Ôn thi công chức địa 6

82 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:45

Tuần: 01 Tiết: 01 Bài: 01 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài mở đầu A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - HS cần nắm đợc cấu trúc nội dung trơng trình - Biết sử dụng phơng tiện tối thiểu địa lí lớp - Biết liên hệ tợng địa lí với B: Các thiết bị dạy học: SGK Địa lí C: Các hoạt động lớp: 1- Kiển tra cũ: Để học tốt môn địa lí lớp 6, em cần phải học nh ? 2- Bài mới: Mở bài: cấp dã đợc học môn địa lí nhng môn địa lí kết hợp số môn học khác hình thành nên môn tự nhiên xã hội Sang cấp II môn dịa lí đợc tách thàh môn học riêng biêt chuyên nghiên cứu tợng xảy tự nhiên nh xã hội Bài mở đầu Hoạt đông Thầy trò Ghi bảng Hoạt động 1: (cá nhân) Bớc 1: GV: Hớng dẫn HS tìm hiểu SGK phần mục lục - Chơng trình đợc chia thành chơng - Chơng I có tên gọi ? HS: Tìm hiểu qua SGK trả lời GV: Trong chơng tìm hiểu ? - Chơng II có tên gọi ? HS: Dựa vào mơc lơc SGK tr¶ lêi Bíc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức 1.Nội dung môn học địa lí lớp * Chơng trình đị lí lớp chia thành hai chơng - Chơng I: Trái Đất + Tìm hiểu đặc điểm vị trí hình dạng trái đát + Giải thích đợc tợng xảy bề mặt Trái Đất - Chơng II: Các thành phần tự nhiên Trái Đất + Tìm hiểu tác động nội lực ngoại lực địa hình + Sự hình thành mỏ khoáng sản + Hiểu đợc lớp khôing khí tác động xung quanh Hoạt động 1: Bớc 1: II.Cần học môn địa lí nh GV: Học địa lí học gò ? x¶y xung quanh VËy ph¶i häc - Quan sát tợng xảy xung GV: Phm Th Tuyt Nm hc 2014-2015 nh đạt hiệu tốt ? GV: Để củng củng cố thêm kiến thức phải tìm hiểu ? Bớc 2: GV yêu cầu HS trả lời GV chuẩn kiến thức quanh - Thông qua phơng tiện thông tin nh đài ti vi sách báo để tìm hiểu - Liên hệ điều học vào thùc tÕ D- Cđng cè:  GV hƯ thèng l¹i kiến thức giảng Cần học môn địa lí nh ? GV yêu cầu HS làm tiếp tập SGK E- Dặn dò: Học cũ, nghiên cứu Về nhà em học trả lời câu hỏi sgk tập đồ Rút kinh nghiệm sau giảng: Tuần: 02 Tiết: 02 Bài: 02 Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: Vị trí hình dạng kích thớc tráI đất A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - Nắm đợc tên hành tinh hệ Mặt Trời Biết đợc số đặc điểm hành tinh Trái Đất nh vị trí, hình dạng, kÝch thíc - HiĨu mét sè kh¸i niƯm kinh tun, vĩ tuyến gốc công dụng chúng - Xác định đợc kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam đồ giới B: Các thiết bị dạy học: - Quả địa cầu - Bản đồ giới - Các hình 1, 2, (SGK) phãng to (nÕu cã) GV: Phạm Thị Tuyết Năm hc 2014-2015 C: Các hoạt động lớp: 3- Kiển tra cũ: Để học tốt môn địa lí lớp 6, em cần phải học nh ? 4- Bài mới: Vị trí hình dạng kích thớc tráI đất Hoạt đông Thầy trò Hoạt động 1: (cá nhân) Bớc 1: GV treo tranh hành tinh hệ Mặt Trời (hoặc HS tự quan sát H 1) kết hợp vốn hiểu biết hãy: - Kể tên hành tinh hệ Mặt Trời ? - Cho biết Trái Đất nằm vị trí thứ hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức Hoạt động 2: HĐ 2.1 (cá nhân) Bớc 1: GV yêu cầu HS quan sát hình trang (Trái Đất chụp tõ vƯ tinh), h×nh 2, (tr – SGK) kÕt hỵp vèn kiÕn thøc h·y nhËn xÐt: - VỊ kích thớc Trái Đất ? - Theo em Trái Đất có hình ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức HĐ 2.2 (nhóm) Bớc 1: GV quay qua địa cầu cho HS quan sát: Nhóm 1: - Chỉ địa cầu hai cực Bắc, Nam ? - Đánh dấu địa cầu đờng nối liền cực Bắc Nam ? - Có thể vẽ đợc đờng từ cực Bắc đến cực Nam ? - So sánh độ dài đờng GV: Phm Th Tuyt Ghi bảng I- Vị trí Trái Đất hệ Mặt Trời Trái Đất vị trí thứ số chín hành tinh thuộc Mặt Trời II- hình dạng, kích thớc Trái Đất hệ thống kinh vĩ tuyến 1- Hình dạng