LY 8 kho tai lieu vat ly

3 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) a) Các chất cấu tạo nào? b) Cá muốn sống phải có khơng khí ta thấy cá sống nước Giải thích sao? Câu 2: (2 điểm) a) Động gì? Nêu đặc điểm động ? b) Cơ vật thuộc dạng nào: - Sợi dây cao su bị kéo dãn - Quyển sách đặt bàn - Em bé chạy sân - Máy bay bay bầu trời Câu 3: (2 điểm) Kéo lệch lắc khỏi vị trí cân tới vị trí A thả tay Quan sát chuyển động lắc a/ Ở vị trí lắc lớn nhất, động lớn nhất, nhỏ nhất, động nhỏ nhất? A b/ Khi lắc di chuyển từ vị trí A tới vị trí B từ vị trí B tới vị trí C có chuyển hóa từ dạng sang dạng nào? C B Câu 4: (2 điểm) Một lực sĩ cử tạ nâng hai tạ khối lượng 125kg lên cao 70cm 0,5s Trong trường hợp lực sĩ hoạt động công suất bao nhiêu? Câu 5: (2 điểm) Một ấm nhơm có khối lượng 400g chứa lít nước 240C Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước ấm Biết nhiệt dung riêng nhôm nước 880J/(kg.K), 4200J/(kg.K) - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ (ĐỀ CHÍNH THỨC) NĂM HỌC 2016 – 2017 Câu Nội dung (2đ) a)-Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử -Giữa ,nguyên tử, phân tử có khoảng cách b)- Cá muốn sống phải có khơng khí, cá sống nước phân tử nước có khoảng cách nên phân tử khơng khí xen lẫn vào phân tử nước nên cá sống nước - Năng lượng vật có chuyển động gọi động - Vật có khối lượng lớn chuyển động nhanh động vật lớn (2đ) (2đ) (2đ) (2đ) - Sợi dây cao su bị kéo dãn: đàn hồi - Quyển sách đặt bàn: trọng trường - Em bé chạy sân: động - Máy bay bay bầu trời: trọng trường động a/ Ở vị trí A, C lắc lớn nhất, động nhỏ Ở vị trí B lắc nhỏ nhất, động lớn b/ Khi di chuyển từ A sang B chuyển hóa thành động năng, từ B sang C động chuyển hóa thành 5/ Tóm đề: Trọng lượng hai tạ : P=m.10= 125.10= 1250(N) m= 125kg Công thực hiện: A=P.h = 1250.0,7=875 (J) h= 70cm= 0,7m Công suất người lực sĩ: t= 0,5s P= P =? (Học sinh đổi trọng lượng phần tóm tắt cho đủ điểm) Tóm tắt Nhiệt lượng ấm thu vào: Q1= m1c1( t2-t1) = 0,4.880.(100-24)= 26752(J) Nhiệt lượng nước thu vào Q2= m2c2( t2-t1) = 1.4200.(100-24)= 319200(J) Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước ấm + Q2= 26752+ 319200 =345952(J) Q= Q Tính Q1, Q2 cơng thức 0,5đ, tính tốn 0,25; Q3 0,5đ Học sinh làm gộp cơng thức cho đủ điểm - HẾT - Điểm phần 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 Mỗi ý 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75 1,0 0,75 0,75 0,5 ... = 1250.0,7 =87 5 (J) h= 70cm= 0,7m Công suất người lực sĩ: t= 0,5s P= P =? (Học sinh đổi trọng lượng phần tóm tắt cho đủ điểm) Tóm tắt Nhiệt lượng ấm thu vào: Q1= m1c1( t2-t1) = 0,4 .88 0.(100-24)=... biệt gọi nguyên tử, phân tử -Giữa ,nguyên tử, phân tử có kho ng cách b)- Cá muốn sống phải có khơng khí, cá sống nước phân tử nước có kho ng cách nên phân tử khơng khí xen lẫn vào phân tử nước
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 8 kho tai lieu vat ly , LY 8 kho tai lieu vat ly