Ôn thi công chức GIAO AN CONG NGHE 10

46 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:44

CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ Tiết : Phần I : NÔNG, LÂM, NGƢ NGHIỆP Bài BÀI MỞ ĐẦU I Mục tiêu Kiến thức Học xong này, học sinh cần: - Hiểu đƣợc tầm quan trọng sản xuất Nông, Lâm, Ngƣ Nghiệp kinh tế quốc dân - Hiểu giải thích đƣợc tầm quan trọng sản xuất Nông, Lâm, Ngƣ Nghiệp nƣớc ta phƣơng hƣớng, nhiệm vụ thời gian tới Kỹ - Rèn luyện kỹ tƣ duy, tự nghiên cứu, nhận xét, phân tích, so sánh Thái độ - Hứng thú học tập, mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng - Vận dụng kiến thức vào sống II Chuẩn bị Chuẩn bị GV - N/c SGK - Soạn giáo án - Tự bổ sung kiến thức qua kênh thơng tin báo trí CNTT - Phiếu học tập (ND thảo luận) - Phƣơng pháp: Nghiên cứu SGK, quan sát tranh, thảo luận nhóm Chuẩn bị HS - Đọc trƣớc nội dung - Chú ý học III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức lớp học Kiểm tra cũ (Không KT) Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức + Theo em, nƣớc ta có + Nêu đƣợc: I Tầm quan trọng sản xuất nông, thuận lợi để Khí hậu, đất đai thích lâm, ngƣ nghiệp kinh tế quốc phát triển nông, lâm, ngƣ hợp cho ST, PT dân nghiệp? nhiều loại trồng vật ni Tính siêng cần cù ngƣời nông dân - Nhận xét bổ sung: Sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp đóng Ngồi thuận lợi nhƣ góp phần khơng nhỏ vào cấu tổng VN sản phẩm nước có địa hình, nhiều hệ thống sơng ngòi, ao hồ góp phần tạo thuận lợi cho phát triển N, L, NN đất nƣớc - Yêu cầu HS quan sát, tìm + Tìm hiểu thông tin hiểu thông tin biểu đồ biểu đồ nhận xét - Ngành Nơng, Lâm, Ngƣ Nghiệp đóng (hình 1.1- sgk) nhận xét đóng góp N, L, góp 1/4 – 1/5 vào cấu tổng sản phẩm đóng góp N, L, NN? NN qua năm nƣớc Đại diện nêu nxét kiến Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ thức Lớp nxét ndung bạn trình bày bổ sung - Theo dõi hoạt động - Tiếp thu kiến thức học sinh nhận xét, tổng kết kiến thức biểu đồ (Nếu tính theo tỉ lệ đóng góp qua năm so với ngành khác N, L, NN đóng góp khoảng 1/4 – 1/5) - Phát phiếu thảo luận yêu - Các nhóm nhận phiếu Ngành Nơng, Lâm, Ngư Nghiệp sản cầu hs hồn thàh nội dung thảo luận, thống xuất cung cấp lương thực, thực phẩm theo nhóm ngồi bàn đáp án cho tiêu dùng nước, cung cấp học nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế + Nêu số sản biến phẩm Nông, Lâm, Ngƣ + Đại diện nhóm trình Nghiệp đƣợc sử dụng làm bày kết phiếu nguyên liệu cho công học tập nghiệp chế biến? VD:+ Nông nghiệp: Đậu tƣơng, Ngô, sắn - Mời 1, nhóm trình bày + Các nhóm nhận xét, cung cấp cho nhà máy chế biến thực kết quả, nhóm lại bổ sung phẩm theo dõi, so sánh kết + Lâm nghiệp: Trồng keo …cung cấp => Đánh giá- bổ sung kiến cho nhà máy giấy thức hoạt động nhóm + Ni trai ngọc làm trang sức, Cá học sinh Tra- Ba sa xuất thị trƣờng… - Yêu cầu HS ý theo Ngành Nông, Lâm, Ngư Nghiệp có vai dõi nội dung- số liệu trò quan trọng sản xuất hàng hoá bảng sgk để trả lời câu xuất hỏi: + Dựa vào số liệu qua - So sánh số liệu nêu năm bảng em có nhận xét nhận xét gì? + Hàng nơng, lâm sản + Tính tỷ lệ % sản xuất qua năm phẩm nông, lâm, ngƣ tăng nghiệp so với tổng hàng + Nêu đƣợc: hố XK? Từ có Nxét Giá trị hàng nơng sản gì? tăng đƣợc đầu tƣ nhiều (giống, kỹ thuật phân bón…) Tỷ lệ giá trị hàng nơng sản giảm mức độ đột phá nông nghiệp so với nghành khác - Hƣớng dẫn cho HS phân chậm tích hình 1.2: - Nghe hƣớng dẫn để + So sánh LLLĐ thảo luận (so sánh, Phân nghành nơng, lâm, ngƣ tích) nghiệp so với ngành + Đại diện trình bày ý khác? Ý nghĩa? kiến Tình hình Nơng, Lâm, Ngư Nghiệp Giáo án Cơng nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ => Đánh giá, hoàn thiện kiến thức - Đặt vấn đề môi trƣờng: Thông qua hoạt động sản xuất sản phẩm nông, lâm, ngƣ nghiệp gây ảnh hƣởng không nhỏ tới môi trƣờng sinh thái mặt tích cực tiêu cực Vậy em hãy: + Nêu VĐ thực tế chứng minh điều vừa nói trên? Nguyên nhân hậu nó? + Biện pháp khắc phục tránh hậu đó? + Lớp nhận xét bổ chiếm 50% tổng số lao động tham sung gia vào nghành kinh tế - Lắng nghe + Nêu VĐ địa phƣơng, nƣớc hậu + Nêu đƣợc: Có ý thức lao động sản xuất việc sử dụng thuốc hố học q trình chế biến, bảo quản, khai - Cho HS n/c nội dung câu thác … II Tình hình sản xuất Nơng, Lâm, Ngƣ hỏi SGK trả lời Nghiệp nƣớc ta => Đánh giá kiến thức Thành tựu: - Yêu cầu HS: a Sản xuất lƣơng thực tăng liên tục + Lấy VD số sản - Trả lời theo câu hỏi b Bƣớc đầu hình thành số nghành phẩm N, L, NN đƣợc sgk sản xuất hàng hoá với vùng sản xuất XK thị trƣờng quốc tế? tập trung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng - Đặt vấn đề với câu hỏi: nƣớc xuất + Theo em, tình hình sản + Nêu lên đƣợc: Gạo, c Một số sản phẩm nghành Nông, xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp cafe, cá tra, cá ba sa, Lâm, Ngƣ Nghiệp đƣợc xuất có hạn tơm, gỗ thị trƣờng quốc tế chế gì? Hạn chế: (nội dung sgk) + Tại suất, chất + Nêu đƣợc: Chƣa có lƣợng thấp? nhận thức đắn cơng tác bảo vệ môi trƣờng, quan tâm đến lợi ích trƣớc mắt - Nhấn mạnh: để khắc nên trình sản phục hạn chế hậu xuất có tác khơng tốt tới mơi động gây nhiễm tới - GDMT: Trình độ SX thấp, chƣa trƣờng cần mơi trƣờng nhƣ: Đất, đồng bộ, chƣa khoa học, chƣa quan tâm phải quan tâm tới việc áp nƣớc, khơng khí tới lợi ích lâu dài nên q trình sản xuất dụng khoa học kĩ thuật + Nêu đƣợc: trình độ gây ảnh hƣởng tới mơi trƣờng đất, cách đồng bộ, quan tâm tới sản xuất lạc hậu, áp nƣớc, khơng khí VS mơi trƣờng cộng đồng dụng khoa học vào sản trình sản xuất xuất chƣa đồng bộ, - Trong thời gian tới, chƣa khoa học nghành nông , lâm, ngƣ nghiệp nƣớc ta cần - Lắng nghe Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ thực nhiệm vụ gì? + Làm để chăn ni chở thành sản xuất điều kiện dịch bệnh nay? + Cần làm để có mơi trƣờng sinh thái trong q trình sản xuất nơng, lâm, ngƣ nghiệp? + Trả lời III Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát + Nêu đƣợc: Việc ứng triển Nông, Lâm, Ngƣ nghiệp nƣớc ta dụng khoa học, vệ sinh (nội dung sgk) phòng chống dịch bệnh, vệ sinh mơi trƣờng + Nêu đƣợc: tuyên truyền rộng rãi cộng đồng để ngƣời nâng cao ý thức, trách nhiệm việc bảo vệ sức khoẻ, vệ sinh cộng đồng, vệ sinh môi trƣờng sinh thái Củng cố: Cho học sinh trả lời câu hỏi sgk Dặn dò: - Học sinh nhà học - Tuyên truyền rộng rãi ý thức bảo vệ vệ sinh môi trƣờng q trình sản xuất, chế biến nơng, lâm, ngƣ nghiệp địa phƣơng - Đọc trƣớc nội dung - Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ Ngày soạn: 20/8/2011 Chương1: TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƢƠNG Tit Bi 2: khảo nghiệm giống trồng I Mục tiêu Kiến thức Học xong này, học sinh cần: - Biết đƣợc mục đích ý nghĩa công tác khảo nghiệm giống trồng - Biết đƣợc nội dung thí nghiệm so sánh giống trồng, kiểm tra kỹ thuật, sản xuất quảng cáo hệ thống khảo nghiệm giống trồng Kỹ Rèn luyện kỹ nhận xét, phân tích, so sánh Thái độ - Có nhận thức đắn thái độ tôn trọng nghề nghiệp lĩnh vực sản xuất nông lâm, ngƣ, nghiệp qua góp phần định hƣớng nghề nghiệp tƣơng lai thân II Chuẩn bị Chuẩn bị GV - N/c SGK - Soạn giáo án - Phiếu học tập (ND thảo luận): Loại thí nghiệm Mục đích Phạm vi tiến hành TN so sánh giống TN kiểm tra kỹ thuật TN sản xuất quảng cáo - Phƣơng pháp: Vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm Chuẩn bị học sinh - Đọc trƣớc nội dung - Chú ý học III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức lớp học Kiểm tra cũ Câu 1: Nêu tầm quan trọng sản xuất N, L, NN kinh tế quốc dân? C âu 2: Trình bày phƣơng hƣớng nhiệm vụ phát triển N, L, NN nƣớc ta? Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung kiến thức - Vì giống trồng - Đọc kỹ phần I SGK I Mục đích cơng tác sản xuất phải khảo nghiệm trƣớc thảo luận nhóm để trả giống trồng đƣa sản xuất đại trà? lời: 1- Nhằm đánh giá khách quan, Vì tính trạng xác công nhận kịp thời giống GV gợi ý cho HS đặc điểm giống trồng phù hợp với vùng hệ trồng thƣờng thống luân canh việc làm cần thiết biểu 2- Cung cấp thông tin chủ yếu điều kiện yêu cầu kỹ thuật canh tác hƣớng định sử dụng giống đƣợc cơng - Nếu đƣa giống vào sản - Có thể trao đổi để trả nhận xuất không qua khảo nghiệm lời : Nhƣ vậy, giống trồng dẫn đến hậu nhƣ nào? Nếu không qua khảo chọn tạo nhập nội, thiết nghiệm phải qua khâu khảo nghiệm Liên hệ: - Giống có ảnh hƣởng đƣợc đặc tính giống yêu cầu kỹ đến hệ sinh thái không? Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ - Giống có phá vỡ cân sinh thái môi trƣờng khu vực khơng? - GV phân nhóm thảo luận hồn thành phiếu học tập thuật canh tác nên hiệu thấp - HS tiến hành đọc phần hai bài, thảo luận cử đại diện trả lời - Những nhóm khác - GV hồn chỉnh, nhấn mạnh bổ sung mục đích loại thí nghiệm - Khi giống đƣợc phổ biến sản xuất đại trà? - Nếu giống khảo nghiệm đáp ứng đƣợc yêu cầu đƣợc cấp giấy chứng nhận giống Quốc gia đƣợc - Để ngƣời nông dân biết phép phổ biến giống trồng cần phải sản xuất làm gì? - HS trả lời - Mục đích thí nghiệm sản xuất quảng cáo? II Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống trồng 1-Thí nghiệm so sánh giống a-Mục đích: So sánh giống chọn tạo nhập nội với giống phổ biến rộng rãi sản xuất đại trà tiêu sinh trƣởng, phát triển, suất, chất lƣợng nơng sản tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi b-Phạm vi tiến hành: Trên ruộng thí nghiêm đối chứng địa phƣơng Nếu giống vƣợt trội so với giống phổ biến sản xuất đại trà tiêu đƣợc chọn gởi đến Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia để khảo nghiệm mạng lƣơí khảo nghiệm giống tồn quốc 2-Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật a-Mục đích:Nhằm kiểm tra đề xuất quan chọn tạo giống quy trình kỹ thuật gieo trồng b-Phạm vi tiến hành:Tiến hành mạng lƣới khảo nghiệm giống Quốc gia nhằm xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón giống…Trên sở đó, ngƣời ta xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng để mở rộng sản xuất đại trà Nếu giống khảo nghiệm đáp ứng đƣợc yêu cầu đƣợc cấp giấy chứng nhận giống Quốc gia đƣợc phép phổ biến sản xuất 3-Thí nghiệm sản xuất quáng cáo a-Mục đích: Tuyên truyền đƣa giống vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản xuất quảng cáo b-Phạm vi tiến hành: Đƣợc triển khai diện rộng Trong thời gian thí nghiệm, cần tổ chức hội nghị đầu bờ để khảo sát, đánh giá kết đồng thời cần phải phổ biến quảng cáo thông tin đaị chúng để ngƣời biết giống - Thí nghiệm đƣợc tiến hành phạm vi nào? Củng cố * Y/C HS trả lời câu hỏi cuối SGK * Chọn câu trả lời nhất: 1/ Mục đích thí nghiệm sx quảng cáo Giỏo ỏn Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN GIO N CA B A Tổ chức đ-ợc hội nghị đầu bờ để khảo sát B Quảng cáo suất, chất l-ợng giống C Triển khai thí nghiệm quảng cáo