị số điểm độ cao lòng chất lỏng 24.Nêu nguyên lí bình thơng 25.Mơ tả cấu tạo máy nén thủy lực nêu nguyên tắc hoạt động máy 26.Mô tả tượng chứng tỏ tồn áp suất khí Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TL TL 13.Vận dụng 18 Nêu ví cơng thức tính tốc dụ tác dụng s hai lực cân độ v  lên vật t chuyển 14.Tính tốc động độ trung bình chuyển động 19 Vận dụng khơng qn tính để giải 15 Nêu ví dụ thích tác dụng lực tượng thực làm thay đổi tốc độ tế hướng chuyển động vật 16.Biểu diễn vec tơ lực 17 Đề cách làm tăng ma sát có lợi giảm ma sát có hại số trường hợp cụ thể đời sống, kĩ thuật 27.Vận dụng công F S thức p  Vận dụng công thức p = d.h áp suất lòng chất lỏng 28.Vận dụng công thức lực ẩy Ác-si-mét F = V.d Cộng Số câu hỏi 2 Số điểm TS câu hỏi 2.5 3.5 2.5 1.5 10.0 2 TS điểm 2,5 3.5 4.0 10,0 (100%)
- Xem thêm -

Xem thêm: ly8 DL kho tai lieu vat ly , ly8 DL kho tai lieu vat ly