Ly 6 VU kho tai lieu vat ly

3 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT ÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ – VẬT LÝ Năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (1,5 điểm) a Nêu cấu tạo của băng kép? b Một băng kép thẳng, nhiệt độ thay đổi băng kép sẽ bị biến đổi thế nào? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí? b Vì quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên cũ? Câu 3: (1,5 điểm) Cho nhiệt kế (như hình vẽ) a Nhiệt kế này dùng loại nhiệt giai tên gì? b Nhiệt độ thấp nhất và cao nhất ghi nhiệt kế là bao nhiêu? c Nhiệt kế này chỉ độ? Câu 4: (1,0 điểm) Đổi nhiệt độ: a 20oC =? oF b 53,6oF =? oC Câu 5: (1,0 điểm) a Cho ví dụ về sự nóng chảy? b Thế nào là nhiệt độ nóng chảy? Câu 6: (2,5 điểm) Cho bảng theo dõi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến quá trình đông đặc: Thời gian(phút) Nhiệt độ(0C) 90 80 80 20 a Ở nhiệt độ nào băng phiến bắt đầu đông đặc? Thời gian đông đặc kéo dài từ phút mấy đến phút mấy? b Ở phút thứ băng phiến tồn tại ở thể gì? c Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian? ĐÁP ÁN LÝ Câu 1: (1,5 đ) a Băng kép có cấu tạo gồm hai kim loại có bản chất khác nhau, ví dụ đồng và thép, tán chặt vào dọc theo chiều dài của (1,0 đ) b Một băng kép thẳng, nhiệt độ thay đổi băng kép sẽ bị cong (0,5 đ) Câu 2: (2,5 đ) a - Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh (0,75 đ) - Các chất khí khác nở vì nhiệt giống (0,75 đ) b Do không khí bên quả bóng nóng lên, nở đẩy lớp vỏ phồng lại cũ (1,0đ) Câu 3: (1,5 đ) a Nhiệt giai Xenxiut (0,5 đ) 0 b Nhiệt độ thấp nhất là – 10 C và cao nhất là 70 C (0,5 đ) c Nhiệt kế chỉ 380C (0,5 đ) Câu 4: (1,0 đ) a 68oF b 12oC (0,5 đ) (0,5 đ) Chú ý: HS không trình bày cách tính: không cho điểm Câu 5: (1,0 đ) a - Ví dụ đúng: (0,5 đ) b Mỗi chất nóng chảy( hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy (0,5 đ) Câu 6: (2,5 đ) a - Ở 800 C băng phiến bắt đầu đông đặc Thời gian đông đặc kéo dài từ phút đến phút b – Thể rắn c Vẽ đúng đồ thị, có kí hiệu mũi tên, trục MA TRẬN ĐỀ (0,5đ) (0,5đ) (0,5 đ), (1,0đ) NỘI DUNG CẤP ĐỘ NHẬN THỨC TỔNG KIÊM TRA ĐIỂM Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 10 đ BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT 1,0 0,5 1,5 1,5 1,0 2,5 CỦA CHẤT RẮN BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHI 1,5 1,0 2,5 0,5 1,5 2,5 1,0 1,0 NHIỆT KẾ-NHIỆT GIAI SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ 0,5 ĐÔNG ĐẶC THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ ...ĐÁP ÁN LY Câu 1: (1,5 đ) a Băng kép có cấu tạo gồm hai kim loại có bản chất khác nhau, ví dụ... nhất là – 10 C và cao nhất là 70 C (0,5 đ) c Nhiệt kế chỉ 380C (0,5 đ) Câu 4: (1,0 đ) a 68 oF b 12oC (0,5 đ) (0,5 đ) Chú ý: HS không trình bày cách tính: không cho điểm Câu 5: (1,0... đông đặc) ở một nhiệt độ xác định Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy (0,5 đ) Câu 6: (2,5 đ) a - Ở 800 C băng phiến bắt đầu đông đặc Thời gian đông đặc kéo dài từ phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 6 VU kho tai lieu vat ly , Ly 6 VU kho tai lieu vat ly