Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

3 58 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:47

Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ. Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ. Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ. Tự chọn 18 PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ CƠ ? Ngày soạn : 9/12/2014 Ngày dạy :…………… I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu được: Các phản ứng hoá học chia làm loại: phản ứng oxi hố – khử khơng phải phản ứng oxi hoá – khử Kỹ năng: Nhận biết phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử dựa vào thay đổi số oxi hoá nguyên tố Phát triển lực : - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực giải giải vấn đề thơng qua mơn hóa học - Năng lực suy luận , tư duy, vận dụng - Năng lực làm tập Thái độ: Khả tư học sinh II CHUẨN BỊ : Chuẩn bị giáo viên: Chuẩn bị trước số phản ứng hóa học có thay đổi khơng có thay đổi số oxihóa nguyên tố Chuẩn bị học sinh: Oân tập trước định nghĩa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế, phản ứng trao đổi học III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: n định tình hình lớp:(1 phút) Kiểm tra cũ:(5 phút) Câu hỏi: Trình bày bước cân phản ứng oxihóa-khử theo phương pháp thăng electron Aùp dụng: Cân phản ứng oxihóa-khử: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Giảng mới: Giới thiệu mới: GV: Trong phản ứng hóa học, có phản ứng có thay đổi số oxihóa số nguyên tố, có số phản ứng khơng làm thay đổi số oxihóa nguyên tố phản ứng Hoạt động GV - HS Hoạt động 1: - Dựa vào thay đổi số oxi hố chia phản ứng hố học vơ thành loại? Đó loại nào? Hoạt động 2: Nêu bước cân phản ứng oxi hoá khử? Hoạt động 3: - Cho tập - Hướng dẫn: Dựa vào số oxi hoá để xác định - HS chuẩn bị 2’ trả lời - Đáp án: b) Hoạt động 4: - Cho tập Nội dung A Những kiến thức cần nắm vững: - Dựa vào thay đổi số oxi hố chia phản ứng hoá học thành hai loại: phản ứng hoá học có thay đổi số oxi hố (một số phản ứng phân huỷ, số phản ứng hoá hợp, phản ứng hố vơ cơ) phản ứng khơng có thay đổi số oxi hố (một số phản ứng phân huỷ, số phản ứng hoá hợp, phản ứng trao đổi) - Các bước cân phản ứng oxi hoá khử: bước (sgk-trang 80) B Bài tập: 1) Trong phản ứng phân huỷ đây, phản ứng khơng phải phản ứng oxi hố khử? a) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 b) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O c) 4KClO3 → 3KClO4 + KCl d)2KClO3 → 2KCl + 3O2 2) Trong phản ứng hoá học sau: 3Cl2 + 6KOH → KClO3 + 5KCl + 3H2O Cl2 đóng vai trò gì? - Hướng dẫn: Dựa vào số oxi hoá để xác định - HS chuẩn bị 2’ trả lời - Đáp án: c) Hoạt động 5: - Cho tập - Hướng dẫn: Dựa vào số oxi hoá để xác định - HS chuẩn bị 2’ trả lời - Đáp án: c) Hoạt động 6: - Cho tập - HS chuẩn bị 2’ trả lời a) 2NaCl dpnc  → 2Na + Cl2 t0 b) CaCO3 → CaO + CO2 t c) 2KClO3 → 2KCl + 3O2 (a,c: phản úng oxi hố khử (b) khơng phải) Hướng dẫn: Dựa vào số oxi hố để giải thích Hoạt động 7: - Cho tập - HS chuẩn bị 2’ trả lời a) H2 + Cl2 → 2HCl b) Na2O + H2O → 2NaOH c) 2SO2 + O2 → 2SO3 (a,c: phản úng oxi hố khử (b) khơng phải) Hướng dẫn: Dựa vào số oxi hố để giải thích Hoạt động 8: - Cho tập - HS chuẩn bị 2’ trả lời a) 2Na + Cl2 → 2NaCl b) Ag NO3 → AgCl ↓ + NaNO3 c) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (a,c: phản úng oxi hoá khử (b) khơng phải) Hướng dẫn: Dựa vào số oxi hố để giải thích Hoạt động 9: - Cho tập - HS chuẩn bị 2’ trả lời a) Na2O + H2O → 2NaOH b) 2Na + H2O → 2NaOH + H2 c) Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3 ↓ (b) : phản úng oxi hố khử.(a,c) khơng phải) Hướng dẫn: Dựa vào số oxi hố để giải thích Hoạt động 10: - Cho tập - HS chuẩn bị 2’ trả lời Số oxi hoá nitơ: -2, +3, 0, -1, +3, -2, -3, +4 Hoạt động 11: a) Chỉ chất oxi hoá b) Chỉ chất khử c) Vừa chất oxi hoá, vừa chất khử d) Khơng phải chất oxi hố, khơng phải chất khử 3) Trong phản ứng hoá học sau: 3K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH Nguyên tố Mn : a) Chỉ bị oxi hoá b) Chỉ bị khử c) Vừa bị oxi hoá, vừa bị khử d) Khơng bị oxi hố , khơng bị khử 4) Hãy nêu ví dụ phản ứng phân huỷ tạo ra: a) Hai đơn chất b) Hai hợp chất c) Một đơn chất hợp chất Hãy cho biết phản ứng có phải phản ứng oxi hố khử khơng? Giải thích? 5) Hãy nêu ví dụ phản ứng phản ứng hố hợp của: a) Hai đơn chất b) Hai hợp chất c) Một đơn chất hợp chất Hãy cho biết phản ứng có phải phản ứng oxi hố khử khơng? Giải thích? 6) Hãy nêu ví dụ phản ứng tạo muối a) Từ đơn chất b) Hai hợp chất c) Một đơn chất hợp chất Hãy cho biết phản ứng có phải phản ứng oxi hố khử khơng? Giải thích? 7) NaOH điều chế bằng: a) Một phản ứng hoá hợp b) Một phản ứng c) Một phản ứng trao đổi - Hãy dẫn phản ứng hoá học cho trường hợp - Hãy cho biết phản ứng có phải phản ứng oxi hố khử khơng? Giải thích? 8) Xác định số oxi hoá nitơ trong: N2H4, HNO3, N2, NH2OH, NO2-, N2H5+, NH4+, N2O4 9) Lập phương trình hố học phản ứng oxi hoá khử đây: a) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O b) As2S3 + HNO3 + H2O → H2AsO4 + NO + H2SO4 - Cho tập - HS chuẩn bị 2’ trả lời Hd: Thiết lập theo bước a) 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O b) 3As2S3 +28 HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4 • Củng cố, dặn dò: - HS lầm tập lại phần luyện tập, chuẩn bị cho tiết luyện tập sau - Chuẩn bị ôn tập học kì, tự lập thời gian biểu dành cho ôn tập ... NaOH điều chế bằng: a) Một phản ứng hoá hợp b) Một phản ứng c) Một phản ứng trao đổi - Hãy dẫn phản ứng hoá học cho trường hợp - Hãy cho biết phản ứng có phải phản ứng oxi hố khử khơng? Giải... ví dụ phản ứng phân huỷ tạo ra: a) Hai đơn chất b) Hai hợp chất c) Một đơn chất hợp chất Hãy cho biết phản ứng có phải phản ứng oxi hố khử khơng? Giải thích? 5) Hãy nêu ví dụ phản ứng phản ứng. .. biết phản ứng có phải phản ứng oxi hố khử khơng? Giải thích? 6) Hãy nêu ví dụ phản ứng tạo muối a) Từ đơn chất b) Hai hợp chất c) Một đơn chất hợp chất Hãy cho biết phản ứng có phải phản ứng oxi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ, Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