DE +DAP AN KTHKII LY 7 kho tai lieu vat ly

35 59 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

PHÒNG GD&ĐT THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: LÝ – Ngày KT: 22/4/2015 Thời gian: 45 phút Bài 1: (2,0đ) a/ Thế chất dẫn điện, chất cách điện? b/ Cho chất sau, chất chất dẫn diện, chất chất cách điện: nước nguyên chất, dung dịch axit, thủy tinh, kẽm Bài 2: (1,5đ) Đổi đơn vị sau: 1,25A = … mA 250V = … kV 300mA = … A 75mV = … V 0,04V = … mV 0,015kV = … mV Bài 3: (2,0đ) a/ Em nêu cách tạo vật nhiễm điện vật nhiễm điện có tính chất ? b/ Có loại điện tích, tên gọi chúng ? Nêu đặc điểm lực tương tác hai vật nhiễm điện loại khác loại Bài 4: (1,5đ) Hãy nêu tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học tác dụng sinh lí dòng điện Ứng với tác dụng nêu ứng dụng thực tế Bài 5: (1,0đ) Hãy giải thích vào ngày thời tiết khô ráo, lau chùi hình tivi khăn bơng khơ, ta thấy có bụi vải từ khăn bám vào mặt tivi Bài 6: (2,0đ) a/ Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện pin, bóng đèn, cơng tắc mở dây dẫn Vẽ mũi tên dọc theo dây dẫn mơ tả chiều dòng điện mạch b/ Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện pin mắc nối tiếp, hai bóng đèn mắc song song, cơng tắc đóng, ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn 1, vơn kế đo hiệu điện cua nguồn dây dẫn PHÒNG GD&ĐT THỦ ĐỨC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2014 – 2015 TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG CÂU MÔN: LÝ ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM - Nêu chất dẫn điện, chất cách điện 0.5x2=1đ - Chất dẫn điện: dung dịch axit, kẽm 0.25x2=0.5đ - Chất cách điện: nước nguyên chất, thủy tinh 0.25x2=0.5đ - Đổi đơn vị 0.25x6=1.5đ a Nêu cách tạo vật nhiễm điện cách cọ 0.5 đ xát 0.25x2=0.5 đ Nêu tính chất 0.5đ 0.25x2=0.5đ b Nêu loại điện tích, tên gọi Nêu lực tương tác loại điện tích - Nêu tác dụng 0.25x3=0.75đ - Ứng dụng 0.25x3=0.75đ - Giải thích 1đ a - Vẽ sơ đồ - Vẽ chiều dòng điện b - Vẽ sơ đồ mạch điện 0.75đ 0.25đ 0.5đ - Vẽ vôn kế 0.25đ - Vẽ ampe kế 0.25đ PHÒNG GD-ĐT QUẬN THỦ ĐỨC ĐỀ KIỂM TRA HKII NH: 2014 - 2015 TRƯỜNG: THCS LINH TRUNG MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm 45 phút (không kể phát đề) ĐỀ A Câu 1: (2đ) a Đổi đơn vị 40 mA = ………… A 3800 V = ………… kV b Hãy nêu công dụng ampe kế Câu 2: (2đ) a Hãy nêu tác dụng hóa dòng điện b Cho dòng điện qua bóng đèn Hãy cho biết có tác dụng dòng điện tác dụng lên bóng đèn? Câu 3: (2đ) a Dòng điện gì? b Giải thích tượng: Sau quạt điện hoạt động thời gian, có nhiều bụi bám vào cánh quạt Câu 4: (1,5đ) a Hãy nêu ý nghĩa số vôn ghi nguồn điện b Các chất sau đây, chất chất dẫn điện: nước nguyên chất, dây kim loại đồng, gỗ khô, giấy bạc Câu 5: (2,5đ) a Hãy vẽ sơ đồ mạch điện chiều dòng điện gồm có: nguồn điện, cơng tắc mở mắc nối tiếp với bóng đèn dây dẫn b Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm có: nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, công tắc mở, hai bóng đèn mắc song song, ampe kế đo cường độ dòng điện đèn - HẾT – PHỊNG GD-ĐT QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG: THCS LINH TRUNG ĐỀ KIỂM TRA HKII NH: 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm 45 phút (không kể phát đề) ĐỀ B Câu 1: (2đ) a Đổi đơn vị 1,375 A = ………… mA 45 V = ………… V b Hãy nêu công dụng vôn kế Câu 2: (2đ) a Tại nói nam châm điện có tính chất từ? b Cho dòng điện qua bóng đèn Hãy cho biết có tác dụng dòng điện tác dụng lên bóng đèn? Câu 3: (2đ) a Hãy cho biết nhiễm điện vật b Giải thích tượng: Vì sau cọ xát hai mép túi nilon dính chặt vào nhau, ta dễ dàng tách chúng ra? Câu 4: (1,5đ) a Hãy cho biết dòng điện kim loại b Các chất sau đây, chất chất cách điện: nước nguyên chất, dây kim loại đồng, gỗ khô, giấy bạc Câu 5: (2,5đ) a Hãy vẽ sơ đồ mạch điện chiều dòng điện gồm có: nguồn điện, cơng tắc đóng mắc nối tiếp với bóng đèn dây dẫn b Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm có: nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, công tắc mở, hai bóng đèn mắc nối tiếp, vơn kế đo hiệu điện đèn - HẾT - PHÒNG GD-ĐT QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG: THCS LINH TRUNG ĐỀ A CÂU 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b ĐỀ B CÂU 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII NH: 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ LỚP ĐÁP ÁN TRẢ LỜI Đổi ý Ampe kế dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện Dòng điện qua dung dịch muối đồng làm cho đồng tách khỏi dung dịch tạo thành lớp đồng bám thỏi than nối với cực âm nguồn điện Tác dụng phát sáng tác dụng nhiệt Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Khi cánh quạt quay, cánh quạt cọ xát với khơng khí nên cánh quạt nhiễm điện Vì vậy, cánh quạt hút bụi có khơng khí Số vơn ghi nguồn điện cho biết giá trị hiệu điện hai cực chưa mắc vào mạch dây kim loại đồng giấy bạc Vẽ sơ đồ mạch điện (Nếu không vẽ sơ đồ mạch điện, chấm điểm kí hiệu phận mạch điện) Vẽ chiều dòng điện Vẽ sơ đồ mạch điện ĐÁP ÁN TRẢ LỜI Đổi ý Vôn kế dụng cụ dùng để đo hiệu điện Nam châm điện có tính chất từ có khả hút vật sắt thép làm quay kim nam châm Tác dụng phát sáng tác dụng nhiệt Một vật nhiễm điện âm nhận thêm electron, Vật nhiễm điện dương bớt electron Khi cọ xát mép túi nilon, mép túi nilon nhiễm điện loại ( dấu ) nên chúng đẩy Vì vậy, ta dễ dàng tách chúng Dòng điện kim loại dòng elctron tự dịch chuyển có hướng ĐIỂM 0,25 x ĐIỂM TỔNG 2 0,5 0,5 0,25 02,5 (0,25 x 3) 1,5 2,5 0,5 ĐIỂM 0,5 x 0,5 ĐIỂM TỔNG 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 1,5 4b 5a 5b nước nguyên chất gỗ khô Vẽ sơ đồ mạch điện (Nếu không vẽ sơ đồ mạch điện, chấm điểm kí hiệu phận mạch điện) Vẽ chiều dòng điện Vẽ sơ đồ mạch điện 0,25 0,25 (0,25 x 3) 2,5 0,5 Trường : THCS Nguyễn Văn Bá Lớp : ……… Họ tên :…………………………… ……………………………………… Kiểm tra HKII (2014 -2015) Môn : VẬT LÝ – LÝ Ngày : 22/4/2015 Thời gian : 45 phút Chữ ký GT Số mật mã Số thứ tự …………………………………………………………………………………………………………………… … Điểm Lời phê GV Chữ ký Giám khảo Số mật mã Số thứ tự ĐỀ Câu 1: Hãy kể tên tác dụng dòng điện ? Hãy nêu ứng dụng sống tác dụng nhiệt? (2đ ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………… Câu 2:Chất dẫn điện khác chất cách điện ? Trong chất sau chất chất dẫn điện : sứ , nhôm ,cao su, gỗ ,đồng, nước , nhựa, vải, thể người (1đ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………Câu 3: Cường độ dòng điện ? Ký hiệu ? Dụng cụ đo cường độ dòng điện ?(1đ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………… Câu 4: Trên bóng đèn điện có ghi 220V , số vơn cho ta biết điều ? (1đ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… KHÔNG VIẾT VÀO ĐÂY Câu : Khi cọ xát tủy tinh vào vải khơ tủy tinh nhiễm điện dương a/ Electron di chuyển từ vật sang vật ? (0,5đ) b/ Vải khô nhiễm điện ? Vì ? (1 đ ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… Câu 6: Đổi đơn vị đo cường độ dòng điện hiệu điện sau :(1,5đ) 300 mA = …………………… A A = …………………….mA 0,8 A = …………………… mA 1500 V = …………………… kV 0,6 V = …………………….mV kV = …………………….mV Câu : Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có phận sau : nguồn điện pin ,1 khóa K đóng , bóng đèn , ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn , vôn kế đo hiệu điện đầu bóng đèn Hãy điền chiều dòng điện vào mạch điện (2đ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………… -HẾTĐÁP ÁN THI HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÝ Năm học : 2014 – 2015 Câu : Tác dụng nhiệt , phát sáng, từ , hóa học, sinh lý 1đ Cho VD 1đ Câu : Đúng dịnh nghĩa 0,5đ Nhôm ,đồng , nước , thể người 0,5 đ Câu 3: Đúng định nghĩa 0,5đ Đúng ký hiệu , dụng cụ đo 0,5đ Câu 4:đúng ý nghĩa 1đ Câu 5: a/electron di chuyển từ tủy tinh sang vải khơ 0,5 đ b/Vải khơ nhiễm điện âm vải khô nhận thêm electron 1đ Câu 6: Mỗi đơn vị đổi x 0,25đ Câu 7: Vẽ 2đ Mỗi chi tiết sai -0,25đ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC ĐỀ KIỂM TRA HKII TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG NĂM HỌC: 2014-2015 ĐỀ A MÔN:VẬT LÝ - KHỐI (Thời gian: 45 phút, khơng tính thời gian giao đề) Câu 1: (1đ) Dòng điện gì? Dòng điện kim loại gì? Câu 2: (1,5đ) Hãy nêu cách mắc vôn kế vào mạch điện để đo hiệu điện thế? Câu 3: (2đ) a/ Dòng điện gây tác dụng nào? b/ Kể tên dụng cụ, thiết bị điện gia đình cho biết dụng cụ, thiết bị điện hoạt động dựa tác dụng dòng điện ? Câu 4: (1đ) Khi ta thổi vào mặt bàn, bụi bay Tại cánh quạt điện thổi gió mạnh, sau thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt mép cánh quạt chém vào không khí? Câu 5: (1đ) Có vơn kế có GHĐ : 600mV ; 350V ; 500V ; 15V Hãy cho biết vôn kế vôn kế phù hợp dùng để đo hiệu điện dụng cụ dùng điện gia đình? Giải thích ? Câu 6: (1,5đ) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn pin, công tắc đóng , bóng đèn, ampe kế đo cường độ dòng điện mạch, vơn kế đo hiệu điện hai đầu bóng đèn Xác định chốt ampe kế vôn kế Câu 7: (2đ) Đổi đơn vị sau: a) 160mV = ……………V b) 8,1A = ………………mA c) 950V = ……………kV d) 7kV = …………….V -HẾT - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC: 2014-2015 ĐỀ A MÔN:VẬT LÝ - KHỐI Câu 1: (1đ) - Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng - Dòng điện kim loại dòng êlectrơn tự dịch chuyển có hướng Câu 2: (1,5đ) (0,5đ) (0,5đ) Mắc song song vôn kế với vật cần đo HĐT (0,5đ) cho chốt dương nối phía cực dương nguồn điện(0,5đ), chốt âm nối phía cực âm nguồn điện( 0,5đ) Câu (1điểm): Giải thích vào ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt ngày hanh khô, ta chải đầu lược nhựa, nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra? HỌC SINH KHÔNG ĐƯC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT Câu (1,5 điểm): Đổi đơn vị: 2,5 kV = V 50 V = kV 0,3 V = mV mV = V 0,06 A = mA 820 mA = A Câu (2 điểm): Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: a Nguồn điện pin, bóng đèn, công tắc mở, dây dẫn Xác định chiều dòng điện mạch b Nguồn điện pin (3V) mắc nối tiếp, bóng đèn mắc nối tiếp, cơng tắc đóng, dây dẫn, ampe kế đo cường độ dòng điện, vơn kế đo hiệu điện nguồn điện Xác định chiều dòng điện mạch chốt (+), (-) ampe kế, vôn kế * Khi công tắc mở số ampe kế, vơn kế bao nhiêu? - Hết - ĐÁP ÁN Câu 1: Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua (1đ) Chất dẫn điện: nước muối, sắt (0,5đ) Chất cách điện: nước cất, cao su (0,5đ) Câu 2: Các tác dụng dòng điện: nhiệt, phát sáng, từ, hóa học, sinh lí (1đ) Ví dụ: - Tác dụng nhiệt: bàn ủi, nồi cơm điện, … - Tác dụng phát sáng: đèn huỳnh quang ,đèn LED … - Tác dụng từ: chng điện, nam châm điện … - Tác dụng hóa : mạ điện (mạ vàng, mạ bạc …) - Tác dụng sinh lý: vật lý trị liệu, châm cứu điện … (1đ) Câu 3: Nhận thêm e nhiễm điện âm, bớt e nhiễm điện dương (1đ) Electron dịch chuyển từ thủy tinh sang tờ giấy (0,5đ) Câu 4: Khi chải đầu có cọ xát giua lược tóc làm cho lược trở thành vật nhiễm điện nên có khả hút sợi tóc kéo thẳng (1đ) Câu : câu 0,25đ 2,5 kV = 2500 V 50 V = 0,05 kV 0,3 V = 300 mV mV = 0,007 V 0,06 A = 60 mA 820 mA = 0,82 A Câu 6: a (1đ) b (1,5đ) PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TÀO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC : 2014 – 2015 MÔN : VẬT LÝ – KHỐI THỜI GIAN : 45 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề ) ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU : ( điểm ) Nêu đặc điểm lực tương tác hai vật nhiểm điện loại khác loại CÂU : ( điểm ) a) Dòng điện có tác dụng ? b) Hãy nêu tác dụng nhiệt dòng điện ? CÂU : ( 1,5 điểm ) a) Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ để đo ? b) Cường độ dòng điện kí hiệu chữ ? c) Đơn vị đo cường độ dòng điện ? Kí hiệu? CÂU : ( điểm ) Khi thổi vào mặt bàn , bụi bay Tại cánh quạt điện thổi gió mạnh , sau thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt , đặc biệt mép cánh quạt chém vào khơng khí ? CÂU : ( điểm ) Đổi đơn vị đo sau : a) 57 mA = A b) 3,8 A = mA c) 0,92 V = mV d) 26 kV = V CÂU : ( 2,5 điểm ) a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện hai pin , cơng tắc đóng , hai bóng đèn mắc nối tiếp Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch b) Xác định chiều dòng điện chạy mạch ? c) Vẽ thêm vôn kế đo hiệu điện hai đầu bóng đèn ĐÁP ÁN – ĐỀ CHINH THỨC LÝ Câu Nội dung Các vật mang điện tích loại đẩy , vật mang điện tích khác loại hút Dòng điện có tác dụng nhiệt , phát sáng , từ , hóa học , sinh lí Dòng điện qua vật dẫn thơng thường làm cho vật nóng lên Ampe kế , I , ampe ( A ) Vì quạt hoạt động , cánh quạt thường xuyên cọ xát với khơng khí cánh quạt bị nhiễm điện hút vật nhẹ bụi khơng khí 0,057A , 3800mA , 920mV , 26000V Vẽ Vẽ chiều Mắc Điểm 1đ 1đ 1đ 0,5 đ x 1đ 0,5đ x 0,5đ x 0,5đ 0,5đ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TÀO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC : 2014 – 2015 MÔN : VẬT LÝ – KHỐI THỜI GIAN : 45 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề ) ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU : ( điểm ) Nêu đặc điểm lực tương tác hai vật nhiểm điện loại khác loại CÂU : ( điểm ) a) Dòng điện có tác dụng ? b) Hãy nêu tác dụng nhiệt dòng điện ? CÂU : ( 1,5 điểm ) a) Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ để đo ? b) Cường độ dòng điện kí hiệu chữ ? c) Đơn vị đo cường độ dòng điện ? Kí hiệu? CÂU : ( điểm ) Khi thổi vào mặt bàn , bụi bay Tại cánh quạt điện thổi gió mạnh , sau thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt , đặc biệt mép cánh quạt chém vào khơng khí ? CÂU : ( điểm ) Đổi đơn vị đo sau : a) 57 mA = A b) 3,8 A = mA c) 0,92 V = mV d) 26 kV = V CÂU : ( 2,5 điểm ) a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện hai pin , công tắc đóng , hai bóng đèn mắc nối tiếp Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch b) Xác định chiều dòng điện chạy mạch ? c) Vẽ thêm vôn kế đo hiệu điện hai đầu bóng đèn ĐÁP ÁN – ĐỀ CHINH THỨC LÝ Câu Nội dung Các vật mang điện tích loại đẩy , vật mang điện tích khác loại hút Dòng điện có tác dụng nhiệt , phát sáng , từ , hóa học , sinh lí Dòng điện qua vật dẫn thông thường làm cho vật nóng lên Ampe kế , I , ampe ( A ) Vì quạt hoạt động , cánh quạt thường xun cọ xát với khơng khí cánh quạt bị nhiễm điện hút vật nhẹ bụi khơng khí 0,057A , 3800mA , 920mV , 26000V Vẽ Vẽ chiều Mắc Điểm 1đ 1đ 1đ 0,5 đ x 1đ 0,5đ x 0,5đ x 0,5đ 0,5đ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TÀO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆP BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC : 2014 – 2015 MÔN : VẬT LÝ – KHỐI THỜI GIAN : 45 PHÚT ( Khơng kể thời gian phát đề ) ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU : ( điểm ) Nêu đặc điểm lực tương tác hai vật nhiểm điện loại khác loại CÂU : ( điểm ) a) Dòng điện có tác dụng ? b) Hãy nêu tác dụng nhiệt dòng điện ? CÂU : ( 1,5 điểm ) a) Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ để đo ? b) Cường độ dòng điện kí hiệu chữ ? c) Đơn vị đo cường độ dòng điện ? Kí hiệu? CÂU : ( điểm ) Khi thổi vào mặt bàn , bụi bay Tại cánh quạt điện thổi gió mạnh , sau thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt , đặc biệt mép cánh quạt chém vào khơng khí ? CÂU : ( điểm ) Đổi đơn vị đo sau : a) 57 mA = A b) 3,8 A = mA c) 0,92 V = mV d) 26 kV = V CÂU : ( 2,5 điểm ) a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện hai pin , cơng tắc đóng , hai bóng đèn mắc nối tiếp Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch b) Xác định chiều dòng điện chạy mạch ? c) Vẽ thêm vôn kế đo hiệu điện hai đầu bóng đèn ĐÁP ÁN – ĐỀ CHINH THỨC LÝ Câu Nội dung Các vật mang điện tích loại đẩy , vật mang điện tích khác loại hút Dòng điện có tác dụng nhiệt , phát sáng , từ , hóa học , sinh lí Dòng điện qua vật dẫn thơng thường làm cho vật nóng lên Ampe kế , I , ampe ( A ) Vì quạt hoạt động , cánh quạt thường xun cọ xát với khơng khí cánh quạt bị nhiễm điện hút vật nhẹ bụi khơng khí 0,057A , 3800mA , 920mV , 26000V Vẽ Vẽ chiều Mắc Điểm 1đ 1đ 1đ 0,5 đ x 1đ 0,5đ x 0,5đ x 0,5đ 0,5đ Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ Họ tên HS: Lớp : Ngày: ĐIỂM Kiểm tra học kì /14- 15 Chữ ký GT Mơn : VẬT LÝ –Khối Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) LỜI PHÊ CỦA GIÁM KHẢO CHỮ KÍ GIÁM KHẢO STT Mật mã STT Mật mã ĐỀ BÀI Câu : Thế chất dẫn điện ? Thế chất cách điện ? Cho ví dụ loại ? (1 điểm ) Câu : Sơ đồ mạch điện ? (1 điểm ) Câu : Nêu quy ước chiều dòng điện mạch điện ? (1 điểm ) Câu : Dòng điện có tác dụng? Kể tên tác dụng dòng điện ? ( 1,5 điểm ) Câu : Hãy nêu số quy tắc an toàn sử dụng điện ? (1,5 điểm) Câu : Đổi đơn vị ( điểm ) 15 kV = ……….…… V 2A = ………………mA 0.25 V = ……………mV 0.01 A =……………… mA 0.02 kV =………………V 1250 mA =….…………… A 2500mV =……… …… V 450 mA = …………………A Câu : Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có : ( điểm ) nguồn điện pin mắc nối tiếp cơng tắc đóng bóng đèn mắc song song ampe kế đo cường độ dòng điện đèn 1 vôn kế đo hiệu điện đèn HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ KHỐI HỌC KÌ – NĂM HỌC 2014-2015 Câu : Chất dẫn điện chất cho dòng điện chạy qua VD : đồng, sắt, vàng, nhôm ( 0.5đ ) Chất cách điện chất khơng cho dòng điện chạy qua VD : nhựa, gỗ, thủy tinh (0.5đ ) Câu : Sơ đồ mạch điện hình vẽ mạch điện phận mạch điện thể ký hiệu (1đ) Câu : Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện (1đ) Câu : Dòng điện có tác dụng ( 0.25đ) Tác dụng nhiệt (0.25đ) Tác dụng phát sáng (0.25đ) Tác dụng từ (0.25đ) Tác dụng hóa học (0.25đ) Tác dụng sinh lý (0.25đ) Câu : Phải cẩn thận sử dụng nguồn điện có hiệu điện 40V Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện Không chạm vào hay sử dụng thiết bị điện dân dụng chưa biết cách sử dụng Khi có người bị điện giật, khơng chạm tay vào người mà cần tìm cách ngắt công tắc điện gọi người cấp cứu HS trả lời ý 1.5đ, sai ý trừ 0.5đ, hs trả lời ngồi ý ý trả lời phải xác phù hợp Câu : Đổi đơn vị câu hs 0.25đ, câu sai bị trừ 0.25đ Câu : Vẽ hình hs 2đ, sai thiếu ký hiệu phận mạch điện hs bị trừ 0.5đ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ – KHỐI Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) Câu 1:( 1,5 đ) Dòng điện ? Nêu qui ước chiều dòng điện ? Câu :( 1,5 đ ) - Vật tạo hiệu điện ? - Làm cách để dòng điện qua đèn có cường độ lớn ? - Mỗi dụng cụ điện hoạt động bình thường ? Câu : (2 đ ) - Có tác dụng dòng điện ? Kể - Trong tác dụng kể , tác dụng dòng điện qua dụng cụ điện tỏa nhiệt ? Hãy kể bốn dụng cụ điện Câu : (2 đ) Đổi đơn vị sau: 0,14 A =……………….mA 5608 V = …………………kV 28,05 KV =………………….V 587 mA=…………………… A Câu :(1 đ ) Hãy giải thích dây dẫn điện thường có lõi kim loại vỏ nhựa ? Câu :(2đ ) a/ Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Nguồn hai pin mắc nối tiếp , cơng tắc , bóng đèn mắc nối tiếp Đ 1, Đ , ampe kế để đo cường độ dòng điện qua mạch, vôn kế để đo hiệu điện đèn Đ Vẽ chiều dòng điện sơ đồ mạch điện b/ Trên hầu hết bóng đèn ,quạt điện sử dụng gia đình có ghi 220V Hỏi dụng cụ hoạt động bình thường hiệu điện hai đầu dụng cụ ? Vì ? -HẾT - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ ……………………… Câu 1: (1,5 đ )Phát biểu , đầy đủ STLVL - Ý (0,5đ ) - Ý ( 1đ ) Câu : (1,5 đ) Mỗi ý 0,5 đ - Nguồn điện vật tạo hai cực hiệu điện - Đặt vào hai đầu đèn hiệu điện lớn cường độ dòng điện qua đèn lớn - Mỗi dụng cụ điện hoạt động bình thường sử dụng hiệu điện định mức Câu 3: (2 đ) - Kể tác dụng dòng điện (1đ ) - Tác dụng nhiệt dòng điện (0,5 đ) - Nêu bốn ví dụ (mỗi ví dụ 0,25 đ ) Câu : (2đ ) Đổi đơn vị ( 0,5 đ) Câu : (1đ) Dây dẫn thường làm kim loại , vỏ nhựa kim loại chất dẫn điện , nhựa chất cách điện Câu :(2đ) - Vẽ (1đ) (sai,thiếu thiết bị trừ 0,25đ Thiếu chiều dòng điện trừ 0,25đ ) - Khi hoạt động bình thường , hiệu điện hai đầu dụng cụ 220 V , hiệu điện đặt vào hai đầu dụng cụ điện hiệu điện định mức dụng cụ điện (1đ) Trường THCS BÌNH THỌ Họ tên HS : _ Lớp : SỐ BÁO DANH: _ Kiểm tra HKII/Nh: 2014-2015 Môn : Vật Lý Thời gian : 45 phút Ngày: 22/04/2015 Chữ ký GT STT Mật mã Điểm Lời phê Chữ ký Giám khảo STT Mật mã ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? Tại kim loại vật dẫn điện tốt?(2đ) Câu 2: Một người muốn mạ bạc cho nhẫn sắt Hỏi người phải dùng dung dịch gì?Cái nhẫn sắt phải nối với cực nguồn điện? Người ứng dụng tác dụng dòng điện?