8 TT 36 2017 BGDĐT thay thế TT 39 2009 BGDĐT

32 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 36/2017/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Căn Luật Giáo dục ngày 14 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng năm 2012; Căn Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 Chính phủ thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp; Căn Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập; Căn Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ quy chế cơng khai tài cấp ngân sách nhà nước, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước quỹ có nguồn từ khoản đóng góp nhân dân, Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế thực công khai sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Điều Ban hành kèm theo Thông tư Quy chế thực công khai sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Điều Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2018 Thông tư thay Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thực công khai sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./ Nơi nhận: - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - UBVHGDTNTNNĐ Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực; - Các Bộ, quan ngang Bộ; - Kiểm toán Nhà nước; - Cục Kiểm tra văn QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ Giáo dục Đào tạo; - Như Điều (để thực hiện); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHTC KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Quy chế quy định thực công khai cam kết chất lượng giáo dục đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng thu chi tài Quy chế áp dụng sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo, bao gồm: sở giáo dục mầm non, sở giáo dục phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học (sau gọi sở giáo dục chuyên biệt), sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, sở giáo dục đại học (sau gọi chung sở giáo dục đào tạo) Điều Mục tiêu thực công khai Thực công khai để người học, quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xã hội tham gia giám sát đánh giá sở giáo dục đào tạo theo quy định pháp luật Thực cơng khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm sở giáo dục đào tạo quản lý nguồn lực đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo Điều Nguyên tắc thực công khai Việc thực công khai sở giáo dục đào tạo phải đảm bảo đầy đủ nội dung, hình thức thời điểm công khai quy định Quy chế Thông tin công khai sở giáo dục đào tạo trang thông tin điện tử theo quy định Quy chế phải xác, đầy đủ, kịp thời dễ dàng tiếp cận Chương II NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI Điều Công khai sở giáo dục mầm non Công khai cam kết chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục thực tế: a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà sở giáo dục thực hiện; kết đạt trẻ theo lĩnh vực phát triển; hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ sở giáo dục mầm non (Theo Biểu mẫu 01) b) Chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em tổ chức ăn bán trú; số trẻ em kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết phát triển sức khỏe trẻ em; số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục, có phân chia theo nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02) c) Kế hoạch xây dựng sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia kết đạt qua mốc thời gian d) Kiểm định sở giáo dục mầm non: cơng khai báo cáo đánh giá ngồi, kết công nhận đạt không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình qn trẻ em; số lượng, diện tích loại phòng học phòng chức năng, tính bình qn trẻ em; số lượng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu có thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngồi trời, tính bình qn nhóm lớp (Theo Biểu mẫu 03) b) Đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên: Số lượng giáo viên, cán quản lý nhân viên chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04) Số lượng giáo viên, cán quản lý nhân viên đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ thời gian đào tạo bồi dưỡng năm học năm Cơng khai thu chi tài chính: a) Tình hình tài sở giáo dục: Đối với sở giáo dục cơng lập: cơng khai tài theo văn quy định hành quy chế cơng khai tài cấp ngân sách nhà nước, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước quỹ có nguồn từ khoản đóng góp nhân dân văn hướng dẫn cơng khai ngân sách đơn vị dự tốn ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ Thực niêm yết biểu mẫu công khai dự tốn, tốn thu chi tài theo văn quy định hành công khai quản lý tài Đối với sở giáo dục ngồi cơng lập: cơng khai tình hình hoạt động tài theo văn quy định hành sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao mơi trường Cơng khai mức thu học phí, khoản thu khác theo năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho sở giáo dục, khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước b) Học phí khoản thu khác từ người học: mức thu học phí khoản thu khác theo năm học dự kiến cho năm học c) Các khoản chi theo năm học: khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập nước nước ngoài; mức thu nhập tháng giáo viên cán quản lý (mức cao nhất, bình quân thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị d) Chính sách kết thực sách năm trợ cấp miễn, giảm học phí người học thuộc diện hưởng sách xã hội đ) Kết kiểm tốn (nếu có): thực cơng khai kết kiểm toán theo quy định văn quy định hành công khai kết kiểm toán kết thực kết luận, kiến nghị kiểm toán Kiểm toán Nhà nước Điều Công khai sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục chuyên biệt Công khai cam kết chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục thực tế: a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện đối tượng tuyển sinh sở giáo dục; chương trình giáo dục mà sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp sở giáo dục gia đình, yêu cầu thái độ học tập học sinh; hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh sở giáo dục; kết đánh giá lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe học sinh dự kiến đạt được; khả học tập tiếp tục học sinh (các trường tiểu học thực theo Biểu mẫu 05, trường trung học sở, trung học phổ thông sở giáo dục chuyên biệt thực theo Biểu mẫu 09) b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh học buổi/ngày; số học sinh đánh giá định kỳ cuối năm học lực, phẩm chất, kết học tập, tổng hợp kết cuối năm trường tiểu học (Biểu mẫu 06); số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng kết kết cuối năm, đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, dự xét dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp, thi đỗ vào đại học, cao đẳng, học sinh nam/học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số trường trung học sở, trung học phổ thông sở giáo dục chuyên biệt (Theo Biểu mẫu 10) c) Kế hoạch xây dựng sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia kết đạt qua mốc thời gian d) Kiểm định sở giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngồi, kết cơng nhận đạt không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình qn học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu có thiếu so với quy định, (các trường tiểu học thực theo Biểu mẫu 07; trường trung học sở, trung học phổ thông sở giáo dục chuyên biệt thực theo Biểu mẫu 11) b) Đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên: Số lượng giáo viên, cán quản lý nhân viên chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp trình độ đào tạo (các trường tiểu học thực theo Biểu mẫu 08, trường trung học sở, trung học phổ thông sở giáo dục chuyên biệt thực theo Biểu mẫu 12) Số lượng giáo viên, cán quản lý nhân viên đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ thời gian đào tạo bồi dưỡng năm học năm Cơng khai thu chi tài chính: a) Thực quy định điểm a, c, d, đ khoản Điều Quy chế b) Mức thu học phí khoản thu khác theo năm học dự kiến cho cấp học c) Chính sách học bổng kết thực năm học Điều Công khai sở giáo dục thường xuyên Công khai cam kết chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục thực tế: a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện đối tượng tuyển sinh; chương trình giáo dục mà sở thực hiện; yêu cầu phối hợp sở giáo dục gia đình, yêu cầu thái độ học tập học viên; hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt học viên sở giáo dục; kết hạnh kiểm, học tập, sức khỏe học viên dự kiến đạt được; khả học tập tiếp tục học viên (Theo Biểu mẫu 13) b) Chất lượng giáo dục thực tế: học viên xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, kết học tập cuối năm, dự xét thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp, thi đỗ đại học, cao đẳng; học sở giáo dục nghề nghiệp khác chia theo khối lớp; kết đào tạo liên kết trình độ cao đẳng sư phạm, đại học hình thức vừa làm vừa học, từ xa có phân biệt theo kết tốt nghiệp, số học viên có việc làm sau năm trường; kết bồi dưỡng, đào tạo chương trình khác có phân biệt theo số người tham gia, thời gian, chứng cấp (Theo Biểu mẫu 14) c) Các mơn học khóa học, chun ngành: nội dung tóm tắt lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá học viên d) Giáo trình, tài liệu mà sở tổ chức biên soạn: cơng khai tên giáo trình tài liệu, năm xuất kế hoạch biên soạn chuyên ngành đ) Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ nhà nước giao; nhu cầu địa phương doanh nghiệp: công khai đơn vị liên kết, số lượng đào tạo, thời gian đào tạo, ngành nghề, trình độ đào tạo kết đào tạo e) Kiểm định sở giáo dục thường xuyên: công khai báo cáo đánh giá ngồi, kết cơng nhận đạt không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: a) Cơ sở vật chất: số lượng diện tích loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân học viên; số thiết bị dạy học tối thiểu có thiếu so với quy định, tính bình qn lớp (Theo Biểu mẫu 15) b) Đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 16) Số lượng giáo viên, cán quản lý nhân viên đào tạo, bồi dưỡng ; hình thức, nội dung, trình độ thời gian đào tạo bồi dưỡng năm học năm Công khai thu chi tài chính: a) Thực quy định điểm a, c, d, đ khoản Điều Quy chế b) Mức thu học phí khoản thu khác cho năm học khóa học c) Các nguồn thu ngồi học phí: nguồn thu từ hợp đồng đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn nguồn thu hợp pháp khác d) Chính sách học bổng kết thực năm học Điều Công khai sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm Công khai cam kết chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục thực tế: a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện đối tượng tuyển sinh sở đào tạo; mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ trình độ ngoại ngữ đạt theo mã ngành đào tạo cấp IV; sách hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt người học, chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện; khả học tập, nâng cao trình độ sau trường; vị trí làm việc sau tốt nghiệp trình độ đào tạo theo chuyên ngành đào tạo cấp IV (Theo Biểu mẫu 17) b) Chất lượng giáo dục thực tế: gồm công khai thông tin quy mô đào tạo công khai thông tin sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm trường Đối với công khai thông tin quy mô đào tạo cần công khai quy mô nghiên cứu sinh, thạc sĩ sinh viên trình độ đào tạo, hình thức đào tạo phân theo khối ngành đào tạo Đối với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm trường: số sinh viên có việc làm sau 01 năm trường gồm số sinh viên tốt nghiệp có việc làm số sinh viên tốt nghiệp học nâng cao (Theo Biểu mẫu 18) c) Chỉ tiêu tuyển sinh sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo d) Các mơn học khóa học, chun ngành: công khai giảng viên giảng dạy giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích mơn học, nội dung lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo sở giáo dục tổ chức biên soạn: cơng khai tên giáo trình (kể giáo trình điện tử), tài liệu tham khảo, năm xuất bản, kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: cơng khai tên đề tài, họ tên người thực người hướng dẫn, nội dung tóm tắt g) Đối với sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng, chứng chỉ, cấp văn bằng, chứng cho người học: công bố công khai thông tin liên quan văn bằng, chứng cho người học trang thông tin điện tử sở giáo dục đại học h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ giao, đặt hàng nhà nước, địa phương doanh nghiệp (nếu có): đơn vị đào tạo, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ kết đào tạo i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử tư vấn: tên dự án tên nhiệm vụ khoa học cơng nghệ, người chủ trì thành viên tham gia, đối tác nước quốc tế, thời gian kinh phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm dự án nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn k) Hoạt động liên kết đào tạo nước với nước ngồi: Cơng khai thơng tin điều kiện đảm bảo chất lượng đơn vị liên kết, quy mơ, trình độ đào tạo đơn vị liên kết, hình thức liên kết l) Hội nghị, hội thảo khoa học sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học, thời gian địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự m) Kiểm định sở đào tạo chương trình đào tạo: cơng khai kết đánh giá ngoài, nghị kiến nghị hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, kết công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 2.1 Công khai thông tin sở vật chất: Tổng diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu; học liệu thư viện trung tâm học liệu; diện tích đất/sinh viên, diện tích sàn/sinh viên (Theo biểu mẫu 19) 2.2 Công khai đội ngũ giảng viên hữu, cán quản lý nhân viên: Số lượng xếp theo khối ngành mơn chung có phân biệt theo chức danh, trình độ đào tạo hạng chức danh nghề nghiệp, danh sách chi tiết giảng viên hữu theo khối ngành, tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi theo khối ngành (Theo Biểu mẫu 20) Sơ lược lý lịch giảng viên: họ tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên giảng dạy, chức danh, trình độ chun mơn, cơng trình khoa học, kinh nghiệm giảng dạy nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu nước quốc tế, báo đăng tải nước quốc tế; thông tin họ tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực Số lượng giảng viên hữu, cán quản lý nhân viên đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ thời gian đào tạo bồi dưỡng năm học năm Công khai thu chi tài chính: a) Thực quy định điểm a, c, d, đ khoản 3, Điều Quy chế b) Mức thu học phí khoản thu khác cho năm học dự kiến khóa học (Theo Biểu mẫu 21) c) Các nguồn thu từ hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn nguồn thu hợp pháp khác d) Chính sách học bổng kết thực năm học Điều Hình thức thời điểm cơng khai Đối với nội dung quy định Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều Quy chế này: a) Công khai trang thông tin điện tử sở giáo dục đào tạo vào tháng năm, đảm bảo tính đầy đủ, xác kịp thời trước khai giảng năm học có thay đổi nội dung liên quan b) Niêm yết công khai sở giáo dục đào tạo đảm bảo thuận tiện để xem xét Thời điểm công khai tháng năm cập nhật đầu năm học có thay đổi nội dung liên quan Thời gian thực niêm yết 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết Đối với nội dung quy định điểm b khoản Điều 4, điểm b khoản Điều 5, điểm b khoản Điều điểm b khoản Điều Quy chế này, việc thực công khai theo quy định điểm a b khoản Điều này, sở giáo dục đào tạo phải thực cơng khai sau: a) Phổ biến họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em tiếp nhận trước sở giáo dục đào tạo tuyển sinh học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tuyển b) Phổ biến phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước tổ chức họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh vào đầu năm học trẻ em ni dưỡng, chăm sóc giáo dục học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học tại sở giáo dục đào tạo Các sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, việc thực công khai theo quy định khoản Điều phải thực cơng khai sau: a) Có tài liệu in đầy đủ khoa, môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc sở đào tạo nội dung liên quan đến chức hoạt động, nhiệm vụ đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu sinh viên, giảng viên người quan tâm Các tài liệu cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ thời gian khoa, môn, trung tâm đơn vị làm việc b) Đối với nội dung quy định điểm a, điểm c, khoản 1, Điều Quy chế cập nhật trang thông tin điện tử sở đào tạo chậm tháng năm Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Trách nhiệm sở giáo dục đào tạo Các sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực nội dung, hình thức thời điểm cơng khai quy định Quy chế Thực tổng kết, đánh giá cơng tác cơng khai nhằm hồn thiện nâng cao hiệu công tác quản lý Báo cáo kết thực quy chế công khai năm học trước kế hoạch triển khai quy chế công khai năm học tới cho quan đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra quan chủ quản (nếu có) trước 30 tháng năm Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực công khai sở giáo dục đào tạo Thực công bố kết kiểm tra vào thời điểm không ngày sau nhận kết kiểm tra quan đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra hình thức sau đây: a) Cơng bố cơng khai họp với cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên sở giáo dục đào tạo b) Niêm yết công khai kết kiểm tra sở giáo dục đào tạo đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh người học xem xét c) Đưa lên trang thông tin điện tử sở giáo dục đào tạo Điều 10 Trách nhiệm phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo Phòng giáo dục đào tạo: a) Chỉ đạo sở giáo dục trực thuộc sở giáo dục UBND cấp huyện định thành lập cho phép thành lập thực quy chế công khai theo quy định Quy chế b) Tổ chức kiểm tra việc thực công khai sở giáo dục trực thuộc; chủ trì phối hợp với quan chủ quản (nếu có) tổ chức kiểm tra việc thực công khai sở giáo dục UBND cấp huyện định thành lập cho phép thành lập Việc kiểm tra có tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh sở giáo dục c) Thông báo văn kết kiểm tra cho sở giáo dục Thời điểm thông báo không 30 ngày sau thực kiểm tra d) Tổng hợp kết thực quy chế công khai kết kiểm tra sở giáo dục thuộc trách nhiệm đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra; gửi báo cáo sở giáo dục đào tạo trước 31 tháng 10 năm Sở giáo dục đào tạo: a) Chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục trực thuộc sở giáo dục UBND cấp tỉnh định thành lập cho phép thành lập thực quy chế công khai theo quy định Quy chế b) Tổ chức tra, kiểm tra việc thực công khai sở giáo dục trực thuộc; chủ trì phối hợp với quan chủ quản (nếu có) tổ chức tra, kiểm tra việc thực công khai sở giáo dục UBND cấp tỉnh định thành lập cho phép thành lập Việc tra, kiểm tra có tham gia đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh đại diện Hội sinh viên sở giáo dục đào tạo c) Thông báo văn kết tra, kiểm tra cho sở giáo dục đào tạo Thời điểm thông báo không 30 ngày sau thực kiểm tra d) Tổng hợp kết thực quy chế công khai kết tra, kiểm tra sở giáo dục thuộc trách nhiệm đạo, chủ trì tổ chức tra, kiểm tra, tổng hợp kết thực quy chế công khai kết tra, kiểm tra sở giáo dục phòng giáo dục đào tạo tổng hợp; cơng bố trang thông tin điện tử sở giáo dục đào tạo gửi báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo trước 30 tháng 11 năm Bộ Giáo dục Đào tạo: a) Chỉ đạo sở giáo dục đào tạo, trường dự bị đại học, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm sở giáo dục đại học thực quy chế công khai theo quy định Quy chế b) Chủ trì, phối hợp với quan chủ quản (nếu có) tổ chức tra, kiểm tra việc thực công khai sở giáo dục đào tạo, trường dự bị đại học, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm sở giáo dục đại học c) Thông báo văn kết tra, kiểm tra cho sở giáo dục đào tạo Thời điểm thông báo không 30 ngày sau thực tra, kiểm tra d) Tổng hợp kết thực quy chế công khai trường dự bị đại học, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, sở giáo dục đại học kết tra, kiểm tra sở giáo dục sở giáo dục đào tạo tổng hợp; công bố trang thông tin điện tử Bộ Giáo dục Đào tạo trước ngày 31 tháng 12 năm PHỤ LỤC (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Biểu mẫu 01: Cam kết chất lượng giáo dục sở giáo dục mầm non, năm học …… Biểu mẫu 02: Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học …… Biểu mẫu 03: Công khai thông tin sở vật chất sở giáo dục mầm non, năm học Biểu mẫu 04: Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên sở giáo dục mầm non, năm học Biểu mẫu 05: Cam kết chất lượng giáo dục trường tiểu học, năm học … Biểu mẫu 06: Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học … Biểu mẫu 07: Công khai thông tin sở vật chất trường tiểu học, năm học… Biểu mẫu 08: Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên trường tiểu học, năm học … Biểu mẫu 09: Cam kết chất lượng giáo dục trường trung học sở trường trung học phổ thông, năm học …… Biểu mẫu 10: Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế trường trung học sở trường trung học phổ thông, năm học … Biểu mẫu 11: Công khai thông tin sở vật chất trường trung học sở trường trung học phổ thông, năm học … Biểu mẫu 12: Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên trường trung học sở trường trung học phổ thông, năm học Biểu mẫu 13: Công khai cam kết chất lượng giáo dục sở giáo dục thường xuyên, năm học Biểu mẫu 14: Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế sở giáo dục thường xuyên, năm học Biểu mẫu 15: Công khai thông tin sở vật chất sở giáo dục thường xuyên, năm học …… Biểu mẫu 16: Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên sở giáo dục thường xuyên, năm học Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học Biểu mẫu 19: Công khai thông tin sở vật chất sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học … Biểu mẫu 20: Công khai thông tin đội ngũ giảng viên hữu sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học …… Biểu mẫu 21: Cơng khai tài sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học … Biểu mẫu 01 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục sở giáo dục mầm non, năm học… STT Nội dung I Chất lượng ni dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt II Chương trình giáo dục mầm non nhà Nhà trẻ Mẫu giáo trường thực III Kết đạt trẻ theo lĩnh vực phát triển IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ sở giáo dục mầm non … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 02 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học…… Nhà trẻ STT Nội dung I Tổng số trẻ em Số trẻ em nhóm ghép Số trẻ em học buổi/ngày Số trẻ em học buổi/ngày Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập II Số trẻ em tổ chức ăn bán trú III Số trẻ em kiểm tra định kỳ sức khỏe IV Số trẻ em theo dõi sức khỏe biểu đồ tăng trưởng V Kết phát triển sức khỏe trẻ em Số trẻ cân nặng bình thường Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Số trẻ có chiều cao bình thường Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi Số trẻ thừa cân béo phì VI Số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục Chương trình giáo dục nhà trẻ Chương trình giáo dục mẫu giáo Tổng số trẻ em 3-12 tháng tuổi Mẫu giáo 13-24 25-36 tháng 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi tháng tuổi tuổi … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 03 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai thông tin sở vật chất sở giáo dục mầm non, năm học STT Nội dung Số lượng Bình qn I Tổng số phòng Số m2/trẻ em II Loại phòng học - Phòng học kiên cố - Phòng học bán kiên cố - Phòng học tạm - Phòng học nhờ - III Số điểm trường IV Tổng diện tích đất tồn trường (m ) V Tổng diện tích sân chơi (m2) VI Tổng diện tích số loại phòng Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) Diện tích phòng ngủ (m2) Diện tích phòng vệ sinh (m2) Diện tích hiên chơi (m2) Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật phòng đa chức (m2) Diện tích nhà bếp kho (m2) VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) Số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu có theo quy định Số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu thiếu so với quy định VIII Tổng số đồ chơi trời IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v ) X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê thiết bị danh mục tối thiểu theo quy định) … Số bộ/nhóm (lớp) Số bộ/sân chơi (trường) Số thiết bị/nhóm (lớp) Số lượng(m2) Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước năm học) (tỷ lệ so với tổng số) IV Số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi Cấp huyện Cấp tỉnh/thành phố Quốc gia, khu vực số nước, quốc tế V Số học sinh dự xét dự thi tốt nghiệp VI Số học sinh công nhận tốt nghiệp VII Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) Khá (tỷ lệ so với tổng số) Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ IX Số học sinh dân tộc thiểu số … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 11 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai thơng tin sở vật chất trường trung học sở trường trung học phổ thông, năm học … STT Nội dung Số lượng Bình quân Số m2/học sinh I