9 qđ 51 2013 UBND TP HN

10 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:48

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số: 51/2013/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Quy định thu, sử dụng khoản thu khác sở giáo dục phổ thông công lập Thành phố Hà Nội (trừ sở giáo dục công lập chất lượng cao) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; Căn Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND năm 2004; Căn Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục năm 2009; Căn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; Căn Thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo: Thông tư số 29/2012/TTBGDĐT ngày 10/9/2012 quy định tài trợ cho sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định dạy thêm, học thêm; Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 quy định việc mặc đồng phục lễ phục tốt nghiệp học sinh sinh viên; Xét đề nghị Liên Sở: Tài - Giáo dục Đào tạo Tờ trình số 5437/LN: TC-GD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2013 , QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định "Quy định việc thu, sử dụng khoản thu khác sở giáo dục phổ thông công lập Thành phố Hà Nội" (trừ sở giáo dục công lập chất lượng cao) Điều Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký Bãi bỏ quy định trước trái với Quyết định Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở: Giáo dục Đào tạo; Tài chính; Cục trưởng Cục thuế Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng Sở, Ngành, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: TC, GD&ĐT, LĐTB&XH; - Thường trực Thành ủy, - Thường trực HĐND Thành phố; - Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; - Các đ/c PCT UBND TP; - Cục KT văn (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Ban VX, PC, KTNS (HĐND TP); - Cổng GTĐT TP; Trung tâm công báo; - Sở Tư pháp; Đài PTTH HN, - Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị; - Đ/c CVP, đ/c PCVP, TH; - Lưu: VT, VXch TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHĨ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Thị Bích Ngọc QUY ĐỊNH Quy định thu, sử dụng khoản thu khác sở giáo dục phổ thông công lập Thành phố Hà Nội (trừ sở giáo dục công lập chất lượng cao) (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quyết định quy định việc thu, sử dụng khoản thu khác sở giáo dục phổ thông công lập thành phố Hà Nội (trừ sở giáo dục công lập chất lượng cao) bao gồm: Các sở giáo dục mầm non, sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên Điều Nguyên tắc chung Các sở giáo dục thực thu, chi khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc sau: Đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập địa bàn Mức thu sở dự tốn chi phí, nội dung chi, phải thỏa thuận văn cha mẹ học sinh tinh thần tự nguyện, có thống Ban giám hiệu nhà trường quan quản lý cấp (Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã Sở Giáo dục Đào tạo theo phân cấp quản lý) trước ban hành Thực công khai theo quy định Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế thực công khai sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 19/2005/TTBTC ngày 11/3/2005 Bộ Tài hướng dẫn việc cơng khai tài quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước quỹ có nguồn từ khoản đóng góp nhân dân 3 Hạch toán riêng khoản thu vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, không dùng khoản thu để điều chuyển chi cho nội dung, mục đích khác Ngồi nội dung khoản thu quy định Điều đến Điều 12 Quy định này, sở giáo dục công lập không thu khoản thu khác Chương QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN THU, CHI KHÁC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Điều Thu, chi phục vụ bán trú Nội dung thu, mức thu: a) Tiền ăn (Mầm non, Tiểu học, Trung học sở): Thỏa thuận với cha mẹ học sinh b) Chăm sóc bán trú (Mầm non, Tiểu học, Trung học sở): Không 150.000 đồng/học sinh/tháng c) Trang thiết bị phục vụ bán trú: - Học sinh mầm non: Không 150.000 đồng/học sinh/năm học - Học sinh Tiểu học, Trung học sở: Không 100.000 đồng/học sinh/năm học Nội dung chi: a) Tiền ăn: Chi bữa ăn bữa ăn phụ (nếu có) theo thỏa thuận b) Chăm sóc bán trú: Bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, cán quản lý, nhân viên phục vụ công tác bán trú c) Trang thiết bị phục vụ bán trú: Trang bị sở vật chất cho bán trú (giường, chiếu, chăn, khăn mặt, bát, đĩa, cốc, xoong, nồi, bếp gas ) Điều Thu, chi học buổi/ngày Mức thu: a) Học sinh Tiểu học: Không 100.000 đồng/học sinh/tháng b) Học sinh Trung học sở: Không 150.000 đồng/học sinh/tháng Nội dung chi: Chi bồi dưỡng giáo viên trực tiếp tham gia dạy buổi/ngày, bồi dưỡng cán quản lý, nhân viên phục vụ phúc lợi tập thể, mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, điện, nước, vệ sinh, tăng cường sở vật chất nội dung chi khác phục vụ hoạt động học buổi/ngày Điều Thu, chi học phẩm Mức thu: Học sinh Mầm non không 150.000 đồng/học sinh/năm học Nội dung chi: Trang bị loại vở, học liệu để giúp trẻ tham gia hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo quy định (danh mục học phẩm theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Điều Thu, chi nước uống học sinh Mức thu: Học sinh (Mầm non, Tiểu học, Trung học sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên): Không 12.000 đồng/học sinh/tháng Nội dung chi: Chi mua nước uống tinh khiết phục vụ học sinh Điều Thu Bảo hiểm y tế học sinh Thực theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm Y tế, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 Liên Bộ Y tế - Tài việc hướng dẫn thực Bảo hiểm Y tế Điều Thu chi dạy thêm, học thêm nhà trường Thực theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định dạy thêm, học thêm địa bàn Thành phố Hà Nội Điều Thu chi viện trợ, quà biếu, tặng, cho Các trường phép tiếp nhận nguồn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định pháp luật Đây nguồn thu hợp pháp trường Các nguồn thu phải ghi chép, quản lý thống qua hệ thống sổ sách kế toán chi tiêu theo thỏa thuận với đơn vị viện trợ, tặng, biếu Quy chế chi tiêu nội trường theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Điều 10 Thu chi tài trợ Thực theo quy định Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tài trợ cho sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Điều 11 Thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ mua sắm trang thiết bị nhà trường Nguyên tắc thu: Trong trường hợp ngân sách nhà nước khoản thu học phí chưa đáp ứng hết nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị, trường huy động đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân phụ huynh học sinh theo nguyên tắc khơng ép buộc hay bình qn hóa mức đóng góp phụ huynh học sinh Bên đóng góp khơng gắn điều kiện ràng buộc đặc quyền, đặc lợi việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đóng góp cho nhà trường Quy trình quản lý sử dụng khoản đóng góp: Bước 1: Thống chủ trương kế hoạch triển khai Ban Giám hiệu, Hội đồng nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh Bước 2: Lập Kế hoạch công việc dự trù kinh phí chi tiết (bao gồm dự kiến nguồn huy động, nội dung chi dự kiến mức chi cụ thể) để thực Trong đó, kế hoạch cơng việc phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động nguồn đóng góp, cách thức tổ chức thực hiện, chất lượng sản phẩm, cơng trình, Niêm yết cơng khai tuần để tiếp thu ý kiến đóng góp, hồn chỉnh kế hoạch cơng việc dự trù kinh phí Bước 3: Báo cáo quan cấp quản lý trực tiếp (Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã Sở Giáo dục Đào tạo theo phân cấp quản lý) để xin chủ trương thống văn tiến hành vận động, thực sau có đồng ý quan cấp quản lý trực tiếp Bước 4: Sau hoàn thành công việc, trường phải niêm yết công khai báo cáo tốn số kinh phí huy động kết thực với tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí Khoản thu phải đưa vào sổ sách kế toán hạch toán, toán theo quy định Các tài sản mua sắm, sửa chữa phải hạch toán tăng tài sản sử dụng nhà trường (thực hạch toán khấu hao tài sản theo quy định hành) Điều 12 Các khoản thu quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu Thực theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định việc mặc đồng phục lễ phục tốt nghiệp học sinh sinh viên Về mẫu đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu: Đồng phục phải thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh văn hóa địa phương; hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ tìm mua may nhà may, chất liệu bền, giá phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương Không thay đổi, thêm bớt chi tiết đồng phục hàng năm làm khó khăn cho phụ huynh học sinh Trường hợp cần có thay đổi kiểu dáng, màu sắc đồng phục phải đồng ý Hội đồng nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh Phương thức thực hiện: Phụ huynh học sinh Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may mua đồng phục theo quy định Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định khác nhà trường Chương QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THU, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU KHÁC Điều 13 Thu khoản thu khác Các khoản thu định kỳ hàng tháng: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, học buổi ngày, nước uống, dạy thêm học thêm Các khoản thu theo học kỳ năm học: Học phẩm, trang thiết bị phục vụ bán trú, quần áo đồng phục Riêng khoản thu trang thiết bị bán trú, nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh thống mua trang thiết bị bán trú có chất lượng