De ly 8 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly

2 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề có 01 trang ) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Câu ( 2,0 điểm ) Thế quán tính? Quán tính vật thể nào? Dựa khái niệm quán tính để giải thích: Khi ơtơ chuyển động, đột ngột thắng gấp, hành khách xe bị ngã phía nào? Vì sao? Câu ( 2,0 điểm ) Thế lực ma sát? Lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ xuất nào? Nêu ví dụ cho thấy tác dụng có hại lực ma sát biện pháp làm giảm ma sát Nêu ví dụ cho thấy tác dụng có lợi lực ma sát biện pháp làm tăng ma sát Câu ( 2,0 điểm ) Thế áp lực? Áp lực có tác dụng mạnh nào? Đại lượng thể tác dụng mạnh yếu áp lực? Xe tải chở hàng hóa có khối lượng tổng cộng 10 đậu mặt đường nằm ngang Tính áp suất xe tác dụng xuống mặt đường Biết xe tải có 10 bánh diện tích tiếp xúc bánh xe với mặt đường 250 cm Câu ( 2,0 điểm ) Một bồn chứa nước có trọng lượng riêng 10.000 N/m 3, cột nước bồn cao 10 m, mặt nước khơng khí có áp suất 100.000 Pa Tính: a/ áp suất nước tác dụng lên điểm cách đáy m b/ áp suất tác dụng lên đáy bồn chứa Câu ( 2,0 điểm ) Cùng lúc xe gắn máy xuất phát A B giờ, ôtô xuất phát từ B A với vận tốc 54 km/h Biết hai địa điểm A B cách 108 km đường thẳng a/ Tính vận tốc xe gắn máy thời gian ôtô từ B A b/ Hai xe gặp sau kể từ xuất phát? Khi gặp nhau, hai xe cách A kilômét? HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ Câu 1: ( 2,0 điểm ) - Quán tính: tính chất giữ nguyên chuyển động ( trang 36 TLVL ) - Thể quán tính: + Khi khơng có lực: Vật đứng n chuyển động + Khi có lực tác dụng: Lực làm biến đổi dần chuyển động - Ngã phía trước chân dừng đột ngột, thân tiếp tục chuyển động 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ Câu 2: ( 2,0 điểm ) - Các lực cản trở chuyển động, tạo vật tiếp xúc với - Lực ma sát trượt  vật trượt vật khác - Lực ma sát lăn  vật lăn vật khác - Lực ma sát nghỉ  giữ vật không trượt, lăn chịu tác dụng lực khác - Ví dụ ma sát có hại , biện pháp làm giảm ma sát - Ví dụ ma sát có lợi , biện pháp làm tăng ma sát 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,50đ 0,50đ Câu 3: ( 2,0 điểm ) - Là lực nén có phương vng góc với mặt tiếp xúc - Đại lượng thể tác dụng áp lực mạnh yếu gọi áp suất - Khi áp lực lớn Diện tích tiếp xúc nhỏ - Áp suất bánh xe tác dụng lên mặt đường: p=F:S = 105 : 0,25 = 4.105 N 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 4: ( điểm ) Áp suất nước tác dụng lên điểm cách đáy bồn m p = d h’ = 10000 ( 10 - ) = 80000 Pa Áp suất tác dụng lên đáy bồn chứa: p = p0 + d h = 100000 + 10000 10 = 200000 Pa Câu 5: ( 2,0 điểm ) Vận tốc xe gắn máy: v1 = s : t1 = 108 : = 36 km/h Thời gian ôtô từ B A: t2 = s : v2 = 108 : 54 = h Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc hai xe gặp nhau: Ta có: s = s1 + s2 = v1 t + v2 t 108 = ( 36 + 54 ) t => t = 1,2 h Hai xe gặp cách A : s1 = v1 t = 36 1,2 = 43,2 km HEÁT ( Thiếu sai đơn vị trừ tối đa 0,25đ phần toán ) 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ ... h’ = 10000 ( 10 - ) = 80 000 Pa Áp suất tác dụng lên đáy bồn chứa: p = p0 + d h = 100000 + 10000 10 = 200000 Pa Câu 5: ( 2,0 điểm ) Vận tốc xe gắn máy: v1 = s : t1 = 1 08 : = 36 km/h Thời gian... 36 km/h Thời gian ôtô từ B A: t2 = s : v2 = 1 08 : 54 = h Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc hai xe gặp nhau: Ta có: s = s1 + s2 = v1 t + v2 t 1 08 = ( 36 + 54 ) t => t = 1,2 h Hai xe gặp cách
- Xem thêm -

Xem thêm: De ly 8 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly , De ly 8 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly