Ôn thi công chức GIÁO án SINH 12

121 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:46

Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 01 – Tiết * Ngày soạn: ……/……/……… Ngày dạy: ……/……/…… ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiến thức: + Học sinh nêu cấu tạo chức AND, ARN + Trình bày chức ADN, ARN + Nêu mối quan hệ ADN, ARN di truyền - Kĩ năng: Tái kiến thức, liên kết, so sánh, khái quát - Thái độ: Liên hệ thực tế, giải thích tựng đời sống II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, SGK Các câu hỏi trức nghiệm ADN ARN - Học sinh: SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cấu tạo chức vật chất di truyền cấp độ phân tử IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC: Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo chức I AND-AXIT ĐÊÔXIRIBÔNUCLÊIC ADN Cấu tạo ADN GV: Yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức sinh - ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa học lớp 10, trả lời câu hỏi sau: phân, gồm nhiều đơn phân nuclêôtit - Cấu tạo nuclêôtit: Đặc điểm sau chung cho + Đường pentôzơ(C5H10O4) ADN ARN ? A Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn + Nhóm phơtphat(H3PO4) phân nuclêơtit + Một loại bazơ nitơ(A, T, G, X) B Đều cấu tạo từ chuỗi - Các nuclêôtit liên kết với theo pôlynuclêôtit chiều xác định( 3’ - 5’) tạo thành chuỗi C Đều chứa liên kết hiđrô pôlinuclêôtit D Đều chuỗi xoắn kép - chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với Đơn phân ADN ARN giống liên kết hiđrô: + A - T liên kết hiđrô thành phần ? A Axit phôtphoric + G - X liên kết hiđrô B Đường, bazơ nitơ - Trên mạch có liên kết hố trị C Bazơ nitơ, Axit phơtphoric đường axit phơphoric D Bazơ nitơ - ADN có chuỗi pôlinuclêôtit xoắn kép song song quanh trục, tạo nên xoắn kép Trong đáp án đơn phân giống cầu thang xoắn ADN ARN khác điểm ? Vì có loại nuclêơtit mà tạo vơ - Mỗi bậc thang cặp bazơ, tay thang phân tử đường axit phôtphoric số ADN khác ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB Trong phân tử ADN mạch pôlinuclêôtit liên kết với theo nguyên tắc: A Bán bảo toàn B Khn mẫu C Bảo tồn D Bổ sung HS: Nghiên cứu thông tin SGK Sinh học 10 trả lời câu hỏi trắc nghiệm * Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo chức ARN GV: Hãy thảo luận cấu trúc chức loại ARN ? HS: Thảo luận nhóm đưa kết thảo luận nhóm GV: Phân tử ARN khơng có liên kết hiđrơ ? A tARN, rARN B rARN, mARN C mARN D rARN HS: Thảo luận đưa đáp án GV: Nhận xét bổ sung cho câu trả lời LINH HÀ VƢƠNG - Khoảng cách cặp bazơ 3,4 A0 - Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nuclêơtit, - Đường kính vòng xoắn 20A0 Chức ADN - Mang, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền ADN ARN Prơtêin Tính trạng II ARN- AXIT RIBÔNUCLÊIC Cấu tạo loại ARN - mARN: Dạng mạch thẳng gồm chuỗi pôlyribônuclêôtit - tARN: Có cấu trúc với thuỳ, thuỳ mang đối mã, đầu đối diện vị trí gắn kết a.a -> giúp liên kết với mARN ribơxơm - rARN: Chỉ có mạch, nhiều vùng nu liên kết bổ sung với tạo nên vùng xoắn cục Chức loại ARN: - mARN: Truyền thông tin di truyền từ ADN đến ribôxôm - tARN: Vận chuyển a.a đến ribôxôm để tổng hợp prôtein - rARN: Cùng prôtein tạo nên ribôxôm Là nơi tổng hợp prôtein Củng cố - Học sinh so sánh cấu trúc chức ADN ARN? Dặn dò: - Ơn tập kiến thức ADN ARN - Đọc trước sinh học 12cb ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 01 – Tiết Ngày soạn: ……/……/……… Ngày dạy: ……/……/…… PHẦN V- DI TRUYỀN HỌC Chƣơng I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ Q TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Phát biểu khái niệm gen, mô tả cấu trúc chung gen - Nêu khái niệm đặc điểm chung mã di truyền - Từ mô hình nhân đơi ADN, mơ tả bước q trình nhân đơi ADn làm sở cho tự nhân đôi NST Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tư duy, phân tích, tổng hợp khái quát hóa Thái độ: Bảo vệ mơi trường, bảo vệ động - thực vật quý II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình 1.1, 1.2 SGK - Học sinh: SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cấu trúc gen, mã di truyền q trình tự nhân đơi ADN IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC: Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Trình bày cấu trúc chức AND, loại ARN Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động I : Tìm hiểu khái niệm, cấu I GEN trúc gen Khái niệm : GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm - Gen đoạn phân tử ADN mang thông gen học lớp nêu khái niệm tin mã hóa cho chuỗi pôlipepetit hay gen ? phân tử ARN GV: Yêu cầu HS nghiên cứu hình 1.1 - Ví dụ: SGK SGK cho biết : Cấu trúc gen cấu trúc : + Mỗi gen cấu trúc gồm vùng ? Vị trí * Mỗi gen cấu trúc gồm vùng: chức vùng ? - Vùng điều hòa: Nằm đầu 3’của mạch gốc HS: Nghiên cứu thông tin SGK trả lời mang tín hiệu khởi động điều hòa q GV lưu ý : trình phiên mã + Ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên - Vùng mã hóa: Nằm gen, mang tục (gen khơng phân mảnh) thơng tin di truyền mã hóa axit + Ở sinh vật nhân thực có vùng mã hóa - Vùng kết thúc: Nằm cuối gen 5’ khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hóa aa mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc (ê xơn) đoạn khơng mã hóa aa phiên mã (intron) gọi gen phân mảnh * Hoạt động 2: Tìm hiểu mã di truyền II MÃ DI TRUYỀN GV : Đưa câu hỏi tình huống: Gen cấu Khái niệm: tạo từ nucleotit, protein cấu tạo từ aa - Mã di truyền trình tự nucltit Vậy làm mà gen qui định tổng hợp gen qui định trình tự axit amin ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB protein ? HS: Trả lời được: Thông qua mã di truyền GV : Vậy mã di truyền ? Tại mã di truyền mã ba ? HS: Nghiên cứu SGK mục II trang trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét, giúp HS hoàn thiện kiến thức GV: Mã di truyền có đặc điểm gì? HS: Nghiên cứu mục II SGK trang trả lời câu hỏi GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến thức * Hoạt động 3: Tìm hiểu trình nhân đơi ADN GV: Treo tranh tồn chế tự nhân đôi ADN để HS quan sát đưa câu hỏi: + Q trình nhân đơi ADN gồm bước chính? + Bước diễn nào? Mạch sử dụng làm mạch khuôn? + Chiều tổng hợp mạch mới? Mạch tổng hợp liên tục? Tại sao? + Có nhận xét cấu trúc phân tử ADN con? + Nhờ nguyên tắc mà phân tử ADN tạo giống giống với ADN mẹ? HS: Quan sát sơ đồ hình 1.2 thảo luận thống ý kiến tả lời câu hỏi GV: Nhận