Ôn thi công chức GIÁO án SINH 11 HAY

125 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:46

Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH TUẦN 01 - Tiết Ngày soạn: … / ./……… Ngày dạy :… /……/……… Chƣơng I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƢỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Mơ tả đƣợc cấu tạo hệ rễ thích nghi với chức hấp thụ nƣớc ion khoáng - Phân biệt đƣợc chế hấp thụ nƣớc ion khống rễ - Trình bày đƣợc mối tƣơng tác mơi trƣờng rễ q trình hấp thụ nƣớc ion khoáng Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ: Giải thích số tƣợng thực tế liên quan đến trình hút nƣớc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK,máy chiếu Học sinh: SGK, đọc trƣớc nhà III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cơ chế hấp thụ nƣớc ion khống IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu rễ quan I RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƢỚC hấp thụ nƣớc: VÀ ION KHỐNG Hình thái hệ rễ: GV: Dựa vào hình 1.1 mơ tả cấu tạo bên ngồi hệ rễ? HS: Quan sát hình 1.1 → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → KL GV: Yêu cầu HS nghiên cứu mục 2, kết hợp hình 1.1 trả lời câu hỏi: - Rễ thực vật cạn phát triển thích nghi với chức hấp thụ nƣớc muối khoáng nhƣ nào? - Tế bào lơng hút có cấu tạo thích nghi với chức hút nƣớc khoáng nhƣ nào? - So sánh khác biệt phát triển hệ rễ cạn thủy sinh HS: Nghiên cứu mục 2, quan sát hình 1.1 Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ: - Rễ đâm sâu, lan rộng sinh trƣởng liên tục hình thành nên số lƣợng khổng lồ lông hút, làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp hấp thụ đƣợc nhiều nƣớc muối khoáng CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH Hoạt động thầy - trò → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 2: Tìm hiểu chế hấp thụ nƣớc muối khoáng rễ GV: yêu cầu HS dự đoán biến đổi tế bào cho vào cốc đựng dd có nồng độ ƣu trƣơng, nhƣợc trƣơng đẳng trƣơng → cho biết: - Nƣớc đƣợc hấp thụ từ đất vào rễ theo chế nào? Giải thích? - Các ion khống đƣợc hấp thụ vào tế bào lông hút ntn? - Hấp thụ động khác hấp chủ động điểm nào? HS: Quan sát → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận GV: cho HS quan sát hình 1.3 SGK yêu cầu HS: - Ghi tên đƣờng vận chuyển nƣớc ion khoáng vào vị trí có dấu “?” sơ đồ - Vì nƣớc từ lơng hút vào mạch gỗ rễ theo chiều? HS: Quan sát hình → trả lời câu hỏi TT6: GV nhận xét, bổ sung → kết luận Nội dung kiến thức - Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin, có áp suất thẩm thấu lớn II CƠ CHẾ HẤP THU NƢỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ Hấp thụ nƣớc ion khống từ đất vào tế bào lơng hút a Hấp thụ nước: Nƣớc đƣợc hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút theo chế thụ động(thẩm thấu): từ môi trƣờng nhƣợc trƣơng vào môi trƣờng ƣu trƣơng tế bào long hút nhờ chênh lệch áp suất thẩm thấu b Hấp thụ muối khoáng Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cách chọn lọc theo chế: + Thụ động: Cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp + Chủ động: Di chuyển ngƣợc chiều gradien nồng độ cần lƣợng Dòng nƣớc ion khống từ lơng hút vào mạch gỗ rễ - Theo đƣờng: + Con đƣờng gian bào: Từ lông hút → khoảng gian bào → mạch gỗ + Con đƣờng tế bào chất: Từ lông hút → tế bào sống → mạch gỗ * Hoạt động 3: Tìm hiểu ảnh hƣởng III ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN mơi trƣờng q trình hấp thụ TỐ MOI TRƢỜNG ĐỐI VỚI QUÁ nƣớc ion khống rễ TRÌNH HẤP THỤ NƢỚC VÀ ION GV: Hãy cho biết mơi trƣờng ảnh hƣởng KHỐNG Ở RỄ đến trình hấp thụ nƣớc ion - Các yếu tố ảnh hƣởng đến q trình hấp khống rễ ntn? Cho ví dụ thụ nƣớc ion khoáng là: Nhiệt độ, HS: nghiên cứu mục III → trả lời câu hỏi ánh sáng, oxy, pH, đặc điểm lí hóa GV: nhận xét, bổ sung → kết luận đất… - Hệ rễ ảnh hƣởng đến môi trƣờng Củng cố: Nêu khác biệt hấp thụ nƣớc muối khoáng? Làm để hấp thụ nƣớc muối khống thuận lợi nhất? Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Đọc trƣớc CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH TUẦN 01 - Tiết Ngày soạn: … / ./……… Ngày dạy :… /……/……… Bài 2: QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Mô tả đƣợc cấu tạo quan vận chuyển - Thành phần dịch vận chuyển - Động lực đẩy dòng vật chất di chuyển Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ: Tích cực học tập, bảo vệ chăm sóc xanh II CHUẨN BỊ Giáo viên: Tranh vẽ hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 SGK,Máy chiếu Học sinh: SGK, đọc trƣớc học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Sự phù hợp cấu tạo chức vậ chuyển mạch gỗ mạch gây IV TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - GV treo sơ đồ hình 1.3, yêu cầu HS lên thích phận nhƣ đƣờng xâm nhập nƣớc ion khoáng từ đất vào mạch gỗ rễ? - Nêu khác biệt hấp thụ nƣớc muối khống? Giải thích lồi cạn không sống đƣợc đất ngập mặn Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu dòng mạch gỗ I DÒNG MẠCH GỖ GV: Yêu cầu HS quan sát hình 2.1, 2.2 trả Cấu tạo mạch gỗ lời câu hỏi: - Mạch gỗ gồm tế bào chết đƣợc chia - Hãy mô tả đƣờng vận chuyển thành loại: quản bào mạch ống dòng mạch gỗ cây? - Các tế bào loại khơng có màng - Hãy cho biết quản bào mạch ống khác bào quan tạo nên ống rỗng dài từ rễ đến điểm nào? lá- Dòng vận chuyển dọc - Vì mạch gỗ bền chắc? - Các tế bào xếp sát vào theo cách lỗ HS: Quan sát hình 2.1, nghiên cứu thông ben tế bào khớp với lỗ bên tế tin SGK → trả lời câu hỏi bào kia-Dòng vận chuyển ngang GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận - Thành mạch gỗ đƣợc linhin hóa tạo mạch gỗ bền GV: Yêu cầu HS nghiên cứu mục 2, trả Thành phần dịch mạch gỗ lời câu hỏi: Thành phần chủ yếu gồm: Nƣớc, - Hãy nêu thành phần dịch mạch gỗ? ion khống, ngồi có chất hữu CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức HS: Nghiên cứu mục → trả lời câu hỏi đƣợc tổng hợp rễ GV: Cho HS quan sát hình 2.3, 2.4, trả lời Động lực đẩy dòng mạch gỗ câu hỏi: - Lực đẩy(Áp suất rễ) - Hãy cho biết nƣớc ion khoáng - Lực hút thoát nƣớc đƣợc vận chuyển mạch gỗ nhờ - Lực liên kết phân tử nƣớc với động lực nào? với thành mạch gỗ HS: nghiên cứu mục → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 2: Tìm hiểu dòng mạch dây II DÒNG MẠCH RÂY GV: Yêu cầu HS quan sát hình 2.2, 2.3, Cấu tạo mạch rây đọc SGK, trả lời câu hỏi - Mạch rây gồm tế bào sống, không - Mô tả cấu tạo mạch dây? rỗng đƣợc chia thành loại: Tb ống rây - Vai trò tế bào ống rây tế bào tb kèm kèm? - Tế bào ống rây loại tế bào chuyên hóa - So sánh cấu tạo mạch rây mạch cao cho vận chuyển gỗ? - Tế bào kèm nằm cạnh tế bào ống rây, HS: Quan sát hình 2.2, 2.3 thông tin cung cấp lƣợng cho tế bào ống rây SGK để trả lời Thành phần dịch mạch rây GV: Thành phần dịch mạch dây? Dịch mạch rây gồm: HS: Nghiên cứu thông tin SGK → trả lời - Đƣờng saccarozo( 95%), aa, vitamin, câu hỏi hoocmon thực vật, ATP… GV: Động lực vận chuyển? - Một số ion khoáng sử dụng lại, nhiều kali HS: Nghiên cứu thông tin SGK → trả lời làm cho mạch rây có pH từ 8.0-8.5 câu hỏi Động lực dòng mạch rây GV: nhận xét, bổ sung → kết luận - Là chênh lệch áp suất thẩm thấu GV: Từ nêu điểm khác dòng quan nguồn (lá: nơi tổng hợp mạch gỗ dòng mạch dây? saccarơzơ)có áp suất thẩm thấu cao HS: Thảo luận nhóm để trả lời quan chứa( rễ, hạt: nơi saccarôzơ đƣợc GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận sử dụng, dự trữ) có áp suất tháp Củng cố: - Vì ta bóc vỏ quanh cành hay thân thời gian sau chỗ bị bóc phình to ra? Sự hút nƣớc từ rễ lên qua giai đoạn nào? Dặn dò - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc thêm: “Em có biết” đọc trƣớc - Làm thí nghiệm sau quan sát tƣợng giải thích - Thí nghiệm: Lấy bao polyetilen trắng bao quanh cành nhỏ có trồng chậu vƣờn cột miệng bao lại, để ngày sau quan sát KÝ DUYỆT TUẦN ( tiết 1, ) TVT, ngày … tháng … năm …… CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Nguyễn Trọng Thanh Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH TUẦN 02 - Tiết Ngày soạn: … / ./……… Ngày dạy :… /……/……… Bài 3: THOÁT HƠI NƢỚC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nêu đƣợc vai trò nƣớc đời sống thực vật - Mô tả đƣợc cấu tạo thích nghi với chức nƣớc - Trình bày đƣợc chế đóng mở lỗ khí khí khổng tác nhân ảnh hƣởng đến trình nƣớc Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ : Tích cực trồng bảo vệ xanh trƣờng học, nơi đƣờng phố II CHUẨN BỊ Giáo viên :Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 SGK Học sinh : SGK, đọc trƣớc học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cấu tạo thích nghi với chức nƣớc IV TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Trình bày cấu tạo, thành phần dịch vận chuyển động lực dòng mạch gỗ - Nêu khác biệt mạch gỗ mạch rây Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò I VAI TRỊ CỦA THỐT HƠI NƢỚC thoát nƣớc GV : cho HS quan sát thí nghiệm (TN) - Thốt nƣớc tạo lực hút đầu chuẩn bị sẵn tƣợng dòng mạch gỗ nƣớc thực vật, trả lời câu hỏi: - Thốt nƣớc làm khí khổng mở, cho CO2 - Hãy cho biết thoát nƣớc ? khuếch tán vào cung cấp cho q trình - Vai trò nƣớc ? quang hợp HS : Quan sát TN → trả lời câu hỏi - Thoát nƣớc làm làm giảm nhiệt độ bề GV : nhận xét, bổ sung → kết luận mặt * Hoạt động 2: Tìm hiểu II THỐT HƠI NƢỚC QUA LÁ nƣớc qua Cấu tạo thích nghi với chức GV: Yêu cầu HS đọc số liệu bảng 3.1, nƣớc quan sát hình 3.1, 3.2, 3.3→ trả lời câu Đặc điểm thích nghi với chức hỏi: nƣớc: - Em có nhận xét tốc độ + Khí khổng: Gồm tế bào đóng hình htạ nƣớc mặt mặt dƣới ? đậu, vách dày vách ngồi tạo lỗ khí - Những cấu trúc tham gia tham gia khổng vào trình nƣớc lá? + Tầng cutin (khơng đáng kể): Do tế bào CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Giáo án sinh 11 Hoạt động thầy - trò HS : Đọc số liệu, quan sát hình → trả lời câu hỏi GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: - Có đƣờng thoát nƣớc? Đặc diểm đƣờng - Trong đƣờng nƣớc kể đƣờng chủ yếu ? PHAN TRUNG THÀNH Nội dung kiến thức biểu bì tiết bao phủ bề mặt lá(trừ khí khổng) Hai đƣờng nƣớc: qua khí khổng qua cutin - Con đƣờng qua khí khổng (chủ yếu): + Khi no nƣớc, vách mỏng tế bào khí khổng căng → vách dày cong theo → lỗ khí mở + Khi nƣớc, vách mỏng hết căng → HS: Nghiên cứu SGK → trả lời câu hỏi vách dày duỗi → lỗ khí đóng GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận - Con đƣờng qua cutin: Hơi nƣớc từ khoảng gian bào thịt qua lớp cu tin để * Hoạt động 3: Các tác nhân ảnh III CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN hƣởng đến q trình nƣớc Q TRÌNH THỐT HƠI NƢỚC GV: Cho HS đọc mục III, trả lời câu hỏi: - Q trình nƣớc chịu + Nƣớc ảnh hƣởng nhân tố nào? + Ánh sáng HS: Nghiên cứu mục III → trả lời câu + Nhiệt độ, gió số ion khoáng hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 4: Tìm hiểu cân IV CÂN BẰNG NƢỚC VÀ TƢỚI TIÊU nƣớc tƣới tiêu hợp lí cho trồng HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG GV: Cho HS đọc mục IV, trả lời câu - Cân nƣớc đƣợc tính so sánh hỏi: lƣợng nƣớc rễ hút vào lƣợng nƣớc - Cơ sở khoa học việc tƣới tiêu hợp lí gì? - Tƣới nƣớc hợp lí cho trồng dựa vào: HS: Nghiên cứu mục IV → trả lời câu Đặc điểm di truyền, pha sinh trƣởng, phát hỏi triển cây, loại cây, đặc điểm đất, thời tiết GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận - Chỉ tiêu sinh lí chuẩn đốn nhu cầu nƣớc cây: Áp suất thẩm thấu, hàm lƣợng nƣớc, sức huát nƣớc Củng cố:Cơ sở khoa học việc tƣới tiêu hợp lí gì? Giải thích? Dặn dò - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc thêm: “Em có biết” đọc trƣớc CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH TUẦN 02 - Tiết Ngày soạn: … / ./……… Ngày dạy :… /……/……… Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu đƣợc khái niệm: nguyên tố dinh dƣỡng thiết yếu, nguyên tố đại lƣợng nguyên tố vi lƣợng - Trình bày đƣợc vai trò đặc trƣng nguyên tố dinh dƣỡng thiết yếu - Liệt kê đƣợc nguồn cung cấp dinh dƣỡng cho cây, dạng phân bón hấp thụ đƣợc Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ : Khi bón phân cho trồng phải hợp lí, bón đủ liều lƣợng Phân bón phải dạng dễ hòa tan II CHUẨN BỊ Giáo viên :Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 4.1, 4.2, 4.3 SGK Học sinh : SGK, đọc trƣớc học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Nguyên tố dinh dƣỡng khống thiết yếu vai trò ngun tố trồng IV TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Thốt nƣớc có vai trò gì? Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng? - Thế cân nƣớc? Tƣới tiêu cho trồng cần ý vấn đề gì? Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tố I NGUYÊN TỐ DINH DƢỠNG KHÓNG dinh dƣỡng khoáng thiết yếu THIẾU YẾU TRONG CÂY - Nguyên tố dinh dƣỡng khoáng thiết yếu : GV: cho HS quan sát hình 4.1, trả lời + Nguyên tố mà thiếu khơng hồn câu hỏi: thành đƣợc chu trình sống - Hãy mơ tả thí nghiệm, nêu nhận xét + Không thể thay đƣợc giải thích ? ngun tố khác - Nguyên tố dinh dƣỡng khoáng thiết + Phải trực tiếp tham gia vào trình yếu ? chuyển hóa vật chất thể HS : Quan sát hình 4.1→ trả lời câu hỏi - Các nguyên tố dinh dƣỡng khoáng thiết yếu GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận gồm : + Nguyên tố đại lƣợng : C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức + Nguyên tố vi lƣợng : Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni * Hoạt động 2: Tìm hiểu nƣớc qua GV: Yêu cầu HS dựa vào mô tả hình 4.2 hình 5.2→ trả lời câu hỏi: - Hãy giải thích thiếu Mg có vệt màu đỏ, thiếu N có màu vàng nhạt? - Các ngun tố khống có vai trò thể thực vật? HS: Quan sát hình → trả lời câu hỏi GV: nhận xét, bổ sung → kết luận II VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƢỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY - Tham gia cấu tạo chất sống - Điều tiết trình trao đổi chất, hoạt động sinh lý cây: + Thay đổi đặc tính lý hóa keo ngun sinh chất + Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất + Điều chỉnh trình sinh trƣởng - Tăng tính chống chịu trồng * Hoạt động 3: Nguồn cung cấp nguyên tố dinh dƣỡng khoáng cho GV: cho HS đọc mục III, phân tích đồ thị 4.3, trả lời câu hỏi : - Vì nói đất nguồn cung cấp chủ yếu chất dinh dƣỡng khoáng? - Dựa vào đồ thị hình 4.3, rút nhận xét liều lƣợng phân bón hợp lí để đảm bảo cho sinh trƣởng tốt mà không gây ô nhiễm môi trƣờng HS: nghiên cứu mục III, quan sát đồ thị hình 4.3 → trả lời câu hỏi GV: nhận xét, bổ sung → kết luận III NGUỒN CUNG CẤP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƢỠNG KHOÁNG CHO CÂY Đất nguồn cung cấp chủ yếu chất khoáng cho - Trong đất nguyên tố khoáng tồn dạng: Hòa tan khơng hòa tan - Cây hấp thụ muối khống dạng hòa tan Phân bón cho trồng - Bón khơng hợp lí với liều lƣợng cao mức cần thiết sẽ: + Gây độc cho + Ơ nhiễm nơng sản + Ơ nhiễm mơi trƣờng đất, nƣớc… - Tùy thuộc vào loại phân, giống trồng để bón liều lƣợng cho phù hợp Củng cố: -Thế ngun tố dinh dƣỡng khống thiết yếu? Vai trò chúng? - Nếu bón nhiều phân nitơ cho làm thực phẩm có tốt khơng ? Tại ? Dặn dò : - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc thêm: “Em có biết” đọc trƣớc KÝ DUYỆT TUẦN ( tiết 3, ) TVT, ngày … tháng … năm …… CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Nguyễn Trọng Thanh Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH TUẦN 03 - Tiết Ngày soạn: … / ./……… Ngày dạy :… /……/……… Bài 5: DINH DƢỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nêu đƣợc vai trò nitơ đời sống - Trình bày đƣợc q trình đồng hóa nitơ mô thực vật Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ : Có ý thức bảo vệ chăm sóc trồng hợp lí II CHUẨN BỊ Giáo viên :Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 5.1, 5.2, SGK Học sinh : SGK, đọc trƣớc học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Vai trò nitơ đƣờng đồng hóa nitơ mô thực vật IV TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Thế nguyên tố khoáng dinh dƣỡng thiết yếu thể thực vật? - Vì cần phải bón phân hợp lí cho trồng ? Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò sinh lí I VAI TRỊ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ nguyên tố nitơ NITƠ - Vai trò chung: Nitơ cần cho sinh trƣởng GV : Cho HS quan sát hình 5.1, 5.2, trả phát triển lời câu hỏi: - Vai trò cấu trúc: Nitơ thành phần - Em mô tả thí nghiệm, từ rút prơtêin, enzim, cơenzim axit nucleic, diệp nhận xét vai trò nitơ lục, ATP… thể thực vật phát triển cây? - Vai trò điều tiết : Nitơ tham gia điều tiết trình trao đổi chất thể thực HS: Quan sát hình → trả lời câu hỏi vật, cung cấp lƣợng điều tiết trạng thái ngậm phân tử prôtêin tế GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận bào chất * Hoạt động 2: Tìm hiểu Quá trình đồng hóa nitơ mơ thực vật GV : u cầu HS nghiên cứu mục II→ trả lời câu hỏi: - Quá trình khử nitrat diễn đâu ? - NH3 mơ thực vật đƣợc đồng hóa nhƣ nào? II Q TRÌNH ĐỒNG HĨA NITƠ Ở THỰC VẬT Sự đồng hóa nitơ mơ thực vật gồm trình: Quá trình khử nitrat - Đƣợc thực mô rễ mô - Quá trình chuyển hóa NO3- thành NH3 CHUN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức - Qua trình khử nitrat có ý nghĩa gì? mơ thực vật theo sơ đồ sau: HS : Nghiên cứu mục II → trả lời câu NO3- → NO2- → NH4+ hỏi - Mo Fe hoạt hóa enzim tham gia vào GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận trình khử - Ý nghĩa: Hạn chế tích lũy nitrat mơ thực vật GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu Q trình đồng hóa NH4+ mơ thực hỏi : vật + - Trong mô thực vật NH4 đƣợc đồng Gồm giai đoạn: hóa nhƣ nào? - Amin hóa trực tiếp axit xêtơ: - Sự hình thành amit có ý nghĩa nhƣ axit xêtơ + NH4+ → axit amin nào? - Chuyển vị amin: HS: Nghiên cứu thông tin SGK trả lời axit amin + axit xêtô → axit amin + axit câu hỏi xêtô GV: Nhận xét bổ sung, hồn thiện - Hình thành amit: kiến thức axit amin đicacbôxilic + NH4+ → amit * Ý nghĩa hình thành amit: Giải độc NH4+, dự trữ NH4+ Củng cố: - Nitơ có vai trò xanh? - Vì mơ thực vật diễn q trình khử nitrat? Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” đọc trƣớc CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 10 Giáo án sinh 11 thức PHAN TRUNG THÀNH ngƣời) Củng cố: Nêu ƣu điểm nhƣợc điểm sinh sản vô tính động vật? Dặn dò: - Trả lời câu hỏi làm tập SGK trang 174 - Đọc chuẩn bị mẩu cho thực hành 45 KÝ DUYỆT TUẦN 31 ( tiết 46) TVT, ngày 05 tháng 04 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh TUẦN 32 – Tiết 47 Ngày soạn: 08 /04/2010 Ngày dạy : 12 /04/2010 Bài 45 SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Qua học HV: - Định nghĩa đƣợc sinh sản hữu tính - Nêu đƣợc giai đoạn q trình sinh sản hữu tính - Phân biệt đƣợc thụ tinh với thụ tinh nêu đƣợc ƣu thụ tinh so với thụ tinh - Nêu đƣợc hình thức đẻ trứng đẻ động vật Kỹ năng: quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tƣợng hoá Thái độ: Phát triển tƣ tƣởng vật biện chứng tình u thiên nhiên, mơn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, Sơ đồ phóng to hình 45.1 → 45.4 SGK Học sinh: SGK, đọc trƣớc học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: khái niệm sinh sản hữu tính, hình thức sinh sản hữu tính động vật IV TIẾN TRÌNH: Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: So sánh sinh sản vơ tính động vật sinh sản vơ tính thực vật Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vơ tính bị chết, sao? Phân biệt sinh sản vơ tính tái sinh phận thể Bài mới: CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 111 01628417333 Giáo án sinh 11 Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm sinh sản hữu tính GV: cho học sinh làm tập lệnh số SGK để rút khái niệm sinh sản hữu tính động vật (Đáp án C) HS: Nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm SGK trả lời * Hoạt động 2: Tìm hiểu qua trình sinh sản hữu tính động vật GV: Sinh sản hữu tính gồm giai đoạn? HS: Nghiên cứu SGK, trả lời GV: treo sơ đồ hình 45.1 SGK HS: hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi phần , sau lên bảng trình bày báo cáo kết GV: Nhận xét xác hố * Hoạt động 3: Tìm hiểu hình thức thụ tinh GV: Thụ tinh ngồi gặp loài động vật nào? Thụ tinh diễn đâu? HS: Nghiên cứu thông tin SGk để trả lời GV: Hãy cho biết thụ tinh ếch( hình 45.3), rắn( hình 45.4) hình thức thụ tinh hay thụ tinh ngồi Thụ tinh có ƣu so với thụ tinh ngồi? HS: Nghiên cứu thơng tin SGk thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức * Hoạt động 4: Tìm hiểu động vật đẻ trứng đẻ GV: Cho ví dụ vài loài động vật đẻ PHAN TRUNG THÀNH Nội dung I SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ? Sinh sản hữu tính kiểu sinh sản tạo cá thể qua hình thành hợp giao tử đơn bội đực giao tử đơn bội để tạo hợp tử lƣỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể II QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT - Sinh sản hữu tính hầu hết lồi động vật q trình bao gồm giai đoạn nối tiếp nhau, là: + Giai đoạn hình thành tinh trùng trứng + Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử tạo thành hợp tử) + Giai đoạn phát triển phơi hình thành thể III CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH Thụ tinh ngồi - Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng thụ tinh bên thể - Đại diện: cá, ếch nhái, Thụ tinh - Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng thụ tinh quan sinh dục - Đại diện: Bò sát, chim thú Ƣu điểm thụ tinh so với thụ tinh ngồi - Thụ tinh ngồi có hiệu thụ tinh thấp tinh trùng phải bơi nƣớc để gặp trứng, lý giải thích động vật thụ tinh ngồi thƣờng đẻ nhiều trứng - Thụ tinh hình thức thụ tinh đƣa tinh trùng vào quan sinh dục nên hiệu thụ tinh cao IV ĐẺ TRỨNG VÀ ĐẺ CON Động vật đẻ trứng đẻ - ĐV đẻ trứng: Cá, lƣỡng cƣ, bò sát, ếch nhái - ĐV đẻ con: tất thú (trừ thú Mỏ vịt) CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 112 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH trứng đẻ Cho biết ƣu điểm mang thai sinh thú so với đẻ trứng động vật khác HS: Nghiên cứu thông tin SGk hiểu biết thực tế để trả lời GV: Nhận xét, bổ sung để hoàn thiện kiến thức Ƣu điểm mang thai sinh thú - Ở động vật có vú, chất dinh dƣỡng từ thể mẹ qua thai phong phú, nhiệt độ thể mẹ thích hợp với phát triển thai - Phôi thai đƣợc bảo vệ tốt nên tỉ lệ chết thai thấp Củng cố: Nêu ƣu điểm nhƣợc điểm thụ tinh so với thụ tinh ngoài, mang thai sinh thú so với đẻ trứng loài động vật khác Dặn dò: - Trả lời câu hỏi làm tập SGK trang 178 - Đọc trƣớc 46 KÝ DUYỆT TUẦN 32 ( tiết 47) TVT, ngày 12 tháng 04 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh TUẦN 33 – Tiết 48 Ngày soạn:16 /04/2010 Ngày dạy : 19 /04/2010 Bài 46 CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ SINH SẢN I MỤC TIÊUBÀI HỌC: Kiến thức: - Nêu đƣợc chế điều hoà sinh tinh - Nêu đƣợc chế điều hoà sinh trứng Kỹ năng: Quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái qt hố, trừu tƣợng hố Thái độ: Nâng cao tính tự giác, cố gắng vƣơn lên HS II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, SGK, Sơ đồ phóng to hình 46.1 46.2 SGK Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cơ chế điều hòa sinh tinh sinh trứng IV TIẾN TRÌNH: Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Cho biết khác sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 113 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH Cho ví dụ vài lồi động vật có thụ tinh ngồi Tại thụ tinh ngồi phải thực mơi trƣờng nƣớc? Cho ví dụ vài lồi động vật có thụ tinh Thụ tinh có ƣu điểm so với thụ tinh ngồi? So sánh sinh sản hữu tính động vật thực vật Bài mới: Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu chế điều hồ sinh tinh sinh trứng GV: treo sơ đồ hình 46.1 SGK Yếu tố điều hoà sinh tinh ? HS: hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi mục , sau lên bảng vào sơ đồ báo cáo kết HS: nhóm HS khác nhận xét bổ sung GV: Nhận xét xác hố GV: Khi nồng độ testostêrôn cao dẫn đến hiệu gì? HS: Nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận trả lời Nội dung I CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH VÀ SINH TRỨNG Cơ chế điều hồ sinh tinh - Khi có kích thích, vùng dƣới đồi tiết hoocmơn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH LH: + FSH: kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng + LH kích thích tế bào kẽ (TB lêiđich) sản xuất testostêrơn, testostêrơn kích thích sản sinh tinh trùng - Khi nồng độ testosteron máu tăng cao gây ức chế ngƣợc, vùng dƣới đồi tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH LH Cơ chế điều hoà sinh trứng - Khi có kích thích, vùng dƣới đồi tiết hoocmơn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH LH: - FSH kích thích nang trứng phát triển tiết Ơstrơgen - LH làm trứng chín, rụng tạo thể vàng, thể vàng tiết prôgestêrôn ơstrôgen + Prôgestêrôn ơstrôgen làm cho niêm mạc phát triển dày lên - Khi nồng độ prôgestêrôn ơstrôgen máu tăng cao gây ức chế ngƣợc, vùng dƣới đồi tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH LH GV: Yếu tố tham gia điều hoà sinh trứng? HS: Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi phần , sau báo cáo kết HS: Nhóm học sinh khác nhận xét bổ sung GV: nhận xét xác hố GV: Tại trứng rụng theo chu kì kinh nguyệt? HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi II ẢNH HƢỞNG CỦA THẦN KINH VÀ * Hoạt động 2: Ảnh hƣởng thần MƠI TRƢỜNG SỐNG ĐẾN Q TRÌNH kinh mơi trƣờng sống đến SINH TINH VÀ SINH TRỨNG trình sinh tinh sinh trứng - Căng thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn trình GV: Hệ thần kinh mơi trƣờng ảnh trứng chín rụng, làm giảm sản sinh tinh hƣởng tới trình sản sinh tinh trùng trùng CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 114 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH - Sự diện mùi đực tác động lên hệ thần kinh nội tiết, qua ảnh hƣởng HS: Nghiên cứu thơng tin SGk trả đến q trình phát triển, chín rụng lời trứng ảnh hƣởng đến hành vi sinh dục - Thiếu ăn, suy dinh dƣỡng, chế độ ăn không GV: Nhận xét bổ sung để hồn thiện hợp lí gây rối loạn q trình chuyển hóa vật kiến thức chất thể, ảnh hƣởng đến trình sinh tinh sinh trứng - Ngƣời nghiện thuốc lá, nghiện rƣợu, nghiện ma túy có q trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả sinh tinh trùng Củng Cố - Cho HS đọc phần đóng khung cuối SGK - Tại trình sinh trứng lại diễn theo mùa? Dặn dò: - Trả lời câu hỏi làm tập SGK trang 181 - Đọc trƣớc 47 trình sản sinh trứng? KÝ DUYỆT TUẦN 33 ( tiết 48) TVT, ngày 19 tháng 04 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh TUẦN 34 – Tiết 49 Ngày soạn: 22 /04/2010 Ngày dạy : 26 /04/2010 ƠN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU: Kiến thức: Qua học HV: - Nêu đƣợc nội dung nghiên cứu sinh học 11 Kỹ năng: Quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái qt hố, trừu tƣợng hoá Thái độ: Phát triển tƣ tƣởng vật biện chứng tình u thiên nhiên, mơn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK, sơ đồ, tài liệu tham khảo Học viên: SGK, đồ dùng học tập III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Ơn tập hình thức sinh sản thực vật động vật CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 115 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra đầu : Nêu vai trò sinh học 11 Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung * Hoạt động 1: Giáo viên hƣớng dẫn I BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM học sinh làm tập trắc nghiệm GV: Hƣớng dẫn học sinh thảo luận Câu hỏi trắc nghiệm đƣợc xây dựng trả lời câu hỏi trắc nghiệm đề cƣơng( 30 câu ) HS: Tái lại kiến thức cũ, thảo luận, thống trả lời câu hỏi trắc nghiệm GV: Sửa để học sinh hoàn thiện phần tập trắc nghiệm * Hoạt động 2: Học sinh trả lời câu hỏi tự luận GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi tự luận HS: Từng học sinh đại diện trả lời câu hỏi đề cƣơng GV: Cần lƣu ý học sinh số câu hỏi gợi mở nhƣ: * Những ƣu điểm hạn chế sinh sản vô tính động vật: - Ƣu điểm: + Cơ thể sống độc lập, đơn lẻ tạo cháu, có lợi trƣờng hợp mật độ quần thể thấp + Tạo số lƣợng lớn cháu giống thời gian ngắn + Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trƣờng sống ổn định, biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh - Nhƣợc điểm: + Tạo hệ cháu giống mặt di truyền Vì vậy, điều kiện sống thay đổi, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, chí tồn quần thể bị tiêu diệt * Ƣu điểm thụ tinh so với thụ tinh ngoài: - Thụ tinh ngồi có hiệu thụ tinh thấp tinh trùng phải bơi nƣớc để gặp trứng, II CÂU HỎI TỰ LUẬN Câu 1: Thế phát triển không qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn phát triển qua biến thái khơng hồn tồn động vật? Câu 2: Nêu tên tác dụng sinh lí hoocmôn ảnh hƣởng đến sinh trƣởng phát triển động vật có xƣơng sống động vật khơng có xƣơng sống Câu 3: Nêu khái niệm: Sinh sản vơ tính thực vật, sinh sản bào tử, sinh sản sinh dƣỡng, nuôi cấy tế bào mơ thực vật.(Ví dụ minh họa) Câu 4: Trình bày vai trò sinh sản sinh dƣỡng ngành Nông nghiệp Câu 5: Thế sinh sản hữu tính thực vật? Sinh sản hữu tính thực vật có đặc điểm gì? Câu 6: Thế thụ phấn? Thụ tinh? Nêu qúa trình thụ tinh kép thực vật Câu 7: Thế sinh sản vơ tính động vật? Trình bày hình thức sinh sản vơ tính động vật Trình bày ƣu điểm hạn chế sinh sản vô tính động vật Câu 8: Sinh sản hữu tính động vật gì? Quá trình sinh sản hữu tính động vật gồm giai đoạn nào? Câu 9: Thế thụ tinh trong, thụ tinh ngoài? Cho biết ƣu điểm thụ tinh so CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 116 01628417333 Giáo án sinh 11 lý giải thích động vật thụ tinh thƣờng đẻ nhiều trứng - Thụ tinh hình thức thụ tinh đƣa tinh trùng vào quan sinh dục nên hiệu thụ tinh cao * Ƣu điểm mang thai sinh thú so với đẻ trứng động vật khác: - Ở động vật có vú, chất dinh dƣỡng từ thể mẹ qua thai để nuôi thai phong phú, nhiệt độ thể mẹ thích hợp cho phát triển phơi thai - Phôi thai đƣợc bảo vệ tốt thể mẹ, không bị động vật khác ăn PHAN TRUNG THÀNH với thụ tinh ngồi Câu 10: Cho ví dụ vài loài động vật đẻ trứng đẻ Nêu ƣu điểm mang thai sinh thú so với đẻ trứng động vật khác Cũng cố: Học sinh tóm tắt câu hỏi ơn tập học kì II Dặn dò: Học cũ, trả lời câu hỏi SGK chuẩn bị tiết sau làm kiểm tra học kì II KÝ DUYỆT TUẦN 34 ( tiết 49) TVT, ngày 26 tháng 04 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh TUẦN 35 – Tiết 50 Ngày soạn: 29 /04/2010 Ngày dạy : 03/05/2010 Trƣờng THPT Huỳnh Phi Hùng Tổ Hóa-Sinh-CN ĐỀ THI HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Sinh học 11( Ban bản) Thời gian làm bài: 45 phút CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 117 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3.0 ĐIỂM) Câu 1: Ở động vật, phát triển qua biến thái hoàn toàn qua biến thái khơng hồn tồn giống điểm: A phải qua giai đoạn lột xác B non giống trƣởng thành C không qua giai đoạn lột xác D non khác trƣởng thành Câu 2: Ở ếch, q trình biến thái từ nòng nọc thành ếch nhờ hoocmôn: A.testosteron B sinh trƣởng C ostrogen D tiroxin Câu 3: Hình thức sinh sản rêu sinh sản: A sinh dƣỡng B giản đơn C bào tử D hữu tính Câu 4: Động vật sau thụ tinh ngoài? A Rắn B Ếch C Thằn lằn D Cả A, B, C Câu 5: Hạt đƣợc hình thành từ: A nỗn đƣợc thụ tinh B bầu nhị C bầu nhuỵ D hạt phấn Câu 6: Hình thức sinh sản phân mảnh thấy nhóm động vật: A bọt biển, giun dẹp B ruột khoang, giun dẹp C nguyên sinh D bọt biển, ruột khoang II PHẦN TỰ LUẬN(7.0 ĐIỂM) Câu 1( 1.0 điểm): Nêu tác dụng sinh lí hooc mơn sinh trƣởng hooc mơn tirơxin động vật có xƣơng sống Câu 2(2.0 điểm): Thế sinh sản sinh dƣỡng? Sinh sản sinh dƣỡng có vai trò ngành Nơng nghiệp? Câu 3(2.0 điểm): Cho ví dụ vài loài động vật đẻ trứng đẻ Nêu ƣu điểm mang thai sinh thú so với đẻ trứng động vật khác Câu 4(2.0 điểm): Nêu hình thức sinh sản phân mảnh