LY 9 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly

2 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN: VẬT LÝ – KHỐI (Đề có 01 trang) Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) a/ Nêu hai phận máy phát điện xoay chiều b/ Nêu cách tạo dòng điện xoay chiều máy phát điện xoay chiều c/ Hãy cho biết chuyển hóa lượng chủ yếu nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, nhà máy Điện gió Bạc Liêu q trình hoạt động Câu 2: (2,0 điểm) a/ Hãy cho biết nguyên tắc dùng máy biến để truyền tải điện dòng điện xoay chiều Cho biết vai trò máy biến này? b/ Máy biến có số vòng hai cuộn dây 20000 vòng 5000 vòng, máy sử dụng để tăng hiệu điện lên 500 KV Tính hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp Câu 3: (1,0 điểm) Truyền tải công suất điện 400 MW từ nhà máy đến nơi tiêu thụ, người ta dùng dây dẫn có điện trở tổng cộng 20 Ω Hiệu điện hai đầu đường dây trước truyền tải 500 KV Tính cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây Câu 4: (3,0 điểm) Trên kính lúp có ghi 5X a/ Kính lúp thuộc loại thấu kính gì? Có tiêu cự nào? Đưa kính đến gần vật, ảnh vật quan sát so với vật? b/ Dùng kính lúp để quan sát vật AB cao mm, đặt vng góc với trục có điểm A trục Vật cách thấu kính cm - Tính tiêu cự kính lúp - Vẽ ảnh A’B’ vật AB qua kính lúp theo tỉ lệ tự chọn - Xác định vị trí ảnh chiều cao ảnh A’B’ vật AB qua kính lúp Câu 5: (2,0 điểm) a/ Hãy cho biết phận quan trọng mắt b/ Mắt người có khả nhìn rõ vật cách mắt từ 10 cm đến 40 cm Mắt người bị tật gì? Giải thích? Để khắc phục tật mắt, người phải đeo kính nào? c/ Khi đeo kính thích hợp, mắt có nhìn rõ vật đặt cách mắt 10 cm khơng? Giải thích - Hết Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0 điểm) a/ - Nam châm cuộn dây dẫn 0,50đ b/ - Cho NC quay trước cuộn dây 0,50đ - Cho cuộn dây dẫn quay từ trường NC 0,50đ c/ - Nhiệt  điện năng: Nhiệt điện Phả Lại 0,25đ - Cơ  điện năng: Điện gió Bạc Liêu 0,25đ Câu (2,0 điểm) a/ - Đầu đường dây: máy tăng  giảm hao phí truyền tải b/ 0,50đ - Cuối đường dây: máy hạ  tạo hiệu điện thích hợp 0,50đ U n1 = => U1 = U2 n1 : n2 = 500 5000 : 20000 = 125 kV U n2 1,00đ Câu (1,0 điểm) Cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây: (400.10 ) P2 20 = 16.106 W Php = R = (500.10 ) U 1,00đ Câu (3,0 điểm) a/ - Kính lúp TKHT, có tiêu cự ngắn 0,50đ - Đặt gần vật  cho ảnh chiều, lớn vật 0,50đ b/ - Tiêu cự kính lúp: f = 25 : G = 25 : = cm 0,50đ - Vẽ đủ 0,50đ - Tính vị trí ảnh: OA’ = 7,5 cm 0,50đ - Tính chiều cao ảnh: A’B’ = mm 0,50đ Câu (2,0 điểm) a/ - Hai phận mắt: thể thủy tinh màng lưới 0,50đ b/ - Mắt cận  Điểm cực viễn gần mắt mắt bình thường 0,50đ - Khắc phục: đeo TKPK có f = OCv = 40 cm c/ - Đeo kính vật đặt cách mắt 10 cm, mắt khơng nhìn rõ 0,50đ 0,25đ - Vì ảnh vật quan sát qua kính đến gần mắt  ngồi giới hạn nhìn rõ  khơng nhìn rõ 0,25đ ...ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0 điểm) a/ - Nam châm cuộn dây dẫn... 20000 = 125 kV U n2 1,00đ Câu (1,0 điểm) Công suất hao phí tỏa nhiệt đường dây: (400.10 ) P2 20 = 16. 106 W Php = R = (500.10 ) U 1,00đ Câu (3,0 điểm) a/ - Kính lúp TKHT, có tiêu cự ngắn 0,50đ -
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 9 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly , LY 9 KT HKII 16 17 q3 kho tai lieu vat ly