DAP AN VAT LI 7 kho tai lieu vat ly

1 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÍ – LỚP Câu 1: Ở tâm nguyên tử có hạt nhân ………………………………………………… Các hạt mang điện tích dương ………………………………………………… Câu 2: Khăn bơng cọ xát mặt kính………………………………………………………… Mặt kính nhiễm điện ……………………………………………………………… Mặt kính hút bụi …………………………………………………………………… Câu 3: Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng (khơng chẻ điểm) ………… Muốn có dòng điện chạy qua mạch điện mạch điện phải kín …………………… Câu 4: Cơng dụng: Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện ………………………………………… Vôn kế dùng để đo hiệu điện …………………………………………………… Nhận biết Trên mặt ampe kế có ghi chữ A …………………………………………………… Trên mặt Vơn kế có ghi chữ V ……………………………………………………… Câu 5: a/ Sai b/ Đúng c/ Đúng d/ Sai Câu 6: a/ Hai cầu nhẹ A B Quả câu A nhiễm diện dương, cầu B nhiễm điện âm Hai cầu hút hai cầu nhiễm điện khác dâu (hoặc khác loại ) b/ vơn kế có GHĐ (giới hạn đo) là: 500mV, 3V, 6V, 100V Để đo hiệu điện 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25điểm 0,5 điểm 0,25điểm 0,5điểm 0,5 điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểm 0,25điểmx4 2ý x 0,25 điểm 2ý x 0,25 cực nguồn điện khoảng 3V (khi chưa mắc vào mạch), người ta chọn 1vôn kế điểm phù hợp vôn kế Vôn kế có GHĐ 6V Câu 7: a 3,65A = 3650mA …………………………………………………………… b 890mA = 0,890 A …………………………………………………………… c 6500mV = 0,0065kV …………………………… ……………………… d ………………………………………………………………… Câu 8a: Vẽ kí hiệu ………………………………………………………… ……… Vẽ cách mắc vơn kế …………………………………………………………… Vẽ cách mắc ampe kế …………………………………………………… Vẽ chiều dòng điện ……………………………………………………… Câu 8b: Hiệu điện đầu bóng đèn lại: U=U1 + U2 ………………………………………………………………………… U2 = – 3,5 = 5,5 V ………………………………………………………………… 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm (0,5 điểm) (0,5 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN VAT LI 7 kho tai lieu vat ly , DAP AN VAT LI 7 kho tai lieu vat ly