Khối 6 kho tai lieu vat ly

4 32 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2016 – 2017 Mơn: Vật lí Ngày kiểm tra: 21/04/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có 01 trang) Câu (2,0 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ trống a) Chất rắn nở nhiệt…………….chất lỏng b) Chất khí nở nhiệt…………….chất lỏng c) Trong nhiệt giai Xen – xi- út, nhiệt độ nước đá tan là…………., nước sôi là………… d) Trong nhiệt giai Fa – ren - hai, nhiệt độ nước đá tan là…………., nước sôi là………… Câu (2,0 điểm): a) Nhiệt kế gì? Kể tên hai loại nhiệt kế mà em biết b) Tại chế tạo nhiệt kế người ta thường dùng chất lỏng rượu hay thủy ngân mà không dùng nước? Câu (1,0 điểm): a) Tác dụng ròng rọc động dùng để kéo vật lên cao? b) Nêu ví dụ đời sống có sử dụng ròng rọc Cho biết loại ròng rọc có tác dụng làm thay đổi phương, chiều hay độ lớn lực kéo Câu (2,5 điểm): Sắp xếp nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần 60oC ; 189,5oF; 96,8oF; 200C Câu (2,5 điểm): Quan sát bảng thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn nung nóng Em trả lời câu hỏi sau: a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b) Nhiệt độ nóng chảy chất rắn bao nhiêu? c) Chất rắn tồn thể phút thứ 4, phút thứ 10, phút thứ 11 phút thứ 14? Nhiệt độ (0 C) 30 40 50 60 80 80 80 90 Thời gian(phút) 10 12 14 Hết DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐỀ DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÍ LỚP Câu Nội dung Điểm Câu (2đ) a) Chất rắn nở nhiệt chất lỏng 0,5đ b) Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng 0,5đ c) Trong nhiệt giai Xen – xi- út, nhiệt độ nước đá tan 00C, nước sôi 1000C 0,5đ d) Trong nhiệt giai Fa – ren - hai, nhiệt độ nước đá tan 320F, nước sôi 2120F 0,5đ Câu a) Nhiệt kế dụng cụ dùng để đo nhiệt độ 0,5đ (2 đ) Kể tên hai loại nhiệt kế: nhiệt kế y tế; nhiệt kế rượu… 0,5đ b) Khi chế tạo nhiệt kế người ta thường dùng chất lỏng rượu hay thủy ngân mà khơng dùng nước rượu thủy ngân chất lỏng co dãn nhiệt cách đặn nở nhiệt nước khơng ổn định, từ 00C đến 40C thể tích nước giảm, tăng từ 40C trở lên thể tích nước tăng 1,0đ Câu (1đ) Câu (2,5đ) Câu (2,5đ) a) Tác dụng ròng rọc động dùng để kéo vật lên cao: cho ta 0,5đ lợi lực b) Nêu ví dụ Nêu tác dụng 0,25đ 0,25đ  Đổi nhiệt độ có đơn vị 0F 0C đổi từ 0C 0F 60oC 200C 189,5oF = (189,5 -32) : 1,8 = 87,50 C 96,8oF = (96,8 – 32): 1,8 = 360 C  Sắp xếp nhiệt độ theo thứ tự tăng dần: 200C, 360C, 600C, 87,50C Thực phép tính đầy đủ để đổi đơn vị Nếu viết kết khơng tính điểm a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b) Nhiệt độ nóng chảy chất rắn 800C c) Tại phút thứ 4: thể rắn phút thứ 10: thể rắn + thể lỏng phút thứ 11: thể rắn + thể lỏng phút thứ 14: thể lỏng Hết 1,0đ 1,0đ 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHÒNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG NGƯỜI RA ĐÁP ÁN ` TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU ... có đơn vị 0F 0C đổi từ 0C 0F 60 oC 200C 189,5oF = (189,5 -32) : 1,8 = 87,50 C 96, 8oF = ( 96, 8 – 32): 1,8 = 360 C  Sắp xếp nhiệt độ theo thứ tự tăng dần: 200C, 360 C, 60 0C, 87,50C Thực phép tính... PHỊNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐỀ DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 16 - 2017 MÔN: VẬT LÍ LỚP Câu Nội dung Điểm Câu (2đ) a) Chất rắn nở nhiệt chất lỏng 0,5đ b) Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Khối 6 kho tai lieu vat ly , Khối 6 kho tai lieu vat ly