xét bổ sung ý nghĩa trình nhân đơi ADN để hồn thiện kiến thức LINH HÀ VƢƠNG phân tử prôtêin( Mã di truyền mã ba) - Trong 64 ba có ba khơng mã hóa aa + kết thúc: UAA, UAG, UGA, ->qui định tín hiệu kết thúc trình dịch mã + mở đầu: AUG->qui định điểm khởi đầu dịch mã qui định aa metionin (SV nhân thực), foocmin metionin (SV nhân sơ) Đặc điểm mã di truyền: - Mã di truyền đọc từ điểm xác định liên tục ba nuclêơtit - Mã di truyền có tính phổ biến - Mã di truyền có tính đặc hiệu - Mã di truyền có tính thối hóa III QƯA TRÌNH NHÂN ĐƠI AND(tái AND) Diễn biến - Qua trình nhân đơi ADN diễn pha S(Kì trung gian) chu kì tế bào, chuẩn bị cho phân bào - Qua trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn gồm bước: Bước 1: Tháo xoắn ADN Bước 2: Tổng hợp mạch ADN Bước 3: Hai phân tử ADN tạo thành Ý nghĩa Truyền thông tin di truyền hệ gen từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác, đảm bảo cho sống trì liên tục, lồi có gen đặc trưng tương đối ổn định Củng cố: - HS đọc kết luận SGK - Làm tập trắc nghiệm SGK trang 10 Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước KÝ DUYỆT TUẦN 01 ( tiết *, ) TVT, ngày …… tháng …… năm ……… ĐHSP HUÊ Trang Thanh Nguyễn Trọng Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 02 – Tiết Ngày soạn: ……/……/……… Ngày dạy: ……/……/…… Bài PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - HS nêu khái niệm phiên mã, dịch mã, poliribơxơm - Trình bày diễn biến chế phiên mã, chế dịch mã - Nêu số đặc điểm phiên mã tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ - Giải thích thơng tin di truyền giữ nhân mà đạo tổng hợp protein nhân Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, phát triển lực suy luận HS Thái độ: HS có quan niệm tính vật chất tượng di truyền II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, SGK, hình 2.1, 2.2, 2.3 2.4 SGK - Học sinh: SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC : Cơ chế diễn biến trình phiên mã dịch mã IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp : Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra : - Khái niệm gen, mã di truyền, đặc điểm chung mã di truyền ? - Cơ chế tự nhân đôi ADN ? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu trình phiên I PHIÊN MÃ mã Cấu trúc chức loại ARN GV: Phân biệt cấu trúc chức * ARN thông tin(mARN) loại ARN ? - Cấu trúc: Mạch đơn thẳng, đầu 5’ có trình tự nu đặc hiệu nằm gần côđôn mở đầu để HS : Nghiên cứu thông tin SGK trang 11 ribôxôm nhận biết gắn vào thảo luận, trả lời loại ARN : - Chức năng: Dùng làm khuôn cho dịch mã - Cấu trúc * ARN vận chuyển(tARN) - Chức - Cấu trúc: Mạch đơn, tự xoắn, có cấu trúc thùy, đầu 3’ mang axit amin có ba đối GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến mã đặc hiệu thức - Chức năng: Mang axit amin tới ribôxôm, tham gia dịch thông tin di truyền * ARN ribôxôm( rARN) - Cấu trúc: Mạch đơn có nhiều vùng GV: Phiên mã ?Q trình phiên mã xảy ribơxơm liên kết với tạo thành vùng đâu ? xoắc cục + Giai đoạn có enzim tham gia? Vị trí - Chắc năng: Kết hợp với prôtêin cấu tạo tiếp xúc enzim vào gen? Mạch làm ribôxôm khuôn tổng hợp ARN? Cơ chế phiên mã + Trong giai đoạn kéo dài, enzim di chuyển a Khái niệm ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG theo chiều nào? Sự hoạt động mạch khuôn tạo thành mạch mới? Nguyên tắc chi phối? + Khi trình phiên mã dừng? HS: Nghiên cứu SGK trang 13 trả lời câu hỏi - Phiên mã q trình tổng hợp ARN mạch khn ADN - Quá trình phiên mã diễn nhân tế bào, kì trung gian lần phân bào, lúc NST tháo xoắn b Cơ chế phiên mã * Tháo xoắn ADN : Enzim ARN pôlimeraza GV: Lưu ý: bám vào vùng khởi đầu làm gen tháo xoắn + Ở TB nhân sơ, mARN sau phiên mã để lộ mạch khuôn 3’ -> 5’ trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp * Tổng hợp ARN: protein + Enzim ARN pơlimeraza trượt dọc mạch + Còn TB nhân thực tạo mARN sơ khai mã gốc 3’-5’ tổng hợp ARN theo nguyên tắc gồm êxôn intron Các intron bổ sung (A-U, G-X, T-A, X-G) loại bỏ để tạo thành mARN trưởng thành gặp tính hiệu kết thúc gồm êxơn tham gia q trình dịch mã * Giai đoạn kết thúc: Phân tử mARN có chiều 5’-3’ giải phóng Sau mạch ADN liên kết lại với * Hoạt động 2: Tìm hiểu chế dịch mã II CƠ CHẾ DỊCH MÃ Khái niệm GV nêu vấn đề : Dịch mã nghĩa - Dịch mã trình chuyển tổng hợp prô ? - Dịch mã giai đoạn sau phiên mã, HS: Nêu khái niệm dịch mã diễn tế bào chất GV: Yêu cầu hS quan sát hình 2.3, mơ tả Diễn biến chế dịch mã giai đoạn q trình dịch mã a Hoạt hóa aa HS: Nghiên cứu hình 2.3 thơng tin sgk Sơ đồ hóa: trang 12,13, nêu giai đoạn: enzim - Hoạt hóa axit amin aa + ATP -> aa-ATP (aa hoạt hóa) - Tổng hợp chuỗi pơlipeptit enzim GV bổ sung: -> phức hợp aa -tARN - Trên phân tử mARN thường có số b Tổng hợp chuỗi pơlipeptit ribơxơm hoạt động gọi pôliri bôxôm - Mở đầu( hình 2.3a ) - Mỗi phân tử mARN tổng hợp từ - Bước kéo dài chuỗi pôlipeptit( hình 2.3b) đến nhiều chuỗi polipeptit loại tự - Kết thúc ( Hình 2.3c ) hủy Các ribơxơm sử dụng qua vài * Cơ chế phân tử tƣợng di truyền: hệ tế bào tham gia tổng hợp P mã D.mã loại protein ADN > mARN >pr ->T trạng Củng cố: Một doạn gen có trình tự nucleotit sau: 3’ XGA GAA TTT XGA 5’ 5’ GXT XTT AAA GXT 3’ Hãy xác định trình tự axit amin chuỗi pôlipeptit tổng hợp từ đoạn gen nói Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 02 – Tiết Ngày soạn: ……/……/……… Ngày dạy: ……/……/……… Bài ĐIỀU HÕA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nêu cấu trúc Ơpêrơn lac - Trình bày chế ý nghĩa điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ thơng qua ví dụ hoạt động ôpêrôn lac E.Coli Kĩ năng: Tư phân tích lơgic khả khái quát hóa cho học sinh Thái độ : HS xây dựng củng cố niềm tin vào khoa học II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, SGK, hình 3.1, 3.2a, 3.2b SGK - Học sinh: SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC : chế ý nghĩa điều hòa hoạt động gen IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp : Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra : - Diễn biến kết trình phiên mã ? - Quá trình dịch mã ribôxôm diễn nào? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Khái niệm hoạt động điều I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÕA HOẠT hòa hoạt động gen ĐỘNG CỦA GEN - Điều hòa hoạt động gen điều hòa GV: Nêu khái niệm điều hòa hoạt động lượng sản phẩm gen tạo gen? - Điều hòa hoạt động gen xảy nhiều + Điều hòa hoạt động gen phụ thuộc vào mức độ : yếu tố nào? + Điều hòa phiên mã : Điều hòa số lượng + Cơ chế giúp tế bào tổng hợp protein mARN tổng hợp tế bào cần thiết vào lúc thích hợp? + Điều hòa dịch mã : Điều hòa lượng prơtêin HS: Thực theo yêu cầu GV để trả tạo lời câu hỏi + Điều hòa sau dịch mã : Làm biến đổi prô GV: Nhận xét, bổ sung: têin sau đực tổng hợp để thực chức định * Hoạt động 2: Tìm hiểu chế điều hòa II ĐIỀU HÕA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN hoạt động gen sinh vật nhân sơ Ở SINH VẬT NHÂN SƠ Cấu trúc ôpêrôn lac GV: Ơpêrơn lac gì? Cho ví dụ * Khái niệm ơpêron: Trên ADN vi khuẩn, gen có liên quan chức HS: Đọc mục II trang 18 trả lời câu hỏi thường phân bố thành cụm, có chung chế điều hòa gọi GV: Nhận xétvà bổ sung để hoàn thiện kiến ôpêron thức VD: ô pê rôn lac vi khuẩn E.Coli điều hòa tổng hợp enzim giúp chúng sử dụng GV: + Cấu tạo ôpêrôn lac gồm đường lactôzơ ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG thành phần nào? + Ơpêrơn lac hoạt động nào? * Ơpêrơn lac gồm thành phần: - Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): Quy định tổng hợp enzim tham gia vào phản ứng HS: Trả lời câu hỏi, lớp nhận xét bổ sung phan giải đường lactôzơ - Vùng vận hành (O): vị trí tương tác với GV: Nhận xét bổ sung để hồn thiện kiến chất prơtêin ức chế ngăn cản phiên mã thức - Vùng khởi động (P): Là nơi mà ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã GV: Yêu cầu HS quan sát hình 3.2a, 3.2b Cơ chế hoạt động ôpêrôn lac trang 16, 17 SGK cho biết: E.Coli + Những biểu gen R ôpêrôn lac - Khi môi trƣờng không lac tôzơ: trạng thái bị ức chế (I) + Gen điều hòa (R) tổng hợp prôtêin ức chế + Những biểu gen R ôpêrôn lac + Prôtêin ức chế đến bám vào vùng vận có chất cảm ứng lactơzơ (II) hành + Các gen cấu trúc không hoạt động phiên HS: Thảo luận nhóm -> đại diện mã nhóm trình bày -> Các HS khác bổ sung - Khi mơi trƣờng có lactơzơ: + Phân tử lactơzơ liên kết với prôtêin ức GV: Nhận xét, đánh giá, tổng kết chế,làm biến đổi cấu hình prơtêin + Prơtêin ức chế bị không liên kết với GV bổ sung thêm: Khi lactôzơ bị phân giải vùng vận hành( bất hoạt), mARN hết, chất ức chế giải phóng Chất ức gen Z, Y, A tổng hợp sau chế chuyển từ trạng thía bất hoạt sang trạng dịch mã tổng hợp enzim phân giải đường thái hoạt động đến bám vào vùng huy lactôzơ ôpêrôn lại chuyển sang trạng thái bị ức chế + Khi đường lactôzơ bị phân giải hết, prôtêin ức chế liên kết vời vùng vận hành, phiên mã bị dùng Củng cố: Trong tế bào có nhiều gen, song thời điểm có số gen hoạt động, phần lớn gen lại bất hoạt Vậy chế giúp thể thực q trình này? Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi cuối SGK trang 19 - Nghiên cứu đột biến gen trang 20 KÝ DUYỆT TUẦN 02 ( tiết 2, ) TVT, ngày …… tháng …… năm ……… P HIỆU TRƢỞNG Chung Tƣơng Lai ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 03 – Tiết Ngày soạn: ……/……/……… Ngày dạy: ……/……/……… Bài ĐỘT BIẾN GEN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nêu khái niệm đột biến gen, thể đột biến Phân biệt dạng đột biến gen - Nêu nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen - Nêu hậu ý nghĩa đột biến gen Kĩ năng: Quan sát hình vẽ để rút tượng, chất vật Thái độ: Giáo dục mơi trường, giải thích số tượng thực tế đời sống II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, SGK, hình ảnh biểu đột biến gen - Học sinh: SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC : Nguyên nhân chế gây đột biến gen IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ : Ơpêrơn gì? Cơ chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm I KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT dạng đột biến gen BIẾN Khái niệm GV đặt vấn đề: - Đột biến gen biến đổi cấu + Thế đột biến gen? trúc gen + Tần số đột biến tự nhiên lớn hay nhỏ? - Đột biến xảy điểm + Có thể thay đổi tần số không? phân tử ADN liên quan đến cặp + Thể đột biến gì? Hãy phân biệt đột biến nucleôtit gọi đột biến điểm gen với thể đột biến? - Đặc điểm: + Mỗi lần biến đổi gen tạo alen mời HS: Đọc mục I.1 SGK trang 19 để trả lời + Tần số đột biến gen tự nhiên thấp câu hỏi (10-6 -10-4) GV: Nhận xét, bổ sung để hoàn thiện kiến - Thể đột biến cá thể mang đột biến thức gen biểu kiểu hình thể Các dạng đột biến gen: GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục I.2 a Đột biến thay cặp nucleôtit: trang 19 trả lời câu hỏi: Hãy phân biệt làm thay đổi trình tự â prơtêin thay dạng đột biến gen? Trong dạng đột đổi chức prôtêin biến gen, dạng gây hậu lớn hơn? Tại b Đột biến thêm cặp sao? nucleôtit: mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí HS: Nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận xảy đột biến -> làm thay đổi trình tự aa trả lời câu hỏi chuỗi pôipeptit làm thay đổi chức GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến protein thức II NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG * Hoạt động : Tìm hiểu nguyên nhân SINH ĐỘT BIẾN GEN chế phát sinh đột biến gen Nguyên nhân GV nêu câu hỏi : - Do tác động lí, hóa, sinh học ngoại cảnh + Các dạng đột biến gen nguyên nhân, - Do rối loạn sinh lí, hóa sinh tế yếu tố ? bào HS: Nghiên cứu mục II.1 SGK trang 21 trả Cơ chế phát sinh đột biến gen lời câu hỏi, yêu cầu nêu được: a Sự kết cặp không nhân đôi + Do bazơ nitơ thường tồn dạng: ADN Dạng thường dạng Dạng gây - Các bazơ nitơ thường tồn dạng cấu tượng kết cặp bổ sung sai trúc : dạng thường dạng trình nhân đơi ADN -> đột biến gen + Các dạng (hỗ biến) có vị trí + Do tác nhân li hóa rối loạn liên kết hiđrô bị thay đổi làm cho chúng kết trao đổi chất tế bào cặp không nhân đơi, từ dẫn đến GV tiếp tục nêu câu hỏi: phát sinh đột biến gen + Vậy chế tác động tác nhân dẫn + VD: Guanin dạng (G*) làm đến đột biến gen nào? biến đổi cặp G*-X  A-T + Đột biến gen phụ thuộc vào nhân tố b Tác động tác nhân gây đột biến nào? - Tác động tác nhân vật lí : Tia tử HS: Đọc SGK, trao đổi nhóm, đại diện HS ngoại(UV)làm cho bazơ Timin mạch trình bày, lớp nhận xét bổ sung, yêu cầu nêu ADN liên kết với làm phát sinh ĐBG được: - Tác động tác nhân hóa học : 5+ Đột biến gen phụ thuộc vào loại tác nhân, Brôm Uraxin đồng đẳng Timin gây cường độ, liều lượng tác nhân đặc thay A-T  G-X điểm cấu trúc gen - Tác nhân sinh học : Virut gây đột biến + Sự thay đổi nucleotit mạch (tiền đột III HẬU QUẢ VÀ VAI TRÕ CỦA ĐỘT biến) -> đột biến BIẾN GEN GV yêu cầu HS trả lời lệnh SGK: Hậu đột biến gen Tại nhiều đột biến điểm đột biến - Đột biến gen gây hại ,vơ hại có thay cặp nucleotit lại vơ hại đối lợi cho thể đột biến với thể đột biến? - Mức độ gây hại alen đột biến phụ HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận, thuộc vào điều kiện môi trường trả lời phụ thuộc vào tổ hợp gen GV: Đột biến gen có vai trò đối Vai trò ý nghĩa đột biến gen với tiến hóa chọn giống? - Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho HS: Nghiên cứu thông tin SGK, trả lời trình tiến hóa chọn giống nghiên cứu GV: Nhận xet bổ sung di truyền Củng cố : - Đột biến gen ? Các dạng đột biến điểm, nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen ? - Hậu ý nghĩa đột biến gen ? Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi cuối SGK - Đọc trước ĐHSP HUÊ Trang 10 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 34 – Tiết 49 Ngày soạn: 22/04/2010 Ngày dạy: 26/04/2010 Bài 47: ƠN TẬP PHẦN TIẾN HĨA VÀ SINH THÁI I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Hệ thống hóa kiến thức tiến hóa sinh thái học mà trọng tâm chế tiến hóa mối tương tác nhân tố sinh thái với cấp độ tổ chức sống từ cấp cá thể trở lên - Biết vận dụng lí thuyết để giải thích giải vấn đề thực tiễn đời sống sản xuất Kĩ năng: Rèn kĩ tư lí luận, chủ yếu so sánh tổng hợp II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK, tập trắc nghiệm Học sinh: SGK, ôn tập phần sinh thái tién hóa III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Các chứng tiến hóa, so sánh học thuyết tiến hóa, nhân tố tiến hóa đặc điểm cấp tổ chức sống IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC Ổn định tổ chức lơp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Không kiểm tra cũ Bài mới: Giáo viên hướng dẫn học sinh ơn tập, tóm tắt kiến thức Các chứng tiến hóa Các chứng Vai trò Cổ sinh vật học Các hóa thạch trung gian phản ánh mối quan hệ ngành, lớp q trình tiến hóa Giải phẫu so Các quan tương đồng, thối hóa phản ánh mẫu cấu tạo chung sánh nhóm lớn, nguồn gốc chung chúng Phôi sinh học so Sự giống q trình phát triển phơi lồi thuộc sánh nhóm nhóm phân loại khác cho thấy mối quan hệ nguồn gốc chúng Sự phát triển cá thể lặp lại phát triển rút gọn loài Địa sinh vật học Sự giống hệ động vật, thực vật khu địa lí có liên quan với lịch sử địa chất Tế bào học Cơ thể sinh vật cấu tạo từ tế bào sinh học phân tử Các lồi có axit nucleic cấu tạo từ loại nucleotit, mã di truyền thống nhất, protein cấu tạo từ 20 loại aa So sánh thuyết tiến hóa Chỉ tiêu so Thuyết Lamac Thuyết Đacuyn Thuyết đại sánh Các NTTH Thay đổi ngoại Biến dị, di truyền, chọn Đột biến, di nhập gen, cảnh Tập quán hoạt lọc tự nhiên giao phối không ngẫu động động vật nhiên, CLTN, biến động di truyền Hình thành Các cá thể lồi Đào thải biến dị bất Dưới tác dụng đặc điểm phản ứng giống lợi, tích lũy biến dị có nhân tố chủ yếu: đột ĐHSP HUÊ Trang 107 Giáo án sinh học 12CB thích nghi trước thay đổi từ ngoại cảnh, khơng có đào thải Dưới tác động ngoại cảnh, loài biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian LINH HÀ VƢƠNG lợi cho SV tác dụng CLTN Đào thải mặt chủ yếu Lồi hình thành qua nhiều dạng trung gian tác dụng CLTN theo đường phân li tính trạng từ gốc chung biến, giao phối chọn lọc tự nhiên Hình thành lồi trình cải biến thành phần kiểu gen quần thể theo hướng thích nghi, tạo kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc Chiều Nâng cao trình độ tổ Ngày đa dạng Tổ Như quan niệm hướng tiến chức từ đơn giản đến chức ngày cao Đacuyn nêu cụ thể hóa phức tạp Thích nghi ngày hợp chiều hướng tiến hóa lí nhóm lồi Vai trò nhân tố tiến hóa tiến hóa nhỏ Các NTTH Vai trò Đột biến Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp (đột biến) cho tiến hóa làm thay đổi nhỏ tần số alen GP không ngẫu Làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng giảm dần tỉ nhiên lệ thể dị hợp tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp Chọn lọc tự định hướng tiến hóa, qui định chiều hướng nhịp điệu biến đổi tần nhiên số tương đối alen quần thể Di nhập gen Làm thay đổi tần số tương đối alen, gây ảnh hưởng tới vốn gen quần thể Các yếu tố ngẫu Làm thay đổi đột ngột tần số tương đối alen, gây ảnh hưởng lớn tới nhiên vốn gen quần thể Các đặc điểm trình phát sinh sống loài ngƣời Sự PS Các giai đoạn Đặc điểm Sự sống - Tiến hóa hóa học - Q trình phức tạp hóa hợp chất cacbon: C -> CH > CHO -> CHON - Tiến hóa tiền sinh - Phân tử đơn giản -> phân tử phức tạp -> đại phân tử -> học đại phân tử tự tái (ADN) - Tiến hóa sinh học - Hệ đại phân tử -> tế bào nguyên thủy -> tế bào nhân sơ -> đơn bào nhân thực - Từ tế bào nguyên thủy -> tế bào nhân sơ, nhân thực Loài người - Người tối cổ - Hộp sọ 450 – 750 cm3, đứng thẳng, chân sau Biết sử dụng công cụ (cành cây, đá,mảnh xương thú) để tự vệ - Người cổ - Homo habilis (người khéo léo): Hộp sọ 600 – 800 cm3, sống thành đàn, thẳng đứng, biết chế tác sử dụng công cụ đá - Homo erectus (người đứng thẳng): Thể tích hộp sọ 900 – 1000 cm3, chưa có lồi cằm, dùng công cụ đá, xương, biết dùng lửa - Thể tích hộp sọ 1700 cm3, lồi cằm rõ, dùng lưỡi rìu có lỗ tra cán, lao có ngạnh móc câu, kim khâu Sống thành lạc, có văn hóa phức tạp, có mầm mống mĩ thuật tơn giáo Hình thành lồi ĐHSP H Trang 108 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG - Người đại Sự phân chia nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái Yếu tố ST Nhóm thực vật Nhóm động vật ánh sáng - Nhóm ưa sáng, ưa bóng - Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động - Cây ngày dài, ngày ngắn vật ưa tối Nhiệt độ - Thực vật biến nhiệt - Động vật biến nhiệt, động vật nhiệt Độ ẩm - Thực vật ưa ẩm, thực vật ưa ẩm vừa, - Động vật ưa ẩm, ưa khô thực vật chịu hạn Quan hệ loài khác loài Quan hệ Cùng loài Khác loài Hỗ trợ Quần tụ, bầy đàn Hội sinh, hợp sinh, cộng sinh Cạnh tranhCạnh tranh, ăn thịt Hãm sinh, cạnh tranh, mồi – vật đối kháng dữ, vật chủ – vật kí sinh Đặc điểm cấp tổ chức sống Các cấp Khái niệm Đặc điểm Quần thể Gồm cá thể lồi, Có đặc trưng mật độ, tỉ lệ giới tính, sống khu vực thành phần tuổi Các cá thể có mối quan hệ định, thời điểm sinh thái hỗ trợ cạnh tranh Số lượng định, giao phối tự với cá thể biến động có khơng theo tạo hệ chu kì, thường điều chỉnh mức cân Quần xã Gồm quần thể thuộc Có tính chất số lượng loài khác nhau, sống thành phần lồi, ln có khống