KT HKII LY9 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly

2 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1: (1,5 điểm) Nêu mối liên hệ tia khúc xạ tia tới tượng khúc xạ ánh sáng:  Tia khúc xạ nằm mặt phẳng nào?  Khi tia tới khơng vng góc với mặt phân cách hai môi trường chứa tia sáng khơng khí, góc khúc xạ nhỏ hay lớn góc tới? Câu 2: (3 điểm) a Kính lúp thuộc loại thấu kính gì, có tiêu cự nào? Kính lúp thường dùng để làm gì? Hãy kể hai trường hợp sống cần sử dụng đến kính lúp b Trên kính lúp có ghi kí hiệu 2,5x  Số ghi có tên gọi gì? Tính tiêu cự kính lúp  Để quan sát vật qua kính lúp, ta phải đặt vật khoảng trước kính? Ảnh vật qua kính lúp có đặc điểm nào? Câu 3: (2 điểm) Một điểm sáng S đặt trước thấu kính có ảnh qua thấu kính S’ hình bên,  trục thấu kính a Thấu kính cho thấu kính gì? Tại sao? b Dùng phép vẽ, xác định ví trí quang tâm O tiêu điểm thấu kính (khơng nêu cách vẽ) Câu 4: (3,5 điểm) Một vật sáng AB hình mũi tên cao cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm, A nằm trục cách thấu kính 20 cm a Dựng ảnh A’B’ vật AB qua thấu kính (tỉ lệ tùy chọn) b Nêu đặc điểm ảnh A’B’ c Tính khoảng cách từ ảnh đến vật chiều cao ảnh - HẾT Họ tên học sinh: Số báo danh: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (1,5 điểm)  Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới  Khi tia tới xiên góc với mặt phân cách: + Tia sáng truyền từ khơng khí sang mơi trường suốt rắn lỏng góc khúc xạ nhỏ góc tới + Tia sáng truyền từ môi trường suốt rắn lỏng khơng khí góc khúc xạ lớn góc tới Câu 2: (3 điểm) a Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn Kính lúp dùng để quan sát vật nhỏ chi tiết nhỏ vật Nêu hai trường hợp sống cần sử dụng đến kính lúp b Trên kính lúp có ghi kí hiệu 2,5x  Tên gọi tiêu cự f = 10 cm Vật đặt khoảng tiêu cự kính cho ảnh ảo, chiều, lớn vật 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1đ Câu 3: (2 điểm) a Thấu kính cho thấu kính phân kì Vì cho ảnh S’ ảnh ảo, nằm phía gần trục so với điểm sáng S b Vẽ hình 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ Câu 4: (3,5 điểm) a Vẽ ảnh b Nêu tính chất ảnh c Khoảng cách từ ảnh đến vật: AA’ = 50 cm Chiều cao ảnh: h’ = cm 1,0 đ 0,75 đ 1,25 đ 0,5 đ HẾT ...ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN VẬT LÝ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (1,5 điểm)  Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới  Khi tia tới... sử dụng đến kính lúp b Trên kính lúp có ghi kí hiệu 2,5x  Tên gọi tiêu cự f = 10 cm Vật đặt kho ng tiêu cự kính cho ảnh ảo, chiều, lớn vật 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1đ Câu... so với điểm sáng S b Vẽ hình 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ Câu 4: (3,5 điểm) a Vẽ ảnh b Nêu tính chất ảnh c Kho ng cách từ ảnh đến vật: AA’ = 50 cm Chiều cao ảnh: h’ = cm 1,0 đ 0,75 đ 1,25 đ 0,5 đ HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: KT HKII LY9 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly , KT HKII LY9 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly