Ôn thi công chức mẫu GIÁO án hóa 2016

29 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:44

MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 Ngày soạn : 14/08/2015 Tiết Bài dạy: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I – MỤC TIÊU: + Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức hóa học học cấp THCS có liên qua trực tiếp đến chương trình lớp 10 + Phân biệt khái niệm triều tượng: Nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp chất, nguyên chất hỗn hợp + Rèn luyện kỹ lập cơng thức, tính theo cơng thức phương trình phản, tỉ khối chất khí,… + Rèn luyện kỹ chuyển đổi khối lượng mol (M), khối lượng chất (m), số mol (n), thể tích khí đktc (V), số mol phân tử chất (A) nồng độ dung dịch II – CHUẨN BỊ : GV:Hệ thống câu hỏi tập gợi ý HS: On tập kiến thức thông qua họat động III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 10’ Hoạt động 1: HS: Phát biểu, đưa ví I Nguyên tử, nguyên tố, phân GV: Yêu cầu nhóm dụ tử, đơn chất, hợp chất học sinh nhắc lại Nguyên tử  Nguyên tố  Nguyên tử  Nguyên tố  Đơn chất  Hợp chất khái niệm: Nguyên tử, Đơn chất  Hợp chất nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp chất, nguyên chất hỗn hợp? Cho ví dụ? HS: Phát biểu nêu cơng II Hóa trị nguyên tố 5’ Hoạt động 2: A bx B ay  ax = by GV: Yêu cầu nhóm thức A bx B ay  ax = by III Định luật bảo toàn khối học sinh nêu Hóa trị nguyên tố? Định A+B  C+D lƣợng luật bảo toàn khối lượng A+B  C+D mA + mB  mA + mD ?  mA + mB  mA + mD VD : 10’ Hoạt động 3: IV Mol quan hệ mol GV: Yêu cầu nhóm HS: Mol lượng chất với đại lƣợng : học sinh nêu khái niệm chứa 6,02.1023 hạt vi mô MOL : Mol lượng chất chứa Mol gì? Các mối (phân tử, nguyên tử, 6,02.1023 hạt vi mô (phân tử, quan hệ mol với electron, …) nguyên tử, electron, …) đai lượng khác Mối quan hệ : m  m = n.M M m v M = nkhí = n 22,  V= n.22,4 HS: n = PHAN TRUNG THÀNH m  m = n.M M m v  M = nkhí = n 22,  V= n.22,4 n= Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 n= 15’ Hoạt động 4: GV: Yêu cầu nhóm học sinh nêu cơng thức tỉ khối chất khí vận dụng VD: Xác định khối lượng mol chất hữu X, biết hóa gam X thu thể tích thể tích 1,6 g O2 điều kiện A (A số phân tử N N = 6.1023) HS:d A B = mA mB = MA MB Ở to, p: VA = VB € nA = nB HS: VA = V O  nA = n O 2 1,  = =  Mx 32 Mx n= A (A số phân tử N N = 6.1023) V Tỉ khối d A B = mA mB = MA MB Ở to, p: VA = VB € nA = nB VA = V O  nA = n O 2 1, = =  Mx 32 Mx  Mx = 60 Mx = 60 Hoạt động (5’) : BTVN: Một hỗn hợp khí A gồm 0,8 mol O2; 0,2 mol CO2 mol CH4 a) Tính khối lượng mol trung bình hỗn hợp A b) Cho biết khí A nặng hay nhẹ khơng khí? Bao nhiêu lần? c) Tính % thể tích % khối lượng khí A? IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 14/08/2015 PHAN TRUNG THÀNH Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 Tiết B ài dạy: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I – MỤC TIÊU: + Các khái niệm dung dịch sử dụng thành thạo cơng thức tính tan, nồng độ %, nồng độ mol, khối lượng riêng dung dịch + Rèn luyện kỹ lập cơng thức, tính theo cơng thức phương trình phản mà lớp 8,9 em làm quen II – CHUẨN BỊ : GV:Hệ thống câu hỏi tập gợi ý HS: On tập nội dung mà GV nhắc nhở tiết trước III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 10’ Hoạt động 6: HS: VI: Độ tan (S) GV yêu cầu học sinh Thảo luận nhóm Khái niệm: Độ tan trình bày khái niệm trình bày chất nước số gam chất độ tan viết cơng thức Khái niệm: Độ tan hòa tan 100 gam nước để tạo chất nước số thành dun g dịch bão hòa gam chất hòa tan nhiệt độ xác định 100 gam nước để tạo mdd = mct + mdm thành dun g dịch bão hòa nhiệt độ xác định mt Cơng thức: Công thức: S = 100 (g) mt mdm Độ tan S = 100 (g) Đa số chất rắn: S tăng to tăng mdm Với chất khí: S tăng t0 giảm, p tăng Nếu mt = S  dd bão hòa Nếu mt < S  dd chưa bão hòa Nếu mt > S  dd quábão hòa 10’ Hoạt động 7: VD1: Hướng dẫn giải Vận dụng Khi giảm nhiệt độ độ tan giảm VD1: Tính khối lượng Ở 90oc: NaCl tách làm 50g NaCl + 100g H2O  150g dd lạnh 600 g dung dịch NaCl NaCl bão hòa từ 900c   600g dd ? ? xuống O0c Biết : NaCl S NaCl (00c) = 35 g Suy ra: m NaCl = 200 g; m H O = S NaCl (900c) = 50g 400 g Gọi m khối lượng NaCl tách Ở 00c : mt = (200 – m) g mdm = 4000 g Suy PHAN TRUNG THÀNH Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 độ tan SNaCl= 10’ 10’ Hoạt động 8: Nồng độ HS: Phát biểu có loại dung dịch GV hỏi học sinh học viết công thức loại nồng độ nào? GV: yêu cầu hs nêu định nghĩa nồng độ mol/l HS: Nồng độ mol/l (CM): Là số mol chất tan có Gv lấy ví dụ minh họa : lít dung dịch n Tính nồng độ mol/l CM= dng dịch sau: V VD1: 100 ml dung dịch HCl có hòa tan 2,24 l HCl (đktc) VD2: 200 ml dung dịch HCl chứa 3,65 g HCl GV: yêu cầu hs nêu định nghĩa nồng độ phần trăm Gv lấy ví dụ minh họa: Tính nồng độ C% dng dịch sau: VD3: 100 ml dung dịch HCl 2M có DHCl = 1,4g/ml Gv: Lưu ý cho học sinh mối liên hệ CM = 10.d C % M 200  m 100= 35 400 Suy m = 60 (g) VII Nồng độ dung dịch Nồng độ mol/l (CM): Là số mol chất tan có lít dung dịch CM= n V HD: Vận dụng VD1:Ta có nHCl = 2, 24  0,1 (mol) 22, VddHCl = 100 ml = 0,1 (l) CM= n 0,1 = = 1M V 0,1 VD2 : hướng dẫn học sinh nhà làm HS:Nồng độ phần trăm Nồng độ phần trăm : Là số Là số gam chất tan có gam chất tan có 100g dung 100g dung dịch dịch mct C%= 100% m C%= ct 100% mdd mdd HD : Vận dụng VD3:Tacó nHCl =0,1.2 = 0,2 (mol)  mHCl = 36,5.0,2 = 7,3 gam Và mddHCl = D.V = 100.1,4 = 140 gam  C%= 7,3 mct 100% = 100% 140 mdd  C%= 5,21% Hoạt động (5): Củng cố, dặn dò, tập nhà Bài 1: Hòa tan 15,5 g Na2O vào nước thu 0,5 lit dd A a)Viết phương trình phản ứng tính CM dd A b)Tính thể tích dd H2SO4 20% (d = 1,14 g/ml) cần dùng để trung hòa hết dung dịch A c)Tính CM chất dd sau phản ứng PHAN TRUNG THÀNH Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 Bài 2: Ngâm nhôm (đã làm lớp oxit) 250 ml dd AgNO 0,24M sau thời gian lấy (rử nhẹ, làm khô) thấy khối lượng nhôm tăng thêm 2,97 g a) Tính khối lượng nhơm phản ứng với Ag b) Tính nồng độ mol/l chất dung dịch sau phản ứng Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 16/08/2015 PHAN TRUNG THÀNH CHƢƠNG I: NGUYÊN TỬ Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 TIẾT : 01628417333 Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I – MỤC TIÊU: Học sinh biết: Đơn vị tính khối lượng, kích thước nguyên tử, kí hiệu, khối lượng điện tích hạt electron, proton, nơtron Học sinh hiểu: Nguyên tử phần tử nhỏ nguyên tố Nguyên tử có cấu tạo phức tạp, nguyên tử có cấu tạo rỗng Kỹ năng: + Quan sát mơ hình thí nghiệm, rút kết luận + So sánh khối lượng electron với proton nơtron + So sánh kích thước hạt nhân với electron với nguyên tử + Tính khối lượng kích thước nguyên tử II – CHUẨN BỊ: GV : + Tranh ảnh số nhà Bác học nghiên cứu, phát thành phần cấu tạo nguyên tử + Sơ đồ tóm tắt thí nghiệm tìm tia âm cực (H1.1 1.2 SGK) + Mơ hình thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử (H1.3 SGK) HS: Đọc lại SGK lớp 8, phần cấu tạo nguyên tử III – TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 5’ HS: Thảo luận nhóm trả lời I-Thành phần cấu tạo Hoạt động 1: GV: Yêu cầu học sinh nhắc Nguyên tử gồm hạt nhân mang nguyên tử lại: Ngun tử gì? Ngun điện tích dương vỏ mang 1) Electron: tử tạo từ hạt nào? điện âm Nguyên tử tạo Kí hiệu hạt lọai hạt proton, nơtron electron HS: Cá nhân Nghiên cứu hình a) Sự tìm electron: vẽ 1.1, 1.2 SGK /trang *Năm1897,J.J.Thomson nhà Hoạt động 2: Thành phần cấu tạo thảo luận theo nhóm Đại diện bác học người Anh tìm 5’ nguyên tử nhóm trả lời, nhóm khác hạt electron GV: Cho HS đọc SGK thảo nhận xét bổ sung - Tia âm cực gồm chùm hạt luận nhóm tìm electron mang điện tích âm electron hạt nhân hạt có khối lượng Hoạt động 3: gọi electron Sự tìm hạt nhân nguyên tử HS: Thảo luận nhóm nhận b)Khối lượng, điện tích GV: Sử dụng hình 1.3 SGK xét tượng me = 9,1094.10-31 kg  10’ mơ tả thí nghiệm, u cầu Hầu hết hạt  xuyên 0,00055u hình sinh nhận xét thẳng qua vàng chứng tỏ qe = -1,6.10-19 (C)= 1Kết thí nghiệm cho thấy ngun tử có cấu tạo rỗng Một 2) Sự tìm hạt nhân: điều gì? số hạt lệch hướng ban đầu * Năm 1911, E.Rutherford bị bật trở lại chứng tỏ tâm cộng tìm hạt nhân nguyên tử hạt nhân mang nguyên tử điện tích dương -Ngun tử có cấu tạo rỗng -Hạt mang điện tích dương Hoạt động 4: có kích thước nhỏ so với Cấu tạo hạt nhân nguyên nguyên tử nằm tâm hạt tử nhân nguyên tử GV: yêu cầu học sinh đọc SGK tìm thơng tin 3) Cấu tạo hạt nhân 10’ cấu tạo nguyên tử nguyên tử: PHAN TRUNG THÀNH Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 HS: Thảo luận nhóm rút kết luận thành phần cấu tạo nguyên tử 10’ Hoạt động 5: Kích thước khối lượng nguyên tử GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi phiếu học tập HS: đọc SGK, thảo luận nhóm rút nhận xét, so sánh đường kính nguyên tử, hạt nhân,… * Năm 1918 E.Rutherford tìm hạt proton +khối lượng:mp ; 1,67.10-27kg  1u +Điện tích: qp = + 1,6.10-19 (c) = 1+ * Năm 1932 J.Chatwick tìm hạt nơtron +Khối lượng mn  mp ; 1,67.10-27kg  1u +Điện tích: qn = (hạt trung hòa) II- Kích thƣớc khối lƣợng nguyên tử 1/ Kích thước: dnt = 10-10 m =10-1nm =1A0 dhn=10-14 m =10-5 nm =10-4 (A0) -17 -8 de=dp =10 m =10 nm = 10-7 A0 2/ Khối lượng: 1u = 1/12 khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon 12 Nguyên tử có khối lượng 19,9265.1027 kg 1u=19,9265.10-27/12= 1,6605.10-27kg Hoạt động (5’): Củng cố bài, dặn dò, tập nhà Bài tập: 1,2,3,4,5SGK / trang 1.13, 1.14; 1.15; 1.16; 1.17 SBTGK / trang IV- RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 18/08/2015 PHAN TRUNG THÀNH Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 Tiết 01628417333 Bài 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I – MỤC TIÊU: Học sinh biết:Khái niệm số đơn vị điện tích hạt nhân, phân biệt số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) với khái niện điện tích hạt nhân (Z +) Kí hiệu nguyên tử Học sinh hiểu:Khái niệm số khối, quan hệ số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số electron nguyên tử Khái niệm nguyên tố hóa học số hiệu nguyên tử II- CHUẨN BỊ: GV: Các phiếu học tập HS: Nắm vững đặc điểm hạt cấu tạo nên nguyên tử III – TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: + On định lớp Kiểm tra cũ (5’): Điền khối lượng điện tích hạt cấu tạo nên nguyên tử bảng sau: Đặc tính Vỏ nguyên tử Hạt nhân hạt Điện tích Khố lượng (GV nhận xét đánh giá điểm số) + Giảng mới: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: I Hạt nhân nguyên tử 5’ GV: Liên hệ với phần kiểm HS: Cá nhân học sinh suy nghĩ 1) Điện tích hạt nhân: tra cũ cho học sinh rút trả lời Nếu hạt nhân nguyên tử có Z kết luận điện tích hạt nhân Điện tích hạt nhân điện tích hạt proton điện tích hạt điện tích hạt nào? hạt proton nhân Z+ số đơn vị điện Cho ví dụ? HS: Cho ví dụ: tích hạt nhân Z Vì vậy: Oxi có proton điện tích số đơn vị điện tích hạt nhân = hạt nhân số p = số e =Z + số đơn vị điện tích hạt nhân Hoạt động 2: GV: Cho HS tìm hiểu SGK 2) Số khối: 5’ cho biết số khố là? Cơng HS: Thảo luận theo nhóm nhỏ Số khối hạt nhân (A) thức tính? Cho ví dụ? đại diện trả lời tổng số prton(Z) tổng số Hoạt động 3: Cho ví dụ nơtron (N) GV: Cho học sinh tìm hiểu HS: Thảo luận theo nhóm nhỏ Cơng thức: A = Z + N SGK nêu định nghĩa đại diện trả lời II Nguyên tố hóa học 10’ nguyên tố hóa học gì? HS: Cho ví dụ: 1)Định nghĩa: Phân biệt khái niệm nguyên Tất nguyên tử có Z = + Nguyên tố hóa học tử nguyên tố? thuộc nguyên tố oxi nguyên tử có điện tích hạt nhân khác số khối Những nguyên tử có Hoạt động 4: điện tích hạt nhân có tính GV: Cho học sinh tìm hiểu HS: Thảo luận theo nhóm nhỏ chất hóa học giống SGK cho biết số hiệu đại diện trả lời 2) Số hiệu nguyên tử: nguyên tử gì? Cho ví dụ? HS: Cho ví dụ: Số đơn vị điện tích hạt nhân GV: Mối quan hệ số Oxi có số đơn vị điện tích hạt (Z) nguyên tố 5’ hiệu nguyên tử với hạt nhân Vậy số hiệu nguyên gọi số hiệu nguyên tử bản? tử oxi nguyên tố Vậy: PHAN TRUNG THÀNH Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 10’ Hoạt động 5: GV: Cho học sinh tìm hiểu SGK giải thích thơng số kí hiệu? GV:Từ kí hiệu nguyên tử ta biết thành phần liên liên quan đến nguyên tử? 01628417333 HS: Thảo luận theo nhóm nhỏ đại diện trả lời HS: Cho ví dụ: 23 11 Na cho biết Na có số khối A = 23, số hiệu nguyên tử = số đơn vị điện tích hạt nhân = số p = số e = 11;Điện tích hạt nhân 11 + số hiệu nguyên tử =số đơn vị điện tích hạt nhân = số p = số e =Z 3) Kí hiệu nguyên tử: A z X X kí hiệu nguyên tố A số khối (A = Z + N) Z số hiệu nguyên tử Hoạt động (5’): Phiếu học tập: Điền số thích hợp vào ô (?) bảng sau? Nguyên tử Số proton Số nơtron Số electron Số khối O 8 ? ? Na 11 ? ? 23 Cl ? ? ? 35 K ? 20 19 ? S ? 17 ? 33 Dặn dò, tập: đến sgk / trang 10 1.18 đến 1.24 sbt / trang IV –RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 20/08/2015 PHAN TRUNG THÀNH Điện tích hạt nhân ? ? 17 ? ? TIẾT Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 Bài 3: ĐỒNG VỊ NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH I – MỤC TIÊU: Học sinh biết:Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình Cách xác định nguyên tử khối trung bình Học sinh vận dụng: Tính ngun tử khối trung bình cách thành thạo II – CHUẨN BỊ: GV: Tranh vẽ đồng vị hiđro, phiếu học tập HS: thuộc cũ, đọc trước nhà xem lại nguyên tử khối lớp III – TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: + On định tổ chức lớp kiểm tra cũ (5’) Xác định số proton, số nơtron điện tích hạt nhân nguyên tử sau: 35 37 1H 1H 17 Cl 17 Cl 1H Số electron Số nơtron Điện tích hạt nhân (GV nhận xét đánh giá điểm số) + Giảng mới: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 10’ Hoạt động 1: HS: Thảo luận theo nhóm I Đồng vị: GV: Liên hệ với phần nhỏ đại diện trả lời Đồng vị nguyên tử có kiểm tra cũ cho học HS: Cho ví dụ khác ví dụ số proton khác số sinh rút định nghĩa nơtron, số khối đồng vị? Oxi có đồng vị: chúng khác GV: Lưu ý cho học sinh 168 O , 178 O , 188 O VD: Hiđro có đồng vị là: đồng vị đặc biệt H, H, H hiđro Clo có đồng vị là: 35 37 17 Cl, 17 Cl 5’ HS: Thảo luận theo nhóm II Nguyên tử khối nguyên Hoạt động 2: nhỏ đại diện trả lời GV: Đơn vị khối lượng Đơn vị khối lượng nguyên tử khối trung bình 1) Nguyên tử khối: nguyên tử gì? Nguyên tử u Nguyên tử khối khối lượng tử khối gì? Ý nghĩa 1u=1,66005.10-27kg tương đối nguyên tử A nguyên tử khối? = mP + mn Nguyên tử khối cho biết khối lượng nguyên tử nặng gấp Hoạt động 3: HS: Thảo luận theo nhóm lần đơn vị khối GV: Cho học sinh tìm nhỏ đại diện trả lời: lượng ngun tử 5’ hiểu cơng thức tính - Nguyên tử khối trung 2) Nguyên tử khối trung bình: nguyên tử khối trung bình? A x  A2 y  A3 z  An n bình SGK giải - Cơng thức tính? A= 100 thích thơng số Trong A , A2, A3,….là số cơng thức ? HS: Ap dụng tính khối PHAN TRUNG THÀNH Trang 10 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 15’ Hoạt động 4: GV : Phát phiếu học tập với câu hỏi trắc nghiệm : Bài sgk / tr 22 Bài sgk / tr 22 Nguyên tố hóa học nguyên tử có cùng: A Số nơtron B Số khối C Số lớp electron D Số proton Trong tự nhiên Hiđro coi đồng vị: 11 H 21 H Biết A H = 1,008 Số nguyên tử đồng vị H 1.000 nguyên tử hiđro là: A B C 10 D 12 01628417333 thảo luận so sánh thành viên nhóm Các nhóm đổi phiếu học tập tự kiểm tra lẫn HS: Đại diện nhóm lên bảng điền vào trống nhóm lớn H Dạng hình số tám Kết đúng: –C; - G; - D - E; – B; – H I II III IV 10 11 12 Kết đúng: C B D B Củng cố, dặn dò,ra tập nhà(5): 1) Nguyên tử X có số hạt gồm loại 52 Tỷ lệ số hạt mang điện với số hạt khơng mang điện 17/9 Xác định kí hiệu nguyên tử X 2) Nguyên tử Y có số hạt gồm loại 34 Số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện dương Xác định kí hiệu nguyên tử Y IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 27/08/2015 TIẾT PHAN TRUNG THÀNH Trang 15 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 Bài 5: 01628417333 LUYỆN TẬP VỀ: THÀNH PHẦN CẤU TẬP NGUYÊN TỬ KHỐI LƢỢNG CỦA NGUYÊN TỬ OBITAN NGUYÊN TỬ I – MỤC TIÊU: + Giải tập số hạt, xác định kí hiệu nguyên tử, số khối, nguyên tử khối trung bình… + Rèn luyện kỹ xác định số electron, proton, nơtron nguyên tử khối biết kí hiệu nguyên tử II – CHUẨN BỊ: GV: Phiếu học tập, bút dạ, hệ thống khái niệm câu hỏi gợi ý HS: On tập kiến thức thành phần nguyên tử thông qua hoạt động giải tập III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: + On định tổ chức kiểm tra cũ (5’) + Giảng mới: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 15’ Hoạt động 1: HS: Thảo luận cách làm Bài 1: Bài 1: Nguyên tố X có nhóm a) Gọi số khối đồng vị đồng vị X1 chiếm 92,23%, Lập hệ phương trình với A1; A2; A3 X2 chiếm 4,67% X3 chiếm ẩn số A1 , A2 A3 Ta có hệ phương trình: 3,1% Tổng số khối Các nhóm kiểm tra kết A1 + A2 + A3 = 87 (1) đồng vị 87 Số nơtron lẫn A2 = A1 + (2) X2 nhiều X1 Các nhóm báo cáo 92, 23 A1  4, 67 A 3,1A =28, Nguyên tử khối trung kết làm 100 bình X 28,0855 0855 a) Tìm số khối đồng vị b)Nếu X1 có số nơtron (3) số proton Hãy tìm số Giải hệ phương trình (1), (2), nơtron nguyên tử (3) ta kết là: đồng vị A1 = 28; A2 = 29; A3 = 30 Hoạt động 2: b)Trong X1 có số nơtron = số Bài 2: Trong tự nhiên clo có HS: Thảo luận cách làm 28 35 proton = z = =14 đồng vị bền 17 Cl nhóm Lập phương trình với ẩn số 37 Suy : N1 = 14 17 Cl Biết A Cl = 35,5 x N2 = 15 a)Tính số nguyên tử Các nhóm kiểm tra kết N3 =16 15’ đồng vị mẫu khí lẫn chứa 2.500 nguyên tử clo Các nhóm báo cáo b)Tính thành phần % khối kết làm lượng đồng vị có Bài 2: gọi x số nguyên tử HClO4 , CaOCl2 HS: Thảo luận cách làm 35 đồng vị 17 Cl  (2.500 – Hoạt động 3: nhóm Bài 3: Cho dung dịch Viết phương trình phản ứng x) số nguyên tử đồng vị chứa 8,19 g muối NaX (X xảy Lập phương trình ẩn X 37 Cl 17 halogen) tác dụng với giải tìm X Ta có phương trình: lượng dư dung dịch AgNO3 Các nhóm kiểm tra kết 35.x  37(2500  x) thu 20,09 g kết tủa = A Cl = lẫn 100 a)Tìm ngun tử khối X Các nhóm báo cáo 35,5 Gọi tên kết làm Giải phương trình: x = 1.875 b) X có đồng vị X1 35 Vậy có 1875 nguyên tử 17 Cl X2 Biết X1 nhiều gấp lần PHAN TRUNG THÀNH Trang 16 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 10’ 01628417333 X2 , X1 X2 nơtron Tìm số khối đồng vị có (2.500 – 1.875) = 625 nguyên tử 37 17 Cl Bài 3: a) NaX + AgNO3  NaNO3 + AgX  Ta có phương trình: 8,19 20, 09 = X = 23  X 108  X 35,5 X clo b) Gọi số khối đồng vị X1 A  Số khối đồng vị X2 là(A + 2) X1 = = 0,75 X2 = = 0,25 Ta có phương trình: 0,75A + 0,25(A + 2) = 35,5 Giải A = 35 Vậy số khối X1 35 số khối X1 37 Bài tập nhà: X1, X2 đồng vị nguyên tố X Tổng số hạt X1 X2 43, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 13 Số nơtron X2 nhiều X1 Xác định kí hiệu nguyên tử X1 X2 IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 31/08/2015 Bài 6: I – MỤC TIÊU: PHAN TRUNG THÀNH TIẾT LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON Trang 17 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 Học sinh hiểu: + Thế lớp phân lớp electron + Số lượng obitan phân lớp lớp + Sự giống nhau, khác obitan phân lớp + Dùng kí hiệu kiệu để phân biệt lớp, phân lớp obitan Kỹ năng: Xác định thứ tự lớp elctron nguyên tử, số obitan lớp, phân lớp II – CHUẨN BỊ: GV:Tranh vẽ hình dạng obitan HS: On chuyển động electron nguyên tử III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: + On định tổ chức kiểm tra cũ (5’) Thế obitan nguyên tử? Trình bày hình dạng obitan nguyên tử s, p nêu rõ định hướng khác chúng không gian (GV nhận xét giải đánh giá điểm số) + Giảng mới: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 10’ Hoạt động 1: HS: Nghiên cứu sgk thảo I – Lớp electron: GV: Cho học sinh tìm luận theo nhóm Gồm electron có hiểu SGK trả lời: Đại diện nhóm trả lời lượng gần - Thế lớp Lớp electron gồm -Trong nguyên tử electron? electron có lượng gần electron xếp thành - Trong nguyên tử có tố có tố đa lớp, lớp xếp từ đa lớp lớp electron gần hạt nhân ngồi Do electron? lượng lớp thấp HS: Nghiên cứu sgk thảo lượng lớp ngồi luận theo nhóm - Có tối đa lớp: Đại diện nhóm trả lời n =1 Phân lớp electron gồm tên lớp:K L M N O P Q Hoạt động 2: 10’ GV: Cho học sinh tìm electron có lượng II- Phân lớp electron hiểu SGK trả lời: có phân lớp Gồm electron có - Thế phân lớp electron kí hiệu s, p, d, f lượng electron? Các e phân lớp s gọi Các phân lớp kí hiệu - Trong nguyên tử có tố electron s, phân lớp p gọi s, p, d, f đa lớp electron p ,… - Lớp thứ 1: 1s electron? Kí hiệu HS: Nghiên cứu sgk thảo - Lớp thứ : 2s 2p phân lớp? luận theo nhóm - Lớp thứ : 3s 3p 3d Phân lớp s: có obitan, có - Lớp thứ : 4s 4p 4d 4f đối xứng cầu Lớp thứ n có n phân lớp Tuy - Phân lớp p : có obitan nhiên thực tế với (px, py, pz) có dạng hình số 110 ngun tố có số e điền vào phân lớp s, p, d, f HS: Nghiên cứu sgk thảo Hoạt động 3: PHAN TRUNG THÀNH Trang 18 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 5’ 10’ GV: Tại phân lớp khác có số obitan khác nhau? GV: Có phân lớp electron nào? Số obitan phân lớp? Hoạt động 4: GV: Cho học sinh tìm hiểu SGK trả lời: - Số phân lớp lớp? - Tính số obitan lớp? GV: Khái quát số obitan lớp tính theo cơng thức lớp thứ n có n2 obitan, 01628417333 luận theo nhóm - Số obitan lớp thứ n n2 obitan - Kiểm tra lại kết tính III – Số obitan phân lớp electron - Phân lớp s: có obitan, có đối xứng cầu - Phân lớp p : có obitan (px, py, pz) có dạng hình số - Phân lớp d: có 5obitan - Phân lớp f: có 7obitan IV- Số obitan lớp electron Số obitan lớp thứ n n2 obitan - Lớp thứ có obitan 1s - Lớp thứ có obitan: obitan 2s obitan 2p - Lớp thứ có obitan: obitan 3s, obitan 3p obitan 3d - Lớp thứ có 16 obitan: obitan 4s, obitan 4p, obitan 4d obitan 4f Hoạt động (5’): Củng cố (sử dụng tập 1, sgk / tr 25) IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 03/09/2015 TIẾT 10 Bài 7: NĂNG LƢỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ PHAN TRUNG THÀNH Trang 19 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 I– MỤC TIÊU: Học sinh biết: Số electron tối đa phân lớp lớp Các nguyên lí, quy tắc xếp electron nguyên tử Học sinh hiểu: Khi điện tích hạt nhân tăng có chèn mức lượng II- CHUẨN BỊ: GV: Tranh vẽ trật tự mức lượng obitan nguyên tử HS: Nghiên cứu trước nhà III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: + On định tổ chức kiểm tra cũ (5’) Trình bày số obitan có phân lớp, lớp? GV nhận xét giải đánh giá điểm số) + Giảng mới: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 5’ HS: Nghiên cứu sgk thảo I- Năng lƣợng electron Hoạt động 1: GV: Cho học sinh tìm luận theo nhóm ngun tử: hiểu SGK trả lời mức Đại diện nhóm trả lời 1) Mức lượng obitan lượng gì? nguyên tử: GV: Mỗi phân lớp e Trong nguyên tử, electron tương ứng với giá trị obitan có mức lượng xác định lượng xác định Người e ta gọi mức lượng HS: Nghiên cứu sgk thảo mức lượng obitan luận theo nhóm rút kết nguyên tử (AO) Hoạt động 2: 10’ Chohọc sinh tìm hiểu sgk luận Các mức lượng 2) Trật tự mức hình 1.11 để : obitan nguyên tử tăng dần lượng obitan nguyên tử + Rút trật tự mức theo thứ tự sau: Các mức lượng obitan * lượng AO? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s nguyên tử tăng dần theo thứ + Thấy số lớp e 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d tự sau: tăng có chèn mức … 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d* 4p 5s lượng HS: Nghiên cứu sgk thảo 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d luận theo nhóm rút kết … luận: NX: Khi điện tích hạt nhân - Cách kí hiệu lượng tử: tăng có chèn mức e tối đa lượng Hoạt động 3: Cho học sinh tìm hiểu s : s II – Các nguyên lí quy 10’ sgk ô lượng tử, P : p tắc phân bố e ngtử nguyên lí Pau-li cho d : d10 1.Nguyên lí Pau- li: biết: a) Ơ lượng tử: 14 - Cách kí hiệu ô lượng tử f f n =1 có obitan 1s: theo phân lớp e, cách kí -Trên obitan n =2 có obitan 2s hiệu e? có nhiều 2e - Nội dung nguyên lí - Số e tố đa lớp thứ n obitan 2p: 2s2px 2py 2pz PHAN TRUNG THÀNH Trang 20 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 Pau-li? : 2n2 b) Nguyê lí Pau- li: - Cách tính e tối đa -Số e tố đa phân lớp: Trên obitan có phân lớp s2; p6, d10, f14 nhiều 2e 2e lớp? chuyển động tự quay khác chiều xung quanh trục riêng e HS: Nghiên cứu sgk thảo - Một obitan chứa đủ 2e ta luận theo nhóm rút nội gọi e ghép đơi dung ngun lí vận dụng - Một obitan có 1e ta gọi nguyên lí để phân bố e độc thân electron c) Số electron tố đa HS: Nghiên cứu sgk thảo lớp phân lớp luận theo nhóm rút nội + Số e tố đa lớp thứ n dung quy tắc Hun : 2n2 Hoạt động 4: GV: Hướng dẫn học sinh + Số e tố đa phân lớp: 5’ tìm hiểu sgk yêu cầu s2; p6, d10, f14 cho biết nội dung nguyên 2) Nguyên lí vững bền: lí vững bền? Ở trạng thái bản, nguyên tử electron chiếm obitan có mức Hoạt động 5: GV: Hướng dẫn học sinh lượng từ thấp đến cao tìm hiểu sgk yêu cầu 5’ cho biết : 3) Quy tắc Hun:Trong Nội dung quy tắc Hun? phân lớp, e phân bố obitan cho số e độc thân tối đa e phải có chiều tự quay giống Hoạt động (5’): Củng cố tập 5, sgk / trang 34 IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 04/09/2015 TIẾT 11 Bài 7: NĂNG LƢỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ I– MỤC TIÊU: PHAN TRUNG THÀNH Trang 21 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 Học sinh biết: + Cấu hình electron cách viết cấu hìnhelectron nguyên tử nguyên tố + Đặc điểm electron lớp Học sinh vận dụng: Viết thành thạo cấu hình electron nguyên tử II- CHUẨN BỊ: GV: Bảng cấu hình electron sơ đồ phân bố electron obitan nguyên tử 20 nguyên tố bảng tuần hoàn HS: Nghiên cứu trước nhà III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: + On định tổ chức kiểm tra cũ (5’) Trình bày nội dung ngun lí Pau-li, ngun lí vững bền quy tắc Hun? (GV nhận xét giải đánh giá điểm số) + Giảng mới: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 15 Hoạt động 1: HS: Nghiên cứu sgk III- Cấu hình electron nguyên tử ’ GV: Cho học sinh tìm thảo luận theo nhóm rút 1) Cấu hình electron nguyên tử hiểu SGK trả lời: kết luận: Cấu hình elctron nguyên tử biểu diễn - Cấu hình e gì? - Cấu hình e phân bố electron phân lớp thuộc - Quy ước bước - Quy ước cách viết cấu lớp khác viết cấu hình electron? hình e a) Quy ước cách viết (sgk): -Các bước viết cấu hình b) Các bướcviết cấu hình electron: electron B1: Xác định số elctron B2: Phân bố e theo thứ tự tăng dần mức lượng 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d* 4p 5s 4d 5p 6s 4f Hoạt động 2: GV: HS viết cấu hình 5d 6p 7s 5f 6d … e viết cấu hình e B3: Sắp xếp lại phân lớp theo dạng ô lượng tử lớp:1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f … GV:Dẫn dắt HS viết 10 2) Viết cấu hình e nguyên số 15 nguyên tố đầu Cần nguyên tố Z NT Cấu hình e ’ dừng lại phân tích kỹ trường hợp: e H 1s1 chuyển sang mức HS:Nghiên cứu sgk He 1s2 lượng mới, e độc dựa vào nguyên lí Pau-li, Li 1s2 2s1 [He]2s1 thân, e ghép đơi GV: ngun lí vững bền quy Be 1s22s2 [He]2s2 2 Cho hs nhận xét số tắc Hun để viết cấu hình B 1s 2s 2p [He]2s22p1 lớp e, số e lớp electron C 1s22s22p2 [He]2s22p2 cùng, số e ghép đôi, e N 1s22s22p3 [He]2s22p3 độc thân Sau hs 2 O 1s 2s 2p [He]2s22p4 2 biết nguyên tắc viết F 1s 2s 2p [He]2s22p5 cho hs tự viết 10 10 Ne 1s22s22p6 [He]2s22p6 2 nguyên tố 11 Na 1s 2s 2p 3s [Ne]3s1 12 13 14 15 16 PHAN TRUNG THÀNH Mg Al Si P S 1s22s22p63s2 1s22s22p63s23p1 1s22s22p63s23p2 1s22s22p63s23p3 1s22s22p63s23p4 [Ne]3s2 [Ne]3s23p1 [Ne]3s23p2 [Ne]3s23p3 [Ne]3s23p4 Trang 22 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 17 18 19 20 21 24 26 29 Cl Ar K Ca Sc Cr Fe Cu 1s22s22p63s23p5 [Ne]3s23p5 1s22s22p63s23p6 [Ne]3s23p6 1s22s22p63s23p64s1 [Ar]4s1 1s22s22p63s23p64s2 [Ar]4s2 1s22s22p63s23p63d14s2 1s22s22p63s23p63d54s1 1s22s2 2p63s23p63d64s2 1s22s22p63s23p63d104s1 3) Đặc điểm lớp e a) Lớp ngồi chứa tối đa 8e Các nguyển tử có e bền vững, chúng khơng tham gia phản ứng hóa học Đó ngun tử khí (hay khí trơ) b) Lớp ngồi có 1, 2, e nguyên tử kim loại (trừ H, He, B) c) Lớp có 5, 6, e nguyên tử phi kim d) Lớp ngồi có e nguyên tử kim hay phi kim 5’ Hoạt động 3: GV: Cho học sinh tìm hiểu SGK rút kết luận đặc điểm electron Các e lớp ngồi định tính chất hóa học ngtố HS:Nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm đặc điểm electron lớp đại nhóm trả lời đặc điểm electron lớp Hoạt động (5’): Củng cố (sử dụng tập 1, 3, sgk / tr 25) IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 06/09/2015 TIẾT 12 Bài 8: LUYỆN TẬP CHƢƠNG I I– MỤC TIÊU: Củng cố kiến thức: +Thành phần cấu tạo nguyên tử Những đặc trưng nguyên tử PHAN TRUNG THÀNH Trang 23 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 + Sự chuyển động electron nguyên tử Sự phân bố electron phân lớp theo thứ tự lớp Đặc điểm lớp electron Rèn kỹ năng: + Vận dụng kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm hạt cấu tạo nên nguyên tử để làm tập cấu tạo nguyên tử + Vận dụng nguyên lí, quy tắc để viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Dựa vào đặc điểm lớp electron để phân loại nguyên tố kim lọai, phi kim, khí II- CHUẨN BỊ: GV: Phiếu học tập, tập mẫu HS: On trước nhà theo hướng dẫn giáo viên III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: + On định tổ chức kiểm tra cũ (5’) Cấu hỏi:Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau, cho biết nguyên tử kim loại, phi kim, khí hiếm? A (Z = 11); B (Z = 17); C (Z = 18) (GV nhận xét giải đánh giá điểm số) + Giảng mới: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng Kích thước, kl 5’ HS: Trao đổi tập Hoạt động 1: e p n Tổ chức cho học sinh cho nhau, học sinh tự Khối ? ? ? Hạt kiểm tra chuẩn bị kiểm tra lẫn lượng nhân( nhà học sinh HS: Học sinh nghiên cứu Điện ? ? ? p, n) 10’ Hoạt động 2: sgk trả lời câu hỏi tích Ngu Hướng dẫn học sinh ơn thành phần nguyên tử n n tử Vỏ (e) lại kiến thức có sgk trang 33 Obitan ngtử trọng tâm theo sgk phần A kiến thức trang 33 cần nắm vững: Lớp e Thành phần cấu tạo Cấu trúc nguyên tử, cấu trúc vỏ Vỏ ngtử Phân lớp e ngtử Phân bố e Cấu hình e HS: Đặc điểm Học sinh điền vào phiếu e ngoàicùng 5’ học tập khối lượng Hoạt động 3: Z=số p=số e GV: Phát phiếu học tập điện tích hạt e, p, Ngtố hóa học Số khối Đồng vị cho học sinh điền vào n phiếu học tập khối A lượng điện tích HS: hạt e, p, n Học sinh điền vào phiếu 5’ học tập số hạt Hoạt động 4: Học sinh điền vào electron, proton, nơtron, phiếu học tập số số khối điện tích hạt liệu thích hợp liên nhân E Z N A Z+ quan đến kí hiệu HS: PHAN TRUNG THÀNH Trang 24 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 5’ 5’ nguyên tử Hoạt động 5: Học sinh điền vào phiếu học tập số liệu thích hợp liên quan đến phân lớp e, lớp electron nguyên tử? Hoạt động 6: Học sinh điền vào phiếu học tập số liệu thích hợp liên quan đến số obtan có phân lớp, lớp electron nguyên tử? 01628417333 Học sinh