kích thớc - Trái §Êt cã kÝch thíc rÊt lín (b¸n kÝnh 6378 km, xích đạo: 40076) Là khối ccầu dẹt - Quả địa cầu mô hình thu nhỏ Trái Đất 2- HÖ thèng kinh – vÜ tuyÕn *- Kinh tuyÕn: đờng dọc nối từ Bắc xuống Nam *- Kinh tuyến gốc KT số Oo qua đài thiên văn Grinwich Anh Nm hc 2014-2015 dọc ? Tìm địa cầu đồ KT gốc KT ®èi diƯn víi KT gèc ? Nhãm 2: - Chỉ địa cầu cực Bắc Nam ? - Đánh dấu địa cầu vòng tròn xung quanh nã ? - Cã thĨ vÏ bao nhiªu vòng tròn ? - So sánh độ dài vòng tròn ? Tìm địa cầu vĩ tuyến gốc xác định Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức *- vĩ tuyến: đờng tròn vuông góc với kinh tuyến *- Vĩ tuyến gốc: vĩ tuyến số Oo (xíc đạo) D- Cđng cè:  GV hƯ thèng l¹i kiÕn thøc giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK Hãy trả lời câu sau: - Nếu kinh tuyến cách 1o, 10o có kinh tuyến ? - Nếu vĩ tuyến cách 1o, 10o có vĩ tuyến ? 2-Hãy hoàn thành xác định: - Vẽ hình tròn tợng trng cho Trái Đất, HS lên điền cực Bắc $ Nam, vĩ tuyến gốc, nửa cầu Bắc, Nam, kinh tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây - Tìm địa cầu, đồ: kinh tuyến gốc, nửa cầu đông, nửa cầu tây GV yêu cầu HS làm tiếp tập SGK E- Dặn dò: VỊ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK  Häc bµi cũ, nghiên cứu Rút kinh nghiệm sau giảng: GV: Phm Th Tuyt Nm hc 2014-2015 Tuần: 03 Tiết: 03 Bài: 03 Ngày soạn: Ngày giảng: Bản đồ cách vẽ đồ A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - Trình bày đợc khái niệm đồ (BĐ) vài đặc điểm đồ đợc vẽ theo phép chiếu đồ khác - Biết đợc số việc phải vẽ đồ nh: + Thu thập thông tin đối tợng địa lí + Biết cách chuyển mặt cong Trái Đất lên bề mặt phẳng giấy + Thu nhỏ khoảng cách + Dùng kí hiệu để thể đối tợng - Nhận thức vai trò đồ giảng dạy học tập địa lí B: Các thiết bị dạy học: - Quả địa cầu - Bản đồ giới, châu lục, bán cầu C: Các hoạt động líp: 5- KiĨn tra bµi cò: - Gäi HS lên bảng chữa BT (tr SGK) - GV: vẽ hình tròn lên bảng; yêu cầu HS lên điền cực Bắc, Nam, Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam Tìm địa cầu, đồ; Kinh tuyến gốc điền vào đồ kinh tuyến Đông, Tây 6- Bài mới: Bản đồ cách vẽ đồ Hoạt đông Thầy trò Ghi bảng Hoạt động 1: (cá nhân) Bớc 1: GV: Yêu cầi HS quan sát H1và H ( SGK-9,10) Hình vẽ cầu đồ giống khác nh thÕ nµo ? Rót nhËn xÐt ? GV: Theo em đồ ? Nêu định nghĩa đồ ? Quả địa cầu đồ xác ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức 1.Vẽ đồ biểu mặt cong Trái Đất lên mặt phẳng giấy GV: Phm Th Tuyt ĐN: Bản đồ hình vẽ thu nhỏ giấy tơng đối xác khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất Nm hc 2014-2015 Hoạt động 2: Bớc 1: GV: Bề mặt Trái Đất hình cong đồ hình phẳng để vẽ đợc đồ trớc hết ta phải làm ? GV: Giảng giải u nhợc điểm phơng pháp chiếu đồ ? Trên đồ thể nhiều đối tợng dịa lí Mỗi đối tợng có đặc trng riêng, dựa sở thể đợc đối tợng địa lí lên đồ ? GV: Ngời ta thu thập thông tin nh ? GV: Các đối tợng địa lí có kích thớc khác ? mà đồ lại nhỏ làm thể đợc đối tợng địa lí lên đồ ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS tr¶ lêi - GV chuÈn kiÕn thøc Thu thËp thông tin dùng kí hiệu để thể đối tợng địa lí lên đồ - Biết cách biểu mặt cong hình cầu Trái Đất lên mặt phẳng giấy - Thu thập thông tin đặc điểm đối tợng Địa lí - Lựa chọn tỉ lệ kí hiệu phù hợp thể đối tợng lên đồ D- Củng cố: GV hệ thống lại kiến thức giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK GV yêu cầu HS làm tiếp tập SGK E- Dặn dò: Về nhà làm tiếp tập 1,2 SGK Học cũ, nghiên cứu Rút kinh nghiệm sau giảng: Tuần: 04 Tiết: 04 Bài: 04 GV: Phm Th Tuyt Ngày soạn: Ngày giảng: Tỉ lệ đồ Nm hc 2014-2015 A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - Hiểu rõ đồ với hai hình thức thể tỉ lệ số tỉ lệ thớc - Biêt cách đo khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ số tỉ lệ thớc đồ B: Các thiết bị dạy học: - Bản đồ tỉ lệ lớn 1:200000 - Bản đồ tỉ lệ nhỏ1:1000000 - Bản đồ tỉ lệ trung bình C: Các hoạt động lớp: 7- Kiển tra cũ: - Bản đồ ?Dựa vào đồ ta biết đợc điều gì? - Để vẽ đợc đồ ngời ta làm nh thé ? 