LY 6 kho tai lieu vat ly

2 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

ĐỀ CHÍNH THỨC PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) a) Nhiệt kế dùng để làm gì? Nhiệt kế thường gặp hoạt động dựa tượng vật lý nào? b) Một người Anh có nhiệt độ thể 98,6 độ Người có bị sốt khơng? Giải thích Câu 2: (2 điểm) a) Thế nóng chảy? Thế đơng đặc? b) Trong q trình đúc tượng đồng xảy trình nào? Câu 3: (2 điểm) a) Nêu kết luận nở nhiệt chất rắn? b) Răng người cấu tạo chất rắn ngà răng, mặt ngồi ngà có lớp men Em cho biết ăn uống thực phẩm có độ nóng lạnh thay đổi đột ngột dễ bị hỏng? Câu 4: (2 điểm) a) Thể tích, khối lượng, khối lượng riêng chất thay đổi làm lạnh chất? b) Làm để bóng bàn bị móp phồng trở lại cũ? Giải thích? Câu 5: (2 điểm) Hình bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian khối chất rắn Dựa vào bảng số liệu bên dựa vào hình bên, em trả lời câu hỏi sau: a) Đồ thị bên mô tả thay đổi nhiệt độ chất nào? Nhiệt độ nóng chảy chất C? b) Đoạn thẳng đồ thị mơ tả q trình chất nóng chảy? c) Q trình nóng chảy chất diễn bao lâu? d) Đoạn CD đồ thị ứng với giai đoạn chất tồn thể nào? Nhiệt độ cuối phút thứ 11 bao nhiêu? Bảng nhiệt độ nóng chảy số chất Tên chất Nhiệt độ nóng chảy Tên chất Thép 1300 C Parafin Băng phiến 80 C Chì Nước 00C Rượu - HẾT - Nhiệt độ nóng chảy 500C 3270C -1170C PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN Câu (2đ) (2đ) (2đ) (2đ) (2đ) HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN VẬT LÝ (ĐỂ CHÍNH THỨC) NĂM HỌC 2016 – 2017 Nội dung Điểm phần a) Nhiệt kế dụng cụ dùng để đo nhiệt độ 0,5 Nhiệt kế hoạt động dựa tượng giãn nở nhiệt 0,5 chất b) Người khơng bị sốt Vì Anh sử dụng nhiệt giai Farenhai 1,0 0 98,6 F = (98,6 – 32): 1,8 = 37 C a) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất nóng 0,75 chảy 0,75 Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn chất đông đặc 0,5 b) Trong q trình đúc tượng đồng xảy q trình nóng chảy đông đặc a ) Chất rắn nở nóng lên co lại lạnh Các chất rắn khác nở nhiệt khác b) Do ngà men có độ nở nhiệt khác a)Khi làm lạnh chất: V: giảm, m: khơng đổi, D: tăng b) Nhúng vào nước nóng bóng phồng lên cũ Vì khơng khí bóng nóng lên nở tạo lực đẩy ngồi làm cho bóng phồng lên 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 a) Nêu tên chất Parafin, nóng chảy 500C 0,5 b) Nêu BC chất nóng chảy 0,5 0,5 c) Q trình nóng chảy diễn phút d) Đoạn CD chất tồn thể lỏng Nhiệt độ cuối phút thứ 11 80 C - HẾT - 0,5 ... tượng giãn nở nhiệt 0,5 chất b) Người khơng bị sốt Vì Anh sử dụng nhiệt giai Farenhai 1,0 0 98 ,6 F = (98 ,6 – 32): 1,8 = 37 C a) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất nóng 0,75 chảy 0,75 Sự chuyển... (2đ) (2đ) (2đ) (2đ) HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ (ĐỂ CHÍNH THỨC) NĂM HỌC 20 16 – 2017 Nợi dung Điểm phần a) Nhiệt kế dụng cụ dùng để đo nhiệt độ 0,5 Nhiệt kế hoạt động dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 6 kho tai lieu vat ly , LY 6 kho tai lieu vat ly