Ly6 CVL kho tai lieu vat ly

3 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

Phòng Giáo Dục Quận Phú Nhuận Trường THCS Châu Văn Liêm Họ tên HS : ………………………… Lớp : ………………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học : 2014 – 2015 Môn: Vật lý Thời gian làm : 45 phút  Điểm Lời Phê Mật mã STT Chữ ký GT Mật mã STT Chữ ký GK Câu (2 điểm) a) Nêu kết luận đặc điểm nở nhiệt chất rắn ? b) Hãy so sánh nở nhiệt chất sau: nước, dầu sắt Câu (2,5 điểm) a) Nhiệt kế dùng để làm gì? Các nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật lý nào? b) Tại phạm vi đo nhiệt độ nhiệt kế y tế khoảng 350C đến 420C ? Câu (1,5 điểm) a) Thế sư nóng chảy? b) Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật thay đổi nào? Học sinh khơng được ghi vào phần này, phần bị cắt phách Câu (2 điểm) Tính: a) 37oC = ? oF c) -30 0C = ? oF b) 80 oF = ?0C d) 960F = ? 0C Câu Hình vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nước đá lấy từ tủ lạnh Hãy quan sát trả lời câu hỏi đây: (2điểm) Nhiệt độ (oC) -2 -4 Thời gian (phút) a) Ở nhiệt độ nước đá bắt đầu nóng chảy? b) Thời gian nóng chảy nước đá kéo dài phút? c) Nước đá tồn hoàn toàn thể rắn khoảng thời gian nào? d) Từ phút thứ đến phút thứ nước đá tồn thể nào? PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM ÐÁP ÁN ÐỀ KIỂM TRA HKII NÃM HỌC 2014-2015 Môn : VẬT LÝ Câu a) Nêu kết luận, đặc điểm nở nhiệt chất rắn: (mỗi ý 0,5đ) - Chất rắn nở nóng lên co lại lạnh - Các chất rắn khác nở nhiệt khác - Khi co dãn nhiệt vật rắn bị ngăn cản, gây lực lớn b) Sắt < dầu < nước ( 0,5đ) Câu (2,5 điểm) a) Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ ( 0,5đ) Các nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất ( 1đ) b) Phạm vi đo nhiệt độ nhiệt kế y tế khoảng 35 0C đến 420C nhiệt độ thể người giới hạn từ 350C đến 420C ( 1đ) Câu (1,5 điểm) a) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi nóng chảy ( 0,75đ) b) Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật không thay đổi ( 0,75đ) Câu Mỗi câu 0,5đ a) 37oC = 32oF + (37 x 1,8oF) = 98,6 oF b) -300C = 320F + ( -30 1,8oF) = -220F c) 80 oF = (80oF - 32oF): 1,8 = 270C d) 960F = (96oF - 32oF): 1,8 ~ 35,60C Câu a) Ở 00C nước đá bắt đầu nóng chảy b) Thời gian nóng chảy nước đá kéo dài phút (từ phút thứ đến phút thứ 5) c) Nước đá tồn hoàn toàn thể rắn khoảng thời gian phút ( từ phút thứ đến phút thứ 2) d) Từ phút thứ đến phút thứ nước đá tồn thể lỏng Giáo viên chịu trách nhiệm đề đáp án: Dương Thị Xuân Thủy ... chảy nước đá kéo dài phút? c) Nước đá tồn hoàn toàn thể rắn kho ng thời gian nào? d)... Các nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất ( 1đ) b) Phạm vi đo nhiệt độ nhiệt kế y tế kho ng 35 0C đến 420C nhiệt độ thể người giới hạn từ 350C đến 420C ( 1đ) Câu (1,5 điểm) a) Sự chuyển... gian nóng chảy nước đá kéo dài phút (từ phút thứ đến phút thứ 5) c) Nước đá tồn hoàn toàn thể rắn kho ng thời gian phút ( từ phút thứ đến phút thứ 2) d) Từ phút thứ đến phút thứ nước đá tồn thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly6 CVL kho tai lieu vat ly , Ly6 CVL kho tai lieu vat ly