8- Bài mới: Tỉ lệ đồ Hoạt đông Thầy trò Ghi bảng Hoạt ®éng 1: Bíc 1: GV: Dùa vµo H8 vµ H SGK em cho biết tỉ lệ số đợc thĨ hiƯn nh thÕ nµo ? - TØ lƯ thíc đợc thể nh ? - Ưu điểm loại tỉ lệ ? Chuyển ý: có nhiều đồ ngời ta chia đồ thành cấp độ khác cấp độ đợc đánh giá nh ? GV: Thông bào cách chia cấp độ đồ - Em hiểu nh cấp độ đồ ? GV: Trong hai loại đồ tỉ lệ lớn tỉ lệ nhỏ đồ thể rõ đối tợng Loại đồ thể đợc diện tích lớn 1- ý nghĩa tỉ lệ đồ a Tỉ lệ đồ: Có hai dạng thể tỉ lệ số tỉ lệ thớc: - Tỉ lệ số phân sè cã tư sè lu«n b»ng VD: 1:100000 cã nghĩa Cm đồ 100000 (1Km) trªn thùc tÕ TØ lƯ sè cho ta biÕt khoảng cách đồ đợc thu nhỏ lần so với thực tế -Tỉ lệ thớc: đợc thể nh thớc đo đợc tính sẵn đoạn thớc đợc ghi độ dài tơng ứng thực tế b Phân loại: Có cấp bậc: - Tỉ lệ lớn (Trên 1: 200000) -Tỉ lệ trung bình (Từ 1:200000 ®Õn 1:1000000) - TØ lƯ nhá 1:1000000 KÕt Ln: - Tỉ lệ đồ cho biết khoảng cách đồ ứng với độ dài thực tÕ Bíc 2: GV: Phạm Thị Tuyết Năm học 2014-2015 - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức - Bản đồ tỉ lệ lớn mức độ chi tiết cao Hoạt động 1: Bớc 1: Chun ý :VËn dơng tØ lƯ sè vµ tØ lệ thớc đo khoảng cách đồ để tìm khoảng cách thực tế GV: hớng dẫn học sinh HS làm đo theo tỉ lệ thớc từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hoà Bình Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức Đo khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thớc tỉ lệ số đồ - Gọi khoảng cách thực tế S - Gọi khoảng cách dồ l - Gọi mẫu số tỉ lệ đồ A Ta cã: S=lxa D- Cđng cè:  GV hƯ thèng l¹i kiến thức giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK Tỉ lệ đồ cho biết điều ? E- Dặn dò: VỊ nhµ lµm tiÕp bµi tËp 2,3 SGK Trg 14 Học cũ, nghiên cứu Rút kinh nghiệm sau giảng: Tuần: Tiết: 05 Bài: 04 Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: phơng hớng đồ kinh độ vĩ độ toạ độ Địa lí A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - Biết loại kí hiệu sử dụng đồ - Hiểu kinh dộ , vĩ độ điểm - Biết dựa vào giải để tìm hiểu đặc điểm đối tợng địa lí B: Các thiết bị dạy học: - H114,15,16 phóng to - Bản đồ - Quả địa cầu C: Các hoạt động líp: GV: Phạm Thị Tuyết Năm học 2014-2015 9- KiĨn tra cũ: - Tỉ lệ đồ cho ta biết điều ? - Dựa vào đồ sau 1:200000;1:600000cho biết cm đồ ứng với km thực tế ? 10Bài mới: phơng hớng đồ kinh độ vĩ độ toạ độ Địa lí Hoạt đông Thầy trò Ghi bảng Hoạt động 1: Bớc 1: GV:Kinh tuyến ? GV: Cực bắc nằm đầu kinh tuyến ? Cực Nam nằm đầu kinh tun ? GV: Dùa vµo hƯ thèng kinh, vÜ tun phía Bắc đồ đợc xác định nh ? Cho HS quan sát H1 Không có kinh tuyến vĩ tuyến HS xác điịnh phơng hớng HS: Xác định phơng hớng Bớc 2: - GV yêu cầu HS tr¶ lêi - GV chn kiÕn thøc Chun ý: Nơi giao kinh tuyến vĩ tuyến thớng dùng để xác định vị trí điểm Trái Đất điểm đợc gọi ? Hoạt động 2: Bớc 1: GV: Dựa vào H11 nội dung SGK em cho biết điểm c chỗ giao kinh tuyến vĩ tuyến ? HS: Xác dịnh kinh tuyến điểm vĩ tuyến qua điểm C GV: Thông báo + Kinh tuyến qua điểm c gọi kinh độ + Vĩ tuyến qua điểm c gọi 1- Phơng hớng đồ a Xác định dựa vào kinh tuyến vĩ tuyến - Đầu kinh tuyến hớng Bắc, đầu dới hớng Nam GV: Phm Th Tuyt - Bên phải kinh tuyến hớng đông, bên trái hớng Tây b Xác định dựa vào mũi tên hớng B TB ĐB T Đ TN ĐN N kinh độ vĩ độ toạ độ địa lí -Toạ độ địa lí điểm bao gồm kinh độ vĩ độ điểm VD: Toạ độ điểm C 200 T 100B Hoặc C (200T;100B) Nm hc 2014-2015 vĩ độ - Điểm C có toạ độ địa lí (200t;100B) Vậy toạ độ địa lí điểm bao gồm ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức - Lu ý :Khi viết toạ độ địa lí điểm kinh độ viết vĩ độ viết dới kinh độ viết trớc vĩ độ viết sau Hoạt động 3: Bớc 1: Bài tập a Hớng đến thủ đô nớc - Hà nội đến viêng chăn hớng T N - Hà Nội dến Gia Các Ta hớng N - Hà Nội Đến Ma ni la hớng ĐN - Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc: Hớng GV: Chia lớp thành nhó thảo B luận làm tập - Cua -la Lăm -pơ dến Ma-ni la: hớng ĐB HS: Thảo luận nhóm làm tập - Ma -ni -la đến Băng Cốc: hớng T 3.Đại diện HS lên bảng điền kết b.Toạ độ địa lí điểm tập 1300Đ 1100Đ Bớc 2: 1300Đ A B C - GV yêu cầu HS tr¶ lêi 0 10 B 10 B - Nhóm khác nhận xét đánh c.Toạ độ điểm đồ giá 1400Đ 1200Đ - GV chuẩn kiÕn thøc E § 0 100N d Híng tõ ®iĨm O ®Õn c¸c ®iĨm -Tõ O ®Õn A Híng Bắc -Từ O đến B hớng Đông -Từ O đến C hớng Nam -Từ O đến D hớngTây   GV: Phạm Thị Tuyết D- Cñng cè: GV hệ thống lại kiến thức giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK Dựa vào đâu xác đinh đợc phơng hớng đồ ? GV yêu cầu HS làm tiếp tập SGK Nm hc 2014-2015 Nguyên nhân sinh gió chênh lệch khí áp: Sự phân bố loại gió Trái đất + gió Tín Phong: Thỉi tõ khu vùc ¸p cao chÝ tun vỊ khu vực áp thấp xích đạo có hớng lêch phía Tây + Gió Tây ôn đới: Thổi từ khu vực ¸p cao chÝ tuyÕn vÒ ¸p thÊp 60 O ë hai bán cầu có hớng lệch phía Đông + Gió Đông cực: Thổi từ cực áp thấp 60 O hai bán cầu có hớng lệch phía Tây (Trùng hớng gió Mậu dịch) Các gió thổi bị lệch hớng chuyển đọng trái đất quanh trục Câu (3điểm) Thời tiết Khí hậu Thời tiết :Sự biểu Khí hậu là: Sựa lặp đia lặp lại cuả tợng khí tợng tình hình thời tiết +Xảy thời gian + Xảy thời gian dài (Nhiều ngắn năm ) +Thời tiết thay đổi + Có tính: Qui luật D- Củng cố: Thu E- Dặn dò: Học cũ, nghiên cứu Rút kinh nghiệm sau giảng: Tuần: Tiết: Bài: Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: Sông hồ A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - HS hiểu đợc khái niệm sông, phơ lu, chi lu, hƯ thèng s«ng, lu vùc s«ng, lu lợng, chế độ ma - Nắm đợc khái niệm số hồ nguyên nhân hình thành số hồ loại hồ B: Các thiết bị dạy học: Mô hình sông, hệ thống sông C: Các hoạt động lớp: 10Kiển tra cũ: 2- Bài mới: Sông hồ GV: Phm Th Tuyt Nm hc 2014-2015 Hoạt đông Thầy trò Ghi bảng Hoạt động 1: Bớc 1: Hãy nêu tên dòng sông mà em gặp ? Quê em có dòng sông chảy qua ? GV cho HS Quan sát hình 59 hãy: - Nêu nguồn cung cấp nớc cho dòng sông ? - Xác định lu vực phụ lu sông ? Lu vực sông ? - Hãy cho biết phận hợp thành dòng sông ? GV: Giải thích cho HS vỊ phơ lu chi lu VD hƯ thèng s«ng hồng- VN Phụ lu sông (Đà, Lô, Chảy) Chi lu: (Đáy, Đuống, Luộc) - Theo em lu lợng sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào điều kiện nào? GV: Cho HS quan sát bảng lu vực (SGK 71) - Hãy so sánh lu vực tổng lợng nớc sông Mê Kông sông Hồng ? - Em cho ví dụ lợi ích sông tác hại sông ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời HS khác nhận xét - GV: Chuẩn xác kiến thức Sông lợng nớc sông Hoạt động 2: Bớc 1: - Hãy kể tên loại hồ mà em biết ? GV: Nªu mét sè hå lín trªn TG – VN: Hå Hoàn kiếm, hồ Ba bể, hồ Tây kể tích số hồ - Căn vào đâu để phân chia loại hồ ? - Là khoảng nớc đọng tơng đối rộng sâu đất liền GV: Phm Th Tuyt - Sông dòng chảy tự nhiên, thờng xuyên tơng đối ổn định bề mặt lục địa - Mỗi sông có S đất đai cung cấp nớc thờng xuyên cho gọi lu vùc s«ng - S«ng chÝnh cïng víi phơ lu chi lu hợp thành hệ thống sông - Lu lợng lợng nớc chảy qua mặt cắt ngang lòng sông địa điểm giây (m3/giây) - Lu lợng sông phụ thuộc vào S lu vùc vµ ngn cung cÊp níc Hå - loại: Hồ nớc ngọt, hồ nớc mặn - Hồ có nhiỊu ngn níc kh¸c nhau: + Hå vÕt tÝch cđa khúc sông (Hồ Tây) Nm hc 2014-2015 + Hồ miƯng nói lưa (Hå ë Playcu) - H·y kĨ tªn hồ nhân tạo mà em + Hồ nhân tạo biết, hồ có tác dụng ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời HS khác nhËn xÐt - GV: Chn x¸c kiÕn thøc D- Cđng cố: GV hệ thống lại kiến thức giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK E- Dặn dò: Về nhà làm tiếp tập SGK Học cũ, nghiên cứu Rút kinh nghiệm sau giảng: Tuần: Tiết: Bài: Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: Biển đại dơng A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - HS biết đợc độ muối biển nguyên nhân làm cho nớc biển, đại dơng có muối - Biết đợc hình thức vận động nớc biển đại dơng nguyên nhân chúng B: Các thiết bị dạy học: Bản đồ dòng biển C: Các hoạt động lớp: 11Kiển tra cũ: 2- Bài mới: Biển đại dơng Hoạt đông Thầy trò Hoạt động 1: GV: Phm Th Tuyt Ghi bảng Độ muối nớc biển đại Nm hc 2014-2015 Bớc 1: GV cho HS nghiên cứu SGK kiến thức thực tế cho biết: - Tại nớc biển lại mặn ? - Độ muối đâu mà có, độ muối biển có giống khác không ? lại có khác ? cho vÝ dơ ? GV lÊy vÝ dơ + §é mi biĨn níc ta lµ 33‰ + BiĨn Ban tÝch 32‰ + Hồng hải 41 GV yêu cầu HS XĐ số biển đồ Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời HS khác nhận xét - GV: Chuẩn xác kiến thức dơng - Các biển, đại dơng thông với độ muối TB 35 - Độ muối nớc sông hoà tan loại muối từ đất đá lục địa đa Sự vận động nớc biển đại dơng Hoạt động 2: Bớc 1: GV cho HS quan sát hình 61 a Sóng: nghiên cứu SGK kết hợp với kiến - Là chuyển động hạt nớc biển theo nhiều vòng tròn lên thức thực tế cho biết: xuống theo chiều thẳng đứng - Nớc biển có vận động ? - Hãy mô tả lại tợng sóng biển ? chuyển động chỗ củ hạt nớc biển Vậy sóng ? - Khi gió thổi to sóng nh ? - Em nêu tác hại sóng ngời ? GV: cho HS: Quan sát hình 63, 62 hãy: - Nhận xét sù thay ®ỉi cđa ngn níc biĨn ë ven bê ? - Em nêu nguyên nhân sinh thuỷ triều ? GV: Có loại thuỷ triều, lợi dụng thuỷ triều ngời ta đánh cá, ngành hàng hải, s¶n xt mi b Thủ triỊu: - Thủ triỊu tợng nớc biển lên xuống theo chu kỳ - Nguyên nhân: Do sức hút mặt trăng mặt trời c Dòng biển (hải lu): - Dòng biển chuyển động nGV: cho HS quan sát hình 64 GV ớc với lu lợnglớn quãng đờng dài biển đại dơng giải thích: - Có hai loại dòng biển: nóng, lạnh + Mầu xanh lạnh GV: Phm Th Tuyt Nm hc 2014-2015 + Mầu đỏ - nóng - Có loại dòng biển ? - Nêu nguyên nhân sinh dòng biển ? - Dòng biển có ảnh hởng đến khí hậu ntn ? - Nêu vai trò dòng biển đời sống ngời ? Nguyên nhân: Do loại gió thổi thờng xuyên Trái Đất gió tín phong Tây ôn đới - Dòng biển có ảnh hởng lớn đến khí hậu vùng ven biển chúng chảy qua Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời HS kh¸c nhËn xÐt - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc D- Cđng cè:  GV hƯ thèng l¹i kiÕn thøc giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK E- Dặn dò: Về nhà làm tiếp tập SGK Học cũ, nghiên cứu Rút kinh nghiệm sau giảng: Tuần: Tiết: Bài: Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: Thực hành Sự chuyển động dòng biển đại dơng A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - Xác định vị trí, hớng chảy dòng biển nóng lạnh đồ - Rút nhận xét hớng chảy dòng biển nóng, lạnh đại dơng, TG - Kể tên dòng biển B: Các thiết bị dạy học: GV: Phm Th Tuyt Nm hc 2014-2015 Bản đồ dòng biển đại dơng C: Các hoạt động lớp: 12Kiển tra cũ: ? Vì độ muối đại dơng khác ? Nêu nguyên nhân sinh sóng thuỷ triều ? 