Số phòng học II Loại phòng học - Phòng học kiên cố - Phòng học bán kiên cố - Phòng học tạm - Phòng học nhờ - Số phòng học mơn - Số phòng học đa chức (có phương tiện nghe nhìn) - Bình qn lớp/phòng học - Bình quân học sinh/lớp - III Số điểm trường IV Tổng số diện tích đất (m ) V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) VI Tổng diện tích phòng Diện tích phòng học (m2) Diện tích phòng học mơn (m2) Diện tích thư viện (m2) Diện tích nhà tập đa (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) Diện tích phòng hoạt động Đồn Đội, phòng truyền thống (m2) VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu có theo quy định 1.1 Khối lớp 1.2 Khối lớp 1.3 Khối lớp Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu thiếu so với quy định 2.1 Khối lớp 2.2 Khối lớp 2.3 Khối lớp Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) … VIII Số bộ/lớp (Đơn vị tính: bộ) Tổng số máy vi tính sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) IX Tổng số thiết bị dùng chung khác Ti vi Cát xét Đầu Video/đầu đĩa Máy chiếu OverHead/projector/vật thể Thiết bị khác … IX Số thiết bị/lớp Tổng số thiết bị sử dụng Ti vi Cát xét Đầu Video/đầu đĩa Máy chiếu OverHead/projector/vật thể Thiết bị khác …………… Nội dung Số học sinh/bộ Số thiết bị/lớp Số lượng (m2) X Nhà bếp XI Nhà ăn Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Nội dung XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú XIII Khu nội trú XIV Dùng cho giáo viên Nhà vệ sinh Dùng cho học sinh Chung Số chỗ Nam/Nữ Diện tích bình qn/chỗ Số m2/học sinh Chung Nam/Nữ Đạt chuẩn vệ sinh* Chưa đạt chuẩn vệ sinh* (*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trung học phổ thơng có nhiều cấp học Thơng tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) Nội dung Có XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) XVII Kết nối internet XVIII Trang thông tin điện tử (website) trường XIX Tường rào xây Không … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 12 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THÔNG BÁO Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên trường trung học sở trường trung học phổ thông, năm học Nội dung STT Tổng số giáo viên, cán quản lý nhân viên Giáo viên I Trong số giáo viên dạy mơn: Tốn Lý Tổng số Trình độ đào tạo TS ThS ĐH CĐ TC Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp Dưới Hạng Hạng Hạng Xuất Trung Khá Kém TC III II I sắc bình Hóa II Cán quản lý Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng III Nhân viên Nhân viên văn thư Nhân viên kế toán Thủ quỹ Nhân viên y tế Nhân viên thư viện Nhân viên thiết bị, thí nghiệm Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật Nhân viên công nghệ thông tin … … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 13 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai cam kết chất lượng giáo dục sở giáo dục thường xuyên, năm học STT Chia theo khối lớp Nội dung … I Điều kiện tuyển sinh II Chương trình giáo dục mà sở giáo dục thực III Yêu cầu phối hợp sở giáo dục gia đình Yêu cầu thái độ học tập học viên IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt học viên sở giáo dục V Kết hạnh kiểm, học tập, sức khỏe học viên dự kiến đạt VI Khả học tập tiếp tục học viên … … … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 14 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) … (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai thơng tin chất lượng giáo dục thực tế sở giáo dục thường xuyên, năm học STT I II III a b Nội dung Số học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm Tốt (tỷ lệ so với tổng số) Khá (tỷ lệ so với tổng số) Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) Yếu (tỷ lệ so với tổng số) Số học viên chia theo học lực Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) Khá (tỷ lệ so với tổng số) Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) Yếu (tỷ lệ so với tổng số) Kém (tỷ lệ so với tổng số) Tổng hợp kết cuối năm Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) Học viên giỏi (tỷ lệ so với tổng số) Học viên tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) IV Số học viên dự xét thi tốt nghiệp V Số học viên công nhận tốt nghiệp Tổng số Chia theo khối lớp Lớp Lớp Lớp Lớp VI VII Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) Khá (tỷ lệ so với tổng số) Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) Số học viên thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) Số học viên vào học sở GD nghề nghiệp khác (tỷ lệ so với tổng số) B Đào tạo liên kết hình thức vừa làm vừa học, từ xa (đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm) Trình độ Quy mô đào tạo đào tạo STT Số học viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp Loại xuất Loại giỏi sắc I Tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm sau năm trường (Đối với học viên chưa có việc làm) Loại Tổng số II Liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học Chuyên ngành … III Liên kết đào tạo hình thức từ xa Chuyên ngành … IV Chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên kết với doanh nghiệp Chuyên ngành … C Các chương trình bồi dưỡng, đào tạo khác Chương trình bồi dưỡng, đào tạo STT … … … Số người tham gia Thời gian bồi dưỡng, đào Số người cấp chứng tạo (tháng) (nếu có) … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 15 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai thơng tin sở vật chất sở giáo dục thường xuyên, năm học … STT Nội dung Số lượng Bình quân I Số phòng học - II Loại phòng học - Phòng học kiên cố - Phòng học bán kiên cố - Phòng học tạm - Phòng học nhờ - Số phòng học mơn Số phòng học đa chức (có phương tiện nghe nhìn) Bình qn lớp/phòng học Bình qn học sinh/lớp III Số điểm trường IV Tổng số diện tích đất (m2) V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) VI Tổng diện tích phòng Diện tích phòng học (m2) Diện tích phòng thí nghiệm (m2) Diện tích thư viện (m2) Diện tích phòng lao động sản xuất (m2) Diện tích phòng thực hành (m2) Diện tích xưởng sản xuất (m2) VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) Khối lớp 1.2 Khối lớp 1.3 Khối lớp Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu thiếu so với quy định 2.1 Khối lớp 2.2 Khối lớp 2.3 Khối lớp Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) … VIII Số bộ/lớp Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu có theo quy định 1.1 Số m2/học viên Tổng số máy vi tính sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) Số học sinh/bộ IX Tổng số thiết bị dùng chung khác Số thiết bị/lớp Ti vi Cát xét Đầu Video/đầu đĩa Máy chiếu OverHead/projector/vật thể Thiết bị khác … Số lượng (m2) Nội dung X Nhà bếp XI Nhà ăn Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Nội dung XII Phòng nghỉ cho học viên bán trú XIII Khu nội trú XIV Nhà vệ sinh Đạt chuẩn vệ sinh* Dùng cho giáo viên Số chỗ Diện tích bình qn/chỗ Số m2/học viên Dùng cho học viên Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ Chưa đạt chuẩn vệ sinh* (*Theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) Nội dung Có XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) XVII Kết nối internet XVIII Trang thông tin điện tử (website) trung tâm XIX Tường rào xây Không … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 16 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai thơng tin đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên sở giáo dục thường xuyên, năm học STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo TS ThS ĐH CĐ Ghi TC Trình độ khác Tổng số giáo viên, cán quản lý nhân viên Giáo viên I Trong số giáo viên dạy mơn: Tốn Lý Hóa … … II Cán quản lý Giám đốc Phó giám đốc III Nhân viên Nhân viên văn thư Nhân viên kế toán Thủ quỹ Nhân viên y tế Nhân viên thư viện Nhân viên khác … … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 17 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai cam kết chất lượng đào tạo sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học Trình độ đào tạo Cao đẳng Trung cấp sư phạm sư phạm quy quy Đại học STT Nội dung Tiến sĩ Thạc sĩ Chính quy I Điều kiện đăng ký tuyển sinh II Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ trình độ ngoại ngữ đạt III Các sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người Liên thơng quy Văn quy học Chương trình đào tạo IV mà nhà trường thực V Khả học tập, nâng cao trình độ sau trường VI Vị trí làm sau tốt nghiệp … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 18 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai thơng tin chất lượng đào tạo thực tế sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học A Công khai thông tin quy mô đào tạo Quy mô sinh viên STT Khối ngành Đại học Tiến sĩ Thạc sĩ Chính quy Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học Tổng số Khối ngành I Khối ngành II x x x x Khối ngành III x x x x Khối ngành IV x x x x Khối ngành V x x x x Khối ngành VI x x x x x x Khối ngành VII x x B Công khai thông tin sinh viên tốt nghiệp tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm STT Khối ngành Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Loại xuất sắc Tổng số Khối ngành I Khối ngành II Khối ngành III Khối ngành IV Khối ngành V Khối ngành VI Loại giỏi Loại Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau năm trường (%)* Khối ngành VII (*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo cơng thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN học nâng cao)/tổng số SVTN khảo sát)* 100 C Công khai mơn học khóa học, chun ngành STT Tên mơn học Mục đích mơn Phương pháp đánh giá sinh Số tín Lịch trình giảng dạy học viên D Cơng khai thơng tin giáo trình, tài liệu tham khảo sở giáo dục tổ chức biên soạn STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể giáo trình điện tử) Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể giáo trình điện tử) Năm xuất E Cơng khai thơng tin đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp STT Trình độ đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Họ tên người thực Tên đề tài Họ tên người hướng dẫn Nội dung tóm tắt Đại học G Cơng khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng nhà nước, địa phương doanh nghiệp STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết đào tạo H Công khai hội nghị, hội thảo khoa học sở giáo dục tổ chức STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu tham dự I Công khai thông tin hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử tư vấn STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học cơng nghệ Người chủ trì Đối tác Thời gian Kinh phí Tóm tắt sản phẩm, thành nước quốc thực thực ứng dụng thực tiễn viên tế K Công khai thông tin kiểm định sở giáo dục chương trình giáo dục STT Tên sở đào tạo chương trình đào tạo Thời điểm đánh giá ngồi Giấy chứng Nghị Công nhận nhận/Công nhân Kết đánh Hội đạt/không đạt giá/Công nhận đồng chất lượng giáo Giá trị Ngày cấp KĐCLGD dục đến … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 19 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai thơng tin sở vật chất sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học … A Công khai thông tin diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng STT Diện tích (m2) Nội dung Hình thức sử dụng Sở hữu Liên kết Thuê Tổng diện tích đất sở đào tạo quản lý sử dụng Trong đó: a Trụ sở b Phân hiệu c Cơ sở Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học Trong đó: a Trụ sở b Phân hiệu c Cơ sở B Công khai thông tin phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu STT Tên Phòng thí nghiệm Phòng thực hành Xưởng thực tập Nhà tập đa Hội trường Phòng học Phòng học đa phương tiện Thư viện Trung tâm học liệu Số Mục đích Đối tượng lượng sử dụng sử dụng Diện tích sàn Hình thức sử dụng xây dựng Sở hữu Liên kết Thuê (m2) Các phòng chức khác C Công khai thông tin học liệu (sách, tạp chí, e-book, sở liệu điện tử) thư viện trung tâm học liệu 10 STT Tên Số phòng đọc Số chỗ ngồi đọc Số lượng Số máy tính thư viện Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, sở liệu thư viện (đầu sách, tạp chí) Số thư viện điện tử liên kết trường D Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên STT Tên Diện tích đất/sinh viên Diện tích sàn/sinh viên Tỷ lệ … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 20 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai thơng tin đội ngũ giảng viên hữu sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học … A Công khai thông tin đội ngũ giảng viên hữu Chức danh STT Nội dung I Tổng số Giảng viên hữu theo ngành a Khối ngành I Tổng Số Giáo sư Hạng chức danh nghề nghiệp Trình độ đào tạo Phó Đại Giáo Tiến sĩ Thạc sĩ học sư Cao đẳng Trình độ khác Hạng Hạng II Hạng I III Ngành Ngành b Khối ngành II Ngành c Khối ngành III Ngành d Khối ngành IV Ngành đ Khối ngành V Ngành e Khối ngành VI Ngành Khối ngành VII Ngành Giảng viên hữu môn chung B Công khai thông tin danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên hữu theo khối ngành STT Họ tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chun ngành giảng dạy Khối ngành I … Khối ngành II … Khối ngành III … Khối ngành IV … Khối ngành V … Khối ngành VI … Khối ngành VII … C Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi II Khối ngành Khối ngành I Khối ngành II Khối ngành III Khối ngành IV Khối ngành V Khối ngành VI Khối ngành VII Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên hữu quy đổi … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Biểu mẫu 21 (Tên quan quản lý cấp trực tiếp) (Tên sở giáo dục) THƠNG BÁO Cơng khai tài sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học … STT Nội dung I Học phí quy chương trình đại trà Tiến sĩ Triệu đồng/năm Khối ngành Triệu đồng/năm Thạc sỹ Triệu đồng/năm Khối ngành Triệu đồng/năm Đơn vị tính Học phí/1SV/năm năm Dự kiến Học phí/1SV học khóa học Đại học Triệu đồng/năm Khối ngành Triệu đồng/năm Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm II Học phí quy chương trình khác Tiến sĩ Triệu đồng/năm Khối ngành Triệu đồng/năm Thạc sỹ Triệu đồng/năm Khối ngành Triệu đồng/năm Đại học Triệu đồng/năm Khối ngành Triệu đồng/năm Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm III Học phí hình thức vừa học vừa làm Đại học Triệu đồng/năm Khối ngành Triệu đồng/năm Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm IV Tổng thu năm Tỷ đồng Từ ngân sách Tỷ đồng Từ học phí Tỷ đồng Từ nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Tỷ đồng Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng … , ngày … tháng … năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/ 2017 /TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều... Bộ Giáo dục Đào tạo trước ngày 31 tháng 12 năm PHỤ LỤC (Kèm theo Thông tư số 36/ 2017 /TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Biểu mẫu 01: Cam kết chất lượng giáo dục... em Chung Nam/Nữ (*Theo Quyết định số 14/20 08/ QĐ-BGDĐT ngày 07/4/20 08 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non Thông tư số 27/2011 /TT- BYT ngày 24/6/2011 Bộ Y tế ban hành quy
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 TT 36 2017 BGDĐT thay thế TT 39 2009 BGDĐT , 8 TT 36 2017 BGDĐT thay thế TT 39 2009 BGDĐT