DE CUONG ON TAP VAT LI 7 KI 2 kho tai lieu vat ly

6 57 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VẬT LÝ I – LÝ THUYẾT Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? Câu 2: Có loại điện tích? Các vật tương tác với nào? Câu 3: Nguyên tử có cấu tạo nào? Câu 4: Khi vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương? Câu 5: Dòng điện gì? Ng̀n điện gì? Ng̀n điện có đặc điểm gì? Câu 6: Chất dẫn điện gì? Cho ví dụ Chất cách điện gì? Cho ví dụ Dòng điện kim loại gì? Câu 7: a)Vẽ sơ đờ mạch điện đơn giản, ví dụ mạch điện đèn pin Nêu quy ước chiều dòng điện chạy mạch điện kín? b) Nêu kí hiệu số phận mạch điện: Câu 8: Dòng điện có tác dụng nào? Nêu biểu ứng dụng tác dụng Câu 9: Cường độ dòng điện cho biết gì? Đơn vị đo, dụng cụ đo? Nêu cách lựa chọn cách mắc ampe kế để đo cường độ dòng điện Lưu y: A = 1000 mA mA = 0.001 A Câu 10: Hiệu điện thế, đơn vị, dụng cụ đo? Số vôn ghi ng̀n điện có y nghĩa gì? Lưu y: kV = 1000 V1 V = 1000 mV Câu 11: Hiệu điện hai đầu bóng đèn cho biết ? Số vơn ghi dụng cụ điện có y nghĩa ? Nêu cách lựa chọn cách mắc vôn kế để đo hiệu điện Câu 12: Nêu nhận xét cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc NỐI TIẾP II – BÀI TẬP Câu 1: A 250mA =…………A B 45mV =………….V C.16kV =………… V D 100 A =………… mA E 6,4 V = mV F 56 V = kV Câu 2: Có hai cầu nhơm nhẹ A B treo hai sợi tơ mảnh điểm, cầu A nhiễm điện (+) chúng đẩy hình vẽ a Quả cầu B có nhiễm điện khơng ? Nếu có nhiễm điện loại ? Vì ? b Nếu dùng tay chạm vào cầu A có tượng xảy ? Câu 3: Cho mạch điện gồm: nguồn điện pin nới tiếp; khố K đóng; đèn Đ1,Đ2 mắc nới tiếp Hình a Vẽ sơ đồ mạch điện ? Vẽ chiều dòng điện ? b Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 I1 = 1.5A Hỏi cường độ dòng điện qua đèn Đ2 I2 I toàn mạch ? c Cho hiệu điện hai đầu đèn Đ U2= 3V, hiệu điện toàn mạch U tm=10V Hỏi hiệu điện hai đầu đèn Đ1 ? d Nếu tháo hai đèn đèn lại có sáng bình thường khơng ? Tại ? Câu Trên bóng đèn có ghi 6V Khi đặt hai đầu bóng đèn vào HĐT U = 3V dòng điện qua đèn có cường độ I1, đặt đèn vào HĐT U2 = 5V dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2 a So sánh I1 I2 ? Giải thích ? b Phải mắc đèn vào HĐT để đèn sáng bình thường ? Vì ? Câu Trong sơ đồ mạch diện (hình 1), vơn kế mắc sơ đồ + - + V - + V - + - A + + - V - - V + + B C - D Câu Trong sơ đồ mạch điện hai bóng đèn mắc nới tiếp (hình 2), sơ đồ mạch điện không đúng? + A - + - B + V - C Câu 7: Vơn kế hình hình sau đo HĐT nguồn điện ? A K V Đ1 B+ K Đ + V - + + C K Đ1 D - + V - K D Câu :Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 sáng Biết I1= 0,6 A Tìm I2 ? a) Biết U tồn mạch 18V; U2 =6V; Tìm U1? Câu 9: Cho hình vẽ hình 3: a) Đây mặt sớ dụng cụ đo ? Vì em biết ? b) Hãy cho biết GHĐ ĐCNN dụng cụ đo ? Vì ? c) Ghi giá trị đo dụng cụ đo ứng với vị trí kim thị hình ? + Hình Câu 9: Cho mạch điện hình vẽ : Đ1 Hãy đèn sáng trường hợp sau : a Cả công tắc đóng ? b K1, K2 đóng K3 mở ? K2 Đ2 K1 c K1, K3 đóng K2 mở ? d K1 đóng K2, K3 mở ? Đ3 K3 e Với mạch điện cho ta làm đèn đèn tắt đèn sáng không ? Tại ? Câu 10: Nêu tên dụng cụ sử dụng điện mà em biết phận dẫn điện cách điện dụng cụ ? Câu 11: Có vật A, B , C, D, E nhiễm điện cọ xát A hút B; B đẩy C; C hút D, D đẩy E Biết E mang điện tích âm Vậy A, B, C, D mang điện tích ? Vì ? Câu 12: Cho đèn đèn loại , 1nguồn điện , công tắc dây dẫn a Vẽ sơ đồ mạch điện gồm hai đèn mắc nối tiếp, công tắc đóng b Khi đóng cơng tắc mà đèn không sáng Nêu hai số chổ hở mạch cho biết cách khắc phục ? b Trong mạch điện tháo bớt đèn đèn lại có sáng khơng ? Vì ? c Mắc thêm dụng cụ để đo hiệu điện đèn Vẽ sơ đồ mạch điện xác định chiều dòng điện sơ đồ Câu 13: Khi chở xăng xe ôtô, bồn xăng kim lọai thường cọ xát với khơng khí bị nhiễm điện Tại người ta phải mắc vào bồn chứa sợi xích kim loại thả kéo lê mặt đường? Câu 14: Cho nguồn pin, bóng đèn giớng nhau, 1ampe kế, khóa K đóng sớ dây dẫn Khi đóng khóa K đèn sáng bình thường a Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trường hợp: đèn mắc nối tiếp ampe kế đo cường độ dòng điện mạch b Kí hiệu cực pin, chớt ampe kế chiều dòng điện mạch c Biết U toàn mạch 3V, U = 1,7V Tìm U = ? Đáp số : U2 = 1,3V Câu 15: Giải thích tượng sau: Vào ngày thời tiết khô ráo, chải đầu lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra? Câu 16: Một nguyên tử có 18 electron quay quanh hạt nhân, sau cọ xát mất electron Vậy điện tích hạt nhân nguyên tử bao nhiêu? Câu 17: Vào ngày thời tiết khô ráo, sau lau chùi gương soi vải khô lại thấy bụi bám vào gương, chí có nhiều bụi Giải thích sao? Câu 18: Hãy giải thích cánh quạt điện gia đình thường bám bụi? Câu 19: Trong phân xưởng dệt, người ta thường treo tấm kim loại nhiễm điện cao Làm có tác dụng gì? Giải thích? Câu 20 : Trong đoạn mạch mắc nới tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 sáng a Biết I1= 0,6 A Tìm I2 ? b Biết U tồn mạch 18V; U2 = 6V; Tìm U1 ? Đáp số : I = 0,6 A, Uđ1 = 12V Câu 21 : Cho mạch điện theo sơ đồ hình vẽ (hình 4) a Biết hiệu điện U12 = 2,4V; U23 = 2,5V Hãy tính U13 b Biết hiệu điện U13 = 11,2V; U12 = 5,8V Hãy tính U23 Đ1 Đ2 c Biết hiệu điện U23 = 11,5V; U13 = 23,2V Hãy tính U12 Đáp số : U13 = 4,9V, U23 = 5,4V, U12 =11,7 V - ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VẬT LÝ I – LÝ THUYẾT Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? - Có thể làm nhiễm điện nhiều vật cách cọ xát - Vật bị nhiễm điện có khả hút vật khác làm sáng bút thử điện Câu 2: Có loại điện tích? Các vật tương tác với nào? Có hai loại điện tích điện tích âm điện tích dương - Các vật nhiễm điện loại đẩy nhau, khác loại hút Câu 3: Nguyên tử có cấu tạo nào? - Mọi vật cấu tạo nguyên tử Mỡi ngun tử gồm hạt nhân mang điện tích dương êlectron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân - Bình thường, tổng