5 de kiem tra vatly 6 hkII (14 15) kho tai lieu vat ly

3 21 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:54

PHỊNG GDĐT HUYỆN HĨC MƠN TRƯỜNG THCS PHAN CƠNG HỚN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2014 - 2015 MƠN VẬT LÍ - LỚP THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) a) Thế nóng chảy? Cho ví dụ? b) Trong nhiệt giai Celsius, nhiệt độ nước đá tan nước sôi bao nhiêu? Câu 2: (1 điểm) a) Nhiệt kế dùng để làm gì? b) Cho biết số nhệt kế thường dùng hoạt động dựa tượng gì? Câu 3: (1 điểm) Tại đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Câu 4: (2 điểm) Đổi đơn vị a) 500C = ? 0F b) 35,50C = ? 0F c) 2120F = ? 0C d) -400F = ? 0C Câu 5: (2 điểm) a) Nêu cấu tạo băng kép b) Trong chất: Sắt, khí oxi, thuỷ ngân, nhôm, chất sử dụng để chế tạo băng kép? Câu 6: (2 điểm) Nhiệt độ ( 0C) 30 D 20 10 B C Thời gian ( phút) -10 A a) Đồ thị biểu diễn trình gì? Chất chất gì? b) Đoạn AB, chất thể gì? Nhiệt độ chất nào? c) Đoạn BC, chất thể gì? Nhiệt độ chất nào? d) Đoạn CD, chất thể gì? Nhiệt độ chất nào? ĐÁP ÁN Câu 1: ( điểm) a) Nóng chảy chuyển từ thể rắn sang thể lỏng (0,75đ) Ví dụ xác (0,25đ) b) Trong nhiệt giai Celsius, nhiệt độ nước đá tan 0oC (0,5đ), nhiệt độ nước sôi 100oC (0,5đ) Câu 2: ( điểm) a) Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ (0,5đ) b) Hiện tượng dãn nở nhiệt chất (0,5đ) Câu 3: ( điểm) Giải thích (1đ) Câu 4: ( điểm) Trình bày cách làm Mỗi câu 0,5đ a) 500C = 1220F b) 35,50C = 95,90F c) 2120F=100 0C d) -400F= -40 0C Câu 5: ( điểm) a) Băng kép gồm kim loại (0,25đ) có chất khác (0,25đ), tán chặt vào (0,25đ) dọc theo chiều dai (0,25đ) b) Sắt, nhôm ý 0,5đ – 0,5đ Câu 6: ( điểm) a) Đồ thị biểu diễn q trình nóng chảy; chất nước (0.25 x 2) b,c, d) Đúng đoạn ý (0.25 x 2) x3 đoạn = 1.5đ - NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG MƠN VẬT LÍ TRONG KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2014-2015 Hình thức tự luận Thời gian làm 45 phút Nội dung kiến thức cần kiểm tra theo chuẩn KNKT: Hết tuần 32 Tên Nhận biết chủ đề Chủ đề -Nêu kết luận 16, 17 nở nhiệt chất rắn? - Khi co dãn nhiệt chất rắn bị ngăn cản, gây tác động gì? Nêu cấu tạo băng kép Chủ đề Trong chất rắn, 18,19 lỏng, khí chất nở nhiệt nhiều nhất? Chất nở nhiệt nhất? Chủ đề -Nhiệt kế dùng để 20 làm gì? -Cho biết số nhệt kế thường dùng hoạt động dựa tượng gì? -Trong nhiệt giai Celsius, Fahrenheit nhiệt độ nước đá tan nước sôi bao nhiêu? Chủ đề -Thế nóng 22 chảy? -Thế đông đặc? Điểm 4đ Thông hiểu -Trong chất: Sắt, khí oxi, thuỷ ngân, nhơm, chất sử dụng để chế tạo băng kép? Cho ví dụ 1đ Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 2đ - Giải thích tượng đơn giản 2đ - Đổi từ độ 0C sang 0F ngược lại 3đ - Dựa vào đường biểu diễn để xác định nhiệt độ nóng chảy, tên chất khảo sát, nhiệt độ thể chất thời điểm hoặc khoảng thời gian 5đ 3đ 10 đ ... kim loại (0, 25 ) có chất khác (0, 25 ), tán chặt vào (0, 25 ) dọc theo chiều dai (0, 25 ) b) Sắt, nhôm ý 0 ,5 – 0 ,5 Câu 6: ( điểm) a) Đồ thị biểu diễn q trình nóng chảy; chất nước (0. 25 x 2) b,c,... dãn nở nhiệt chất (0 ,5 ) Câu 3: ( điểm) Giải thích (1đ) Câu 4: ( điểm) Trình bày cách làm Mỗi câu 0 ,5 a) 50 0C = 1220F b) 35, 50C = 95, 90F c) 2120F=100 0C d) -400F= -40 0C Câu 5: ( điểm) a) Băng... đoạn ý (0. 25 x 2) x3 đoạn = 1 .5 - NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG MƠN VẬT LÍ TRONG KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2014-20 15 Hình thức tự luận Thời gian làm 45 phút Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 de kiem tra vatly 6 hkII (14 15) kho tai lieu vat ly , 5 de kiem tra vatly 6 hkII (14 15) kho tai lieu vat ly