De ly 9 (du phong) kho tai lieu vat ly

2 21 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ DỰ PHỊNG ( Đề có 01 trang ) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm : 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Câu ( 2,5 điểm ) Phát biểu viết hệ thức định luật Jun – Len xơ Cho biết tên, đơn vị đại lượng hệ thức? Tính nhiệt lượng toả dây dẫn có điện trở 100 Ω dòng điện cường độ A chạy qua 20 phút ? Câu ( 2,5 điểm) Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố phụ thuộc nào? Một đọan dây dài 10 m, tiết diện mm 2, làm nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6 Ωm Tính điện trở dây Câu ( 1,0 điểm ) Một nam châm treo gần ống dây dẫn có dòng điện chạy qua Quan sát ta thấy tượng xảy hình vẽ Bổ sung chiều dòng điện qua vòng dây, chiều đường sức từ ống dây, cực ống dây cực nam châm Câu ( 1,0 điểm ) Bên ống dây nam châm điện lõi sắt hay thép? Vì sao? Nêu biện pháp làm tăng lực từ nam châm điện Câu ( 3,0 điểm ) Đoạn mạch gồm điện trở R 1= 10Ω, R2 = 30Ω mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện khơng đổi Cường độ dòng điện qua mạch 0,8A.Tính: a điện trở tương đương đoạn mạch tính hiệu điện hai cực nguồn điện b cường độ dòng điện qua điện trở c giá trị điện trở R3 cần mắc mắc nối tiếp với đoạn mạch song song cho hiệu điện hai đầu R gấp ba lần hiệu điện hai đầu R lúc Tính cơng suất tiêu thụ tồn đoạn mạch lúc HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ DỰ PHÒNG KIỂM TRA HK I - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ Câu ( 2,5 điểm ) + Phát biểu + Viết hệ thức + Tên đại lượng đơn vị + Nhiệt lượng tỏa ra: Q = RI2t = 100 22 1200 = 480000 J Câu ( 2,5 điểm) + tỉ lệ thuận với chiều dài + tỉ lệ nghịch với tiết diện + phụ thuộc vật liệu làm dây dẫn + Chiều dài dây: R=ρ l 0,4.10 −6.10 = =4Ω S 10 −6 0,50đ 0,50đ 0,50đ 1,0đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ 1,0đ Câu ( 1,0 điểm ) Xác định đủ, nội dung 1,0đ Câu ( 1,0 điểm ) Lõi sắt Vì sắt sau nhiễm từ khơng giữ từ tính lâu dài Tăng cường độ dòng điện , tăng số vòng dây 0,50đ 0,50đ Câu ( 3,0 điểm ) a/ 1/R12 = 1/R1 + 1/R2 = 1/10 + 1/30 = 1/15 => R12 = 7,5 Ω HĐT hai cực nguồn điện U = I Rtđ = 0.8: 7.5 = V CĐDĐ qua điện trở R1 : I1 = U1:R1 = : 10 = 0,6A CĐDĐ qua điện trở R2 : I2 = U2:R2 = 6: 30 = 0,2A c/ U3 = 3U’2 = 3U’12 => I’R3 = 3I´R12 = > R3 = 3R12 = 22,5Ω R’tđ = R12 + R3 = 7,5 + 22,5 = 30Ω P’ = U2 : R’tđ = 62 : 30 = 1,2 W 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ ( thiếu sai đơn vị trừ tối đa 0,25 đ phần toán )
- Xem thêm -

Xem thêm: De ly 9 (du phong) kho tai lieu vat ly , De ly 9 (du phong) kho tai lieu vat ly