trinh sản động vật ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2009-2010 MƠN SINH HỌC 11 III PHẦN TRẮC NGHIỆM( Mỗi câu 0.5 điểm ) 1A 2D 3C 4B 5B 6A IV PHẦN TỰ LUẬN CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI Tác dụng sinh lí hooc mơn sinh trƣởng hooc mơn tirơxin động vật có xƣơng sống * Hooc mơn sinh trƣởng: - Kích thích phân chia tế bào tăng kích thƣớc tế bào qua tăng tổng hợp prơtêin - Kích thích xƣơng phát triển * Tiroxin: - Khích thích chuyển hóa tế bào - Kích thích q trình sinh trƣởng phát triển bình thƣờng thể CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 118 ĐIỂM 0.25 0.25 0.25 0.25 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH - Sinh sản sinh dƣỡng hình thức sinh sản mà thể đƣợc hình thành từ phận thể mẹ(thân, lá, rễ) Ví dụ: tre, mía, khoai tây… - Vai trò sinh sản vơ tính ngành Nơng nghiệp: + Duy trì đƣợc tính trạng tốt phục vụ cho ngƣời + Nhân nhanh giống trồng thời gian ngắn + Tạo giống bệnh + Phục chế giống q bị thối hóa + Hiệu kinh tế cao, giá thành thấp * Một số ví dụ động vật đẻ trứng động vật đẻ - ĐV đẻ trứng: châu chấu, đa số cá ếch nhái, - ĐV đẻ con: tất thú (trừ thú Mỏ vịt) * Ƣu điểm mang thai sinh thú so với đẻ trứng động vật khác - Ở động vật có vú, chất dinh dƣỡng từ thể mẹ qua thai để nuôi thai phong phú, nhiệt độ thể mẹ thích hợp cho phát triển phôi thai - Phôi thai đƣợc bảo vệ tốt thể mẹ, không bị động vật khác ăn * Phân mảnh - Đại diện: Bọt biển, giun dẹp - Đặc điểm: Dựa mảnh vụn vỡ thể, qua phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thể * Trinh sản - Đại diện: Ong, kiến, rệp - Đặc điểm: Dựa phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể có NST đơn bội(n) 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 KÝ DUYỆT TUẦN 35 ( tiết 50) TVT, ngày 03 tháng 05 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 119 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH TUẦN 36 – Tiết 51 Ngày soạn: 07 /05/2010 Ngày dạy : 10/05/2010 Bài 47 ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Qua học HV: - Trình bày đƣợc số biện pháp điều khiển sinh sản động vật - Nêu đƣợc khái niệm giải thích đƣợc phải sinh đẻ có kế hoạch - Kể tên đƣợc số biện pháp tránh thai chế tác dụng chúng Kỹ năng: Quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tƣợng hoá Thái độ: Phát triển tƣ tƣởng vật biện chứng tình u thiên nhiên, mơn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, Bảng 47 SGK, dụng cụ tránh thai Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Một số biện pháp tránh thai chế tác dụng chúng IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức : Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ : Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn prơgestêrơn + ơstrơgen) tránh đƣợc mang thai, sao? Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH testostêrơn có ảnh hƣởng đến q trình sinh tinh hay khơng, sao? Q trình sản xuất hoocmơn FSH, LH, ơstrơgen prơgestêrơn bị rối loạn có ảnh hƣởng đến q trình sinh trứng hay khơng, sao? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung * Hoạt động 1: Điều khiển sinh sản I ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG động vật VẬT GV: Theo em, có biện pháp Một số biện pháp làm thay đổi số để làm thay đổi số con? Các em - Sử dụng hoocmơn chất kích tổng hợp lấy số ví dụ việc sử dụng hoocmơn VD: SGK chất kích thích nhằm điều khiển - Thay đổi yếu tố môi trƣờng sinh sản động vật VD SGK CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 120 01628417333 Giáo án sinh 11 HS: Nghiên cứu thông tin SGK kiến thức thực tế để trả lời GV: Ni cấy phơi có ứng dụng hiệu gì? Theo em thụ tinh nhân tạo gì? Thụ tinh nhân tạo có ý nghĩa gì? HS: Nghiên cứu thông tin SGk để trả lời GV: Tại phải điều khiển giới tính? Điều khiển giới tính có ý nghĩa gì? Làm để điều khiển giới tính động vật đƣợc? Tại phải cấm xác định giới tính thai nhi ngƣời? HS: Nghiên cứu thông tinh SGK hiểu biết thực tế để trả lời GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức * Hoạt động 2: Sinh đẻ có kế hoạch GV: Theo em sinh đẻ có kế hoạch gì? Vì phải sinh đẻ có kế hoạch? HS: Nghiên cứu thông tin SGK để trả lời GV: Có biện pháp tránh thai nào? GV treo sơ đồ bảng 47 SGK HS: Hoạt động nhóm điền thơng tin vào bảng 47 SGK, sau báo cáo kết HS nhóm HS nhận xét bổ sung GV: Khi sử dụng biện pháp tránh thai cần ý điều gì? (VD nhƣ đối tƣợng ngƣời có áp dụng biện pháp nhƣ khơng? Các biện pháp phá thai (nạo, hút) có đƣợc coi biện pháp sinh đẻ có kế hoạch không? sao? HS: Thảo luận, thống nhấtd ý kiến trả lời, lớp bổ sung PHAN TRUNG THÀNH - Nuôi cấy phôi VD: SGK - Thụ tinh nhân tạo + Thụ tinh nhân tạo bên thể: VD: SGK + Thụ tinh nhân tạo bên thể: VD: SGK Một số biện pháp điều khiển giới tính - Sử dụng biện pháp kỹ thuật nhƣ lọc, li tâm, điện di để tách tinh trùng thành loại Tuỳ theo nhu cầu đực hay để chọn loại tinh trùng cho thụ tinh với trứng - Nuôi cá rôphi bột 17 – mêtyltestostêrôn kèm vitamin C tạo 90% cá rô phi đực II SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Sinh đẻ có kế hoạch gì? - Sinh đẻ có kế hoạch điều chỉnh số con, thời điểm sinh khoảng cách sinh cho phù hợp với việc nâng cao chất lƣợng sống cá nhân, gia đình xã hội - Lợi ích sinh đẻ có kế hoạch: + Nâng cao chất lƣợng sống, cải thiện kinh tế, chăm lo sức khỏe, học, giải trí… + Giảm áp lực tài nguyên môi trƣờng cho xã hội Các biện pháp tránh thai - Bao cao su - Dụng cụ tử cung - Thuốc tránh thai - Triệt sản nam nữ - Tính vòng kinh - Xuất tinh ngồi âm đạo KÝ DUYỆT TUẦN 36 ( tiết 51) TVT, ngày 03 tháng 05 năm 2010 CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 121 01628417333 Nguyễn Trọng Thanh Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH TUẦN 37 – Tiết 52 Ngày soạn: 14 /05/2010 Ngày dạy : 17/05/2010 Bài 48: BÀI TẬP CHƢƠNG III VÀ IV I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học sinh cần phải: - Phân biệt trình bày đƣợc mối liên quan sinh trƣởng phát triển, điểm giống khác trình sinh trƣởng, phát triển thực vật động vật ý nghĩa sinh trƣởng, phát triển trì phát tán lồi - Kể đƣợc tên hoocmơn ảnh hƣởng lên sinh trƣởng phát triển thực vật động vật - Phân biệt sinh trƣởng với phát triển qua biến thái hồn tồn, biến thái khơng hồn tồn không qua biến thái - Phân biệt đƣợc hình thức sinh sản thực vật động vật - Kể đƣợc tên hoocmơn điều hòa sinh sản thực vật động vật II CHUẨN BỊ - Tranh hình phóng to sinh trƣởng, phát triển, sinh sản thực vật động vật, máy chiếu - Phiếu học tập III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức: Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Thế sinh đẻ có kế hoạch? Hãy nêu biện pháp tránh thai? Bài mới: Mở bài:Các em học chƣơng sinh trƣởng, phát triển sinh sản thực vật động vật Bài hôm ôn lại kiến thức chủ yếu học thuộc chƣơng A SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Sinh trƣởng: - Khái niệm sinh trƣởng CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 122 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH - Đặc trƣng sinh trƣởng thực vật, động vật * Học sinh thực lệnh  mục I SGK trang 187 - Phân biệt điểm giống khác chúng - Các hoocmôn thực vật ứng dụng chúng? - Những điểm giống khác hoocmôn thực vật động vật? Phát triển: Là trình bao gồm sinh trƣởng, phân hố tế bào phát sinh hình thái (hình thành mơ, quan khác chu trình sống cá thể) * Học sinh thực lệnh mục I.2 SGK * Giáo viên hƣớng dẫn học sinh quan sát sơ đồ sau để phân biệt giai đoạn sinh trƣỏng phát triển TV Dùng phiếu học tâp sau để giúp học sinh so sánh sinh trƣởng phát triển TV ĐV: Phiếu học tập Tiêu chí so sánh Thực vật Động vật Biểu sinh Phần lớn vô hạn (trừ TV ngắn Phần lớn hữu hạn trƣởng ngày) Cơ chế sinh trƣởng Phân chia lớn lên TB Phân chia lớn lên mô phân sinh TB phận thể Biểu PT Gián đoạn Liên tục Cơ chế phát triển Sinh trƣởng, phân chia phân Sinh trƣởng, phân chia hoá TB nhƣng quy trình đơn phân hố TB nhƣng quy giản trình phức tạp Phitohoocmon chất điều hoà - Điều hoà sinh trƣởng đƣĐiều hoà sinh trƣởng sinh trƣởng thực vật bao gồm ợc thực hoocmon loại: Nhóm kích thích sinh sinh trƣởng hoocmon Điều hồ phát triển trƣởng nhóm kìm hãm sinh tirơxin trƣởng - Đối với loại phát triển Phitocrom sắc tố enzim có tác biến thái đƣợc điều hồ dụng điều hoà phát triển chất hoocmon biến thái tác động đến hoa, nảy lột xác Ecđixơn mầm, tổng hợp sắc tố Juvenin - Đối với loại phát triển không qua biến thái đƣợc CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 123 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH điều hoà hoocmon sinh dục B SINH SẢN Học sinh hiểu đƣợc khái niệm sinh sản hình thức sinh sản thực vật động vật Lưu ý: Về điểm giống khác sinh sản thực vật động vật Vai trò tƣợng sinh sản phát triển lồi Các hình thức sinh sản (vơ tính, hữu tính) có sở tế bào học giống * Học sinh thực lệnh  mục III * Giáo viên hƣớng dẫn học sinh lập bảng sau: Bảng 2: Sinh sản thực vật động vật Các hình thức Thực vật sinh sản Sinh sản vơ Là hình thành có đặc tính tính giống mẹ, từ phần quan sinh dƣỡng Sinh sản hữu Là hình thức tạo thể có tính thụ tinh hai giao tử đực Động vật Là hình thức sinh sản cần cá thể mẹ để tạo cá thể Là hình thức sinh sản tạo cá thể nhờ có tham gia giao tử đực giao tử Bảng 3: Ƣu điểm nhƣợc điểm sinh sản vơ tính hữu tính Sinh sản vơ tính Sinh sản hữu tính I Ƣu điểm: II Nhƣợc điểm I Ƣu điểm: II Nhƣợc điểm Bảng 4: Các hoocmơn điều hòa sinh sản động vật vai trò Hoocmơn Vai trò IV Củng Cố: CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 124 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH - Sự giống sinh trƣởng, phát triển, sinh sản thực vật động vật nói lên điều nguồn gốc sinh giới? KÝ DUYỆT TUẦN 37( tiết 52) TVT, ngày 17 tháng 05 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 125 01628417333 ... NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP Ánh sáng: hợp GV : Cho quan sát hình 10.1, mục I.1, a Cƣờng độ ánh sáng trả lời câu hỏi: - Điểm bù sáng: Cƣờng độ AS tối thi u - Cƣờng độ ánh sáng ảnh hƣởng quang để (QH)... tố dinh dƣỡng khoáng thi t yếu GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận gồm : + Nguyên tố đại lƣợng : C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH... nghiệm Tên Mạ lúa Chiều cao (cm/cây) Công thức TN Nhận xét Đối chứng (nƣớc) Thí nghiệm (dung dịch NPK) CHUYÊN LUYỆN THI VÀ BỒI DƢỠNG 01628417333 14 Giáo án sinh 11 PHAN TRUNG THÀNH TUẦN 04 - Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức GIÁO án SINH 11 HAY , Ôn thi công chức GIÁO án SINH 11 HAY