Ly6 QT kho tai lieu vat ly

2 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

THE INTERNATIONAL SCHOOL ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2014 - 2015 KHỐI LỚP: MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm bài: 45 phút) - Câu 1: (1.5 điểm) Đơn vị dụng cụ đo độ dài gì? Thế GHĐ ĐCNN thước? Câu 2: (1.5 điểm) Dùng dụng cụ để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước? Nêu cách dùng bình chia độ bình tràn để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước khơng bỏ lọt bình chia độ? Câu 3: (1.5 điểm) Thế gọi lực? Lực tác dụng lên vật gây kết gì? Cho ví dụ? Thế gọi hai lực cân bằng? Câu 4: (1 điểm) Trọng lực gì? Trọng lực có phương chiều nào? Câu 5: (1.5 điểm) Khối lượng riêng chất gì? Viết cơng thức tính nêu đơn vị đo? Câu 6: (1 điểm) Kể tên loại máy đơn giản? Khi dùng máy có lợi gì? Câu 7: (2 điểm) Một vật có khối lượng 180 kg thể tích 200 dm Tính khối lượng riêng trọng lượng vật - HẾT - ĐÁP ÁN Câu 1: (1.5 điểm) Đơn vị dụng cụ đo độ dài (0.5 điểm) GHĐ ĐCNN thước (1.0 điểm) Câu 2: (1.5 điểm) Dụng cụ để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước (0.5 điểm) cách dùng bình chia độ bình tràn để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước khơng bỏ lọt bình chia độ (1.0 điểm) Câu 3: (1.5 điểm) Định nghĩa lực (0.75 điểm) Lực tác dụng lên vật gây kết (0.5 điểm) Cho ví dụ (0.25 điểm) Câu 4: (1.0 điểm) Trọng lực (0.5 điểm) Trọng lực có phương chiều (0.5 điểm) Câu 5: (1.5 điểm) Khối lượng riêng chất (0.75 điểm) Viết công thức tính nêu đơn vị đo (0.75 điểm) Câu 6: (1.0 điểm) Kể tên loại máy đơn giản (0.5 điểm) Khi dùng máy có lợi (0.5 điểm) Câu 7: (2.0 điểm) - Viết công thức (0.5 điểm) - Tính D (0.5 điểm) - Tính P (0.5 điểm) - Có lời giải trình bày ( 0.5 điểm) - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly6 QT kho tai lieu vat ly , Ly6 QT kho tai lieu vat ly