(1,5đ) Câu 3: Kể tên tác dụng dòng điện Hiện nay, ta thấy đa số cột đèn tín hiệu giao thơng thay đèn sợi đốt đèn Led Em giải thích (2đ) Câu 4: Đổi đơn vị sau đây:(1đ) a/ 250mA= .A b/1,8kV= .V c/1500A= mA d/4000V= .mV Câu 5:(3,5đ) a/Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : hai nguồn điện nối tiếp,hai bóng đèn Đ1,Đ2 mắc nối tiếp ,dây dẫn cơng tắc đóng b/ Vẽ sơ đồ mạch điện mắc thêm ampe kế vào mạch điện để đo cường độ dòng điện qua mạch c/ Vẽ sơ đồ mạch điện mắc thêm vôn kế vào mạch điện để đo hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ2 d/ Nếu tháo bớt bóng đèn đèn lại có sáng bình thường khơng? Tại sao? ĐÁP ÁN VẬT LÝ 7(Đề thức) 1/ - Mỗi định nghĩa :0,5đx2=1đ - Vì có e tự : 1đ 2/ -Dd muối bạc :0,5đ -Cực âm :0,5đ -Tác dụng hóa học (0,5đ) 3/ -Mỗi tác dụng : 0,25đx5 =1,25đ -Vì đèn led tiết kiệm điện hơn:0,75đ 4/Mỗi đơn vị :0,25đx4=1đ 5/ a/ Mỗi sơ đồ : 0,5đ (thiếu mũi tên chiều dòng điện : -0,25đ) b/ Mắc ampe kế :1đ c/ Mắc vôn kế :1đ d/ Đèn lại khơng sáng mạch hở : 1đ Điểm Lời phê Giáo viên Chữ ký giám khảo Số TT Số MM ĐỀ CHÍNH THỨC Hãy trình bày sơ lược cấu tạo nguyên tử ( 1,0 điểm) Dòng điện kim loại ? ( 1,0 điểm) Khi vật nhiễm điện âm, vật bị nhiễm điện dương ? ( 1,0 điểm) Nêu quy ước chiều dòng điện ? ( 1,0 điểm) Cho chất sau : bạc , nước nguyên chất , đồng , thủy tinh Cho biết chất chất dẫn điện , chất chất cách điện ? ( 1,0 điểm) Đổi đơn vị sau ( 1,0 điểm) a 25 mA = ………………… A c 0,8 kV =……………… V b 0,45 A d 6500mV = ………………… mA = ……………… V Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện ,khóa K đóng , bóng đèn , Vơn kế đo hiệu điện bóng đèn Sau vẽ chiều dòng điện ( 1,5 điểm) Cho hình vẽ sau ( 1,5 điểm) Hãy cho biết : a Dụng cụ có tên gọi ? ……………………………………………………………………………………………… b Giới hạn đo dụng cụ ? ……………………………………………………………………………………………… c Độ chia nhỏ ? ……………………………………………………………………………………………… d Kim thị số giá trị bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………………… Điền dấu thiếu vào hình sau ( 1,0 điểm) a b + HẾT - ... đúng: 0 .75 x = 1.5 đ Câu : 1đ - Trả lời đúng: 1đ Câu : 1.5đ - Dòng điện qua bàn ủi gây tác dụng nhiệt : 0 .75 đ - Để xi mạ kim loại, đồ trang sức người ta ứng dụng tác dụng hóa dòng điện: 0 .75 đ Câu... a/electron di chuyển từ tủy tinh sang vải khô 0,5 đ b/Vải khơ nhiễm điện âm vải khơ nhận thêm electron 1đ Câu 6: Mỗi đơn vị đổi x 0,25đ Câu 7: Vẽ 2đ Mỗi chi tiết sai -0,25đ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC... bóng đèn Xác định chốt ampe kế vôn kế Câu 7: (2đ) Đổi đơn vị sau: a) 160mV = ……………V b) 8,1A = ………………mA c) 950V = ……………kV d) 7kV = …………….V -HẾT - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS THÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: DE +DAP AN KTHKII LY 7 kho tai lieu vat ly , DE +DAP AN KTHKII LY 7 kho tai lieu vat ly