chế khơng gian xác định, có tạo nên cân sinh học số lượng cá mối quan hệ sinh thái thiết thể Sự thay quần với để tồn phát triển xã theo thời gian diễn sinh thái ổn định theo thời gian Hệ sinh Gồm quần xã khu vực sống Có nhiều mối quan hệ quan trọng thái nó, sinh vật mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi lưới ln có tương tác với nahu thức ăn Dòng lượng hệ sinh thái với môi trường tạo nên vận chuyển qua bậc dinh dưỡng chu trình sinh địa hóa chuỗi thức ăn: SV sản xuất -> SV tiêu biến đổi lượng thụ -> SV phân giải Sinh Là hệ sinh thái khổng lồ Gồm khu sinh học đặc trưng cho hành tinh vùng địa lí, khí hậu xác định, thuộc nhóm cạn nước Cũng cố: Học sinh trả lừoi câu hỏi SGK trang 212, 213, 214 Dặn dò: Học , đọc trước 48 KÝ DUYỆT TUẦN 34( tiết 49 ) TVT, ngày 26 tháng 04 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh ĐHSP HUÊ Trang 109 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 35 – Tiết 50 Ngày soạn: 29/04/2010 Ngày thi: 03/05/2010 Trƣờng THPT Huỳnh Phi Hùng Tổ Hóa-Sinh-CN ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2009-2010 Mơn thi: Sinh học 12(Ban bản) Thời gian làm bài: 45 phút Học sinh chọn câu trả lời Trong chu kỳ tế bào nguyên phân, nhân đôi AND nhân diễn A kì sau B kì đầu C kì D kì trung gian Tính thối hóa mã di truyền : A nhiều ba mã hóa cho axit amin B mã ba nằm không gối lên C mã ba mã hóa cho nhiều axit amin D ba mã hóa cho axit amin Nguyên tắc khuôn mẫu đƣợc thể : A chế tự nhân đôi phiên mã B chế dịch mã tự nhân đôi C chế phiên mã dịch mã D chế tự nhân đôi, phiên mã dịch mã Loại ARN đƣợc làm khn mẫu cho q trình dịch mã A tARN B mARN C rARN D Cả A, B, C Đối với ơperon E coli tín hiệu điều hòa hoạt động gen : A Đường glucozo B Đường saccarozo C Đường mantozo D Đường lactozơ Sự biểu điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn cấp độ : A sau phiên mã B sau dịch mã C phiên mã D dịch mã Đột biến vị trí gen làm cho q trình dịch mã khơng thực đƣợc? A Đột biến mã mở đầu B Đột biến mã kết thúc C Đột biến ba gen D Đột biến ba giáp mã kết thúc Loại đột biến gen xảy không làm thay đổi số liên kết hidrô gen? A Thay cặp A – T cặp T – A B Thay cặp A – T cặp G – X C Thêm cặp nucleôtit D Mất cặp nucleôtit Loại đột biến gen làm giảm liên kết hiđro là: A thêm cặp nucleotit A – T B thêm cặp nucleotit G - X C cặp nuclêotit A – T D cặp nucleotit G - X 10 Mỗi nuclêôxôm đƣợc đoạn AND dài chứa cặp nuclêôtit quấn quanh : A Chứa 140 cặp nuclêôtit B Chứa 142 cặp nuclêôtit C Chứa 144 cặp nuclêôtit D Chứa 146 cặp nuclêôtit 11 Hội chứng Tocnơ hội chứng ngƣời có NST giới tính : A XXX B XO C XXY D YO 12 Vì thể F1 lai khác lồi thƣờng bất thụ? A Vì hai lồi bố, mẹ có hình thái khác B Vì hai lồi bố, mẹ thích nghi với mơi trường khác C Vì F1 có NST khơng tương đồng D Vì hai lồi bố, mẹ có NST khác số lượng 13 Lồi cải củ có 2n = 18, số lƣợng NST thể tam bội là: A B 18 C 27 D 36 14 Ở ngƣời có NST 2n = 46, số lƣợng NST thể tam nhiễm là: A 45 B 47 C 69 D 23 15 Guanin dạng kết cặp với timin nhân đôi ADN tạo nên đột biến A phân tử timin đoạn mạch ADN B A – T  G – X C G – X  A – T D thêm nu loại A 16 Tác nhân hố học nhƣ – Brơm uraxin chất đồng đẳng timin gây đột biến A thêm nu loại A B G – X  A – T C phân tử timin đoạn mạch ADN D A –T  G – X 17 Mức xoắn NST A sợi bản, đường kính 11nm B sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30nm ĐHSP HUÊ Trang 110 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG C siêu xoắn, đường kính 300nm D crơmatic, đường kính 700nm 18 Một gen có tổng số nuclêơtit 3000, số nu loại X=600 Hỏi số liên kết hiđrô gen là: A 3300 B 3600 C 3900 D Một kết khác 19 Ngƣời đƣa khái niệm biến dị cá thể là: A Mayơ B Lamac C Menđen D Đacuyn 20 Tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chuẩn thƣờng dùng để phân biệt hai lồi vi khuẩn có quan hệ thân thuộc? A Tiêu chuẩn cách li sinh sản B Tiêu chuẩn hoá sinh C Tiêu chuẩn hình thái hố sinh D Tiêu chuẩn hình thái 21 Cho mạch mã gốc gen có trinh tự 3’ AGG GGT TXX TTX AAA 5’ Trình tự nuclêơtit mARN là: A 5’ UXX XXA AGG AAG UUU 3’ B 3’ UXX XXA AGG AAG UUU 5’ C 5’ TXX XXA AGG AAG TTT 3’ D 3’ TXX XXA AGG AAG TTT 5’ 22 Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể là: A đột biến, CLTN B Biến dị tổ hợp C di - nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên 23 Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hố là: A đột biến B biến dị tổ hợp C chọn lọc tự nhiên D di - nhập gen 24 Trong nhân tố tiến hoá, nhân tố tiến hoá có hƣớng xác định? A Đột biến B Di - nhập gen C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên 25 Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho q trình tiến hố là: A đột biến B biến dị tổ hợp C chọn lọc tự nhiên D di - nhập gen 26 Tác động chọn lọc đào thải loại alen khỏi quần thể qua hệ là: A Chọn lọc chống lại thể đồng hợp B Chọn lọc chống lại thể dị hợp C Chọn lọc chống lại alen lặn D Chọn lọc chống lại alen trội 27 Tác động chọn lọc làm giảm tần số loại alen khỏi quần thể nhƣng chậm là: A Chọn lọc chống lại thể đồng hợp B Chọn lọc chống lại thể dị hợp C Chọn lọc chống lại alen lặn D Chọn lọc chống lại alen trội 28 Hình thành lồi đƣờng lai xa đa bội hoá phƣơng thức thƣờng gặp ở: A thực vật B động vật C động vật kí sinh D thực vật động vật 29 Tốc độ tiến hố hình thành lồi nhóm sinh vật nhanh nhất? A Cá phổi B Động vật có vú C Con sam D Ếch nhái 30 Tiến hoá tiền sinh học trình: A hình thành tế bào sơ khai sau tế bào sống B hình thành pơlipeptit từ axitamin C đại phân tử hữu D xuất nuclêôtit saccarit 31 Nghiên cứu sinh vật hố thạch có ý nghĩa suy đoán: A tuổi lớp đất chứa chúng B lịch sử xuất hiện, phát triển diệt vong chúng C lịch sử phát triển Trái đất D diễn biến khí hậu qua thời đại 32 Việc phân định mốc thời gian địa chất vào: A tuổi lớp đất chứa hoá thạch B biến đổi địa chất, khí hậu, hố thạch điển hình C lớp đất đá hố thạch điển hìn D thay đổi khí hậu 33 Các chứng hóa thạch ADN cho thấy lồi ngƣời đƣợc hình thành trực tiếp từ A H Habilis B Homo C H erectus D Neanderthalesis 34 Dạng vƣợn ngƣời đại có nhiều đặc điểm giống ngƣời A vượn B gôrila C tinh tinh D đười ươi 35 Nhóm sinh vật tiến hoá tăng dần mức độ tổ chức thể từ đơn giản đến phức tạp? A Sinh vật kí sinh B Sinh vật sống cộng sinh C Động vật có xương sống D Sinh vật nhân sơ 36 Sự xuất loài đƣợc đánh dấu bằng: A Cách li sinh sản B Cách li sinh thái C Cách li tập tính D Cách li học 37 Không giao phối đƣợc không tƣơng hợp quan sinh dục thuộc dạng cách li nào? A Cách li sinh thái B Cách li tập tính C Cách li thời gian D Cách li học 38 Theo thuyết tiến hoá đại, đơn vị tiến hoá sở loài giao phối là: A cá thể B quần xã C quần thể D loài 39 Tiến hố lớn q trình hình thành: ĐHSP H Trang 111 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG A lồi B nhóm phân loại lồi C nòi D cá thể thích nghi 40 Một lồi sinh vật có nhiễm sắc thể 2n Trong trình giảm phân, nhiễm sắc thể tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n Khi thụ tinh, kết hợp giao tử 2n với giao tử bình thƣờng (1n) tạo hợp tử phát triển thành A thể lưỡng bội B thể đơn bội C thể tứ bội D thể tam bội ĐÁP ÁN 1D 2A 3D 4B 5D 6C 7A 8A 9C 10D 11B 12C 13C 14B 15C 16D 17A 18B 19D 20B 21A 22D 23A 24C 25B 26D 27C 28A 29B 30A 31B 32B 33A 34C 35C 36A 37D 38C 39B 40D KÝ DUYỆT TUẦN 35( tiết 50 ) TVT, ngày 03 tháng 05 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh ĐHSP HUÊ Trang 112 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 36 – Tiết 51 Ngày soạn: 07/05/2010 Ngày dạy: 10/05/2010 Bài 46: THỰC HÀNH- QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG BẾN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Nêu khái niệm, lấy ví dụ minh họa dạng tài nguyên thiên nhiên - Phân tích tác động việc sử dụng tài nguyên không khoa học làm cho mơi trường bị suy thối, ảnh hưởng tới chất lượng sống người - Chỉ biện pháp để sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên hạn chế ô nhiễm môi trường - Nâng cao nhận thức cần thiết phải có biện pháp sử dụng bền vững tài nguyên ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên II CHUẨN BỊ: - Tranh hình vẽ tài nguyên III NỘI DUNG THỰC HÀNH: Các dạng tài nguyên thiên nhiên - HS lên bảng điền vào bảng 46.1 dạng tài nguyên thiên nhiên quan sát Dạng tài ngun Ví dụ Khơng tái sinh * Nhiên liệu: Than đá có nhiều Quảng Ninh, Thái Nguyên…Dầu mỏ khí đốt thềm lục địa miền Nam Việt Nam… * Kim loại: Thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng, sắt Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, vàng Bắc Cạn, Quảng Nam… * Phi kim loại: Đá vôi, đất sét…sản xuất xi măng nhiều tỉnh miền Bắc, Trung Tây Nam Bộ (Hà Tiên), đá quý có nhiều sơng Chảy n Bái, Thanh Hóa, Nghệ An… Tái sinh * Khơng khí sạch, Nước sạch, đất, đa dạng sinh học: Hai vùng đất phù sa có độ phì nhiêu cao thuộc lưu vực sông Hồng, sông Cửu Long, Nhiều vùng đất núi cao dễ bị rửa trôi vùng trung du Bắc Bộ, Đông Nam Bộ… Năng lượng vĩnh * Mặt trời, gió, sóng, thủy triều… cửu Hình thức sử dụng gây nhiễm mơi trƣờng - HS lên bảng điền vào bảng 46.2: Các biện pháp hạn chế nhiễm mơi trường Các hình thức gây ô nhiễm Nguyên nhân gây Biện pháp khắc phục nhiễm * Ơ nhiễm khơng khí: - Do cơng nghệ lạc - Sử dụng thêm nhiều - Ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp hậu nguyên liệu nhà máy, làng nghề,… - Do chưa có biện - Lắp đặt thêm thiết bị - Ô nhiễm phương tiện giao thơng pháp hữu hiệu… lọc khí cho nhà máy - Ô nhiễm từ đun nấu gia đình - Xây dựng thêm nhiều cơng viên xanh… * Ô nhiễm chất thải rắn: - Do chưa chấp - Chôn lấp đốt rác - Đồ nhựa, cao su, giấy, thủy tinh…thải hành quy định cách khoa học từ nhà máy, cơng trường sử lí rác thải cơng - Xây dựng thêm nhà máy tái - Xác sinh vật, phân thải từ sản xuất nghiệp, y tế rác chế chất thải thành nông nghiệp thải sinh hoạt nguyên liệu đồ dùng… ĐHSP HUÊ Trang 113 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG - Rác thải từ bệnh viện - Do ý thức - Giấy gói, túi nilon, thải từ sinh hoạt người dân bảo gia đình vệ mơi trường chưa cao * Ô nhiễm nguồn nước: Nguồn nước - Do chưa có nơi thải từ nhà máy, khu dân cư sử lí nước thải mang nhiều chất hữu cơ, hóa chất, vi sinh vật gây bệnh… * Ơ nhiễm hóa chất độc: Hóa chất độc - Do sử dụng hóa thải từ nhà máy, thuốc trừ sâu dư chất độc hại khơng thừa q trình sản xuất nông qui định nghiệp - Tang cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường - Xây dựng nhà máy sử lí nước thải… - Xây dựng nơi quản lí chặt chẽ chất gây nguy hiểm - Hạn chế sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu sản xuất nơng nghiệp… * Ơ nhiễm sinh vật gây bệnh: Sinh - Do không thường - Giáo dục để nâng cao ý vật truyền bệnh cho người sinh vật xuyên vệ sinh môi thức cho người ô khác muỗi, giun sán… trường nhiễm cách phòng tránh - Do ý thức Thực vệ sinh môi người dân chưa trường… cao… Khắc phục suy thối mơi trƣờng sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên: - HS điền vào bảng 46.3: Các hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Hình thức sử dụng tài nguyên Đề xuất biện pháp khắc phục * Đất: Trồng trọt, Xây dựng, Bỏ hoang - Chống bỏ hoang, sử dụng không hiệu Trồng gây rừng bảo vệ đất vùng đồi trọc… * Nước: - Xây dựng nhiều hồ chứa kết hợp với hệ thống - Hồ chứa nước phục vụ nơng nghiệp thủy lợi góp phần chống hạn cho đất hồ Thác - Nước sinh hoạt, Nước thải… Bà, Hòa Bình…và nhiều hồ địa phương * Rừng: - Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng cho người - Rừng bảo vệ dân - Rừng trồng phép khai thác - Thành lập khu rừng bảo vệ Vườn Quốc - Rừng bị khai thác bừa bãi gia Cúc Phương, Tam Đảo, Nam Cát Tiên… * Tài nguyên ven biển: - Qui định không đánh bắt cá mắt lưới nhỏ, - Đánh bắt cá theo qui mô nhỏ ven bờ không đánh bắt bàng mìn - Theo qui mơ lớn - Thành lập khu bảo vệ sinh vật biển… - Xây dựng khu bảo vệ quí * Tài nguyên đa dạng sinh học: Bảo vệ Nghiêm cấm đánh bắt động vật hoang dã,… loài… Cũng cố: Yêu cầu học sinh viết thu hoạch Dặn dò: Học sinh đọc trước ơn tập chương trình sinh học phổ thông KÝ DUYỆT TUẦN 36( tiết 51 ) TVT, ngày 10 tháng 05 năm 2010 Nguyễn Trọng Thanh ĐHSP HUÊ Trang 114 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG Tiết 52(bài 48): Ơn tập chƣơng trình sinh học cấp trung học phổ thông I Mục tiêu: Kiến thức: - Tổng kết kiến thức lớp 10, 11, 12 kiến thức chủ yếu cốt lõi nêu bật đặc điểm chủ yếu hệ sống: + Hệ sống hệ mở gồm nhiều cấp tổ chức lien quan với liên quan với môi trường sống Hệ sống hệ mở tồn phát triển nhờ trao đổi chất, lượng thông tin với môi trường Hệ sống hệ tiến hóa kết tạo nên hệ đa dạng tổ chức chức Kĩ năng: Rèn kĩ tư duy, tổng hợp Thái độ: - Nâng cao quan điểm khoa học, vật biện chứng giới sống, nâng cao ý thức hướng nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất đời sống II Phƣơng tiện dạy học: SGK SGV lớp 10, 11,12 III Tiến trình dạy học: A Tế bào đơn vị tổ chức cấu trúc chức hệ sống, sinh học tế bào So sánh tế bào nhân sơ tế bào nhân thực Cấu trúc Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực Màng sinh Màng lipoprotein theo mơ hình Màng lipoprotein theo mơ hình khảm chất khảm động động Tế bào chất Chưa phân vùng, chưa có Được phân vùng, chứa nhiều bào quan bào quan phức tạp phức tạp có chức khác Nhân Chưa phân hóa, chưa có màng Phân hóa thành nhân tách khỏi tế bào nhân Là phân tử ADN trần chất màng nhân Nhân có cấu trúc dạng vòng nằm trực tiếp phức tạp gồm NST (ADN có dạng thẳng tế bào chất liên kết với histon) So sánh tế bào động vật tế bào thực vật (SGV) B Vi sinh vật: Chứng minh virut dạng sống chƣa có cấu tạo tế bào - Virút khơng có cấu tạo tế bào nên khơng có mãy trao đổi chất lượng riêng cho Virut thể chức chuyển hóa vật chất,năng lượng, sinh sản tế bào chủ Virut khơng sống trạng thái tự ngồi tế bào, chúng bị phân giải ngồi mơi trường tự Đặc tính sinh học ý nghĩa kinh tế vi khuẩn (SGV) C Sinh học thể đa bào, thực vật động vật So sánh phương thức chuyển hóa vật chất lượng thực vật động vật (SGV) Cảm ứng thực vật động vật (SGV) Sinh trưởng phát triển thực vật động vật (SGV) Sinh sản thực vật động vật (SGV) D: Sinh học quần thể, quần xã hệ sinh thái Các chứng tiến hóa Các chứng Vai trò Cổ sinh vật học Các hóa thạch trung gian phản ánh mối quan hệ ngành, lớp q trình tiến hóa Giải phẫu so Các quan tương đồng, thối hóa phản ánh mẫu cấu tạo chung sánh nhóm lớn, nguồn gốc chung chúng ĐHSP HUÊ Trang 115 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG Phôi sinh học so sánh Sự giống q trình phát triển phơi lồi thuộc nhóm nhóm phân loại khác cho thấy mối quan hệ nguồn gốc chúng Sự phát triển cá thể lặp lại phát triển rút gọn loài Địa sinh vật học Sự giống hệ động vật, thực vật khu địa lí có liên quan với lịch sử địa chất Tế bào học Cơ thể sinh vật cấu tạo từ tế bào sinh học phân tử Các lồi có axit nucleic cấu tạo từ loại nucleotit, mã di truyền thống nhất, protein cấu tạo từ 20 loại aa So sánh thuyết tiến hóa Chỉ tiêu so Thuyết Lamac Thuyết Đacuyn Thuyết đại sánh Các NTTH Thay đổi ngoại Biến dị, di truyền, chọn Đột biến, di nhập gen, cảnh Tập quán hoạt lọc tự nhiên giao phối không ngẫu động động vật nhiên, CLTN, biến động di truyền Hình thành Các cá thể loài Đào thải biến dị bất Dưới tác dụng đặc điểm phản ứng giống lợi, tích lũy biến dị có nhân tố chủ yếu: đột thích nghi trước thay đổi từ lợi cho SV tác dụng biến, giao phối chọn ngoại cảnh, khơng có CLTN Đào thải lọc tự nhiên đào thải mặt chủ yếu Hình thành Dưới tác động Lồi hình thành Hình thành lồi lồi ngoại cảnh, lồi biến qua nhiều dạng q trình cải biến thành đổi từ từ, qua nhiều trung gian tác dụng phần kiểu gen quần dạng trung gian CLTN theo thể theo hướng thích đường phân li tính trạng nghi, tạo kiểu gen từ gốc chung mới, cách li sinh sản với quần thể gốc Chiều Nâng cao trình độ tổ Ngày đa dạng Tổ Như quan niệm hướng tiến chức từ đơn giản đến chức ngày cao Đacuyn nêu cụ thể hóa phức tạp Thích nghi ngày hợp chiều hướng tiến hóa lí nhóm lồi Vai trò nhân tố tiến hóa tiến hóa nhỏ Các NTTH Vai trò Đột biến Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp (đột biến) cho tiến hóa làm thay đổi nhỏ tần số alen GP không ngẫu Làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng giảm dần tỉ nhiên lệ thể dị hợp tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp Chọn lọc tự định hướng tiến hóa, qui định chiều hướng nhịp điệu biến đổi tần nhiên số tương đối alen quần thể Di nhập gen Làm thay đổi tần số tương đối alen, gây ảnh hưởng tới vốn gen quần thể Các yếu tố ngẫu Làm thay đổi đột ngột tần số tương đối alen, gây ảnh hưởng lớn tới nhiên vốn gen quần thể Các đặc điểm trình phát sinh sống lồi ngƣời Sự PS Các giai đoạn Đặc điểm Sự sống - Tiến hóa hóa học - Q trình phức tạp hóa hợp chất cacbon: C -> CH > CHO -> CHON ĐHSP HUÊ Trang 116 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG - Phân tử đơn giản -> phân tử phức tạp -> đại phân tử -> - Tiến hóa tiền sinh đại phân tử tự tái (ADN) học - Hệ đại phân tử -> tế bào nguyên thủy -> tế bào nhân sơ - Tiến hóa sinh học -> đơn bào nhân thực - Từ tế bào nguyên thủy -> tế bào nhân sơ, nhân thực Loài người - Người tối cổ - Hộp sọ 450 – 750 cm3, đứng thẳng, chân sau Biết sử dụng cơng cụ (cành cây, đá,mảnh xương thú) để tự vệ - Người cổ - Homo habilis (người khéo léo): Hộp sọ 600 – 800 cm3, sống thành đàn, thẳng đứng, biết chế tác sử dụng công cụ đá - Homo erectus (người đứng thẳng): Thể tích hộp sọ 900 – 1000 cm3, chưa có lồi cằm, dùng công cụ đá, xương, biết dùng lửa - Homo neanderthalensis: Thể tích hộp sọ 1400 cm3, có lồi cằm, dùng dao sắc, rìu mũi nhọn đá silic, tiếng nói phát triển, dùng lửa thơng thạo Sống thành đàn Bước đầu có đời sống văn hóa - Người đại - Thể tích hộp sọ 1700 cm3, lồi cằm rõ, dùng lưỡi rìu có lỗ tra cán, lao có ngạnh móc câu, kim khâu Sống thành lạc, có văn hóa phức tạp, có mầm mống mĩ thuật tôn giáo Sự phân chia nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái Yếu tố ST Nhóm thực vật Nhóm động vật ánh sáng - Nhóm ưa sáng, ưa bóng - Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động - Cây ngày dài, ngày ngắn vật ưa tối Nhiệt độ - Thực vật biến nhiệt - Động vật biến nhiệt, động vật nhiệt Độ ẩm - Thực vật ưa ẩm, thực vật ưa ẩm vừa, - Động vật ưa ẩm, ưa khô thực vật chịu hạn Quna hệ loài khác loài Quan hệ Cùng loài Khác loài Hỗ trợ Quần tụ, bầy đàn Hội sinh, hợp sinh, cộng sinh Cạnh tranhCạnh tranh, ăn thịt Hãm sinh, cạnh tranh, mồi – vật đối kháng dữ, vật chủ – vật kí sinh Đặc điểm cấp tổ chức sống Các cấp Khái niệm Đặc điểm Quần thể Gồm cá thể lồi, Có đặc trưng mật độ, tỉ lệ giới tính, sống khu vực thành phần tuổi Các cá thể có mối quan hệ định, thời điểm sinh thái hỗ trợ cạnh tranh Số lượng định, giao phối tự với cá thể biến động có khơng theo tạo hệ chu kì, thường điều chỉnh mức cân Quần xã Gồm quần thể thuộc Có tính chất số lượng loài khác nhau, sống thành phần lồi, ln có khống chế khơng gian xác định, có tạo nên cân sinh học số lượng cá mối quan hệ sinh thái thiết thể Sự thay quần với để tồn phát triển xã theo thời gian diễn sinh thái ĐHSP HUÊ Trang 117 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG ổn định theo thời gian Hệ sinh Gồm