diện rộng D Tuyên truyền đ-a giống vào sản xuất đại trà 2/ Mục đích, ý nghĩa công tác khảo nghiệm giống trồng A Đánh giá khách quan giống trồng phù hợp với vùng B Nhất thiết phải nắm vững đặc tính yêu cầu kĩ thuật giống C Đảm bảo giống đạt suất cao D Vì tính trạng đặc điểm giống trồng biểu điều kiện ngoại cảnh định 3/ Mục đích thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật A Xác định chế độ phân bón B Xác định mật độ giao trồng C Xây dựng quy trình kĩ thuật gieo trồng D Xác định thời vơ Dặn dò - Về nhà học - Xem trƣớc 3,4/ SGK - Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ Ngày soạn: 30/8/2011 Tiết 3-4 - Bài 3,4: sản xuất giống trồng I Mc tiờu Kiến thức Học xong này, học sinh cần: - Biết đƣợc mục đích cơng tác sản xuất giống trồng - Nắm đựơc hệ thống sản xuất giống trồng - Biết đƣợc quy trình sản xuất giống trồng Kỹ - Quan sát, phân tích, so sánh Thái độ - Có ý thức giữ gìn, bảo vệ giống tốt, quý địa phƣơng - Có ý thức lựa chọn giống phù hợp với điều kiện giống địa phƣơng II Chuẩn bị Chuẩn bị GV - N/c SGK - Soạn giáo án - Sơ đồ H 3.1, H 3.2, H3.3, H 4.1, Tranh vẽ H 4.2 - Phiếu học tập (Cuối bài) - Phƣơng pháp: Vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm, quan sát tìm tòi Chuẩn bị học sinh - Đọc trƣớc nội dung - Chú ý học III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức lớp học Kiểm tra cũ Để giống đƣợc đƣa vào sản xuất đại trà phải qua TN khảo nghiệm nào? Mục đích thí nghiệm? Dạy Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung kiến thức - Gọi HS đọc SGK mục I - HS đọc SGK mục I / I Mục đích / 12 12 - Duy trì, củng cố độ chủng, sức sống - Giải thích khái niệm sức tính trạng điển hình giống sống, tính trạng điển hình, - Tạo số lƣợng giống cần thiết cc cho sx sản xuất đại trà đại trà - Đƣa giống tốt nhanh phổ biến vào sx - HS đọc mục II/ 12 II Hệ thống sản xuất giống trồng - Yêu cầu HS đọc mục SGK - Bắt đầu: nhận hạt giống sở nhà II/ 12 SGK - Quan sát tranh nƣớc cung cấp - Treo H 3.1/ 12 SGK - Kết thúc: có đƣợc hạt gi ống xác nhận phóng to hỏi - giai đoạn - gồm giai đoạn: - Hệ thống sản xuất giống * sản xuất hạt siêu nguyên chủng: Chất trồng gồm giai lƣợng độ khiết cao đoạn Nội dung * sản xuất hạt giống nguyên chủng từ siêu giai đoạn? - Nhận hạt giống nguyên chủng: chất lƣợng cao - Bắt đầu từ khâu nào? - Hạt giống xác nhận * sản xuất hạt giống xác nhận: cung cấp cho kết thúc? - Chất lƣợng, sản xuất đại trà - Thế hạt siêu khiết nguyên chủng? Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ - Nhiệm vụ cuả giai đoạn gì? - Nơi có nhiệm vụ sản xuất hạt siêu nguyên chủng? - Thế hạt nguyên chủng? - Tại hạt SNC & hạt NC cần đƣợc sản xuất sở sản xuất giống chun ngành? Vì hạt SNC đòi hỏi y/c KT cao theo dõi chặt chẽ, chống pha tạp, đảm bảo trì củng cố kiểu gen chủng giống - Giới thiệu sơ lƣợc hình thức sinh sản thực vật: hữu tính ( tự thụ / thụ phấn chéo) & vơ tính - Quan sát: lƣu ý - Treo sơ đồ H3.2 / 13 gạch chéo SGK phóng to biểu tƣợng dòng khơng đạt u cầu  khơng thu hạt - Cho HS thảo luận nhóm thơng qua hệ thống câu hỏi? + Quy trình sản xuất trồng tự thụ phấn từ hạt tác giả diễn năm ? Nhiệm vụ năm? - Chọn lọc cá thể năm + sản xuất áp thứ năm thứ dụng hình thức chọn lọc nào? - Khác: có chọn lọc + Chọn lọc phục tráng có hàng loạt băngf thí khác với chọn lọc nghiệm ss để có đƣợc trì? hạt SNC, dó t.g sx dài Giáo án Cơng nghệ 10 III Quy trình sản xuất giống trồng Sản xuất giống trồng nông nghiệp a Cây tự thụ phấn: - Theo sơ đồ: + Duy trì + Phục tráng Duy trì Phục tráng - Năm 1: gieo hạt tác giả (SNC)  chọn ƣu tú - Năm 2: gieo hạt ƣu tú thành dòng  hạt SNC - Năm 3: Nhân giống siêu nguyên chủng  giống nguyên chủng - Năm 4:Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống NC - gieo hạt VLKĐ (cần phục tráng) chọn ƣu tú -gieo hạt ƣu tú thành dòng, CL hạt -5 dòng tốt  đánh giá lần - chia hạt tốt thành phần nhân sơ so sánh giống  thu hạt SNC phục tráng - Nhân hạt SNC  hạt NC - Năm 5: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống NC b Cây thụ phấn chéo: * Vụ 1: - Chọn khu cách ly - Chia thành 500 ô; gieo hạt giống SNC - Chọn / ô để lấy hạt * Vụ 2: - Gieo hạt / chọn thành hàng - Chọn / hàng để lấy hạt - Loại bỏ hàng cây, xấu không đạt yêu cầu chƣa tung phấn - Thu hạt lại trộn lẫn  hạt SNC * Vụ 3: - Gieo hạt SNC  nhân giống - Chọn lọc, loại bỏ không đạt yêu cầu  hạt nguyên chủng TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ *Vụ 4: - Nhân hạt nguyên chủng - Chọn lọc  hạt xác nhận - Treo sơ đồ H4.1/15 SGK phóng to cho HS thảo luận phút: + Thế thụ phấn chéo? + Vì cần chọn ruộng sản xuất hạt giống khu cách ly? - nhóm thảo luận - Nhóm & - Nhóm & - Nhóm & - Đại diện nhóm lần lƣợt trả lời Nhóm khác nhận xét, bổ sung + Là hình thức sinh sản mà nhuỵ hoa đƣợc thụ phấn từ hạt phấn khác VD: ngô, vừng… + Không giống đƣợc thụ phấn từ không mong muốn đồng ruộng, đảm bảo độ khiết giống) + Không xấu đƣợc tung phấn nên khơng có đk phát tán hạt phấn vào tốt) c Cây trồng nhân giống vơ tính - gđ1: sản xuất giống SNC = pp chọn lọc + lấy củ: chọn lọc hệ củ ( khoai…) + lấy thân: chọn lọc mẹ ƣu tú (mía, sắn…) + chọn mẹ làm gốc ghép - gđ2: tổ chức sản xuất giống NC từ SNC - gđ3: tổ chức sản xuất giống đạt tiêu chuẩn thƣơng phẩm ( giống xác nhận) Sản xuất giống rừng - giai đoạn: + G/đ 1: Sx giống SNC NC thực theo cách chọn lọc trội đạt tiêu