tốt sử dụng cho năm học sau Khoản thu thu gộp tương ứng với số năm sử dụng Các khoản thu khác: Thực theo đợt ủng hộ, tài trợ tổ chức, cá nhân theo kế hoạch nhà trường quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt Các sở giáo dục thu khoản khác phải sử dụng phiếu thu theo quy định Điều 14 Sử dụng khoản thu khác Nội dung chi, mức chi khoản thu khác phải thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường đảm bảo công khai, dân chủ đưa vào quy chế chi tiêu nội hàng năm nhà trường Điều 15 Quản lý tiền thu khác Các sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực cơng tác kế tốn, thống kê khoản thu khác theo quy định pháp luật, thực yêu cầu tra, kiểm tra quan tài quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực thông tin, tài liệu cung cấp Các khoản thu chi phải đưa vào sổ sách kế toán (bao gồm phần kinh phí trích lại từ nguồn thu bảo hiểm y tế học sinh), hạch toán theo quy định phải thực công khai theo quy định Hạch toán riêng khoản thu vào sổ sách kế toán (trừ khoản thu bảo hiểm y tế học sinh), tổng hợp chung vào báo cáo toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, không dùng khoản thu để điều chuyển chi cho nội dung mục đích khác Các khoản thu phải thực ghi thu ghi chi theo quy định: Chăm sóc bán trú; trang thiết bị phục vụ bán trú; học 02 buổi ngày; học phẩm học sinh mầm non; dạy thêm học thêm nhà trường; thu viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng cho; khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng sửa chữa nhỏ mua sắm trang thiết bị nhà trường Chương TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 16 Trách nhiệm quan đơn vị Sở Giáo dục Đào tạo: a) Tổ chức công bố công khai quy định, khoản thu phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, cha mẹ học sinh biết, thực b) Thỏa thuận thống văn mức thu khác sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý c) Định kỳ, đột xuất phối hợp với Sở Tài đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực thu, chi khoản thu khác sở giáo dục công lập địa bàn Thành phố d) Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực khoản thu khác sở giáo dục công lập trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo quận, huyện, thị xã Báo cáo gửi Sở Tài UBND Thành phố trước ngày 30 tháng 10 hàng năm đ) Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố việc thực khoản thu học phí sở giáo dục cơng lập địa bàn Thành phố Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã: a) Công khai khoản thu phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, cha mẹ học sinh biết, thực b) Thỏa thuận thống văn mức thu khác sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý c) Định kỳ đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực thu, chi sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý d) Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố cơng tác quản lý thu chi khoản thu ngồi học phí trường trực thuộc theo phân cấp đ) Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực khoản thu khác sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp Báo cáo gửi Sở Giáo dục Đào tạo (Phòng Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15 tháng 10 hàng năm Các sở giáo dục công lập: a) Công khai khoản thu để nhân dân, cha mẹ học sinh biết, thực b) Tổ chức thu, quản lý sử dụng nguồn thu khác theo quy định c) Chịu trách nhiệm trước quan quản lý cấp khoản thu chi sai quy định nhà trường Đối với khoản thu sai quy định phải trả lại học sinh d) Chịu kiểm tra, tra định kỳ, đột xuất quan có thẩm quyền đ) Có chế độ miễn giảm phù hợp học sinh có khó khăn kinh tế Tuyệt đối khơng để học sinh gia đình khó khăn khơng có tiền đóng góp mà phải bỏ học e) Báo cáo đánh giá tình hình thực khoản thu khác gửi quan quản lý cấp trực phân cấp trước ngày 01 tháng 10 hàng năm Điều 17 Tổ chức thực hiện: Thời gian thực hiện: Từ năm học 2013-2014 Trong trình thực hiện, văn quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng Quyết định sửa đổi, bổ sung hay thay văn dẫn chiếu áp dụng theo văn ... Chủ tịch UBND Thành phố; - Các đ/c PCT UBND TP; - Cục KT văn (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Ban VX, PC, KTNS (HĐND TP) ; - Cổng GTĐT TP; Trung tâm công báo; - Sở Tư pháp; Đài PTTH HN, - Báo... Nội (trừ sở giáo dục công lập chất lượng cao) (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/ 2013/ QĐ -UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi, đối... Nghị định số 62/20 09/ NĐ-CP ngày 27/7/20 09 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm Y tế, Thông tư liên tịch số 09/ 20 09/ TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/20 09 Liên Bộ Y tế - Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 qđ 51 2013 UBND TP HN , 9 qđ 51 2013 UBND TP HN