quần xã khu vực sống thái nó, sinh vật ln có tương tác với với mơi trường tạo nên chu trình sinh địa hóa biến đổi lượng Sinh Là hệ sinh thái khổng lồ hành tinh Có nhiều mối quan hệ quan trọng mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi lưới thức ăn Dòng lượng hệ sinh thái vận chuyển qua bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn: SV sản xuất -> SV tiêu thụ -> SV phân giải Gồm khu sinh học đặc trưng cho vùng địa lí, khí hậu xác định, thuộc nhóm cạn nước Tiết 49 : Bài tập I Mục tiêu - HS nhận dạng biết cách giải số dạng tập sinh thái học II Phƣơng tiện dạy học: - GV chuẩn bị dạng tập mẫu III Tiến trình lên lớp: ổ định tổ chức lớp Bài mới: Bài 1: Trứng cá hồi bắt đầu phát triển 00C, nhiệt độ nước tăng dần đến 20C sau 205 ngày trứng nở thành cá a Xác định tổng nhiệt hữu hiệu cho phát triển từ trứng đến cá b Nếu nhiệt 50C 100C ngày? c Tính tổng nhiệt hữu hiệu nhiệt độ 50C 100C rút kết luận Bài giải - áp dụng công thức: S = (T - C).D a Tổng nhiệt hữu hiệu nhiệt độ 20C là: S = (2 - C) 205 = 410 độ – ngày b Thời gian để trứng nở thành cá : + Nhiệt độ 50C là: D = 410 : = 82 ngày + Nhiệt 100C là: D = 410:10 = 41 ngày d Tổng nhiệt hữu hiệu ở: + Nhiệt độ 50C là: S = (5 - 0) 82 = 410 độ – ngày + Nhiệt độ 100C là: S = (10 - 0) 41 = 410 độ – ngày => Kết luận: + Nhiệt độ ngày độ dài phát triển khác tổng nhiệt hữu hiệu cho trình phát triển cụ thể giống + Trong phạm vi ngưỡng nhiệt tối thiểu tối đa thì: Nhiệt độ mơi trường tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển Nhiệt độ môi trường cao thời gian phát triển ngắn Bài 2: ruồi giấm có thời gian chu kì sống từ trứng đến ruồi trưởng thành 25 0C 10 ngày đêm, 180C 17 ngày đêm a Xác định ngưỡng nhiệt phát triển ruồi giấm b Xác định tổng nhiệt hữu hiệu cho kì sống ruồi giấm c Xác định số hệ trung bình ruồi giấm năm Bài giải a áp dụng công thức: S = (T - C) D ĐHSP HUÊ Trang 118 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG + nhiệt độ 250C: S = (25 - C) 10 + nhiệt độ 180C: S = (18 - C) 17 Vì S số nên ta có: (25 – C) 10 = (18 - C) 17 => C = 80C b Tổng nhiệt hữu hiệu: S = (25 - 8) 10 = 170 độ ngày c Số hệ ruồi giấm năm - nhiệt độ 250C (365 (25 - 8)) : 170 = 37 hệ - nhiệt độ 18 C (365 (18 - 8)) : 170 = 22 hệ Bài 3: Giả sử đồng cỏ loài sinh vật sau: Cỏ, sâu, ếch, chuột, đại bàng, chim ăn thịt cỡ nhỏ, chim ăn sâu, sư tử, báo, động vật móng guốc, rắn a Vẽ sơ đồ lưới thức ăn đơn giản có đồng cỏ trên, mắt xích chung lưới thức ăn b Nếu cỏ bị nhiễm thuốc DDT lồi tích tụ thuốc DDT nhiều nhất? Bài giải Sư tử, báo ĐV móng guốc Chim ăn thịt cỡ nhỏ Chim ăn sâu Sâu Lá cỏ Chim đại bàng Búp non Rắn ếch Chuột Rễ cỏ Đồng cỏ - Nếu cỏ bị nhiễm DDT lồi đứng mức dinh dưỡng cao chuỗi thức ăn dài lưới thức ăn loài bị nhiễm độc nặng tượng khuếch đại sinh học Đó chim đại bàng Bài 4: Một hệ sinh thái nhận lượng mặt trời 106 kcal/m2/ngày Chỉ có 2,5 % lượng dùng quang hợp Số lượng ho hấp 90% Sinh vật tiêu thụ cấp I sử dụng 25 kcal, sinh vật tiêu thụ cấp II sử dụng 2,5 kcal, sinh vật tiêu thụ cấp III sử dụng 0,5 kcal a Xác định sản lượng sinh vật sơ cấp thô thực vật? b Xác định sản lượng sơ cấp tinh thực vật? c Tính hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng? Bài giải a Sản lượng sinh vật sơ cấp thô thực vật 106 2,5% = 2,5 104 kcal b Sản lượng sơ cấp tinh thực vật 2,5 104 10% = 2,5 103 kcal c Hiệu suất sinh thái - sinh vật tiêu thụ cấp I: (25: 2,5 103) 100% = 1% - sinh vật tiêu thụ cấp II: (2,5: 25) 100% = 10% - sinh vật tiêu thụ cấp III: (0,5: 2,5) 100% = 20% ĐHSP HUÊ Trang 119 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG IV: HDVN - Đọc trả lời câu hỏi 47SGK Tiết 52: Kiểm tra học kì II I Phần tự luận: Vai trò đột biến chọn lọc tự nhiên q trình tiến hóa? Các đặc trưng quần xã sinh vật? Hiệu suất sinh thái? Nguyên nhân gây thất thoát lượng hệ sinh thái? II Phần trắc nghiệm: Vì chuỗi thức ăn hệ sinh thái không dài? a Do lượng bị hấp thụ nhiều bậc dinh dưỡng b Do lượng lớn qua bậc dinh dưỡng c Do lượng mặt trời sử dụng quang hợp d Do lượng bị hấp thụ nhiều sinh vật sản xuất Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính trái đất là: ĐHSP HUÊ Trang 120 Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG a Do bùng nổ dân số nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp b Do thảm thực vật có xu hướng giảm dần quang hợp tăng dần hơ hấp có thay đổi khí hậu c Do lượng mặt trời sử dụng quang hợp d Do đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch thu hẹp diện tích rừng Trong sinh tổng sản lượng sơ cấp tinh đánh giá vào khoảng a 70,9 tỉ C/năm b 80,9 tỉ C/năm c 90,9 tỉ C/năm d 104,9 tỉ C/năm Sản lượng sinh vật sơ cấp thô a sản lượng sinh vật tạo quang hợp b sản lượng sinh vật bị thực vật tiêu thụ cho hoạt động sống c sản lượng sinh vật để nuôi nhóm sinh vật dị dưỡng d sản lượng sinh vật tiêu hao hô hấp sinh vật Nitrat hình thành chủ yếu đường nào? a Con đường điện hóa b Con đường quang hóa c Con đường hóa học d Con đường sinh học Điểm đặc trưng cấu trúc quần xã? a Sự phân bố loài khơng gian b Mối quan hệ lồi c Số lượng nhóm lồi d Hoạt động chức nhóm lồi Tính chất sau kiểu tăng trưởng điều kiện môi trường bị giới hạn? a Sinh sản chậm, sức sinh sản thấp, chịu tác động chủ yếu nhân tố hữu sinh b Sinh sản nhanh, sức sinh sản cao, mẫn cảm với biến động nhân tố vô sinh c Biết bảo vệ chăm sóc non tốt d Kích thước thể lớn, tuổi thọ cao, tuổi sinh sản lần đầu đến muộn Đặc điểm khơng có ưa sáng? a Thường mọc nơi trống trải b Có mỏng c Màu xanh nhạt chứa hạt sắc tố d Có dày -Hết - ĐHSP HUÊ Trang 121 ... tổng hợp prôtein Củng cố - Học sinh so sánh cấu trúc chức ADN ARN? Dặn dò: - Ôn tập kiến thức ADN ARN - Đọc trước sinh học 12cb ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG TUẦN 01 – Tiết... CHUẨN BỊ Giáo viên: SGK, giáo án, hình 12. 1, 12. 2 Học sinh: SGK, đọc trước nhà III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Đặc điểm DT liên kết với giới tính DT ngồi nhân IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức. .. thay đổi chức GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thi n kiến protein thức II NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT ĐHSP HUÊ Trang Giáo án sinh học 12CB LINH HÀ VƢƠNG * Hoạt động : Tìm hiểu nguyên nhân SINH ĐỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức GIÁO án SINH 12 , Ôn thi công chức GIÁO án SINH 12