ĐE THI HKII LY 6 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly

4 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN : VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 27/04/2017 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) Câu 1:(3,0 điểm) a Sắp xếp nở nhiệt chất sau theo thứ tự nở từ đến nhiều: khí oxi, nhơm, nước b Khi đun nóng khối chất rắn, khối chất lỏng thể tích khối chất rắn, thể tích khối chất lỏng thay đổi nào? c Tại đun nước ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Câu 2:(2,0 điểm) Đổi đơn vị nhiệt độ sau: a 100C = F 0 b 37 C = F 0 c 50 F = C 0 d 32 F = C Câu (4,0 điểm) Thế nóng chảy? đơng đặc? Hình bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian băng phiến đun nóng Hãy cho biết: a Nhiệt độ nóng chảy băng phiến độ? b Từ phút thứ đến phút thứ băng phiến tồn thể gì? c Trong khoảng thời gian băng phiến tồn lúc hai thể rắn lỏng? Câu (1,0 điểm) Hiện nay, nhiệt độ trái đất tăng dần mà nguyên nhân người gây a Theo em, nhiệt độ trái đất tăng có tượng xảy với băng tuyết vùng địa cực trái đất b Hiện tượng gây ảnh hưởng đến người Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Vật lý Ngày kiểm tra: 27/04/2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Nội dung làm Điểm + 1,0đ Câu (3,0đ) a Sắp xếp b Đun nóng khối chất rắn, khối chất lỏng + Thể tích khối chất rắn tăng + Thể tích khối chất lỏng tăng c Giải thích Câu (2,0đ) Đổi đơn vị nhiệt độ a, b, c, d +4x 0,5đ + 2x0,5đ Câu (4,0đ) Sự nóng chảy, đơng đặc a Nhiệt độ nóng chảy băng phiến 800C b Băng phiến tồn thể rắn c Băng phiến tồn lúc thể rắn thể lỏng từ phút thứ đến phút thứ Câu (1,0đ) a Băng tuyết tan chảy + 0,5đ b Hiện tượng băng tuyết tan chảy ảnh hưởng đến người + 0,5đ như: + Nước biển dâng gây xâm nhập mặn vùng đồng đồng sông cửu long, đồng sông hồng + Gây lũ lụt ( Học sinh nêu ảnh hưởng khác điểm) Hết + 0,5đ + 0,5đ + 1,0đ + 1,0đ + 1,0đ + 1,0đ UBND HUYỆN BÌNH CHÁNHKIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mơn:VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 27/04/2017 ĐỀ DỰ BỊThời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) Câu 1:(2,0 điểm) a Em nêu kết luận nở nhiệt chất lỏng b So sánh nở nhiệt chất: rắn, lỏng, khí Câu 2:(2,0 điểm) Đổi đơn vị nhiệt độ sau: a 37oC = oF b 38oC = oF c 104oF = oC d 100oF = oC Câu 3.(4,0 điểm) Thế nóng chảy? Thế đơng đặc? Hình bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian khối chất rắn Dựa vào bảng số liệu bên dựa vào hình bên, em trả lời câu hỏi sau: a Đồ thị hình bên mơ tả thay đổi nhiệt độ chất nào?Chất nóng chảy nhiệt độ bao nhiêu? b Đoạn thẳng đồ thị mơ tả q trình chất nóng chảy? c Q trình nóng chảy chất diễn bao lâu? d Đoạn CD đồ thị ứng với giai đoạn chất tồn thể nào? Bảng nhiệt độ nóng chảy số chất Tên chất Thép Băng phiến Nước Nhiệt độ nóng chảy 1300 0C 800C 00C Tên chất Đồng Chì Rượu Nhiệt độ nóng chảy 10830C 3270C -1170C Câu 4.(2,0 điểm) a Thế bay hơi? ngưng tụ? b Hiện nay, nhiệt độ Trái Đất tăng dần mà nguyên nhân người gây Theo em, nhiệt độ trái đất tăng có tượng xảy với băng tuyết vùng địa cực Trái Đất? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Vật lý Ngày thi: 27/04/2017 ĐỀ DỰ BỊ CÂU NỘI DUNG BÀI LÀM ĐIỂM Câu (2,0đ) a Nêu kết luận nở nhiệt chất lỏng b So sánh nở nhiệt chất rắn,lỏng ,khí + 1,0đ + 1,0đ Câu (2,0đ) Đổi đơn vị nhiệt độ a, b, c, d +4x 0,5đ Sự nóng chảy, đơng đặc a.Đồ thị hình mơ tả thay đổi nhiệt độ nước Nhiệt độ nóng chảy 00C b.Đoạn thẳng BC đồ thị mơ tả q trình chất nóng chảy c Thời gian nóng chảy diễn phút d Đoạn CD đồ thị ứng với giai đoạn chất tồn thể lỏng + 2x1,0đ a Sự bay hơi, ngưng tụ b Băng tuyết nóng chảy tan +2x0,5đ + 0,5đ Câu (4,0đ) Câu (2,0đ) + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ + 0,5đ ... tăng có tượng xảy với băng tuyết vùng địa cực Trái Đất? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 16 – 2017 Môn: Vật lý Ngày thi: 27/04 /2017 ĐỀ DỰ BỊ CÂU NỘI DUNG BÀI LÀM ĐIỂM Câu (2,0đ) a Nêu kết luận... TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 20 16 - 2017 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mơn:VẬT LÝ – Lớp Ngày kiểm tra: 27/04 /2017 ĐỀ DỰ BỊThời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) Câu 1:(2,0...ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 16 – 2017 Môn: Vật lý Ngày kiểm tra: 27/04 /2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Nội dung làm Điểm + 1,0đ Câu (3,0đ) a
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐE THI HKII LY 6 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly , ĐE THI HKII LY 6 2016 2017 PGD kho tai lieu vat ly