Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

131 1,144 7
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 06:10

Ngày soạn : / / 2009 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 2009 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng chữ cái và HTL tên chính chữ cái. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. 10 ph -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k.Điền và thuộc lòng tên 9 chữ cái. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái vừa điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại bảng con các từ ngữ đã viết sai. -Nhắc lại quy tắc chính tả c/k. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 2009 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 2009 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ? I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” -Viết đúng các âm vần dễ lẫn l/n, an/ang. HTL 10 chữ cái tiếp theo. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c. 2 hs đọc thuộc lòng 9 chữ cái đầu. -GV nhận xét 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác một khổ trong bài “ Ngày hôm qua đâu rồi ?” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: tờ lòch, đâu rồi, ngoài sân, 10 ph -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt l/n, điền và HTL 10 chữ cái tiép theo. Bài tập 2: Chọn bài tập 2a. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : quyển lòch, chắc nòch, nàng tiên, làng xóm. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái vừa điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Cho hs đọc lại 10 chữ cái . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 2009 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 2009 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : PHẦN THƯỞNG I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” -Viết đúng các tiếng có âm dễ lẫn x/s, ăn/ăng. Viết và HTL 10 chữ cái cuối. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Phần Thưởng” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” - Giáo viên đọc bài chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. 10 ph -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt x/s, ăn/ăng .Điền và thuộc lòng tên 10 chữ cái. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống x hay s, ăn/ăng. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : xoa đầu, ngoài sân,…, cố gắng, gắn bó,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : phần thưởng, đề nghò,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái vừa điền. -Hs đọc thuộc lòng cả bảng chữ cái. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 2009 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 2009 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn cuối trong bài “Làm việc thật là vui?” -Củng cố qui tắc viết g/gh qua trò chơi tìm chữ. HTL bảng chữ cái, sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV :Bảng phụ viết qui tắc chính tả. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng x/s. 2 hs đọc thuộc lòng 10 chữ cái đầu. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Làm việc thật là vui” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết 10 ph Mục tiêu : Viết chính xác đoạn cuối của bài “Làm việc thật là vui?” - GV đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs tìm các chữ bắt đầu bằng g/gh ,sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái, HTL bảng chữ cái. Bài tập 2: Tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh. -GV gợi ý. -GV nhận xét ghi bảng : gà, gang, ghế,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: quét nhà, nhặt rau, … -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Nêu nhân -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng bảng chữ cái . 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Cho hs đọc lại bảng chữ cái . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 2009 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 2009 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : BẠN CỦA NAI NHỎ I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh, làm đúng các bài tập phân biệt ch/tr, đổ/đỗ. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con hai tiếng bắt đầu bằng g/gh, HTL bảng chữ cái. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác nội dung tóm tắt truyệni Bạn của Nai nhỏ” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : ngày tháng, nghỉ ngơi, người bạn, nghề nghiệp, Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : cây tre, mái che, trung thành, chung sức. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : khoẻ mạnh, liều mình,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [...]... / 20 09 Ngày dạy : / / 20 09 TUẦN 3 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : GỌI BẠN I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh hỏi/ thanh ngã -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2 HS : Vở, VBT, bảng con III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2. Kiểm... bảng làm Lớp làm VBT -Hs đọc lại 4 Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm Ngày soạn : / / 20 09 Ngày dạy : / / 20 09 TUẦN 7 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EM I MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em”... Ngày soạn : / / 20 09 Ngày dạy : / / 20 09 TUẦN 9 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ I  Ngày soạn : / / 20 09 Ngày dạy : / / 20 09 TUẦN 10 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : NGÀY LỄ I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác trong bài “Ngày lễ” -Làm đúng bài tập phan biệt c/k, l/n, hỏi/ngã -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ... BÀI 2 : TRÊN CHIẾC BÈ I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” -Củng cố qui tắt chính tả, phân biệt r/d/gi, ân/âng -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 3 HS : Vở, VBT, bảng con III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2hs lên bảng viết, cả lớp viết bảng con : viên phấn, niên học, giúp... Xem lại bài -Rút kinh nghiệm Ngày soạn : / / 20 09 Ngày dạy : / / 20 09 TUẦN 4 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : BÍM TÓC ĐUÔI SAM I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bím tóc đuôi sam” -Viết đúng quy tắc chính tả iê/yê, iên/yên Phân biệt r/d/gi, ân/âng -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép HS... viết Mục tiêu : Viết chính xác khổ hai, ba trong bài “ Cô giáo lớp em” HOẠT ĐỘNG HỌC - Giáo viên đọc đoạn viết -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết -Nhâïn xét -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở -Gv đọc bài -Chấm chữa bài (5 – 7 bài) 10 ph Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Tìm tiếng và từ ngữ thích hợp điền vào ô trống Bài tập 2: Đính bài tập lên bảng... làm Lớp làm -GV gợi ý hướng dẫn -Chấm chữa bài : da dẻ, cụ già, cặp da, ra VBT vào -Hs đọc lại 4 Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại bảng concác từ ngữ đã viết sai -Nhắc lại quy tắc chính tả iên/yên IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm Ngày soạn : / / 20 09 Ngày dạy : / / 20 09 TUẦN 4 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2. .. làm -Hs nêu -1 Hs lên bảng làm Lớp làm VBT -Hs đọc lại 4 Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm Ngày soạn : / / 20 09 Ngày dạy : / / 20 09 TUẦN 6 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : NGÔI TRƯỜNG MỚI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài... Ngày soạn : / / 20 09 Ngày dạy : / / 20 09 TUẦN 5 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : CHIẾC BÚT MỰC I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” -Viết đúng các tiéng có vần ia/ya, phân biệt l/n; en/eng -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2 HS : Vở, VBT, bảng con III CÁC HOẠT... ch/tr, iên/iêng -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2, 3 HS : Vở, VBT, bảng con III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : con trăn, cái chăn, huy hiệu, vui vẻ -GV nhận xét 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Cô giáo lớp em” b) Các hoạt động dạy học : TL . Ngày soạn : / / 20 09 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn. . . Ngày soạn : / / 20 09 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : PHẦN THƯỞNG I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn tóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chính tả lớp 2 cả năm, Giáo án chính tả lớp 2 cả năm, Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn