ly6 kho tai lieu vat ly

2 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn : VẬT LÝ – LỚP Thời gian: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra có 01 trang) Câu 1: (2.0 điểm) a Tính xem 30 oC ứng với oF? b Tính xem 131 oF ứng với oC? Câu 2: (1,0 điểm) Nhiệt kế hình loại nhiệt kế gì? Khi đo nhiệt độ thể ta thường đặt bầu nhiệt kế vào vị trí thể? Hình Câu 3: (2,0 điểm) a So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Sắp xếp nở nhiệt theo thứ tự giảm dần chất sau đây: rượu, nước, đồng? c Tại đựng chất lỏng chai người ta không chứa đầy chất lỏng đến nút chai? Câu 4: (1.5 điểm) a Kể tên loại ròng rọc mà em học? b Nêu tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động dùng chúng kéo vật lên cao? Câu 5: (1.5 điểm) a Sự bay phụ thuộc vào yếu tố nào? b Tại sương rồng khơng có mà có gai nhỏ thay cho lá? Câu 6: (2.0 điểm) Hình đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn nung nóng Dựa vào trả lời câu hỏi sau: a Nhiệt độ nóng chảy chất bao nhiêu? b Chất chất gì? c Thời gian nóng chảy chất phút? d Từ phút thứ 10 đến phút 12 chất thể gì? C C 70 00 00 60 00 00 50 00 00 40 00 00 30 00 0 -Hết - Hình 10 00 00 12 00 00 phútphút PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN VẬT LÝ LỚP HƯỚNG DẪN CHẤM Lưu ý: - Học sinh giải theo cách khác nhau, cho đủ điểm theo quy định phần Câu Nội dung a 30 oC = oC + 30 oC = 32 oF + (30 x 1,8 oF ) = 86 oF Vậy 30 oC tương ứng với 86 oF b 131 oF = 32 oF + 99 oF = oC + (99 : 1,8 ) = 55 oC Vậy 131 oF tương ứng với 55 oC Nhiệt kế y tế Thường kẹp vào nách a Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn b Theo thứ tự: Hơi nước, rượu, đồng c Vì phòng chất lỏng chai nóng lên nở gây lực tác dụng lên nắp a Có loại ròng rọc: Ròng rọc động ròng rọc cố định b Nêu tác dụng a Tốc độ bay phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió diện tích bề mặt thoáng chất lỏng b Để hạn chế diện tích bề mặt thống chống nước nhanh a Nhiệt độ nóng chảy: 500C b Sáp parafin c phút d Thể lỏng Điểm 1 0,5 0,5 2x0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hết Học sinh làm theo phương pháp khác có điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: ly6 kho tai lieu vat ly , ly6 kho tai lieu vat ly