điện tích âm electron có trị sớ tuyệt đới tổng điện tích dương hạt nhân nên nguyên tử trung hòa điện Câu 4: Khi vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương? - Một vật nhiễm điện âm nhận thêm êlectron, nhiễm điện dương mất bớt êlectron Câu 5: Dòng điện gì? Ng̀n điện gì? Ng̀n điện có đặc điểm gì? - Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng - Nguồn điện cung cấp dòng điện cho dụng cụ điện hoạt động - Mỡi nguồn điện có hai cực - Dòng điện chạy mạch điện kín bao gồm thiết bị điện nối liền với hai cực nguồn điện dây điện Câu 6: Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? Dòng điện kim loại gì? - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua, chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua - Dòng điện kim loại dòng êlectron tự dịch chuyển có hướng Câu 7: Sơ đờ mạch điện, quy ước chiều dòng điện chạy mạch điện kín? - Sơ đồ mạch điện hình vẽ sử dụng kí hiệu qui ước để biểu diễn mạch điện Mạch điện mô tả sơ đồ từ sơ đồ mạch điện lắp mạch điện tương ứng - Chiều dòng điện quy ước chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện * KÍ HIỆU MỘT SỐ BỘ PHẬN MẠCH ĐIỆN: - + Nguồn điện: Bóng Cơng tắc (khóa Ampe A + Hai nguồn điên nới tiếp: đèn: K Kđóng): kế: - Dây dẫn: Cơng tắc (khóa K mở): Vơn kế: K V Câu 8: Dòng điện có tác dụng nào? - Các tác dụng dòng điện: Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hoá học, tác dụng sinh lý - Khi có dòng điện chạy qua mọi dụng cụ thiết bị điện dòng điện gây tác dụng nhiệt Câu 9: Cường độ dòng điện cho biết gì? Đơn vị đo, dụng cụ đo? - Dòng điện mạnh cđdđ lớn ngược lại Kí hiệu cường độ dòng điện là: I - Đơn vị đo cường độ dòng điện ampe (A) miliampe ( mA) - Dụng cụ đo ampe kế - Mắc ampe kế nối tiếp vào mạch điện sau cho chốt dương ampe kế nối phía cực dương nguồn điện - Lựa chọn ampe kế có GHĐ lớn cđdđ cần đo Lưu y: A = 1000 mA mA = 0.001 A Câu 10: Hiệu điện thế, đơn vị, dụng cụ đo? Số vơn ghi ng̀n điện có y nghĩa gì? - Nguồn điện tạo hai cực hiệu điện Hiệu điện kí hiệu là: U - Đơn vị đo hiệu điện vôn (V ) Ngồi đơn vị milivơn (mV) hay kilôvôn (KV) - Dụng cụ đo HĐT vôn kế - Mắc vôn kế song song với mạch điện sau cho chớt dương vơn kế mắc phía cực dương nguồn điện - Lựa chọn vôn kế có GHĐ lớn HĐT cần đo - Sớ vôn ghi mỗi nguồn điện giá trị hiệu điện hai cực chưa mắc vào mạch Lưu y: kV = 1000 V1 V = 1000 mV Câu 11: Hiệu điện hai đầu bóng đèn cho biết ? Số vơn ghi dụng cụ điện có y nghĩa ? - Trong mạch điện kín, hiệu điện hai đầu bóng đèn tạo dòng điện chạy qua bóng đèn - Đới với bóng đèn nhất định, hiệu điện hai đầu bóng đèn lớn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lớn - Số vôn ghi mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện định mức để dụng cụ hoạt động bình thường Câu 12: Cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc NỐI TIẾP - Trong mạch NỐI TIẾP , cường độ dòng điện mọi vị trí I = I = I = I3 - Trong mạch NỐI TIẾP, hiệu điện đầu đoạn mạch tổng HĐT đầu mỗi đèn U13 = U12+U23 II – BÀI TẬP Câu 1: A 250mA =…………A B 45mV =………….V C.16kV =………… V D 100 A =………… mA E 6,4 V = mV F 56 V = kV Câu 2: Có hai cầu nhơm nhẹ A B treo hai sợi tơ mảnh điểm, cầu A nhiễm điện (+) chúng đẩy hình vẽ a Quả cầu B có nhiễm điện khơng ? Nếu có nhiễm điện loại ? Vì ? b Nếu dùng tay chạm vào cầu A có tượng xảy ? Câu 3: Cho mạch điện gồm: nguồn điện pin nới tiếp; khố K đóng; đèn Đ1,Đ2 mắc nới tiếp e Vẽ sơ đồ mạch điện ? Vẽ chiều dòng điện ? f Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 I1 = 1.5A Hỏi cường độ dòng điện qua đèn Đ2 I2 I toàn mạch ? Hình g Cho hiệu điện hai đầu đèn Đ U2= 3V, hiệu điện toàn mạch U tm=10V Hỏi hiệu điện hai đầu đèn Đ1 ? h Nếu tháo hai đèn đèn lại có sáng bình thường khơng ? Tại ? Câu Trên bóng đèn có ghi 6V Khi đặt hai đầu bóng đèn vào HĐT U = 3V dòng điện qua đèn có cường độ I1, đặt đèn vào HĐT U2 = 5V dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2 c So sánh I1 I2 ? Giải thích ? d Phải mắc đèn vào HĐT để đèn sáng bình thường ? Vì ? Câu Trong sơ đồ mạch diện (hình 1), vơn kế mắc sơ đồ + + V - + V - + - A + + - V - - V + + B C - D Câu Trong sơ đồ mạch điện hai bóng đèn mắc nới tiếp (hình 2), sơ đồ mạch điện khơng đúng? Câu 5: Vơn kế hình hình sau đo HĐT nguồn điện ? K + A.- + VB.- + - + V Đ1 K Đ + V - + C + K Đ1 D - + - V - K A B C D Câu :Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 sáng b) Biết I1= 0,6 A Tìm I2 ? c) Biết U tồn mạch 18V; U2 =6V; Tìm U1? Câu 7: Cho hình vẽ hình 3: a) Đây mặt sớ dụng cụ đo ? Vì em biết ? b) Hãy cho biết GHĐ ĐCNN dụng cụ đo ? Vì ? c) Ghi giá trị đo dụng cụ đo ứng với vị trí kim thị hình ? Hình Câu 8: Cho mạch điện hình vẽ : + Hãy đèn sáng trường hợp sau : Đ1 f Cả công tắc đóng ? g K1, K2 đóng K3 mở ? h K1, K3 đóng K2 mở ? K2 Đ2 i K1 đóng K2, K3 mở ? K1 j Với mạch điện cho ta làm đèn Đ3 đèn tắt đèn sáng không ? Tại ? K3 Câu 9: Nêu tên dụng cụ sử dụng điện mà em biết phận dẫn điện cách điện dụng cụ ? Câu 10: Có vật A, B , C, D, E nhiễm điện cọ xát A hút B; B đẩy C; C hút D, D đẩy E Biết E mang điện tích âm Vậy A, B, C, D mang điện tích ? Vì ? Câu 11: Trong sơ đồ sau, sơ đồ dùng đo cđdđ chạy qua bóng đèn ? + + K A Đ1 - + - + A - K V + + A - K Đ1 + K - Đ1 A + A B C D Câu 12: Cho đèn đèn loại , 1nguồn điện , công tắc dây dẫn a Vẽ sơ đồ mạch điện gồm hai đèn mắc nới tiếp, cơng tắc đóng b Khi đóng cơng tắc mà đèn khơng sáng Nêu hai trông số chổ hở mạch cho biết cách khắc phục ? b Trong mạch điện tháo bớt đèn đèn lại có sáng khơng ? Vì ? c Mắc thêm dụng cụ để đo hiệu điện đèn Vẽ sơ đồ mạch điện xác định chiều dòng điện sơ đồ Câu 13: Cho mạch điện gồm nguồn điện ; bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nới tiếp ; ampe kế đo cường độ dòng điện chạy mạch ; cơng tắt (khố (K)) đóng ; dây dẫn