Khối 8 kho tai lieu vat ly

4 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2016 – 2017 Mơn: Vật lí Ngày kiểm tra: 20/04/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có 01 trang) Câu (2,0 điểm): a) Phát biểu chuyển hóa bảo tồn q trình học b) Thả bóng từ cao rơi xuống đất Khi bóng rơi, động bóng chuyển hóa nào? Ở vị trí bóng nhỏ nhất? Câu (2,0 điểm): a) Hãy cho biết chất cấu tạo nào? b) Tại cho đường vào cốc nước khuấy lên, đường tan nước có vị ngọt? Câu (1,0 điểm): Nhiệt dung riêng thép 460J/Kg.K, điều có ý nghĩa gì? Câu ( 2,0 điểm): Một ấm đun nước nhôm khối lượng 500g chứa 1,5 lít nước 20 0C Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi ấm nước Biết nhiệt dung riêng nhôm 880 J/kg.K, nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K bỏ qua tỏa nhiệt mơi trường ngồi Câu (2,0 điểm): Một người kéo vật A có trọng lượng 50N từ lên cao 12m phút Tính cơng cơng suất người thực để kéo vật A? Câu (1,0 điểm): Cho đoạn thông tin sau: Vùng biển Việt Nam tuyến hàng hải có lưu lượng tàu bè qua lại lớn lượng dầu tràn biển Việt Nam nhiều xuất phát từ nguyên nhân khác như: tàu mắc cạn, va chạm tàu biển, hoạt động khai thác vận chuyển làm rò rỉ dầu, ngư dân thải cặn dầu biển… Vì dầu nhẹ nước nên lên mặt nước,lớp dầu ngăn cản việc hòa tan ơxi vào nước sinh vật khơng lấy ơxi bị chết…Do tràn dầu xem cố gây tổn thất kinh tế lớn loại cố môi trường người gây Em nêu thêm tác hại biện pháp khắc phục hạn chế cố tràn dầu biển? Hết DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐỀ DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÍ LỚP Câu Câu (2,0đ) Câu (2,0 đ) Câu (1,0đ) Câu (2,0 đ) Câu (2,0đ) Câu (1,0 đ) Nội dung a) Trong trình học, động chuyển hóa lẫn bảo tồn b) - Khi bóng rơi xuống đất, động bóng tăng dần bóng giảm dần - Khi chạm đất bóng nhỏ a) - Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi phân tử, nguyên tử - Giữa phân tử, nguyên tử có khoảng cách b) Khi cho đường vào cốc nước khuấy lên, phân tử đường len lỏi vào khoảng cách phân tử nước ngược lại nên đường tan nước có vị Nhiệt dung riêng thép 460J/Kg.K có nghĩa muốn làm cho 1kg thép nóng lên 10C cần truyền cho thép nhiệt lượng 460J m1= 500g =0,5kg V = 1,5 lít => m2 = 1,5kg c1 = 880J/kg.K c2 = 4200J/kg.K Q=?J a) Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào: Q1 = m1 c1 ( tsau - tđầu ) = 0,5 880 ( 100 -20 ) = 35200 J Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = m2 c2 ( tsau - tđầu ) = 1,5 4200 ( 100 -20 ) = 504000 J Nhiệt lượng cần truyền cho ấm nước: Q = Q1+Q2 = 35200 + 504000 = 539.200 J Thiếu lời giải – 0,25 điểm Sai thiếu đơn vị – 0,25 điểm cho toán P = 50N => F = 50N s = 12m t = phút = 120 giây P = ?W Công lực kéo vật lên: A = F.s = 50 12 = 600 J Công suất là: A F s 600 P    5W t t 120 Thiếu lời giải – 0,25 điểm Sai thiếu đơn vị – 0,25 điểm cho toán Mỗi tác hại 0,5đ - Dầu lan biển dạt vào bờ thời gian dài không thu gom làm suy giảm lượng cá thể sinh vật, gây thiệt hại cho ngành khai thác nuôi trồng thủy, hải sản - Dầu gây ô nhiễm môi trường nước làm cá chết hàng loạt thiếu ơxy hòa tan - Dầu bám vào đất, kè đá, bờ biển làm mỹ quan, gây mùi khó chịu đẫn đến Điểm 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ 0,75đ 0,5đ doanh thu ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề - Nạn tràn dầu làm ảnh hưởng đến hoạt động cảng cá… Mỗi biện pháp 0,5đ - Cần đảm bảo biện pháp an toàn vận chuyển dầu hỏa - Phải có biện pháp ứng cứu, thu gom dầu tràn kịp thời gặp cố tràn dầu - Tuyên truyền cho ngư dân tác hại dầu để ngư dân không thải cặn dầu biển… Hết DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐÁP ÁN DƯƠNG THẢO CHÂU 0,5đ ... m1= 500g =0,5kg V = 1,5 lít => m2 = 1,5kg c1 = 88 0J/kg.K c2 = 4200J/kg.K Q=?J a) Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào: Q1 = m1 c1 ( tsau - tđầu ) = 0,5 88 0 ( 100 -20 ) = 35200 J Nhiệt lượng nước thu... biệt gọi phân tử, nguyên tử - Giữa phân tử, nguyên tử có kho ng cách b) Khi cho đường vào cốc nước khuấy lên, phân tử đường len lỏi vào kho ng cách phân tử nước ngược lại nên đường tan nước có
- Xem thêm -

Xem thêm: Khối 8 kho tai lieu vat ly , Khối 8 kho tai lieu vat ly