HD CHAM LI 8 kho tai lieu vat ly

2 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn: VẬT LÍ NỘI DUNG TRẢ LỜI Câu 1: (2 điểm) a (1) Jun (J) (2) nhiệt độ x 0,25đ (4) lực x 0,25đ b (3) công c (5) lớn (hoặc nhiều, cao, (6) lớn (hoặc nhiều, cao, tăng) d (7) thực công Câu 2: (2 điểm) ĐIỂM TỪNG PHẦN x 0,25đ tăng) (8) truyền nhiệt x 0,25đ a Sai 0,25 đ b Sai 0,25 đ c Đúng 0,25 đ d Sai 0,25 đ e Đúng 0,25 đ f Sai 0,25 đ g Sai 0,25 đ h Sai Câu 3: (1 điểm) 0,25 đ Giải thích có ý: Giữa lớp áo có khơng khí,/ mà khơng khí dẫn nhiệt kém,/ ngăn cản dẫn nhiệt từ thể vào khơng khí 0.25 đ 0,5 đ 0,25 đ Câu 4: (1 điểm) -Việc khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng xe buýt, tàu điện… có liên quan đến vấn đề -Giảm lượng xe gắn máy lưu thông  giảm khói thải/khí thải giảm nhiễm mơi trường Câu 5: (2 điểm) Bài tập công suất F = 80 N s = 4,5 km = 4500 m t = ½ h = 1800 s A= ?J =?W v = ? m/s 0.5 đ 0.5 đ 0,5 đ a Công ngựa: A = F s = 80.4500 = 360 000 J Công suất ngựa: = A/t = 360 000/1800 = 200 W Tốc độ ngựa: v = s/t = 4500/1800 = 2,5 m/s Hoặc: v = /F = 200/80 = 2,5 m/s Đáp số: a 360 000 J 200 W b 2,5 m/s Câu 6: (2 điểm) Bài tập 0,5đ 0,5đ b a b Tại A : -Vật không chuyển động  v =  khơng có động (hoặc động = 0) -Vật có độ cao lớn  lớn nhất, = vật = 200 J Khi vật rơi xuống, chuyển hóa thành động Thế giảm bao nhiêu, động tăng nhiêu Cơ = + động = không đổi Khi = động => = ½ = 200 J : = 100 J Vì tỉ lệ với độ cao, nên nơi giảm nửa độ cao giảm nửa Vậy độ cao: h = 10 : = 5m/ = động  Lưu ý: Học sinh trình bày khác, giải cho điểm Dùng công thức khơng chấm HẾT 0,25đ×2 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ ...a Công ngựa: A = F s = 80 .4500 = 360 000 J Công suất ngựa: = A/t = 360 000/ 180 0 = 200 W Tốc độ ngựa: v = s/t = 4500/ 180 0 = 2,5 m/s Hoặc: v = /F = 200 /80 = 2,5 m/s Đáp số: a 360 000 J
- Xem thêm -

Xem thêm: HD CHAM LI 8 kho tai lieu vat ly , HD CHAM LI 8 kho tai lieu vat ly