2- Bài mới: Thực hành Sự chuyển động dòng biển đại dơng Hoạt đông Thầy trò Hoạt động 1: Bớc 1: GV cho HS Quan sát đồ dòng biển đại dơng: Dựa vào đồ cho biết: - Vị trí hớng chảy dòng biển nóng lạnh nửa cầu bắc Đại Tây Dơng Thái Bình Dơng ? Ghi bảng Bài Tập 1: *- Trong đại tây dơng Nửa Cầu Bắc: - Dòng biển nóng: GơnXtrim: Từ chí tuyến Bắc lên Bắc âu - Dòng biển lạnh: Grơnlen từ cực Bắc chảy 600B * -Trong TBD - Dòng biển lạnh: Caliphoócnia từ 30 0B Xích Đạo - Cho biết vị trí dòng chảy - Dòng biển nóng: Crôsiô từ Bắc Xích dòng biển Nam Bán Đạo lên Đông Bắc Bắc bán cầu Cầu ? * - Trong Đại Tây Dơng: - Dòng biển nóng: Brazin từ Xích Đạo -> Nam - So sánh vị trí hớng chảy - Dòng biển lạnh: Peru từ 60 0N -> Xích dòng biển nói Nửa Đạo Cầu Bắc Nửa Cầu Nam từ - Dòng biển nóng: Đông úc từ Xích Đạo rút nhận xét chung h- -> Đông Nam ớng chảy dòng biển ? * - Nhận xét chung: Bớc 2: - Dòng biển nóng: Từ vĩ độ thấp lên - GV yêu cầu HS trả lời HS khác vĩ độ cao nhận xét - Dòng biển lạnh từ vĩ độ cao xuống - GV: Chuẩn xác kiến thức vĩ độ thấp Hoạt động 2: Bớc 1: GV cho HS Quan sát Bài Tập 2: hình 65 SGK: GV: Phạm Thị Tuyết Năm học 2014-2015 - So s¸nh nhiƯt độ điểm A, B, C, D nằm vĩ độ 600C ? - Nhiệt độ điểm A, B, C, D, kh¸c nhau: A: -190C B: -80C C: + 20C D: + -30C - Từ nêu ảnh hởng dòng biển (nóng, lạnh) đến khí hậu vùng ven biển mà chúng qua ? - Dòng biển nóng làm cho khí hậu nhiệt độ vùng ven biển cao Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời HS khác nhận xét - GV: Chuẩn xác kiến thức - Dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ vùng ven biển thấp vïng vÜ ®é D- Cđng cè:  GV hƯ thèng lại kiến thức giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK E- Dặn dò: Về nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK  Häc bµi cò, nghiên cứu Rút kinh nghiệm sau giảng: Tuần: Tiết: Bài: Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: Đất - nhân tố hình thành đất A: Mục tiêu học: GV: Phm Th Tuyt Sau học, HS cần: Nm hc 2014-2015 - HS biết đợc khái niệm đất (hay thổ nhỡng) - Biết đợc thành phần đất nh nhân tố hình thành đất - Hiểu tầm quan trọng độ phì niêu đất ý thức vai trò ngời việc làm cho độ phì đất tăng hay giảm B: Các thiết bị dạy học: Bản đồ thổ nhỡng VN C: Các hoạt động lớp: 1- Kiểm tra cũ: 2- Bài mới: Đất - nhân tố hình thành đất Hoạt đông Thầy trò Ghi bảng Hoạt động 1: Bớc 1: GV: cho HS nghiên cứu SGK: GV: Giải thích: - Thổ: Đất - Nhỡng: Là loại đất mềm xốp Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời HS khác nhận xét - GV: Chuẩn xác kiến thức Hoạt động 1: Bớc 1: GV cho HS Quan sát đồ đất (thổ nhỡng) Quan sát mẫu đất hình 66 nhận xét: - Màu sắc độ dày tầng đất khác ? - Hãy cho biết thành phần đất ? Lớp đất bề mặt lục địa §Êt lµ líp vËt chÊt máng, vơn bë, bao phđ bề mặt lục địa gọi lớp đất (thổ nhỡng) Thành phần đặc điểm thổ nhỡng - Gồm có TP chính: Thành phần khoáng TP hữu a Thành phần khoáng Chiếm phần lớn lợng đất, gồm hạt khoáng có kích thớc khác b Thành phần đất hữu - Em nêu thành phần khoáng - ChiÕm mét tØ lƯ nhá nhng cã vai ®Êt ? trò quan trọng chất lợng đất - Chất hữu có nguồn gốc từ xác - Tại chất hữu chiếm l- động động, thực vật đất ợng nhỏ nhng có vai trò quan trọng gọi chất mùn thực vật ? GV: Phạm Thị Tuyết Năm học 2014-2015 - Tªn nguån gèc chất hữu ? *- Độ phì nhiêu đất: GV: Đa ví dụ để dẫn dắt HS Là khả cung cấp định nghĩa độ phì nhiêu thực vật nớc chất dinh dỡng đất yếu tố khác để thực vật sinh trởng phát triển ? Trong sản xuất nông nghiệp ngời có số biện pháp làm tăng độ niêu đất Hãy nêu Các nhân tố hình thành số biện pháp làm tăng độ phì mà đất em