Ôn thi công chức GIÁO án lí 10 HAY

122 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:46

Giáo án Tuần: Tiết: Ngày soạn: 1/7/2013 Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ Ngày dạy: 26/8-31/8/2013 I.MỤC ĐÍCH BÀI DẠY 1/Về kiến thức: - Hiểu đƣợc khái niệm bản: chuyển động vật, chất điểm, quỹ đạo, vật làm mốc, mốc thời gian nêu đƣợc ví dụ cụ thể khái niệm - Phân biệt đƣợc thời điểm với thời gian - Hiểu đƣợc hệ quy chiếu; phân biệt đƣợc hệ toạ độ hệ quy chiếu 2/Về kỹ năng: - Trình bày đƣợc cách xác định vị trí vật biết đƣờng vật hay biết vật chuyển động mặt phẳng - Giải đƣợc tập đổi mốc thời gian II.PHƢƠNG PHÁP: đàm thoại, diễn giảng, đọc sách giáo khoa III.CHUẨN BỊ: 1/Giáo viên: - Soạn giáo án giải tập trang 11 SGK vật lý 10 Chuẩn bị ví dụ đƣờng đến bƣu điện, đến nơi gần 2/Học sinh: - Ôn lại hệ toạ độ Decac học THCS độ dài đại số đoạn thẳng IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1/Ổn định lớp kiểm tra cũ (Không kiểm tra cũ) (1 phút) 2/Trình bày tài liệu mới: CHUYỂN ĐỘNG CƠ Vào bài:Ta đƣợc nghe nhiều chuyển động Khi nghiên cứu chuyển động vật ta phải làm Ta vào thứ Hoạt động 1: Nghiên cứu khái niệm chuyển đông cơ, chất điểm, quỹ đạo.(9 phút) Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung học Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I Chuyển động Chất điểm 1/ Chuyển động Dựa vào SGK em cho Là thay đổi vị trí biết chuyển động vật so với vật khác vật? theo thời gian - Chuyển động vật (chuyển động) thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian Thay xét chuyển động vật nhiều trƣờng hợp cần xét chuyển động điểm vật tức coi vật nhƣ chất điểm Khi vật đƣợc coi chất điểm? Chính xác lại câu trả lời học sinh Hãy lấy ví dụ chất điểm 2/ Chất điểm: -Vật chuyển động đƣợc xem chất điểm kích thƣớc vật nhỏ so với độ dài đƣờng (hay khoảng cách mà ta đề cập đến) Khi vật đựoc coi chất điểm ta nên hiều tồn khối lƣợng vật tập trung chất điểm đại diện cho vật Giáo án VL 10 CB Theo dõi trả lời Khi vật có kích thƣớc nhỏ Cho ví dụ giải thích Khi tồn khối lƣợng vật tập trung chất điểm PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Khi chất điểm chuyển động Nghe, tiếp thu ghi 3/Quỹ đạo: thời điểm nõ có vị trí chép - Tập hợp tất vị trí chất điểm xác định Tập hợp tất vị trí chuyển động tạo thành đƣờng định: vật thời điểm tạo thành quỹ đạo đƣờng định gọi quỹ đạo Vậy quỹ đạo chuyển động đƣờng có hình dạng bất kì, thẳng, cong, tròn Làm để xác vị trí vật thời điểm, ta sang phần nội dung Hoạt động 2: Nghiên cứu cách xác định vị trí vật khơng gian (20 phút) Hoạt động dạy Hoạt động học Thƣờng phải chọn vật làm vật làm mốc? Hƣớng dẫn trả lời câu hỏi C2 Nếu biết đƣờng vật xác định xác vị trí vật khơng? Bằng cách nào? Chọn vật đứng yên Trả lời Câu C2 Để xác định xác vị trí vật chuyển động mặt phẳng, ngƣời ta thƣờng dùng hệ toạ độ vng góc Trong gốc toạ độ gắn với vật làm mốc Quan sát ghi chép Đƣợc, có bƣớc: + Chọn vật làm mốc + Chọn chiều dƣơng + Dùng thƣớc đo chiều dài từ vật làm mốc đến vật Nội dung học II.Cách xác định vị trí vật không gian 1/Vật làm mốc, thƣớc đo -Vật làm mốc đƣợc coi đứng yên -Nếu biết đƣờng vật: + Chọn vật làm mốc + Chọn chiều dƣơng + Dùng thƣớc đo chiều dài từ mốc đến vật Từ xác định xác vị tí vật 2/Hệ toạ độ y M E GV vẽ hình tìm toạ độ M mặt phẳng Các toạ độ xM, yM đại lƣợng đại số Để xác định x M, y M ta dùng thƣớc chia độ sẵn trục Ox, Oy Giáo án VL 10 CB O x I Muốn xác định vị trí điểm M ta làm nhƣ sau: + Chọn chiều dƣơng trục Ox, Oy + Chiếu vuông góc M xuống Ox: x M  OI Oy: y M  OE (đó nhũng đại lƣợng đại số)  Toạ độ M( xM, yM) - Hệ toạ độ hệ trục đƣợc chia độ PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Để mô tả chuyển động vật, ngồi việc xác định vị trí ta phải xác định thời gian chuyển động Hoạt động 3: Nghiên cứu cách xác định thời gian chuyển động (10 phút) Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung học III.Cách xác định thời gian chuyển Để mô tả chuyển động vật động ta phải biết toạ độ vật 1/Mốc thời gian, đồng hồ thời điểm khác Muốn ta -Mốc thời gian: Thời điểm bắt đầu đo thời cần phải rõ thời điểm ta bắt đầu gian, đo thời gian đồng hồ đo thời gian chuyển động, mốc thời gian Ta đo thời gian chuyển động đồng hồ Hãy cho ví dụ mốc thời gian Cho ví dụ cụ thể Lấy ví dụ thời điểm thời gian, giải thích cho HS hiểu Vậy thời điểm thời gian khác Khi số thời điểm số đo thời gian? Tóm lại để khảo sát chuyển động vật, ta cần phải có “ dụng cụ” để vàu xác định đƣợc vị trí vừa đo đựoc thời gian chuyển động Dụng cụ hệ quy chiếu Hệ quy chiếu gì? Đơi ta khơng cần nhắc đến đồng hồ nhƣng hệ quy chiếu 2/Thời điểm thời gian Khi lấy mốc thời gian lúc bắt đầu chuyển động Hệ quy chiếu gồm: 3/Hệ quy chiếu: gồm Vật làm mốc, hệ toạ độ -Vật làm mốc, hệ toạ độ gắn với vật làm gắn với vật làm mốc mốc Mốc thời gian đồng Mốc thời gian đồng hồ hồ Hoạt động :Củng cố dặn dò (5 phút) - Thế chuyển động vật? Chất điểm? Quỹ đạo? - Hệ quy chiếu gì? Hệ quy chiếu hệ toạ độ có khác nhau? - Đọc chuyển động thẳng tìm hiểu xem chuyển động thẳng đều? Cơng thức tính toạ độ vật chuyển động thẳng nhƣ nào? V.RÖT KINH NGHIỆM: Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Tuần: Tiết: Ngày soạn: 1/7/2013 Ngày dạy: 26/8-31/8/2013 Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I.MỤC ĐÍCH BÀI DẠY 1/Về kiến thức: -Nêu đƣợc định nghĩa tốc độ trung bình, chuyển động thẳng -Vận dụng đƣợc công thức tính qng đƣờng đƣợc phƣơng trình chuyển động để giải tập 2/Về kỹ năng: -Giải đƣợc toán chuyển động thẳng dạng khác nhƣ: hai xe gặp nhau, hai xe đuổi -Vẽ đƣợc đồ thị toạ độ - thời gian chuyển động thẳng -Nhận biết đƣợc chuyển động thẳng thực tế gặp phải II.PHƢƠNG PHÁP: đàm thoại, diễn giảng, đọc sách giáo khoa III.CHUẨN BỊ: 1/Giáo viên: -Soạn giáo án đọc sách giáo khoa vật lý THCS để biết học sinh học đƣợc -Vẽ hình 2.2 SGK giấy to để tiết kiệm thời gian trình bày 2/Học sinh: ôn lại kiến thức hệ toạ độ, hệ qui chiếu, cách vẽ loại đồ thị đƣợc học IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1/Ổn định lớp kiểm tra cũ (5 phút) -Chất điểm gì? Quỹ đạo chuyển động? Nêu cách xác định vị trí điểm M mặt phẳng Cho vĩ dụ 2/Trình bày tài liệu mới: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Vào bài: Ta đƣợc nghe chuyển động thẳng Làm để kiểm tra vật có thực chuyển động thẳng đều? Để trả lời điều này, ta vào Hoạt động 1: Nghiên cứu tốc độ trung bình, chuyển động thẳng quãng đường chuyển động thẳng (15 phút) Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung học Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I)Chuyển động thẳng x1 -GV vẽ hình 2.2 lên bảng, đƣa đại lƣợng s, t Ở THCS em đƣợc học Tính quãng tốc độ trung bình Tốc độ đƣờng đƣợc chia trung bình đƣợc tính nhƣ thời gian chuyển động nào? Nếu tốc độ trung bình đƣợc s vtb  kí hiệu vtb, viết cơng t thức tính tốc độ trung bình Giáo án VL 10 CB +x M2 M1 O s x2 t = t2 -t1: thời gian chuyển động s = x2 -x1: quãng đƣờng đƣợc 1/Tốc độ trung bình Quãng đƣờng đƣợc Tốc độ trung bình = Thời gian chuyển động Kí hiệu :vtb vtb  s t PHAN TRUNG THÀNH Giáo án chuyển động? Đơn vị vtb? Mét giây (m/s) Cho biết mức độ nhanh chậm chuyển động Tốc độ trung bình mang ý nghĩa gì? - Đơn vị: m/s, ngồi có đơn vị km/h -vtb cho biết mức độ nhanh chậm chuyển động Hƣớng dẫn HS trả lời câu hỏi C1 Khi tốc độ trung bình Khi ta nói vật vật luôn chuyển động thẳng đều? không thay đổi Nhận xét sữa chữa câu trả lời học sinh GV nhấn mạnh: Khi nói tốc độ vật quãng đƣờng hay khoảng thời gian ta biết tốc độ trung bình vật Ta biết chuyển s  vtb t động thẳng đều, quãng đƣờng chuyển động thẳng đƣợc tính nhƣ nào? s  vtb t  v.t s tỉ lệ Trong chuyển động thẳng (CĐTĐ), vtb không đổi thuận với t giá trị v đó.Ta kết luận đƣợc điều gì? 2/Chuyển động thẳng đều: chuyển động có: - Quỹ đạo đƣờng thẳng; - Tốc độ trung bình khơng đổi (nhƣ quãng đƣờng) 3/Quãng đƣờng chuyển động thẳng s  vtb t  v.t v: tốc độ vật Quãng đƣờng đƣợc s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t Hoạt động : Nghiên cứu phương trình chuyển động thẳng đều, đồ thị toạ độ thời gian chuyển động thẳng (20 phút) Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung học Một chất điểm M xuất phát từ A cách gốc tạo độ khoảng 0A = x0 , đƣờng 0x, M chuyển động thẳng trục 0x với vận tốc v, chọn gốc thời gian lúc bắt đầu chuyển động Hãy xác đinh toạ độ M sau thời gian chuyển động t? (Vẽ hình Thảo luận nhóm HS 2.3) thành lập: x  x0  v.t Ngƣời ta biều diễn Giáo án VL 10 CB II)Phƣơng trình chuyển động thẳng Đồ thị toạ độ - Thời gian CĐTĐ 1/Phƣơng trình chuyển động thẳng O M A x0 s +x x x  x0  s , x0 : Tọa độ ban đầu mà s  v.t  x  x0  v.t Đây Phƣơng trình CĐTĐ chất điểm M 2/Đồ thị toạ độ -thời gian CĐTĐ -Đồ thị để biểu diễn phụ thuộc toạ độ x vào thời gian chuyển động t PHAN TRUNG THÀNH Giáo án phụ thuộc toạ độ x vào thời gian t đồ thị Để vẽ đƣợc đồ thị cần có phƣơng trình chuyển động thẳng Hãy lập phƣơng trình chuyển động thẳng Nêu bƣớc vẽ đồ thị? GV lập bảng yêu cầu HS vẽ đồ thị Cả lớp làm thành lập phƣơng trình chuyển động x = 1+2.t (cm) (x0 = 1, v = 2) Có hai bƣớc: Tìm toạ độ (t;x) bắt đầu vẽ Vẽ đồ thị toạ độ-thời gian VD: Chất điểm M xuất phát từ vị trí A cách gốc toạ độ cm, chuyển động thẳng theo trục Ox với tốc độ cm/s Vẽ đồ thị tọa độ-thời gian Giải: -Phƣơng trình chuyển động: x = 1+2.t (cm) a/ Lập bảng (x,t) t(s) x(cm) 1 b/ Đồ thị: x (cm) x   2t t (s) Đồ thị có dạng đƣờng thẳng - Nhận xét: đồ thị đƣờng thẳng Đồ thị có dạng nhƣ nào? Hoạt động :Củng cố dặn dò(5 phút) - Thế chuyển động thẳng đều? Cơng thức tính qng đƣờng tọa độ chuyển động thẳng đều? - Về nhà làm tập 9, 10 SGK trang 15 - Đọc trƣớc Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều, trả lời câu hỏi Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều có đặc điểm gì? V RƯT KINH NGHIỆM: Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Tuần: Tiết: Ngày soạn: 2/7/2013 Ngày dạy: 2/9-7/9/2013 Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (tiết 1) I.MỤC ĐÍCH BÀI DẠY 1/Về kiến thức: - Biết cách xác định vận tốc tức thời điểm - Viết đƣợc công thức định nghĩa vẽ đƣợc vectơ biểu diễn vận tốc tức thời nêu đƣợc ý nghĩa đại lƣợng vật lý công thức - Nêu đƣợc định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, nhanh dần đều, chậm dần - Phát biều đƣợc định nghĩa gia tốc, viết đƣợc biểu thức gia tốc, nêu đƣợc ý nghĩa đại lƣợng biểu thức, nêu đƣợc đặc điểm phƣơng chiều độ lớn gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, nêu đƣợc đơn vị gia tốc - Viết đƣợc công thức vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, nêu đƣợc ý nghĩa đại lƣợng công thức 2/Về kỹ năng: - Vận dụng công thức để giải tập, - Vẽ đƣợc đồ thị vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần II.PHƢƠNG PHÁP: đàm thoại, diễn giảng, đọc sách giáo khoa, thảo luận nhóm III.CHUẨN BỊ: 1/Giáo viên: - Xem lại kiến thức chuyển động biến đổi HS đƣợc học THCS, giải trƣớc tập để lƣờng trƣớc vƣớng mắc 2/Học sinh: ôn lại khái niệm vận tốc, kỹ nhận dạng đồ thị IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1/Ổn định lớp kiểm tra cũ (5 phút) -Thế chuyển động thẳng đều? Viết cơng thức tính qng đƣờng, toạ độ, chuyển động thẳng đều? Cho biết tên đại lƣợng cơng thức 2/Trình bày tài liệu mới: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 1) Trong thực tế, có vật chuyển động nhanh dần có vật chuyển động chậm dần, để nghiên cứu chuyển động ta vào Hoạt động 1: Nghiên cứu khái niệm vận tốc tức thời, chuyển động thẳng biến đổi (15 phút) Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung học Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Một xe chuyển động thẳng khơng đều, muốn biết vị trí quỹ đạo vật chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm gì? Đại lƣợng v tính nhƣ gọi độ lớn vận tốc tức thời M Nó cho ta biết điều gì? Hƣớng dẫn trả lời câu hỏi C1 Để đặc trƣng cho nhanh hay Giáo án VL 10 CB Tìm xem khoảng thời gian ngắn t vật đƣợc quãng đƣờng s Cho ta biết M xe chuyển động nhanh hay chậm I)Vận tốc tức thời Chuyển động thẳng biến đổi 1/ Độ lớn vận tốc tức thời s v với t ngắn t - Nó cho ta biết M, vật chuyển động nhanh hay chậm 2/Vectơ vận tốc tức thời PHAN TRUNG THÀNH Giáo án chậm phƣơng chiều, ngƣời ta đƣa khái niệm gọi vectơ vận tốc tức thời Dựa vào SGK Nêu đặc trƣng nêu đặc trƣng vectơ vận tốc tức thời (điểm vận tốc tức thời đặt, phƣơng chiều, độ lớn nhƣ SGK) GV nhấn mạnh: nói vận tốc vật vị trí thời điểm ta hiểu vận tốc tức thời - Để đặc trƣng cho chuyển động nhanh, chậm phƣơng chiều - Vectơ vận tốc tức thời có: + Gốc vật chuyển động + Có hƣớng chuyển động + Độ dài tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo tỉ xích Thế chuyển động thẳng biến đổi? Là chuyển động có: +Quỹ đạo đƣờng thẳng Nếu độ lớn vận tốc tức thời +Độ lớn vận tốc tức thay đổi theo thời gian ta thời ln biến đổi theo có chuyển động thẳng biến đổi thời gian Đây dạng đơn giản chuyển động thẳng biến đổi Thế chuyển động thẳng nhanh dần đều? 3/Chuyển động thẳng biến đổi đều: chuyển động có: - Quỹ đạo đƣờng thẳng - Có độ lớn vận tốc tức v thời biến đổi (tăng giảm đều) theo thời gian + v tăng theo thời gian: chuyển động thẳng nhanh dần Thế chuyển động thẳng Là chuyển động có quỹ + v giảm theo thời gian: chuyển động đạo đƣờng thẳng chậm dần thẳng chậm dần có độ lớn vận tốc tức thời tăng theo thời gian Là chuyển động có quỹ đạo đƣờng thẳng có độ lớn vận tốc tức thời giảm theo thời gian Hoạt động 3: Nghiên cứu chuyển động thẳng nhanh dần (20 phút) Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung học II)Chuyển động thẳng nhanh dần Bây ta khảo sát loại Gia tốc chuyển động thẳng nhanh chuyển động chuyển dần động thẳng nhanh dần a/ Khái niệm gia tốc + v0 vận tốc thời điểm t Gọi v0 vận tốc thời điểm t0 + v vận tốc vật thời điểm t v vận tốc vật thời điểm v  v0  v : độ biến thiên vận tốc (độ tăng v t GV đƣa khái niệm độ biến > v0 ) thiên vận tốc v thời gian vận - Do vận tốc tăng theo thời gian nên v tỉ Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án tốc biến thiên t Do vận tốc tăng theo thời gian nên v tỉ lệ thuận với t theo hệ số không đổi a.Và a đƣợc gọi gia tốc Thế gia tốc chuyển Định nghĩa theo SGK động? Gia tốc chuyển động mang ý Gia tốc cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay nghĩa gì? chậm Dựa vào cơng thức suy Đơn vị gia tốc: m/s đơn vị gia tốc? Vì vận tốc đại lƣợng véctơ nên gia tốc đại lƣợng vectơ r r r Hãy xác định chiều vectơ a ? vr chiều với a , chiều với v0; Hƣớng dẫn: v>v0, ta có đƣợc điều v r gì? suy a chiều với r r v v0 Vec tơ gia tốc có đặc điểm gì? Đặc điểm ar : + Gốc vật chuyển động, + Cùng hƣớng với vectơ vận tốc + Độ dài tỉ lệ với độ lớn gia tốc theo tỉ xích Trong chuyển động thẳng nhanh Làm việc đôi dần đều, vận tốc vật đƣợc tính cho kết quả: nhƣ nào? t   t  t Gợi ý: lấy gốc thời gian t0 xuất phát từ cơng thức tính gia tốc ta tìm cơng thức tính v v  v0  at - HS suy dạng đồ thị vận tốc từ cơng thức tính vận tốc lệ thuận với t theo hệ số không đổi a hay v  at , a đƣợc gọi gia tốc chuyển động v v  v0 a  t t  t0 - Gia tốc cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian - Đơn vị: m/s2 b/Vectơ gia tốc r r r r v  v0 v a  t  t0 t r Vì v > v0 suy vectơ a phƣơng chiều với vec tơ v0 Đặc điểm vectơ gia tốc: + Gốc vật chuyển động, + Cùng hƣớng với vectơ vận tốc + Độ dài tỉ lệ với độ lớn gia tốc theo tỉ xích 2/Vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần v v  v0 a  t t  t0 lấy gốc thời gian t0 =0, suy ra: v  v0  at (1) Đây cơng thức tính vận tốc vật thời điểm t Với (1) ta có đồ thị vận tốc vật có dạng nhƣ sau: v(m/s) v0 Có nhận xét đồ thị vận tốc – thời gian? Giáo án VL 10 CB Đồ thị đƣờng thẳng PHAN TRUNG THÀNH t(s) Giáo án Hoạt động :Củng cố dặn dò (5 phút) - Thế chuyển động thẳng biến đổi đều? Cơng thức tính vận tốc tức thời vận tốc, gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đều? - Đọc phần để chuẩn bị cho tiết học sau V RÖT KINH NGHIỆM: Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Tuần:18 Tiết: 35 Ngày soạn: 18/7/2013 ÔN THI Ngày dạy: 23/12-28/12/2013 I MỤC ĐÍCH BÀI DẠY 1/Về kiến thức: - Hệ thống lại kiến thức chƣơng I, II, III cách có hệ thống để phục vụ thi học kỳ 2/Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ ghi nhớ tái kiến thức chƣơng cách có hệ thống, vận dụng học đƣợc vào giải tập II.CHUẨN BỊ: 1/Giáo viên: - Tiên liệu thời gian dành cho nội dung dự kiến hoạt động tƣơng ứng học sinh 2/Học sinh: - Ơn tập tồn nội dung lý thuyết tập chƣơng I, II, III III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/Ổn định lớp kiểm tra cũ (1 phút) - Không kiểm tra cũ 2/Trình bày tài liệu mới: Vào bài: Để phục vụ cho kiểm tra học kỳ tới, ta ôn tập chƣơng I, II, III cách hoàn thành kiểm tra sau: Nội dung kiểm tra: GV phát , HS làm I TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Trƣờng hợp dƣới coi vật chuyển động nhƣ chất điểm? A Xe ôtô chạy sân trƣờng B Viên phấn lăn mặt bàn C Chiếc máy bay hạ cánh sân bay D Mặt Trăng quay quanh Trát Đất Một vật chuyển động với tốc độ v1 đoạn đƣờng s1 thời gian t 1, với tốc độ v2 đoạn đƣờng s2 thời gian t2 , Tốc độ trung bình vật quãng đƣờng s = s1 + s2 trung bình cộng tốc độ v1 v2 : A s1 = s2 B t1 = t2 C s1  s2 D t1  t2 Trƣờng hợp sau ngƣời ta nói đến vận tốc tức thời : A Ơtơ chạy từ Phan Thiết vào Biên Hoà với tốc độ 50km/h B Viên đạn khỏi nòng súng với tốc độ 300m/s C Tốc độ tối đa xe chạy thành phố 40km/h D Tốc độ tối thiểu xe chạy đƣờng cao tốc 80km/h Đồ thị vận tốc – thời gian chuyển động đƣợc biểu diễn nhƣ hình vẽ Hãy cho biết khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần : A Từ t1 đến t2 từ t5 đến t6 B Từ t2 đến t4 từ t6 đến t7 C Từ t1 đến t2 từ t4 đến t5 D Từ t = đến t1 từ t4 đến t5 Đồ thị vận tốc – thời gian chuyển động đƣợc biểu diễn nhƣ hình vẽ Hãy cho biết khoảng thời gian vật chuyển động chậm dần A Từ t = đến t1 từ t4 đến t5 B Từ t1 đến t2 từ t5 đến t6 C Từ t2 đến t4 từ t6 đến t7 D Từ t1 đến t2 từ t4 đến t5 Trong chuyển động thẳng biến đổi : A Véc tơ gia tốc vật có hƣớng độ lớn khơng đổi B Véc tơ gia tốc vật có hƣớng thay đổi độ lớn không đổi C Véc tơ gia tốc vật có hƣớng độ lớn thay đổi D Véc tơ gia tốc vật có hƣớng khơng đổi nhƣng độ lớn thay đổi Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Một vật chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc ban đầu 5m/s với gia tốc 2m/s đƣờng (tính mét) vật theo thời gian (tính giây) đƣợc tính theo cơng thức : A s = + 2t B s = 5t + 2t2 C s = 5t – t2 D s = 5t + t2 Phƣơng trình chuyển động (toạ độ) vật x = 10 + 3t + 0,2t (x tính mét, t tính giây) Quãng đƣờng vật đƣợc tính từ thời điểm t = đến thời điểm t = 10s : A 50m B 60m C 30m D 40m Một vật rơi tự sau thời gian giây chạm đất Lấy g = 10m/s2 Quãng đƣờng vật rơi giây cuối : A 75m B 35m C 45m D 5m 10 Một khí cầu chuyển động theo phƣơng thẳng đứng hƣớng lên làm rơi vật nặng ngồi Bỏ qua lực cản khơng khí sau rời khỏi khí cầu vật nặng : A Rơi tự B Chuyển động lúc đầu chậm dần sau nhanh dần C Chuyển động D Bị hút theo khí cầu nên khơng thể rơi xuống đất 11 Khi tác dụng lực vào vật vật tiếp tục chuyển động thẳng vì: A Vật có tính qn tính B Vật gia tốc C Các lực tác dụng cân D Khơng có ma sát 12 Theo định luật II Newton : A Gia tốc tỉ lệ nghịch với khối lƣợng vật B Khối lƣợng tỉ lệ nghịch với lực tác dụng lên vật C Gia tốc vật tỉ lệ thuận với khối lƣợng vật D Gia tốc vật số vật 13 Điều sau sai nói lực phản lực ? A Lực phản lực xuất đồng thời B Lực phản lực đặt vào hai vật khác C Lực phản lực hƣớng với D Lực phản lực cân 14 Lực hấp dẫn phụ thuộc vào : A Thể tích vật B Khối lƣợng khoảng cách vật C Môi trƣờng vật D Khối lƣợng Trái Đất 15 Khi treo vật có khối lƣợng 200g vào lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm lò dãn có chiều dài 22cm Bỏ qua khối lƣợng lò xo, lấy g = 10m/s2 Độ cứng lò xo : A N/m B 10 N/m C 100 N/m D 1000 N/m 16 Lực ma sát trƣợt đóng vai trò : A Lực phát động B Lực hƣớng tâm C Lực cản chuyển động D Lực quán tính 17 Lực tổng hợp hai lực đồng qui có giá trị lớn : A Hai lực thành phần phƣơng, chiều B Hai lực thành phần phƣơng, ngƣợc chiều C Hai lực thành phần vng góc với D Hai lực thành phần hợp với góc khác khơng 18 Một vin bi nằm trn mặt bn nằm ngang dạng cn vin bi : A Cn khơng bền B Cn bền C Cân phiếm định D Lúc đầu cân bền, sau chuyển thành cân phiếm định 19 Đối với vật quay quanh trục quay cố định Bỏ qua ma sát Nếu bổng nhiên mô men lực tác dụng lên vật vật : A Vật dừng lại B Vật đổi chiều quay C Vật quay chậm dần dừng lại D Vật quay 20 Pht biểu no sau không : A Hợp lực hai lực song song cng chiều l lực song song với chng B Hợp lực hai lực song song chiều có độ lớn tổng độ lớn hai lực thành phần Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án C Hợp lực hai lực song song ngƣợc chiều có độ lớn hiệu độ lớn hai lực thành phần D Hợp lực hai lực song chiều có độ lớn không II TỰ LUẬN (6 điểm) Câu Một ơtơ có khối lƣợng chuyển động với vận tốc 36km/h tăng tốc độ đoạn đƣờng nằm ngang Sau đƣợc quãng đƣờng 300m, ơtơ đạt vận tốc 72km/h Tính hợp lực tác dụng lên ôtô thời gian tăng tốc thời gian ơtơ đƣợc qng đƣờng Nếu hệ số ma sát bánh xe mặt đƣờng 0,04 lực kéo động ơtơ loại lực ? Lấy g = 10m/s Câu Tính gia tốc rơi tự trọng lƣợng vật có khối lƣợng 200kg độ cao bán kính Trái Đất Biết gia tốc rơi tự sát mặt đất g = 10m/s2 Nếu độ cao mà có vệ tinh chuyển động tròn quanh Trái Đất vệ tinh bay với tốc độ dài sau thời gian vệ tinh bay hết vòng Biết bán kính Trái Đất 6400km ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 D B B D C A D A B B A A C II TỰ LUẬN Câu : Gia tốc chuyển động ơtơ : Ta có : v2 + vo2 = 2as v  v02 20  10   a= = 0,5 (m/s2) 2s 2.300 Hợp lực tác dụng lên ôtô thời gian tăng tốc : F = ma = 2000.0,5 = 1000 (N) điểm) Thời gian đƣợc quãng đƣờng 300m kể từ tăng tốc : Ta có : v = vo + at v  vo 20  10  t= = 20 (s)  a 0,5 Lực kéo động ôtô :     14 B 15 C 16 C 17 A 18 C 19 D 20 D (0,25 điểm) (0,50 điểm) (0,50 (0,25 điểm) (0,50 điểm)  Ta có : m a  FK  P N  Fms Trên phƣơng chuyển động (chọn chiều dƣơng chiều chuyển động), ta có : ma = F K – Fms = FK - N (1) Trên phƣơng vuông góc với phƣơng chuyển động (phƣơng thẳng đứng, chọn chiều dƣơng từ xuống), ta có : 0=P–N  N = P = mg (2) (0,50 điểm) Từ (1) (2) suy : F K = ma + mg = 2000.0,5 + 0,04.2000.10 = 200 (N) (0,25 điểm) Lực kéo động ôtô lực ma sát nghĩ (0,25 điểm) Câu : Gia tốc rơi tự : GM GM Ở độ cao h : gh = (1) Ở sát mặt đất : g = (2) (0,25 điểm) R2 ( R  h) Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án    R  R   g ( )  10( ) = 6,4 (m/s2) Từ (1) (2) suy : g h = g ( (0,50 )  g Rh 5 R R     điểm) Trọng lƣợng vật : P h = m.gh = 200.6,4 = 1280 (N) (0,50 điểm) Tốc độ dài vệ tinh : Trọng lực tác dụng lên vệ tinh lực hấp dẫn Trái Đất vệ tinh, lực đóng vai trò lực hƣớng tâm giữ cho vệ tinh chuyển động quỹ đạo tròn nên ta có : mv Ph = Fht hay mgh = (0,25 điểm) Rh v= g h ( R  h)  6,4(64.10  16.10 ) = 7155,4 (m/s) (0,50 điểm) Thời gian vệ tinh quay vòng chu kì quay vệ tinh nên ta có : v = 2 ( R  h) T (0,25 điểm) T= 2 ( R  h) 2.3,14(64.10  16.10 ) = 7021,3 (s)  v 7155,4 Giáo án VL 10 CB (0,50 điểm) PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Tuần:18 Tiết: 36 Ngày soạn: 18/7/2013 Ngày dạy: 23/12-28/12/2013 BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: VẬT LÝ 10 Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề) Căn vào chuẩn kiến thức, kỹ chƣơng I mơn Vật lý 10 chƣơng trình giáo dục phổ thông Chủ đề 1: Chƣơng Động học chất điểm Kiến thức: - Nêu đƣợc chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian, vận tốc - Nhận biết đƣợc đặc điểm vận tốc chuyển động thẳng - Nêu đƣợc vận tốc tức thời - Nêu đƣợc ví dụ chuyển động thẳng biến đổi (nhanh dần đều, chậm dần đều)   v - Viết đƣợc cơng thức tính gia tốc a  chuyển động biến đổi t - Nêu đƣợc đặc điểm véc tơ gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, chuyển động thẳng chậm dần - Viết đƣợc công thức tính vận tốc vt  v0  at , phƣơng trình chuyển động thẳng biến đổi at Từ suy cơng thức tính qng đƣờng đƣợc - Nêu đƣợc rơi tự Viết đƣợc cơng thức tính vận tốc đƣờng chuyển động rơi tự Nêu đƣợc đặc điểm gia tốc rơi tự - Phát biểu đƣợc định nghĩa chuyển động tròn Nêu đƣợc ví dụ thực tế chuyển động tròn - Viết đƣợc công thức tốc độ dài đƣợc hƣớng véc tơ vận tốc chuyển động tròn - Viết đƣợc công thức nêu đƣợc đơn vị đo tốc độ góc, chu kỳ, tần số chuyển động tròn - Viết đƣợc hệ thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc - Nêu đƣợc hƣớng gia tốc chuyển động tròn viết đƣợc biểu thức gia tốc hƣớng tâm    - Viết đƣợc công thức cộng vận tốc v1,3  v1,  v2,3 x  x0  v0 t  Kĩ năng: - Xác định đƣợc vị trí vật chuyển động hệ quy chiếu cho - Lập đƣợc phƣơng trình chuyển động x  x0  vt - Vận dụng đƣợc phƣơng trình x  x0  vt chuyển động thẳng hai vật - Vẽ đƣợc đồ thị tọa độ chuyển động thẳng at 2 s  v t  - Vận dụng đƣợc công thức: vt  v0  at , , vt  v0  2as - Vẽ đƣợc đồ thị vận tốc chuyển động thẳng biến đổi - Giải đƣợc tập đơn giản chuyển động tròn - Giải đƣợc tập đơn giản cộng vận tốc phƣơng (cùng chiều, ngƣợc chiều) - Xác định đƣợc gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần thí nghiệm Chủ đề 2: Chƣơng Động lực học chất điểm Kiến thức: - Phát biểu đƣợc định nghĩa lực nêu đƣợc lực đại lƣợng véc tơ - Nêu đƣợc quy tắc tổng hợp phân tích lực - Phát biểu đƣợc điều kiện cân chất điểm dƣới tác dụng nhiều lực - Nêu đƣợc qn tính vật kể đƣợc số ví dụ quán tính - Phát biểu đƣợc định luật I Niu Tơn - Phát biểu đƣợc định luật vạn vật hấp dẫn viết đƣợc hệ thức định luật - Nêu đƣợc ví dụ lực đàn hổi đặc điểm lực đàn hồi lò xo (điểm đặt, hƣớng) - Phát biểu đƣợc định luật Húc viết đƣợc hệ thức định luật độ biến dạng lò xo Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án - Viết đƣợc công thức xác định lực ma sát trƣợt - Nêu mối quan hệ lực, khối lƣợng, gia tốc thể định luật II Niu Tơn thể nhƣ viết đƣợc hệ thức liên hệ - Nêu đƣợc gia tốc rơi tự tác dụng trọng lực viết đƣợc hệ thức trọng lực - Nêu đƣợc khối lƣợng số đo mức quán tính - Phát biểu đƣợc định luật III Niu Tơn viết đƣợc hệ thức định luật - Nêu đƣợc đặc điểm phản lực lực tác dụng - Nêu đƣợc lực hƣớng tâm chuyển động tròn tổng hợp lực tác dụng lên vật viết đƣợc công mv F   m r thức ht r Kĩ năng: - Vận dụng đƣợc định luật Húc để giải đƣợc tập đơn giản biến dạng lò xo - Vận dụng đƣợc công thức lực hấp dẫn để giải đƣợc tập đơn giản - Vận dụng đƣợc cơng thức tính lực ma sát trƣợt để giải đƣợc tập đơn giản - Biểu diễn đƣợc véc tơ lực phản lực số ví dụ cụ thể - Vận dụng đƣợc định luật I, II, III Niu Tơn để giải đƣợc toán vật hệ hai vật chuyển động - Vận dụng đƣợc mối quan hệ khối lƣợng mức quán tính vật để giải thích số tƣợng thƣờng gặp đời sống kỹ thuật - Giải đƣợc toán chuyển động vât bị ném ngang - Xác định đƣợc lực hƣớng tâm giải đƣợc toán chuyển động tròn vật chịu tác dụng hai lực Chủ đề 3: Chƣơng Cân chuyển động vật rắn Kiến thức: - Phát biểu đƣợc đièu kiện cân vật rắn chịu tác dụng hai hay ba lực không song song - Phát biểu đƣợc quy tắc xác định hợp lực hai lực song song chiều - Nêu đƣợc trọng tâm vật - Phát biểu đƣợc định nghĩa viết đƣợc công thức tính momen lực nêu đƣợc đơn vị đo momen lực - Phát biểu đƣợc điều kiện cân vật rắn có trục quay cố định - Phát biểu đƣợc định nghĩa ngẫu lực nêu đƣợc tác dụng ngẫu lực Viết đƣợc cơng thức tính momen ngẫu lực - Nêu đƣợc điều kiện cân vật có mặt chân đế Nhận biết đƣợc dạng cân bền, cân không bền, cân phiếm định vật rắn - Nêu đƣợc vật rắn chịu tác dụng momen lực khác khơng chuyển động quay quanh trục cố định bị biến đổi (quay nhanh dần chậm dần) - Nêu đƣợc ví dụ biến đổi chuyển động quay vật rắn phụ thuộc vào phân bố khối lƣợng vật trục quay Kĩ năng: - Vận dụng đƣợc điều kiện cân quy tắc tổng hợp lực để giải tập trƣờng hợp vật chịu tác dụng ba lực đồng quy - Vận dụng đƣợc quy tắc xác định hợp lực để giải tập vật chịu tác dụng hai lực song song chiều - Vận dụng quy tắc momen lực để giải toán điều kiện cân vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng hai lực - Xác định đƣợc trọng tâm vật phẳng đồng chất thí nghiệm Xác định hình thức kiểm tra: kiểm tra học kỳ 1, 45 phút, tự luận Nội dung Giáo án VL 10 CB Tổn g số Lý thuyết Chỉ số LT VD Trọng số LT VD Số câu LT VD Số điểm LT VD PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Chƣơng 1: Động học chất điểm Chƣơng 2: Động lực học chất điểm Chƣơng 3: Cân chuyển động vật rắn Tổng tiết 14 10,4 3,6 31,5 10,9 1 11 8,6 2,4 26,1 7,3 1 2,5 6,8 1,2 20,1 4,1 1 0,5 33 21 25,8 7,2 77,7 22,3 3 7,5 2,5 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA học kỳ Môn: Vật lý 10 Thời gian: 45 phút, tự luận Phạm vi kiểm tra: I Chương 1: Động học chất điểm II Chương 2: Động lực học chất điểm III Chương 3: Cân chuyển động vật rắn Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Tên chủ đề Cấp độ thấp Cấp độ cao Cấp độ Cấp độ Cấp độ Cấp độ Chủ đề 1: Động học chất điểm (14 tiết) - Nêu đƣợc chuyển - Xác định Chuyển động đƣợc vị trí động - Nêu đƣợc chất vật chuyển điểm động hệ - Nêu đƣợc hệ quy quy chiếu chiếu cho - Nêu đƣợc mốc thời gian - Nhận biết đƣợc - Vận dụng Chuyển đặc điểm vận đƣợc phƣơng động thẳng tốc chuyển trình động thẳng x  x0  vt đối - Nêu đƣợc vận với chuyển tốc động thẳng Lập đƣợc phƣơng trình hai vật chuyển động - Vẽ đƣợc đồ chuyển động thẳng thị tọa độ thời gian chuyển động thẳng - Nêu đƣợc vận Chuyển tốc tức thời động thẳng - Nêu đƣợc ví dụ biến đổi chuyển động Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Cộng Giáo án thẳng biến đổi (nhanh dần đều, chậm dần đều) - Nêu đƣợc đặc điểm véc tơ gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, chuyển động thẳng chậm dần - Viết đƣợc công thức tính gia tốc chuyển động biến đổi Viết đƣợc phƣơng trình chuyển động thẳng biến đổi at x  x0  v0 t  Từ suy cơng thức tính qng đƣờng đƣợc Sự rơi tự Chuyển động tròn Giáo án VL 10 CB - Nêu đƣợc rơi tự - Viết đƣợc cơng thức tính vận tốc qng đƣờng chuyển động rơi tự - Nêu đƣợc đặc điểm gia tốc rơi tự - Phát biểu đƣợc định nghĩa chuyển động tròn Nêu đƣợc ví dụ thực tế chuyển động tròn - Viết đƣợc công thức tốc độ dài, đƣợc hƣớng - Viết đƣợc cơng thức tính vận tốc vt  v0  at vận dụng đƣợc công thức - Vận dụng đƣợc công thức : at s  v0 t  2 vt  v0  2as - Vẽ đƣợc đồ thị vận tốc chuyển động biến đổi - Giải đƣợc tập đơn giản chuyển động tròn PHAN TRUNG THÀNH Giáo án của véc tơ vận tốc chuyển động tròn - Viết đƣợc cơng thức nêu đƣợc đơn vị đo tốc độ góc, chu kỳ, tần số chuyển động tròn - Viết đƣợc hệ thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc - Nêu đƣợc hƣớng gia tốc chuyển động tròn viết đƣợc biểu thức gia tốc hƣớng tâm - Viết đƣợc công - Giải đƣợc Tính thức cộng vận tốc tập đơn giản tƣơng đối    công thức cộng chuyển v1,3  v1,  v2,3 vận tốc động Công phƣơng (cùng thức cộng chiều, ngƣợc vận tốc chiều) câu - Xác định Khảo sát đƣợc gia tốc chuyển chuyển động rơi tự động thẳng Đo gia nhanh dần tốc rơi tự thí nghiệm (sự rơi tự do) SC câu câu SĐ điểm điểm Chủ đề 2: Động lực học chất điểm (11 tiết) - Phát biểu đƣợc Tổng định nghĩa lực hợp và nêu đƣợc lực phân tích đại lƣợng véc tơ lực Điều - Nêu đƣợc quy kiện cân tắc tổng hợp phân tích lực chất điểm - Phát biểu đƣợc điều kiện cân chất điểm dƣới tác dụng nhiều Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH câu điểm (40%) Giáo án Ba định luật Niu Tơn Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc Lực ma Giáo án VL 10 CB lực - Phát biểu đƣợc định luật I Niu Tơn - Nêu đƣợc qn tính vật gì, kể đƣợc số ví dụ quán tính - Nêu đƣợc mối quan hệ lực, khối lƣợng gia tốc đƣợc thể định luật II Niu Tơn viết đƣợc hệ thức định luật - Nêu đƣợc gia tốc rơi tự tác dụng trọng lực viết đƣợc hệ   thức P  mg - Phát biểu đƣợc định luật III Niu Tơn viết đƣợc hệ thức định luật - Nêu đƣợc đặc điểm phản lực lực tác dụng - Phát biểu đƣợc định luật vạn vật hấp dẫn viết đƣợc hệ thức định luật - Nêu đƣợc ví dụ lực đàn hồi đặc điểm lực đàn hồi lò xo (điểm đặt, hƣớng) - Phát biểu đƣợc định luật Húc viết đƣợc hệ thức định luật độ biến dạng lò xo - Nêu đƣợc khối lƣợng số đo mức quán tính - Vận dụng đƣợc mối liên hệ khối lƣợng mức quán tính vật để giải thích số tƣợng thƣờng gặp đời sống kỹ thuật - Biểu diễn đƣợc véc tơ lực phản lực số ví dụ cụ thể - Vận dụng đƣợc định luật I, II, III Niu Tơn để giải đƣợc toán vật hệ hai vật chuyển động - Vận dụng công thức lực hấp dẫn để giải đƣợc tập đơn giản - Vận dụng đƣợc định luật Húc để giải đƣợc tập đơn giản biến dạng lò xo - Viết đƣợc PHAN TRUNG THÀNH Giáo án sát công thức xác định lực ma sát trƣợt - Vận dụng đƣợc cơng thức tính lực ma sát trƣợt để giải đƣợc tập đơn giản - Nêu đƣợc lực - Xác định Lực hƣớng tâm đƣợc lực hƣớng tâm chuyển động tròn hƣớng tâm hợp lực tác giải đƣợc dụng lên vật tốn chuyển động tròn mv Fht  mr vật chịu tác r dụng hai lực SC câu câu SĐ 2,5 điểm điểm Chủ đề 3: Cân chuyển động vật rắn (8 tiết) - Phát biểu đƣợc - Vận dụng Cân điều kiện cân đƣợc điều kiện của vật rắn cân vật chịu tác dụng quy tắc tổng chịu tác hai ba lực hợp lực để giải dụng không song song tập đối hai lực - Nêu đƣợc trọng với trƣờng hợp ba lực tâm vật vật chịu tác khơng song dụng ba song - Xác định đƣợc lực đồng quy trọng tâm vật phẳng chất thí nghiệm - Phát biểu đƣợc - Vận dụng Cân định nghĩa, viết quy tắc momen băng đƣợc công thức lực để giải vật có tính momen đƣợc trục quay lực nêu đƣợc toán điều cố định đơn vị đo momen kiện cân Momen lực vật rắn có lực - Phát biểu đƣợc trục quay cố điều kiện cân định chịu vật rắn có tác dụng trục quay cố định hai lực - Phát biểu đƣợc - Vận dụng Quy tắc quy tắc xác định đƣợc quy tắc hợp lực Giáo án VL 10 CB câu 3,5 điểm (35%) PHAN TRUNG THÀNH Giáo án song song chiều Chuyển động tịnh tiến vật rắn Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định Ngẫu lực (1tiết + OT) SC SĐ Giáo án VL 10 CB hợp lực hai lực xác định hợp song song lực song song chiều chiều để giải tập vật chịu tác dụng hai lực - Nêu đƣợc đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến vật rắn - Nêu đƣợc vật rắn chịu tác dụng momen lực khác khơng chuyển động quay quanh trục cố định bị biến đổi (quay nhanh dần chậm dần) - Nêu đƣợc ví dụ biến đổi chuyển động quay vật rắn phụ thuộc vào phân bố khối lƣợng vật trục quay - Phát biểu đƣợc định nghĩa ngẫu lực nêu đƣợc tác dụng ngẫu lực - Viết đƣợc cơng thức tính momen ngẫu lực câu câu điểm 0,5 điểm PHAN TRUNG THÀNH câu 2,5 điểm (25%) Giáo án TRUNG TÂM GDTX TP BẾN TRE ĐỀ CHÍNH THỨC (gồm có 01 trang) ĐỀ THI HỌC KỲ Mơn thi: VẬT LÍ, khối 10 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………… Số báo danh: …………………………………………………………… Câu (3 điểm) Chất điểm M chuyển động thẳng biến đổi theo chiều dƣơng trục Ox với phƣơng trình: x  t  t (x tính mét, t tính giây) a) Xác định đại lƣợng x0, v0, a (kèm theo đơn vị) từ cho biết xác chất điểm M chuyển động nhƣ nào(1 đ) b) Viết biểu thức tính độ lớn vận tốc chất điểm M (0,5 đ) c) Xác định tọa độ vận tốc chất điểm M sau giây đầu (1 đ) d) Xác định quãng đƣờng chất điểm M đƣợc sau giây đầu (0,5 đ) Câu (2,5 điểm) - Phát biểu viết biểu thức định luật II Newton ( Niu – Tơn) (1,25 đ) - Phát biểu viết biểu thức định luật III Niu Tơn (Niu – Tơn) (1,25 đ) (không cần nêu tên gọi đơn vị đại lượng biểu thức) Câu (2 điểm) Phát biểu định nghĩa viết biểu thức momen lực trục quay (nêu rõ tên gọi đơn vị đại lƣợng biểu thức) Câu (1 điểm) Một vật rơi tự từ độ cao 19,6 m xuống đất Tính thời gian rơi vận tốc lúc vừa chạm đất Lấy g = 9,8 m/s2 Câu (1 điểm) Phải treo vật có trọng lƣợng vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để dãn đƣợc 10 cm (vật treo nằm vị trí cân bằng) Câu (0,5 điểm) Một vật có khối lƣợng 0,5 kg đặt mặt bàn nằm ngang Vật đƣợc kéo lực F = N có phƣơng nằm ngang Hệ số ma sát trƣợt vật với mặt bàn  t = 0,25 Tính gia tốc vật, biết g = 9,8 m/s2 Giáo án VL 10 CB Hết -Cán coi thi khơng giải thích thêm PHAN TRUNG THÀNH Giáo án ĐÁP ÁN VÀ HƢỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Câu Yêu cầu cần đạt nội dung a) Xác định: x0  (m) v0  1(m / s) Cho điểm 0,25 0,25 (m / s )  Chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần b) Biểu thức vận tốc: v  v0  at a 0,25 0,25 0,25 t (m/s) 0,25  17,91(m) 0,5  v  1 c) Sau giây đầu: - Tọa độ: x    5  5,47(m / s) d) Quãng đƣờng đƣợc sau ( s) : st t s 2  2,31(m) - Định luật II Newton (Niu - Tơn): Gia tốc vật hƣớng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn lực tỉ lệ nghịch với khối lƣợng vật    F  - Biểu thức: a  hay F  ma m  ( Trƣờng hợp vật chịu tác dụng nhiều lực F hợp lực) - Định luật III Newton (Niu – Tơn): Trong trƣờng hợp, vật A tác dụng lên vật B lực, vật B tác dụng trở lại vật A lực Hai lực giá, độ lớn, nhƣng ngƣợc chiều đặt vật   FBA   FAB - Vận tốc: v     - Momen lực trục quay đại lƣợng đặc trƣng cho tác dụng làm quay lực đƣợc đo tích lực với cánh tay đòn - Biểu thức: M = F.d + M: momen lực (N.m) + F: độ lớn lực (N) Giáo án VL 10 CB Yêu cầu kỹ năng, tư Nhớ lý thuyết công thức chuyển động thẳng biến đổi nhận diện lý thuyết bàng số 0,5 0,25 0,25 0,75 0,5 Học thuộc lòng 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,125 Học thuộc lòng PHAN TRUNG THÀNH Giáo án Câu Yêu cầu cần đạt nội dung + d: cánh tay đòn lực (m) 2.s g 2.19,6  2( s) 9,8 - Vận tốc lúc vừa chạm đất: v  gt v  9,8.2  19,6(m / s) Do vật treo nằm vị trí cân bằng: P  Fđh t   P  k l  P  100.10.10 2  10( N ) Yêu cầu kỹ năng, tư - Thời gian rơi: t Cho điểm 0,125 Định luật II Niu Tơn: F  Fmst F  t N a  m m  Do mặt bàn nằm ngang lực F nằm ngang nên : N=P F   t N F   t m.g  Vậy: a  m m F   t m.g  0,25.0,5.9,8 a   1,55(m / s ) m 0,5 0,25 0,25 Tính tốn, suy luận 0,25 0,25 0,5 Tính tốn, suy luận 0,25 0,25 0,125 0,125 Tính tốn, suy luận 0,125 0,125 10 Tổng Ghi chú: - Phần tính tốn sau sai đơn vị coi nhƣ sai toàn phần - Các phần tính tốn phần sau mà sai đơn vị trừ 0,25đ/lần (trừ tối đa 0,5 điểm/1 câu), sai số liệu kể từ phần đến phần sau có liên quan khơng đƣợc tính điểm - Thế số không kết rút gọn đƣợc tính điểm, thêm đơn vị coi nhƣ phần đƣợc trọn điểm - Học sinh giải theo cách khác miễn hợp lý đƣợc trọn điểm Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH ... biến thi n vận tốc (độ tăng v t GV đƣa khái niệm độ biến > v0 ) thi n vận tốc v thời gian vận - Do vận tốc tăng theo thời gian nên v tỉ Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án tốc biến thi n... viết công thức t a u cầu HS tính hộ Vậy: Gia tốc đồn tàu 0.185m/s2 Quãng đƣờng đƣợc phút 333 m Thời gian cần thi t để tàu tăng tốc từ 40 lên 60 km/h 30 s Giáo án VL 10 CB PHAN TRUNG THÀNH Giáo án. .. ln rơi nhanh vật nhẹ hay không? GV đƣa dụng cụ đƣợc chuẩn bị (sỏi, giấy, sỏi nặng -Nêu phƣơng án thí nghiệm Giáo án VL 10 CB Thí nghiệm 1: thả tờ giấy PHAN TRUNG THÀNH Giáo án tờ giấy) Các em nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức GIÁO án lí 10 HAY , Ôn thi công chức GIÁO án lí 10 HAY