de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 4 kho tai lieu vat ly

4 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH:2017 - 2018) MƠN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra: a/ Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình Tỉ lệ thực dạy Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết VD (Cấp độ 3, 4) Chương I: Quang học 4,9 4,1 Chương II: Âm học 4,2 2.8 Tổng 16 13 9,1 6,9 b/ Tính số câu hỏi điểm số chủ đề kiểm tra cấp độ Nội dung (chủ đề) Trọng số Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra) T.số Chương I: Quang học (LT) 30,6 Chương II: Âm học (LT) 26,3 Chương I: Quang học (VD) 25,6 Chương II: Âm học (VD) 17,5 Tổng 100 LT (Cấp độ 1, 2) 2,2 �2 1,9 �2 2,3 �2 1,7 �2 TN Trọng số LT (Cấp độ 1, 2) 30,6 26,3 56,9 VD (Cấp độ 3, 4) 25,6 17,5 43,1 Điểm số TL 2(3đ ) Tg:10’ 2( 3đ) Tg:15’ 2( 2đ) Tg:20’ 2( 2đ) Tg:15’ 10đ Tg: 60’ 2(3đ ) Tg:10’ 2( 3đ) Tg:15’ 2( 2đ) Tg:20’ 2( 2đ) Tg:15’ 10đ Tg: 60’ c/ Khung ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Tên Nhận biết Thông hiểu chủ đề Phát biểu định luật truyền thẳng ánh Chương I: sáng Quang học Nêu tính chất ảnh vật tạo gương phẳng Số câu 2(10’) C1.1a;C2.4a Số điểm 2,5 Tỉ lệ % 25% 5.Nhận biết 6.Nêu được âm cao âm phản xạ (bổng) có tần Nhận biết số lớn Chương II: vật cứng, có Âm học bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt Nêu vd Số câu 1(5’) 1(10’) C5.3a C6.2a Số điểm 1,5 1,5 Tỉ lệ % 15% 15% Tổng số câu 3(15’) 1(10’) Tổng số điểm 4,0 1,5 15% Tỉ lệ % 40% Duyệt TP Trần Quốc Hùng Vận dụng Cấp độ thấp Nêu ứng dụng định luật truyển thẳng ánh sáng Cấp độ cao Dựng ảnh vật đặt trước gương phẳng theo tính chất 1(10’) 1(10’) C3.1b C4.4b 1,0 1,0 10% 10% Vận dụng cơng thức vận tốc để tính khoảng cách Tính tần số dao động vật 2(15’) C7.2b; C8.3b 2,5 25% 4(35’) 4,5 45% Cộng 4(30’) 4,5 (45%) 4(30’) 5,5 (55%) 8(60’) 10 100% GV ma trận Kiên Som Phon PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH:2017 - 2018) MƠN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút 2/ Nội dung đề: Câu 1: (2,0 điểm) a) Nguồn sáng gì? Nêu ví dụ b) Vật sáng gì? Nêu ví dụ Câu 2: (2,0 điểm) a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng b) Chiếu tia tới đến gương phẳng để góc phản xạ góc tới 00 ? Câu 3: (1,5điểm) Thế âm phản xạ? Những vật phản xạ âm tốt? Nêu ví dụ vật phản xạ âm tốt Câu 4: (2,0 điểm) a) Tần số gì? Đơn vị tần số gì? b) Một vật thực 180 dao động 30 giây Tính tần số dao động vật Câu 5: (1,0 điểm) Để đo độ sâu biển người ta dùng sóng siêu âm Thời gian phát âm đến nhận âm phản xạ giây Tính độ sâu biển, biết vận tốc truyền âm nước 1500m/s Câu 6: (1,5 điểm) Một vật AB có dạng mũi tên đặt trước gương phẳng hình vẽ a) Vẽ ảnh A’B’của vật AB b) Ảnh A’B’ tạo gương phẳng ảnh gì? Hết Duyệt TP Trần Quốc Hùng GV đề Kiên Som Phon PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH:2017 - 2018) MƠN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Đáp án: Câu Đáp án a) - Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng - VD: Mặt Trời, lửa, b) - Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào - VD: Mặt Trăng, bàn nghế, a) -Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới b) Chiếu tia tới đến mặt gương phẳng tia tới phải vng góc với mặt gương phẳng - Âm phản xạ âm dội lại gặp mặt chắn - Các vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém) - VD: Mặt kính, tường gạch, a) Số dao động giây gọi tần số Đơn vị tần số héc (Hz) 180  (Hz) b) Tần số dao động vật: 30 Độ sâu biển là: s = v t = 1500 = 3000(m) Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 a) 1,0 A’ B’ b) Ảnh A’B’ tạo gương phẳng ảnh ảo Duyệt TP Trần Quốc Hùng 0,5 GV đáp án Kiên Som Phon ... tính chất 1( 10’) 1( 10’) C3.1b C4.4b 1, 0 1, 0 10 % 10 % Vận dụng công thức vận tốc để tính kho ng cách Tính tần số dao động vật 2 (15 ’) C7.2b; C8.3b 2,5 25% 4( 35’) 4, 5 45 % Cộng 4( 30’) 4, 5 (45 %) 4( 30’)... mặt nhẵn phản xạ âm tốt Nêu vd Số câu 1( 5’) 1( 10’) C5.3a C6.2a Số điểm 1, 5 1, 5 Tỉ lệ % 15 % 15 % Tổng số câu 3 (15 ’) 1( 10’) Tổng số điểm 4, 0 1, 5 15 % Tỉ lệ % 40 % Duyệt TP Trần Quốc Hùng Vận dụng Cấp... 10 10 0% GV ma trận Ki n Som Phon PGD & ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN DUYÊN HẢI ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I (NH:2 017 - 2 018 ) MƠN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút 2/ Nội dung đề: Câu 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 4 kho tai lieu vat ly , de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 4 kho tai lieu vat ly