De ly lop 7 (dự phòng) kho tai lieu vat ly

2 33 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ DỰ PHỊNG ( Đề có 01 trang ) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm : 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Câu (2đ) a Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng b Thế chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kì Vẽ hình minh họa cho loại chùm sáng vừa nêu Câu (2đ) Cho gương phẳng nằm ngang mặt phản xạ hướng lên hình bên Em vẽ lại gương vào giấy làm vẽ hình minh họa cho định luật phản xạ ánh sáng với góc tới a 450 b 300 Câu (2đ) a Tần số dao động gì? Đơn vị tần số? b Độ cao âm phụ thuộc vào tần số dao động nào? c Đàn Guitar có dây đàn khác Khi gảy dây đàn, tần số âm dây đàn phát theo đơn vị Hz thứ tự dây từ dày đến mỏng sau : Dây (dây cùng) : Tần số 82,4 Hz Dây : Tần số 110 Hz Dây : Tần số 147 Hz Dây : Tần số 196 Hz Dây : Tần số 247 Hz Dây ( dây cùng) : Tần số 330 Hz Theo em gảy dây đàn dây dao động nhanh dây dao động chậm nhất? Câu (2đ) a Âm truyền mơi trường nào? Cho ví dụ b Khi người A gõ vào ray người B cách người A khoảng km áp tai xuống đường ray sau người B nghe tiếng gõ? Biết vận tốc truyền âm sắt khoảng 6000 m/s Câu (2đ) a Thế âm phản xạ? Tại phòng kín ta nghe âm to nghe âm ngồi trời? b Một người, đứng cách tường khoảng 17 mét la thật to Theo em người nghe tiếng vang không? Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s Hết -Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ DỰ PHỊNG KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC 2014-2015 MƠN: VẬT LÝ - KHỐI Câu a b Câu a b Câu a b c (2đ) Phát biểu định luật Phát biểu vẽ hình loại chùm sáng 0,5đ (2đ) Vẽ Vẽ Thiếu mũi tên trừ 0,25 trừ lần (2đ) Tần số số dao động giây Đơn vị tần số : Hz Âm phát cao tần số dao động nguồn âm lớn Dây chậm nhất, dây dướig nhanh 0,5đ 1,5đ 1,0đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 1,0đ 0,5đ Câu (2đ) a Âm truyền rắn, lỏng, khí 0,5đ ví dụ 0,5đ b Tính thời gian để người B nghe tiếng gõ : 1,0đ t= s/v = 2000/6000 = 1/3s Câu (2đ) a Âm dội lại gặp mặt chắn âm phản xạ 0,5đ Trong phòng kín, ngồi âm trực tiếp tai ta nghe âm phản xạ đến tai gần lúc Vì ta nghe âm to 0,5đ b Quãng đường âm truyền : s= 17= 34 m 1,0đ Tính thời gian truyền âm : t= s/v= 34/340= 1/17 s So sánh 1/10>1/15 trường hợp có tiếng vang ... kín, ngồi âm trực tiếp tai ta nghe âm phản xạ đến tai gần lúc Vì ta nghe âm to 0,5đ b Quãng đường âm truyền : s= 17= 34 m 1,0đ Tính thời gian truyền âm : t= s/v= 34/340= 1/ 17 s So sánh 1/10>1/15
- Xem thêm -

Xem thêm: De ly lop 7 (dự phòng) kho tai lieu vat ly , De ly lop 7 (dự phòng) kho tai lieu vat ly

Từ khóa liên quan