HD CHAM LI 6 kho tai lieu vat ly

2 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn: VẬT LÍ NỘI DUNG TRẢ LỜI Câu a b c d e f Câu a b c d e f g h Câu (1) Co lại (2) Giảm (3) Diện tích (4) Nhiệt độ thể (5) Nhiệt độ khơng khí (6) Nhiệt độ (7) Ngưng tụ (8) Giống Đúng Sai Đúng Sai Sai Sai Sai Đúng Khi ta quét cho nước vũng nước lan rộng gần khắp mặt sân diện tích mặt thoáng chất lỏng tăng lên,/ nước bay nhanh sân mau khô Câu a b Câu ĐIỂM TỪNG PHẦN 2,0 điểm 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 2,0 điểm 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 1,0 điểm 0,5đ 0,5đ 1,0 điểm Vì khơng khí bị hơ nóng nên nở ra, thể tích tăng,/ khối lượng khơng đổi,/ khối lượng riêng giảm/ nên nhẹ khí cầu bay lên cao thiếu khối lượng không đổi trừ 0,25đ Đèn trời hoạt động dựa nở nhiệt chất khí (khơng khí nóng) (HS nêu ví dụ khác bánh xe đạp bơm căng để trời nắng nổ lốp,…) Bài tập Trong nhiệt giai Fahrenheit, 250oC = [t( oC) x 1,8 + 32 ]oF =( 250x1,8 +32)oF =482oF o 100 C=[t( oC) x 1,8 + 32 ]oF =( 100x1,8 +32)oF 0,25đ×3 0,25đ 1,5 điểm 0,25 đ 0,25 đ =212 oF -150oC= [t( oC) x 1,8 + 32 ]oF =(-150x1,8 +32)oF = -238 oF Câu a b c 0,5 đ 0,5 đ Bài tập Nhiệt độ nóng chảy băng phiến 80oC AB: băng phiến tồn thể rắn BC: băng phiến tồn thể rắn lỏng CD: băng phiến tồn thể lỏng Băng phiến nóng chảy phút 2,5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Băng phiến nguội dần/ đơng đặc/, giảm nhiệt độ Hiện tượng xảy băng phiến 80oC 0,75 điểm 0,25 điểm HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: HD CHAM LI 6 kho tai lieu vat ly , HD CHAM LI 6 kho tai lieu vat ly