biết ? - Đá mẹ - Sinh vật GV: Nêu nhân tố hình thành - Khí hậu đất Ngoài chịu ảnh hởng địa hình thời gian hình Bớc 2: thành đất - GV yêu cầu HS trả lời HS khác nhận xÐt - GV: Chn x¸c kiÕn thøc D- Cđng cè: GV hệ thống lại kiến thức giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK E- Dặn dò: Về nhà làm tiếp tập SGK Học cũ, nghiên cứu Rút kinh nghiệm sau giảng: Tuần: Tiết: Bài: Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: ôn tập học kỳ A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: Thông qua ôn tËp gióp HS GV: Phạm Thị Tuyết Năm học 2014-2015 + Nắm vững kiến thức cách có hệ thống + Vận dụng kiến thức học vào thực hành B: Các thiết bị dạy học: Bản đồ thổ nhỡng VN C: Các hoạt động lớp: 2- Kiển tra cũ: 2- Bài mới: ôn tập học kỳ Hoạt đông Thầy trò Ghi bảng Hoạt động : Nội dung ôn tập Bớc 1: GV: cho HS nghiên cứu đề cơng ôn tập: Câu 1: Câu 1: - Cấu tạo lớp vỏ khí: + Tầng đối lu Hãy nêu cấu tạo lớp vỏ + Tầng bình lu khí ? Thành phần không + Các tầng cao khí khí ? - Gồm khí: + Oxi 21% + Nitơ 78% + Hơi nớc khí khác 1% Câu 2: Câu 2: - Tơng ứng với vành đai nhiệt TĐ có đới khí hậu theo vĩ độ: + đới nóng + đới ôn hoà + đới lạnh Căn vào đâu ngời ta a Đới nóng (hay nhiệt đới) chia thành khối khÝ nãng, - Gãc chiÕu s¸ng lín thêi gian chiÕu lạnh lục địa, đại dơng ? sáng năm chênh lệch - Nhiệt độ nóng quanh năm có gió tín phong thổi vào - Lợng ma từ 1000 2000mm b đới ôn hoà ôn đới Hãy nêu đặc điểm - Thời gian chiếu sáng chênh khèi khÝ ? nhiỊu - NhiƯt ®é TB , gió tây ôn đới thổi vào lợng ma từ 500 1000mm c đới lạnh (hạn đới) - Góc chiÕu s¸ng nhá GV: Phạm Thị Tuyết Năm học 2014-2015 - Thời gian chiếu sáng giao động lớn - t0 quanh năm lạnh - Lợng ma < 250 mm Câu 3: Câu 3: - Lợng ma ngày = tổng lợng ma Nếu cách tính lợng ma lần đo ngày ngày, tháng, năm - Lợng ma tháng = tổng lợng ma địa phơng ? ngày tháng - Lợng ma năm = tổng lợng ma 12 tháng Câu 4: Khí áp đợc phân bố bề mặt Câu 4: TĐ thành đai khí áp thấp cao từ Trên trái đất có vành XĐ lên cực đai nhiệt ? có đới khí - Các đai khí áp cao: Ven vĩ tuyến hậu ? nêu đặc điểm 30O hai bán cầu hai cực đới khí hậu Trái Đất ? - Các đai áp thấp: ven xích đạo vĩ tuyến 60 hai bán cầu Câu 5: - Sông dòng chảy tự nhiên, thờng xuyên tơng đối ổn định bề mặt Câu 5: lục địa Em định nghĩa vỊ - HƯ thèng s«ng chÝnh cïng víi phơ lu sông? hệ thống sông chi lu hợp thành hệ thống sông ? Câu 6: - Gồm có TP chính: Thành phần Câu 6: khoáng TP hữu Hãy nêu thành phần a Thành phần khoáng đặc điểm lớp thổ nhỡng? - Chiếm phần lớn lợng đất, gồm hạt khoáng có kích thớc khác Bớc 2: b Thành phần đất hữu - GV yêu cầu HS trả lời HS kh¸c - ChiÕm mét tØ lƯ nhá nhng cã vai trò nhận xét quan trọng chất lợng đất - GV: Chuẩn xác kiến thức - Chất hữu có nguồn gốc từ xác động động, thực vật đất gọi chất mùn D- Củng cố: GV: Phạm Thị Tuyết Năm học 2014-2015  GV hÖ thèng lại kiến thức giảng GV yêu cầu HS nhà làm đề cơng ôn tập E- Dặn dò: Về nhà làm tiếp đề cơng ôn tập Giê sau KiĨm tra Häc k× Rót kinh nghiƯm sau giảng: Tuần: Tiết: Bài: Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: Kiểm tra học kì II I Mục tiêu học : Thông qua kiểm tra góp phần: + Đánh giá kết học tập HS + Rút kinh nghiệm cải tiến cách học HS cách dạy GV rút kinh nghiệm nội dung, chơng trình môn học III Hoạt động lớp: ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ 3- Bài Kiểm tra học kì II Đề đáp án (Do phòng (sở) giáo dục ra) IV Tỉng kÕt thu bµi - GV thu bµi, nhËn xÐt kiểm tra - Về nhà xem lại kiểm tra, đối chiếu với làm Rút kinh nghiệm sau giảng: GV: Phm Th Tuyt Nm hc 2014-2015 Tuần: Tiết: Bài: Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: Lớp vỏ sinh vật nhân tố ảnh hởng đến phân bố thực động vật trái đất A: Mục tiêu học: Sau học, HS cần: - HS nắm đợc khái niệm lớp vỏ sinh vật - Phân tích đợc ảnh hởng nhân tố tự nhiên đến phân bố động thực vật TĐ mối quan hệ chúng - Trình bày đợc ảnh hởng tích cực tiêu cực ngời đến phân bố động vật, thực vật, thấy đợc cần thiết phải bảo vệ động thực vật B: Các thiết bị dạy học: Tranh ảnh, SGK C: Các hoạt động líp: 3- KiĨn tra bµi cò: 2- Bµi míi: Líp vỏ sinh vật nhân tố ảnh hởng đến phân bố thực động vật trái đất Hoạt đông Thầy trò Hoạt động 1: Bớc 1: GV: cho HS nghiên cứu mục SGK: Ghi bảng Lớp vỏ sinh vật - Các sinh vật sống bề mặt Trái Đất tạo thành lớp vỏ sinh vật Sinh vật có mặt Trái Đất từ bao - Sinh vật xâm nhập lớp đất ? Nó tồn phát triển đá nớc không khí tạo thành đâu Trái Đất lớp vỏ liên tục bao quanh Bớc 2: Trái Đất gäi lµ líp sinh vËt hay sinh GV: Phạm Thị Tuyt Nm hc 2014-2015 - GV yêu cầu HS trả lêi HS kh¸c nhËn xÐt - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thức Hoạt động 2: Bớc 1: GV: cho HS quan sát hình 67, 68 SGK: - Hãy nêu yếu tố khí hậu - Dựa vào hình 67, 68 cho biÕt sù ph¸t triĨn cđa thùc vËt ë hai nơi khác nh ? GV phân tích: Địa hình khác thực vật khác nhau: - TV chân núi: Rừng rộng - TV sờn núi cao: Rừng kim - TV hoang mạc: Thực vật chịu nóng GV cho HS quan sát hình 69, 70 SGK hãy: - Cho biết tên loại động vật miền ? Vì hai miền lại có khác ? - Hãy kể tên động vật ngủ đông di c theo mùa mà em biết ? - Động vật thực vật có mèi quan hƯ víi kh«ng ? LÊy vÝ dơ minh hoạ ? - Em nêu ảnh hởng tích cực ngời phân bố ®éng thùc vËt ? VD: §em cao su tõ Brazin sang trồng Đông Nam - Hãy nêu tiêu cực ngời động thực vËt ? lÊy vÝ dơ - Ph¸ rõng ? - Ô nhiễm môi trờng sống ? - Tiêu diệt sinh vËt quý hiÕm ? - T¹i rõng bị phá hoại động vật quý rừng bị diệt vong ? (vì nơi c trú) Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời HS kh¸c GV: Phạm Thị Tuyết vËt qun C¸c nhân tố tự nhiên có ảnh hởng đến phân bố động vật, thực vật a Đối với thc vật - Khí hậu (t0, lợng ma) có ảnh hởng lớn đến phân bố phát triển thực vật - Ngoài khí hậu yếu tố đất địa hình ảnh hởng đến phân bố thực vật b Đối với động vật Động vật chịu ảnh hởng khí hậu thực vật động vật di chuyển từ chỗ đến chỗ khác c Mối quan hệ động vật thực vật Động vật thực vật có mối quan hệ chặt chẽ với ảnh hởng ngời phân bố động vật thực vật Trái Đất a ảnh hởng tích cực Mang giống trồng vật nuôi từ nhiều nơi lhacs để mở rộng phân bố b ảnh hởng tiêu cực Thu hẹp nơi sinh sống nhiều loại động vật, thực vật, phá rừng làm ô nhiễm môi trờng sống Nm hc 2014-2015 nhËn xÐt - GV: ChuÈn x¸c kiÕn thøc D- Củng cố: GV hệ thống lại kiến thức giảng GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK E- Dặn dò: Về nhà làm tiếp tập SGK Học cũ, nghiên cứu tài liệu sách báo có liên quan Rút kinh nghiệm sau gi¶ng: GV: Phạm Thị Tuyết Năm học 2014-2015 ... 22 -6 22-12 dộ dài ngày đêm điểm D D vĩ tuyến 66 033bắc nam hai nửa cầu nh ? Vĩ tuyến 60 33Bắc Nam đờng ? (Vào ngày 22 -6 ngày 22-12 vĩ độ 66 033 bắc nam có tợng ngày đêm dài suốt 24 h - Vĩ tuyến 66 033B... đại dơng lục địa hai bán cầu Bài tập -Tỉ lệ diện tích đại dơng lục địa nửa cầu bắc +Lục địa :chiếm 60 ,6% +Đại dơng :Chiếm 39,4% -Tỉ lệ diện tích lục địa đại dơng nửa cầu nam +Lục địa chiếm 19%... cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h thay đổi theo mùa - Vào ngày 22 -6 22-12 địa điểm ở: + Vĩ tuyến 66 033b + Vĩ tuyến 66 033N Có ngày đêm dài suốt 24 h - Từ vòng cực đến cực hai bán cầu số ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức địa 6 , Ôn thi công chức địa 6