chuẩn SNC để xd rừng giống vƣờn - HS đọc mục c / 16 rút giống ý + G/đ 2: nhân giống rừng rừng giống - Thời gian sinh trƣởng vƣờn giống để cung cấp giống cho sản dài xuất hạt, giâm hom pp nuôi cấy mô + Để đánh giá hệ chọn lọc vụ 2, phải loại bỏ không đạt yêu cầu từ trƣớc tung phấn? - Gọi nhóm lần lƣợt trả lời; nhận xét, bổ sung Đối với trồng có hình thức sinh sản sinh dƣỡng chủ yếu quy trình sản xuất giống tạo hạt giống mà tạo giống - Yêu cầu HS đọc mục c / 16 rút ý - Cây rừng có đặc điểm khác lƣơng thực thực phẩm? - Yêu cầu HS đọc mục - HS đọc mục /16 /16 SGK rút ý SGK rút ý Củng cố: So sánh quy trình sản xuất : + Cây tự thụ phấn + Cây thụ phấn chéo Cây tự thụ phấn Cây thụ phấn chéo Giống - Đều trải qua giai đoạn sản xuất hạt SNC, NC, hạt xác nhận Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ Ph©n hoá học Phân hữu Phân vi sinh vật Đáp án phiếu học tậpsố 2: Các loại phân Cách sử dụng Phân hoá học - Phân kali, phân đạm dùng bón thúc chính, bón lót nh-ng phải bón với l-ợng nhỏ - Phân lân dùng để bón lót - Bón đạm sau nhiều năm phải bón vôi cải tạo - Phân NPK bón lót bón thúc Phân hữu - Bón lót nh-ng trứơc sử dụng phải ủ cho hoai mục Phân vi sinh vật -Trộn tẩm vào hạt, rễ trứơc gieo trồng - Bón trực tiếp vào đất Hc sinh - Đọc tr-ớc nhà, trả lời câu hỏi có - Chỳ ý học III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức lớp học Nội dung Hoạt động giáo viên - M«n c«ng nghƯ lớp em đ-ợc học số loại phân bón Em kể tên số loại phân bón mà em đ-ợc học thực tế em thấy? - Ghi loại phân học sinh kể lên bảng - Kết luận: Đây số loại phân bón th-ờng dùng nông, lâm nghiệp Hot ng ca HS - Kể tên loại phân học thấy: + Đạm Ure, lân, kali, phân chuồng, phân bắc, phân vsv cố định đạm, - Căn vào nguồn gốc phân bón - Làm việc với sách ng-ời ta chia làm loại? giáo khoa, thảo luận theo nhóm, cử đại diện trả lời: Gồm loại: - Các loại phân vừa kể em + Phân hoá học xếp theo nhóm không? + Phân hữu * Nhấn mạnh lại nội dung học sinh cần + Phân vi sinh nhớ vật + Liên hệ số nhà máy sản xuất - Sắp xếp loại phân bón: Nhà máyasản xt ph©n bãn ph©n theo nhãm L©m Thao – Phó Thọ; Nhà máy sản xuất phân lân Văn Điển - Yêu cầu học sinh quan sát hình 12 SGK trang 38 - Em kể tên số loại phân hoá học - Đạm: Ure, NHCl4 cụ thể? - Em kể tên số loại phân hữu - supe l©n Giáo án Cơng nghệ 10 Nội dung kiến thc I Một số loại phân bón th-ờng dùng nông, lâm nghiệp Phân hoá học: - Phân hoá học loại phân đ-ợc sản xuất theo qui trình công nghiệp Có thể loại đơn phân ( Chứa nguyên tố dinh d-ỡng: N, P, K) đa phân (nhiều nguyên tố dinh d-ỡng) - Đạm ure, supe lân, kali, NPK TRNG I HC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ th-êng dùng địa ph-ơng em? - Kali: KCl, KNO3 - Phân xanh: cỏ lào, cốt khí - Phân chuồng: lợn, bò, gà Phân hữu - Phân hữu cơ: tất chất hữu vùi vào đất để trì nâng cao độ phì nhiêu đất, - Kết luận: Yêu cầu học sinh phân biệt đảm bảo cho trồng đạt đ-ợc nhóm phân bón suất cao - Cho học sinh quan sát mẫu phân - Phân xanh: cỏ lào, cốt mà giáo viên chuẩn bị tr-ớc; Phát khí cho nhóm (bàn) mẫu phân - Phân chuồng: lợn, bò, gà - Học sinh quan sát Phân vi sinh vật - Cho học sinh nhận xét: mẫu phân nhận - Phân vi sinh vật loại phân có + Màu sắc loại xét + Hình dạng loại chứa loài vi sinh vật cố định - Học sinh phân biệt đạm, chuyển hoá lân đựơc đâu là: Đạm; kali,lân, Phân chuồng - Ph¸t phiÕu häc tËp sè cho tõng - Nhận phiếu học tập - Làm việc với sách nhóm học sinh - Sau phát phiếu yêu cầu học sinh giáo khoa phần II làm việc với sách giáo khoa, liªn hƯ trang 38 Cư ng-êi thùc tÕ, thảo luận nhóm -> Điền kết điền vào phiếu học tập vào phiếu học tập - Giới hạn thời gian - Sau häc sinh hoµn thµnh phiếu học - Cử đại diện trình tập GV gọi nhóm lên bảng trình bày bày phiếu học tập - Học sinh hoàn chỉnh bảng - Giáo viên treo đáp án phiếu học tập - Các nhóm khác chuẩn bị tr-ớc Yêu cầu học sinh so theo dõi, bổ sung II Đặc điểm, tính chất số thêm sánh với kết mà em làm loại phân bón th-ờng dùng * Nhắc lại đặc điểm, tính chất nông, lâm nghiệp loại phân kết hợp chứng minh, giải - Theo dõi so sánh kết thích để học sinh hiểu: - Số l-ợng nguyên tố dinh d-ỡng: + Phân hoá học: chứa nguyên tố dinh d-ỡng, th-ờng N, P, K + Phân hữu cơ: chứa nhiều nguyên tố dinh d-ỡng: Đa l-ợng (N, P, K),vi l-ợng (Bo, Zn), trung l-ợng(Mg, S) + Phân vi sinh vật: chứa VSV nốt sần họ đậu, - Tỉ lệ chất dinh d-ỡng: - Trong loại phân loại phân - Phân hữu bón phải bón nhiều? + Phân hoá học: tỉ lệ chất dinh d-ỡng nhiều cao (chỉ cần bón ít) + Phân hữu cơ: tỉ lệ chất dinh d-ỡng không ổn định (Bón nhiều) + Phân VSV: (Bón theo nhu cầu cây.) - Khả tan: (Giáo viên thả thìa phân đạm lân, loại vào cốc n-ớc học sinh quan sát khả tan loại Giỏo ỏn Cụng nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIO N CA B phân) + Phân hoá học: Trong thực tế em thấy loại phân dễ tan? + Phân hữu cơ: khó tan - Kết sau bón: Thực tế gia đình địa ph-ơng em sau bón phân hóa học thời gian thấy ng-ời dân phải bón vôi Vậy bón vôi vào đất có tác dụng gì? - Gv giải thích thêm: phân hoá học có chứa gốc axít nên gây chua cho ®Êt VD: ( Keo ®Êt)H++ NH4Cl =(Keo ®Êt)NH4 + HCl ( gây chua cho đất) - Phân hữu phân vi sinh vật không gây chua cho đất (trong thành phần gốc axít) Nhấn mạnh: - Mỗi đặc điểm, tính chất loại phân gắn liền với cách sử dụng chúng để có hiệu qu¶ - Sư dơng phiÕu häc