a Hãy vẽ thành sơ đồ mạch điện vẽ thêm chốt dương (+), chốt (-) ampe kế, chiều dòng điện chạy mạch cơng tắc đóng b Dựa vào sơ đồ mạch điện trên; biết số ampe kế 1A, hiệu điện hai đầu đèn U Đ2= 1,8V hiệu điện hai đầu nguồn điện U= 3V Tính : - Cường độ dòng điện qua mỡi đèn ? - Hiệu điện hai đầu đèn ĐĐ1 ? Đáp số : I= 1A, Uđ1 = 1,2V Câu 14: Khi chở xăng xe ôtô, bồn xăng kim lọai thường cọ xát với khơng khí bị nhiễm điện Tại người ta phải mắc vào bồn chứa sợi xích kim loại thả kéo lê mặt đường? Câu 15: Cho nguồn pin, bóng đèn giớng nhau, 1ampe kế, khóa K đóng sớ dây dẫn Khi đóng khóa K đèn sáng bình thường a Hãy vẽ sơ đồ mạch điện trường hợp: đèn mắc nối tiếp ampe kế đo cường độ dòng điện mạch b Kí hiệu cực pin, chớt ampe kế chiều dòng điện mạch c Biết U toàn mạch 3V, U = 1,7V Tìm U = ? Đáp số : U2 = 1,3V Câu 16: Giải thích tượng sau: Vào ngày thời tiết khô ráo, chải đầu lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra? + - Câu 17: Cho mạch điện hình vẽ: K a) Để đo cường dòng điện tồn mạch ( gồm Đ1 Đ1 Đ2 nới tiếp Đ2 ).Ampe kế mắc hay sai? Nếu sai vẽ lại cho đúng? b) Trong trường hợp đúng, vôn kế 6V HĐT nguồn U = 9V HĐT hai đầu đèn Đ1 bao nhiêu? A Đáp số : Uđ1 = V V Câu 18: Một nguyên tử có 18 electron quay quanh hạt nhân, sau cọ xát mất electron Vậy điện tích hạt nhân nguyên tử bao nhiêu? Câu 19: Vào ngày thời tiết khô ráo, sau lau chùi gương soi vải khô lại thấy bụi bám vào gương, chí có nhiều bụi Giải thích sao? Câu 20: Hãy giải thích cánh quạt điện gia đình thường bám bụi? Câu 21: Trong phân xưởng dệt, người ta thường treo tấm kim loại nhiễm điện cao Làm có tác dụng gì? Giải thích? Câu 22 : Trong đoạn mạch mắc nới tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 sáng a Biết I1= 0,6 A Tìm I2 ? b Biết U toàn mạch 18V; U2 = 6V; Tìm U1 ? Đáp số : I = 0,6 A, Uđ1 = 12V Câu 23 : Cho mạch điện theo sơ đồ hình vẽ (hình 4) a Biết hiệu điện U12 = 2,4V; U23 = 2,5V Hãy tính U13 b Biết hiệu điện U13 = 11,2V; U12 = 5,8V Hãy tính U23 Đ1 Đ2 c Biết hiệu điện U23 = 11,5V; U13 = 23,2V Hãy tính U12 Đáp số : U13 = 4,9V, U23 = 5,4V, U12 =11,7 V ... 2, 4V; U23 = 2, 5V Hãy tính U13 b Biết hiệu điện U13 = 11,2V; U 12 = 5,8V Hãy tính U23 Đ1 2 c Biết hiệu điện U23 = 11,5V; U13 = 23 ,2V Hãy tính U 12 Đáp số : U13 = 4,9V, U23 = 5,4V, U 12 =11 ,7 V ... U13 b Biết hiệu điện U13 = 11,2V; U 12 = 5,8V Hãy tính U23 Đ1 2 c Biết hiệu điện U23 = 11,5V; U13 = 23 ,2V Hãy tính U 12 Đáp số : U13 = 4,9V, U23 = 5,4V, U 12 =11 ,7 V - ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VẬT... Đ1, 2 sáng a Biết I1= 0,6 A Tìm I2 ? b Biết U tồn mạch 18V; U2 = 6V; Tìm U1 ? Đáp số : I = 0,6 A, Uđ1 = 12V Câu 23 : Cho mạch điện theo sơ đồ hình vẽ (hình 4) a Biết hiệu điện U 12 = 2, 4V; U23
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP VAT LI 7 KI 2 kho tai lieu vat ly , DE CUONG ON TAP VAT LI 7 KI 2 kho tai lieu vat ly