De ly 7 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly

2 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề có 01 trang ) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm : 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Câu 1: ( điểm ) a Thế bóng tối, bóng nửa tối? b Thế tượng nguyệt thực? Hiện tượng xảy Mặt trời, Mặt trăng Trái đất vị trí so với nhau? Khi có nguyệt thực xảy ra, vị trí trái đất quan sát tượng Câu 2: ( điểm ) a Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng b Cho gương phẳng đặt thẳng đứng hình vẽ Hãy vẽ tia sáng đến gương phẳng với góc tới 30 Dùng định luật phản xạ ánh sáng, vẽ tia phản xạ tương ứng (học sinh vẽ hình vào giấy làm bài) Câu 3: ( điểm ) a Tần số dao động gì? Đơn vị tần số? b Độ cao âm phụ thuộc vào tần số dao động nào? c Đàn Guitar có dây đàn khác Khi gảy dây đàn, tần số âm dây đàn phát theo đơn vị Hz thứ tự dây từ dày đến mỏng sau : Dây (dây cùng) : Tần số 82,4 Hz Dây : Tần số 110 Hz Dây : Tần số 147 Hz Dây : Tần số 196 Hz Dây : Tần số 247 Hz Dây ( dây cùng) : Tần số 330 Hz Theo em, gảy dây đàn dây phát âm trầm dây phát âm bổng nhất? Câu 4: ( điểm ) Khi trời mưa có xảy tượng sấm sét Một người quan sát thấy tia chớp sáng phía xa khoảng giây sau người nghe tiếng nổ a Tại người lại thấy tia chớp trước nghe tiếng nổ? b Nơi xảy trường sấm sét cách nơi người quan sát bao xa Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s Câu 5: ( điểm ) a Thế tiếng vang? b Một người, đứng cách bước tường khoảng 10 mét la thật to Theo em người nghe tiếng vang khơng? Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ Câu 1: ( điểm ) a Vùng không nhận ánh sáng từ nguồn sáng Vùng nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng b Hiện tượng mặt trăng bị trái đất che khuất Trái đất mặt trời, mặt trăng Quan sát vùng tối trái đất 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,25đ 0,25đ Câu 2: ( điểm ) a Phát biểu định luật (gồm ý, ý 0,5đ ) b Vẽ hình đầy đủ tia sáng, kí hiệu 1,0đ 1,0đ Câu 3: ( điểm ) a Tần số số dao động giây Đơn vị tần số : Hz b Âm cao tần số dao động nguồn âm lớn Dây trầm nhất, Dây bổng 0,25đ 0,25đ 1,0đ 0,50đ Câu 4: ( điểm ) a ánh sáng truyền nhanh âm b khoảng cách từ nơi có sét đến vị trí người quan sát là: s = v.t = 340 = 1020 m Câu 5: ( điểm ) a Tiếng vang âm dội lại sau âm trực tiếp 1/15 s b Quãng đường âm truyền : s = 10 = 20 m Tính thời gian truyền âm : t = s/v = 20/340= 1/17 s So sánh 1/17 < 1/15 => khơng có tiếng vang 1,0đ 1,0đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ ( Thiếu sai đơn vị trừ tối đa 0,25đ phần toán ) ... b Quãng đường âm truyền : s = 10 = 20 m Tính thời gian truyền âm : t = s/v = 20/340= 1/ 17 s So sánh 1/ 17 < 1/15 => khơng có tiếng vang 1,0đ 1,0đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ ( Thiếu sai đơn vị trừ... lớn Dây trầm nhất, Dây bổng 0,25đ 0,25đ 1,0đ 0,50đ Câu 4: ( điểm ) a ánh sáng truyền nhanh âm b kho ng cách từ nơi có sét đến vị trí người quan sát là: s = v.t = 340 = 1020 m Câu 5: ( điểm )
- Xem thêm -

Xem thêm: De ly 7 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly , De ly 7 (chinh thuc) kho tai lieu vat ly