tËp sè - Sau phát phiếu yêu cầu học sinh làm việc với sách giáo khoa, liên hệ thực tế, thảo luận nhóm -> Điền kết vào phiếu học tập - Giíi h¹n thêi gian - Sau häc sinh hoµn thµnh phiÕu häc tËp GV gäi nhãm lên bảng trình bày - Học sinh hoàn chỉnh bảng - Giáo viên treo đáp án phiếu học tập chuẩn bị tr-ớc Yêu cầu học sinh so sánh với kết mà em làm - GV: Nhắc lại cách sử dụng loại phân - Vì dùng phân Đạm, kali bón lót phải bón với l-ợng nhỏ? Nếu bón với l-ợng lớn sao? - Dựa vào đặc điểm khó tan phân lân -> Phân lân dùng để bón lót - Bón lót với bón thúc khác chỗ nào? - Giáo viên giải thích bổ sung - Tuỳ thuộc vào loại đất, loại trồng có nhu cầu đạm, lân, kali nên phân hỗn hợp NPK đ-ợc sản xuất riêng cho t-ờng loại cây-> GV yêu cầu học sinh đọc thêm sách giáo khoa - Để nâng cao hiệu sử dụng phân Giỏo ỏn Cụng ngh 10 - N, K lµ dƠ tan; P khã tan - Học sinh liên hệ th-c tế để trả lời: Vì phân hoá học gây chua cho đất - Chú ý phần giải thích GV - Cử đại diện trình bày phiếu học tập - Các nhóm khác theo dõi, bổ sung thêm - Theo dõi so sánh kết - HS: liên hệ thực tế: + Do phân N, K có đặc điểm dễ tan -> Hiệu nhanh nên th-ờng dùng để bón thúc + giai đoạn đầu trồng nhỏ nên không sủ dụng hÕt -> III Kü tht sư dơng TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ bãn, có xu h-ớng sản xuất phân phức hợp, dạng viên - Dựa vào đặc điểm phân hữu cơ, em cho biết phân hữu dùng ®Ĩ bãn lãt lµ chÝnh? GV lÊy vÝ dơ thùc tế : Ng-ời ta th-ờng hoà phân t-ơi với n-ớc để t-ới rau -> Hậu quả: Ô nhiễm môi tr-ờng; Không an toàn thực phẩm, đe doạ sức khoẻ ng-ời - Phân vi sinh vật em đ-ợc học cụ thể sau chất dinh d-ỡng bị rửa trôi -> lãng phí - Học sinh ý nghe giảng - Phân hữu phải qua trình khoáng hoá( từ dạng phức tạp - > dạng đơn giản) -> Bón lót Cng c Chọn đáp án đúng: Câu 1: Loại phân khó tan n-ớc: A KCl B Đam Urê C Supe lân D KNO3 Câu 2: Loại phân bón liên tục gây hại cho đất: A Phân hữu B Phân hoá học C Phân vi sinh vật D Cả A B Dn dò - Đọc thơng tin bổ sung cuối - Trả lời câu hỏi SGK - Xem trƣớc 13 - Để chuẩn bị cho thực hành: “Trồng dung dịch”, nhóm chọn hạt giống nhƣ: lúa, đậu, cà chua ngâm, ủ cho nảy mầm phát triển thành cát ẩm Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ Ngày soạn:17/11/2011 TiÕt 14 Bµi 13: ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất ph©n bãn I Mục tiêu Kiến thức Sau hc xong bi ny HS cn phi: - Nêu đ-ợc công nghệ vi sinh ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân bón - Trình bày đ-ợc nguyên lý sản xuất phân vi sinh - Phân biệt đ-ợc số loại phân vi sinh đ-ợc sử dụng sản xuất cách sư dơng tõng lo¹i Kỹ Rèn luyện kỹ phân tích, tổng hợp Thái độ Có ý thức ham mê tìm hiểu khoa học để áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu cao II Chuẩn bị Giáo viên - Giáo ỏn, sgk - Tham khảo thêm tài liệu phân bón vi sinh, tình hình sản xuất, sử dụng ph©n vi sinh ë n-íc ta - MÉu mét sè dạng phân vi sinh sử dụng n-ớc ta - Phiếu học tập Các loại phân vi Phân VSV cố định Phân VSV chuyển Phân VSV phân giải sinh vật đạm hoá lân chất hữu Thành phần Cách sử dụng - Phng phỏp: Vấn đáp tái hiện, tìm tòi, kết hợp công tác độc lập học sinh với SGK Hc sinh - Đọc tr-ớc nhà, trả lời câu hỏi có - Chú ý học III Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ 1/ Kể tên số loại phân hóa học, phân hữu thƣờng dùng địa phƣơng 2/ Dựa vào đặc điểm phân hữu cơ, em cho biết phân hữu dùng để bón lót chính? Bón thúc có đƣợc khơng? Dạy Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung kin thc Giáo viên cho học sinh nghiên cứu SGK trả lời: - Thế công nghệ vi sinh? - Bằng hiểu I Nguyên lý sản xuất phân vi sinh vật biết thân + Công nghƯ vi sinh vèn kiÕn thøc cò + - Lµ ngành công nghệ khai thác sử dụng nghiên cứu SGK để hoạt động sống vi sinh vật để sản xuất trả lời sản phẩm phục vụ đời sèng - HS th¶o luËn nhãm ng-êi - øng dụng công nghệ trình bày ứng dụng : - Sản xuất Bia, r-ợu, n-ớc giải vi sinh? khát, sữa chua, sản xuất loại enzim vi Giỏo ỏn Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ sinh vËt, sinh khèi protein đơn bào, - Nêu nguyên lý sản xuất - HS nghiên cứu SGK, chất kháng sinh , loại thuốc trừ sâu, phân vi sinh? trả lời câu hỏi phân bón Nguyên lý sản xuất II Một số loại phân VSV th-ờng dùng Phõn vi sinh vt c nh m - Kể tên loại phân vi - Là loại phân bón có chứa nhóm vi sinh th-ờng dùng mà em Nghiên cứu sinh vt c định nitơ tự sống cộng sinh biÕt? SGK+vèn hiÓu biÕt với họ đậu (nitragin), sống hội - Phát mẫu phân vi sinh để trả lời sinh với lúa số trồng khác cho HS (azogin) - Ph¸t phiÕu häc tËp cho - Hoµn thµnh phiÕu - Thành phần loại phân gồm: HS häc tËp, sau 10’, häc + Than bựn sinh đứng lên trình + Vi sinh vt nt sn cõy h u bày phần làm bàn + Các chất khống - GV bỉ sung , hoàn thiện + Nguyờn t vi lng Khắc sâu : - Sử dụng: Tẩm hạt giống, tránh ánh nắng - Kể tên dạng vi sinh gieo trng v vựi vo t vật cố định đạm? - Thế hình thức sống - Nghiên cứu SGK tr¶ bón trực tiếp vào đất céng sinh, sèng héi sinh ? - Cã thÓ dïng phân Nitragin để bón cho lúa phân Azogin để bón cho đậu không ? Vì ? - Khi sử dụng phân vi l-ợng cố định đạm cần ý điểm gì? Vì sao? - Phõn vi sinh chuyển hố lân có dạng nào? Nêu khác gia chỳng? Phân lập nhân chủng vsv ®Ỉc hiƯu Trén dỊu chđng vsv ®Ỉc hiƯu víi chÊt Phân vsv đặc chủng lời Phõn vi sinh vật chuyển hóa lân - Nghiªn cøu SGK - Là loi phõn bún cú cha vi sinh vt (phần thông tin bỉ chuyển hóa lân hữu thành lân vơ (photpho bacterin), vi sinh vật chuyển sung), tr¶ lời - Liên hệ thực tế địa húa lõn khú tan thành lân dễ tan (phân lân hữu vi sinh) ph-ơng để trả lời - Thnh phn : + Than bùn + Vi sinh vật chuyển hóa lân.(1g lân hữu có 0,5 tỉ tế bào vi sinh vật) + Bột photphorit apatit + Các nguyên tố khoáng vi lƣợng - Sử dụng: Tẩm hạt giống trƣớc gieo (photphobacterin) bón trực tiếp vào đất 3-Phân vi sinh vật phân giải chât hữu - Là loại phân bón có chứa loại vi sinh vật phân giải chất hữu - Thành phần: Enzim số vi sinh vật tiết - Bón vào đất có tác dụng thúc đẩy q trình phân hủy - Mục đích việc phân giải chất hữu bón phân VSV phân giải đất thành hợp chất khoáng mà chất hữu cơ? hấp thụ - Thùc tÕ ng-êi ta lợi dụng vai trò vi sinh vật c Giáo án Cơng nghệ 10 - Sử dụng: Bón trực tiếp vào đất TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN GIO N CA B việc phân giải chất hữu nh- nào? - Thực tế việc ủ phân hữu nhờ vai trò phân giải vi sinh vật Củng cố Phát phiếu trắc nghiệm ®Ĩ kiĨm tra nhËn thøc cđa häc sinh Nguyên lý sản xuất phân vi sinh : A Phân lập trộn chủng vi sinh vật với chất B Phân lập, trộn nhân chủng vi sinh vật đặc hiệu C Trộn phân lập nhân chủng vi sinh vật đặc hiệu D Phân lập nhân chủng vi sinh vật đặc hiệu trộn Bón phân vi sinh vật cố định đạm cần phải A Trộn tẩm hạt giống với phân vi sinh nơi có ánh sáng mạnh B Trộn tẩm phân vi sinh với hạt giống nơI râm mát C Trộn tẩm hạt giống với phân vi sinh, sau thời gian đ-ợc đem gieo D Chỉ dùng phân vs cố định để trộn tẩm hạt giống, không đ-ợc bón tr.tiếp vào đất Loại phân vsv d-ới có chứa vi khuẩn cố định đạm, sống cộng sinh với họ đậu: A Nitragin B Azogin C Phốtphobacterin D Lân hữu vi sinh Dn dũ - Chuẩn bị dụng cụ thực hành: Mỗi nhóm chuẩn bị miếng xốp dày khoảng 0,5cm bao diêm, lọ nhựa dung tích 1000 ml có nắp đậy nắp kht lỗ tròn đƣờng kính 1,5 cm hai bên đục hai lỗ nhỏ dao nhỏ sắc, dùng lƣỡi dao cạo râu, học sau mang đến lớp - Xem trƣớc 14 - Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ Ngày soạn: 1/10/2011 Tiết 15 - Bài14: Thực hành: TRỒNG CÂY TRONG DUNG DỊCH I Mục tiêu Kiến thức Học sinh trồng đƣợc dung dịch Kỹ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ Thái độ - Thực quy trình, bảo đảm an tồn lao động vệ sinh mơi trƣờng - Có ý thức tìm tòi sáng tạo khoa học, u thích việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất II Phƣơng tiện dạy học Dụng cụ, vật mẫu - Bình thủy tinh bình nhựa có dung tích 0,5-5 lít - Dung dịch dinh dƣỡng Knốp - Cây thí nghiệm: Lúa, cà chua loại rau xanh - Máy đo pH - Cốc thủy tinh dung tích 1000ml - Ống hút dung tích 10ml - Dung dịch H2SO4 0,2% NaOH 0.2% Bảng theo dõi sinh trƣởng cây: Mẫu Chỉ tiêu theo dõi Tuần Tuần Tuần Tuần n Chiều cao phần mặt nƣớc Màu sắc Sự phát triển rễ Hoa Quả III Phƣơng pháp giảng dạy Phối hợp phƣơng pháp trực quan, thao tác mẫu, diễn giảng IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ 1/ Thế ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân bón? 2/ Phân biệt phân vsv cố định đạm, phân vsv chuyển hóa lân phân vsv phân giải chất hữu Đáp án: 1/ Khái niệm 2/ Phân vsv cố định đạm: Chứa nhóm vi sinh vật cố định nitơ tự sống cộng sinh với họ đậu hội sinh với lúa trồng khác Phân vsv chuyển hóa lân: Chứa vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ lân vơ lân khó tan  dễ tan Phân vsv phân giải chất hữu cơ: Chứa vi sinh vật phân giải chất hữu Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung kiến thức - GV giới thiệu nội dung - Lắng nghe, theo dõi I Giới thiệu thực hành thao tác GV thực II Tổ chức phân cơng nhóm Giáo án Cơng nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ - GV chia nhóm học sinh thực hành - Phân cơng vị trí thực hành cho nhóm - Kiểm tra chuẩn bị học sinh - GV Hƣớng dẫn học sinh thực quy trình theo bƣớc Kết hợp với diễn giải thao tác mẫu Bƣớc 1: Chuẩn bị dung dịch dinh dƣỡng: dung dịch Knôp Bƣớc 2: Điều chỉnh độ pH Dùng máy đo pH để kiểm tra (Lƣu ý cách sử dụng máy đo) Khi điều chỉnh độ pH phải cẩn thận, dùng H2SO4 NaOH từ từ, xác Nhắc nhở HS kiểm tra dụng cụ hoá chất trƣớc thực hành - Điều chỉnh độ pH: Lƣu ý HS dùng thang màu chuẩn máy đo độ pH - GV Đo kiểm tra lại độ pH HS đo, chƣa khớp yêu cầu điều chỉnh lại Cho HS mang nhà để theo dõi sinh trƣởng Ghi chép tóm tắt quy trình kỹ thuật điểm GV nhấn mạnh III Quy trình thực hành Bước 1:Chuẩn bị dung dịch dinh dƣỡng: Lấy dung dịch Knơp đổ vào bình trồng Bước 2: Điều chỉnh pH dung dịch dinh dƣỡng: Mỗi loại trồng thích hợp với độ pH định: Lúa, cà chua: 5,5-6,5; Ngô, đậu đỏ: 6,5-7,0; Bắp cải: 7,0 Dùng đo pH để kiểm tra pH dung dịch Bước 3: Chọn khỏe mạnh có rễ mọc thẳng Bước 4: Trồng dung dịch : Luồn rễ qua lỗ nắp đậy cho phần rễ ngập vào dung dịch hút chất dinh dƣỡng Phần rễ phía hút oxihơ hấp Bước 5: Theo dõi sinh trƣởng theo mẫu1 + Sử dụng máy đo pH: Để đầu điện cực máy ngập vào khối dung dịch cần đo.Đặt máy cố định bàn + Điều chỉnh độ pH: dùng NaOH 0,2 % H2SO4 0,2% để diều chỉnh độ độ pH theo yêu cầu loại trồng.Lƣu ý nhỏ giọt hoá chất từ từ trị số pH vừa yêu cầu - Chọn - Luồn rễ nắp hộp cho rễ IV HS tiến hành thực hành không bị gãy dập.Điều chỉnh cho Một rễ ngập vào dung dịch ,một nƣớc HS thực bƣớc - Làm thong thả, cẩn thận, tránh đùa nghịch, lại nhiều lớp - Điều chỉnh độ pH dựa vào yêu cầu trồng cụ thể - Ghi tên, ngày trồng bao giấy để tiện theo dõi Củng cố luyện tập -Học sinh tự đánh giá theo mẫu: Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ Chỉ tiêu đánh Kết Ngƣời đánh giá giá Tốt Đạt Khơng đạt Thực quy trình - GV đánh giá kết thực hành: + Thực quy trình + Kết thí nghiệm + Gọi HS trả lời số câu hỏi: Em có nhận xét thành phần chất dung dịch dinh dƣỡng KNốp? Dựa vào đâu để điều chỉnh độ pH dung dịch dinh dƣỡng ? Vì trồng dung dịch không để ngập rễ vào nƣớc? Dặn dò - Nhắc nhở vệ sinh sau thực hành - Xem trƣớc 15 Ngày soạn: 1/10/2011 Tiết 16 - Bài 15: ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I Mục tiêu Kiến thức Sau học xong bi ny HS phi: - Hiểu đ-ợc điều kiện phát sinh, phát triển sâu bệnh hại trồng K nng - Rèn luyện cho học sinh kỹ phân tích, quan sát, so sánh Thỏi - Có ý thức bảo vệ trồng II Chuẩn bị Giáo viên - Giáo án, SGK - Tranh ¶nh SGK số tranh ảnh thực tế - Ph-ơng pháp: Giảng giải, đàm thoại, trắc nghiệm, phiếu học tËp PhiÕu häc tËp sè 1: BiƯn ph¸p kü tht Tác dụng Đáp án phiếu học tập số 1: Biện pháp KT Tác dụng - Làm cho đất tơi xốp, sinh tr-ởng tốt, tăng sức Làm đất (cày, bừa, ) chống chịu với ngoại cảnh - Tiêu diệt nguồn sâu bệnh Vệ sinh đồng ruộng - Tiêu diệt mầm mống sâu bệnh Sử dụng giống chống sâu - Loại trừ khả mang bệnh giống trồng bệnh - Cây trồng có khả sinh tr-ởng tốt, tăng sức đề Gieo trồng thời vụ kháng với sâu bệnh Bón phân hợp lý, chăm sóc - Cây trồng sinh tr-ởng tốt, thời vụ, có sức đề kịp thời kháng tốt sâu bệnh Luân canh trồng xen - Cách ly cô lập nguồn sâu bệnh Phiếu học tập sè 2: Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ C¸c yếu tố Sử dụng hạt giống nhiễm bệnh Chế độ chăm sóc cân đối Ví dụ ảnh h-ởng yếu tố Những vết th-ơng giới ngập úng Đáp án phiếu học tập số 2: Các yếu tố ảnh h-ởng yếu tố Sử dụng hạt giống - Là nguồn sâu bệnh để nhiễm chúng phát triển bệnh Chế độ chăm sóc Làm cho trồng phát cân đối triển không bình th-ờng VÝ dơ - Khi gieo gièng thãc ®· nhiƠm nÊm bệnh nấm phát triển - Bón nhiều đạm lốp tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển Những vết th-ơng - Tạo điều kiện thuận lợi - Lá lúa bị rách VSV dễ giới ngập cho VSV xâm nhập vào xâm nhập gây bệnh úng trồng Hc sinh - Đọc tr-ớc nhà, trả lời câu hỏi có - Chỳ ý gi học III Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Em h·y t×m hiĨu gia đình địa ph-ơng em làm để hạn chế sâu bệnh hại? - Theo em sâu bệnh phát triển phụ thuộc vào điều kiện nào? Giáo viên nhận xét hai câu trả lời bổ sung đặc biệt câu vào Dy bi mi ĐVĐ: Nêu tác hại sâu, bệnh hại phát triển nông nghiệp quốc gia? Liên hệ n-ớc ta? Trả lời: Tác hại: làm giảm sản l-ợng trồng , phẩm chất nông sản bị giảm sút Chi phí cho việc phòng trừ tốn N-ớc ta: đk khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nên thích hợp với ST, PT sâu nên thiệt hại nặng nề( Có nhiều loại sâu, loại lại có nhiều lứa năm, lứa gối lên nhau) (?) Lấy ví dụ số loại sâu hại trồng số loại bệnh hại trồng th-ờng gặp, từ phân biệt nguyên nhân gây nên bệnh hại trồng? HS: Sâu hại: rầy nâu, sâu đục thân, sâu Bệnh hại: Do VSV gây nên: đạo ôn ( nấm), khô vằn ( nấm), bạc ( VK) Do đk thời tiết, đất đai, phân bón ( ko phải VSV) gây nên: nh- trắng mạ nhiệt độ thấp quá( diệp lục ko tổng hợp), đất thiếu lân gây bệnh huyết dụ ngô (?) phát sinh, phát triển sâu, bệnh hại trồng phụ thuộc vào yếu tố nào? HS: nguồn sâu, bệnh hại, đk khí hậu, đất đai, giống, chế độ chăm sóc Hot ng ca giỏo viờn Hot ng HS - Em h·y t×m hiĨu ngn - Häc sinh trả lời sâu bệnh gồm thành Giỏo ỏn Cơng nghệ 10 Nội dung kiến thức I Ngn s©u, bệnh hại - Trứng nhộng côn trùng - Bào tử loại bệnh TRNG I HC S PHM HU CHUYấN GIO N CA B phần nào? - Điều kiện để chúng tồn gì? - Để ngăn chặn tác hại sâu bệnh phải làm gì? - Hãy trả lời vào phiếu học tập số - Gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung - Đ-a tờ đáp án PHT số - Cho häc sinh xem mét sè tranh vÏ nguồn sâu bệnh gây hại - Trong thực tế em thấy với điều kiện ntn sâu bệnh phát triển mạnh? Tại sao? - Giáo viên bổ sung: Vào ngày m-a phùn, to: 25 30o C sâu bệnh phát triển mạnh - Tại nhiệt độ, độ ẩm có ảnh h-ởng đến sâu bệnh? - Chúng ta cần phải làm để hạn chế phát sinh, phát triển sâu bệnh? Giáo viên cho học sinh quan sát tranh vẽ bệnh đạo ôn, bệnh tiêm lửa sâu đục thân - Đất đai có ảnh h-ởng đến sâu bệnh ntn? - Biện pháp hạn chế sâu bệnh phát triển? - Ngoài hai điều kiện trên, sâu bệnh phát triển phụ thuộc vào yếu tố nào? - Giáo viên phát phiếu học tập số cho học sinh theo nhóm (điền ảnh h-ởng yếu tố lấy ví dụ) - Gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung Giỏo ỏn Cơng nghệ 10 - Häc sinh tr¶ lêi - Chóng tồn đất, bụi cây, bờ ruộng, hạt giống, cây, nhiễm bệnh - Học sinh trả lời vào phiếu học tập - Quan sát, bổ sung - Học sinh quan sát thấy đ-ợc mức độ da dạng nguồn sâu II Điều kiện khí hậu đất ®ai bƯnh NhiƯt ®é m«i tr-êng, ®é Èm, kh«ng khí l-ợng m-a - Mỗi loại sâu bệnh thích øng víi - Häc sinh trao ®ỉi nhiƯt ®é giới hạn định theo nhóm trả lời - Độ ẩm, l-ợng m-a định l-ợng - Nhóm khác nhận n-ớc thể sâu bệnh xét Ví dụ: to: 25 30o, ẩm độ cao Nấm phát triĨn m¹nh Nh-ng nÕu to: 45 – 50o NÊm chÕt to ẩm độ thích hợp trồng - Học sinh trả lời sinh tr-ởng tốt Sâu bệnh phát triển mạnh - Học sinh trả lời Đất đai - Đất thiếu thừa dinh d-ỡng, trồng phát triển không bình th-ờng nên dễ nhiễm sâu bệnh Ví dụ: + Đất giàu mùn, giàu đạm Học sinh trả lời theo trồng dễ mắc bệnh đạo ôn, bệnh bạc nhóm, nhóm khác nhận xét bổ sung + Đất chua trồng Học sinh trả lời phát triển dễ bị bệnh tiêm lửa - Biện pháp cải tạo đất - Học sinh trả lời III Điều kiện giống trồng - Học sinh trả lời theo chế độ chăm sóc nhóm IV Điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CA B - Đ-a tờ đáp án PHT số - Cã ngn bƯnh - Cã ngn bƯnh råi th× - Quan sát, bổ sung - Điều kiện thuận lợi: Thức ăn, nhiệt sâu bệnh phát triển độ, ẩm độ thích hợp ổ dịch sinh sản thành dịch lớn? - Học sinh trả lời nhanh, sau vài ngày lan khắp cánh - Học sinh khác cho đồng - Để hạn chế dịch sâu nhận xét bổ sung - Để hạn chế dịch sâu bệnh ta phải: bệnh gây nên phải - Học sinh trả lời phát sớm, diệt trừ kịp thời tận làm gì? gốc Cho HS xem H15.2 SGK thấy đ-ợc tác hại ổ dịch Cng c Chọn câu trả lời : Câu 1: Sâu bệnh phát sinh đồng ruộng thường tiềm ẩn ở: A/ Trong đất, bụi cây, cỏ rác B/ Trong bụi cỏ ven bờ ruộng C/ Trên hạt giống D/ Cả A, B C Câu 2: Những điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển ngồi độ ẩm cao ,nhiệt độ thích hợp có : A/ Đất thiếu thừa dinh dƣỡng, ngậpúng B/ Đất thiếu thừa dinh dƣỡng, chăm sóc khơng hợp lý C/ Đất chua thừa đạm, ngập úng, chăm sóc khơng hợp lý, hạt giống mang mầm bệnh, trồng bị xây xƣớc D/ Cây trồng bị xây xƣớc, hạt giống mang nhiều mầm bệnh, bón nhiều phân đạm Câu 3: Ổ dịch : A/ Nơi xuất phát sâu bệnh để phát triển đồng ruộng B/ Nơi có nhiều sâu bệnh hại C / Nơi cƣ trú sâu bệnh D/ C A, B v C Dặn dò - Học theo câu hỏi SGK - Liên hệ tình hình phát triển sâu bệnh địa ph-ơng - Chuẩn bị số mẫu sâu bệnh hại trồng - Xem lại tất học kì ®Ĩ tiÕt sau «n tËp Ngày soạn: Tiết 17: ÔN TẬP I Mục tiêu Kiến thức Sau học xong HS phải: - Nắm vững số kiến thức giống trồng , đất, phân bón bảo vệ trồng nông, lâm nghiệp Kỹ Rèn luyện kỹ khái quát, tổng hợp Thái độ Có ý thức tự học, tự rèn II Chuẩn bị Giáo viên - Giáo án, SGK Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ - Đề cƣơng chi tiết trả lời câu hỏi ơn tập - Phƣơng pháp: Thảo luận nhóm Học sinh - Ơn lại tồn học kì - Chú ý học III Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ Dạy Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung kiến thức I Hệ thống hoá kiến thức - Trong trồng trọt - Suy nghĩ trả lời nông, lâm cần ý tới nội dung nào? - Mối quan hệ thống nội dung đó? II Nội dung bản77 Giống trồng sản xuất nông, lâm nghiệp a-Khảo nghiệm giống trồng 1/ Vì phải khảo nghiệm giống trồng ? HS thảo luận trả 2/ Các loại khảo nghiệm lời câu hỏi giống trồng b-Sản xuất giống trồng nơng, 3/ Mục đích cơng tác lâm nghiệp sản xuất giống trồng ? c-Ứng dụng công nghệ ni cấy mơ ?Vẽ giải thích sơ đồ quy tế bào nhân giống trồng trình sản xuất giống nông, lâm nghiệp trồng ? 4/ Nêu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất giống Sử dụng bảo vệ đất trồng trồng nơng, lâm nghiệp? a-Một số tính chất đất 5/ Nêu định nghĩa cấu tạo keo đất? 6/ Thế phản ứng dung dịch đất? Đất có loại độ chua nào? ?Thế độ phì nhiêu b-Biện pháp cải tạo sử dụng đất đất? Để làm tăng độ xấu nƣớc ta phì nhiêu đất ngƣời ta thƣờng sử dụng biện pháp nào? 7/ Trình bày hình thành, tính chất biện pháp cải tạo đất xám bạc màu, đất xói mòn trơ sỏi đá, đất Sử dụng sản xuất phân bón phèn, đất mặn? a-Đặc điểm, tính chất kỹ thuật sử 8/ Nêu đặc điểm cách dụng số loại phân bón thƣờng sử dụng phân hóa học, dùng Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ phân hữu phân vi sinh vật? 9/ Nêu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân bón? b-Ứng dụng cơng nghệ vi sinh để sản xuất phân bón Bảo vệ trồng - Điều kiện phát sinh, phát triển sâu, bệnh hại trồng 10/ Trình bày điều kiện phát sinh, phát triển sâu, bệnh hại trồng nơng, lâm nghiệp? Dặn dò Học chuẩn bị tiểt sau kiểm tra học kỳ1 Ngày soạn: TiÕt 18: KiÓm tra häc kú I I Mục tiêu - Củng cố, khắc sâu kiến thức kỳ - Rèn luyện đức tính cần cù, trung thực, phát huy khả làm việc độc lập ë hs - KiĨm tra viƯc n¾m kiÕn thøc cđa học sinh II Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị đề đáp án Học sinh - Ôn tập tốt kỳ I III Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động (3 phút): ổn định lớp, phát đề kiểm tra + ổn đinh trật tự, chuẩn bÞ kiĨm tra + KiĨm tra sÜ sè häc sinh nêu yêu cầu kiểm tra + Phát đề kiểm tra Hoạt động (40 phút): Làm kiểm tra + Làm kiểm tra nghiêm túc + Quản lý Hs làm nghiêm túc, đảm bảo tính công bằng, trung thực kiểm tra Hoạt động (2 phót): Tỉng kÕt + Nép bµi kiĨm tra ®óng giê + Thu bµi kiĨm tra, nhËn xÐt vỊ giê kiĨm tra Giáo án Cơng nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ ... tạo đƣợc 116.649 Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ GV treo sơ đồ Quy trình công nghệ nhân giống công nghệ nuôi cấy mô tế bào HS quan sát biểu đồ quy trình... cuối - Xem trƣớc 10 - Giáo án Công nghệ 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Sử dụng CHUYÊN ĐỀ GIÁO ÁN CỦA BỘ Ngày soạn: 19 /10/ 2011 Ngày soạn: 10/ 10/2011 Tiết 9: ÔN TẬP I Mục tiêu... ruộng bậc thang + Thềm ăn - Biện pháp nông học: + Canh tác theo đƣờng đồng mức + Bón phân hữu kết hợp với phân khống bón vơi, ln canh xen canh gối vụ trồng, trồng thành băng, canh tác nông, lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức GIAO AN CONG NGHE 10 , Ôn thi công chức GIAO AN CONG NGHE 10