điền vào phiếu học tập số e tối đa phân lớp s, p, d, f số e tối đa lớp K, L, M, N HS: Học sinh điền vào phiếu học tập số obitan phân lớp s, p, d, f số obitan lớp K, L, M, N 1 H 23 11 Na 37 17 Cl 39 19 K 81 35 Br Phân lớp e Số e tối đa lớp e Số e tối đa s Phân lớp e Số obitan lớp e Số obitan s p d F K L M N p d f K L M N Hoạt động (5’): Củng cố (sử dụng tập 1, 2, 3, 4, sgk / tr 34) Bài tập nhà: Tổng số p , n , e nguyên tử nguyên tố 28 Xác định nguyên tố ? Viết ký hiệu nguyên tử nguyên tố ? Biết nguyên tử có electron lớp Cho 8,19g muối NaX tác dụng với dd AgNO dư thu 20,09g kết tủa a/ Xác định nguyên tử khối X ? b/ Nguyên tố X có đồng vị X1 X2 Biết số phân tử đồng vị X1 gấp lần số nguyên tử đồng vị X2 Tổng số hạt có đồng vị X1 đồng vị X2 Xác định kí hiệu nguyên tử đồng vị IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 08/09/2015 TIẾT 13 Bài 8: LUYỆN TẬP CHƢƠNG I I– MỤC TIÊU: Củng cố kiến thức: +Thành phần cấu tạo nguyên tử Những đặc trưng nguyên tử PHAN TRUNG THÀNH Trang 25 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 + Sự chuyển động electron nguyên tử Sự phân bố electron phân lớp theo thứ tự lớp Đặc điểm lớp electron Rèn kỹ năng: + Vận dụng kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm hạt cấu tạo nên nguyên tử để làm tập cấu tạo nguyên tử + Vận dụng nguyên lí, quy tắc để viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Dựa vào đặc điểm lớp electron để phân loại nguyên tố kim lọai, phi kim, khí + Giải tập số hạt, xác định kí hiệu ngun tử, ngun tử khối trung bình, số khối, % khối lượng nguyên tử,… II- CHUẨN BỊ: GV: Phiếu học tập trắc nghiệm, tập mẫu tự luận HS: On trước nhà theo hướng dẫn giáo viên III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: + On định tổ chức kiểm tra cũ (5’) Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau, cho biết nguyên tử thuộc nguyên tố s, p, d, f? A (Z = 11); B (Z = 17); C (Z = 26) (GV nhận xét giải đánh giá điểm số) + Giảng mới: TG Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng 10’ Hoạt động 1: HS: GV: Phát phiếu học tập số A B C D A B C D gồm có 10 câu hỏi trắc 1 nghiệm HS thảo luận nhóm 2 để thống đáp án 3 Đánh dấu (X) vào đáp án 4 5 Ghi chú: Phiếu học tập 6 soạn tách riêng bên 7 giáo án 8 9 Hoạt động 2: 10 10 GV: Yêu cầu học sinh trả HS: Thảo luận nhóm, đại diện 10’ lời câu hỏi 3, 5, 6, 7, nhóm trả lời, nhóm khác trang 34 SGK nhận xét, bổ sung Hoạt động 3: HS: Nghiên cứu 5’ sau Trong tự nhiên, clo có thảo luận nhóm, so sánh, tổng 35 10’ đồng vị 17 Cl 37 17 Cl có hợp kết quả, đại diện nhóm trả a) Ta có: thành phần % tương ứng lời, nhóm khác góp ý bổ A Cl=35.0,75+37.0,25=35,5 75% 25% Trong tự sung Trong CuCl2 : nhiên, Cu có đồng vị A Cu 63 %Cu= 100=47.228 29 Cu chiếm 73% A Cu 71 Đồng clo tạo hợp  ACu = 63,54 chất CuCl2 % khối lượng Cu chiếm 47,228% % 29A Cu = 100 – 73 = 27% a)Tìm kí hiệu ngun tử PHAN TRUNG THÀNH Trang 26 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 5’ đồng vị thứ hai đồng b) Viết cấu hình e Cl, Cu Hoạt động 4: Nguyên tử X có tổng số hạt gồm loại 115 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 25 a) Xác định kí hiệu nguyên tử X b)Viết cấu hình electron nguyên tử X 01628417333 HS: Nghiên cứu 5’ sau thảo luận nhóm, so sánh, tổng hợp kết quả, đại diện nhóm trả lời, nhóm khác góp ý bổ sung  A Cu  63.0,73+0,27.A= = 63,54  A = 65 Vậy kí hiệu nguyên tử đồng vị thứ đồng 65 29 Cu b) Cấu hình e: Cl: 1s22s22p63s23p5 Cu:1s22s22p63s23p63d104s1 a)Gọi số hạt proton = số hạt electron = Z Số hạt nơtron N Theo đề ta có hệ phương trình: 2Z  N  115  2Z  N  25  Z  35  A = 80   N  45  Kí hiệu: 80 35 Br b)Br: 1s22s22p63s23p63d104s24p5 Hoạt động (5’): Củng cố bài, dặn dò kiểm tra tiết, tập nhà IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 09/09/2015 TIẾT 14 KIỂM TRA VIẾT I– MỤC TIÊU: Kiểm tra kiến thức: PHAN TRUNG THÀNH Trang 27 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 +Thành phần cấu tạo nguyên tử Những đặc trưng nguyên tử + Sự phân bố electron phân lớp, lớp + Xác định nguyên tử khối, kí hiệu nguyên tử Rèn kỹ năng: + Vận dụng kiến thức thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm hạt cấu tạo nên nguyên tử để làm tập cấu tạo nguyên tử + Vận dụng ngun lí, quy tắc để viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Dựa vào đặc điểm lớp electron để phân loại nguyên tố kim lọai, phi kim, khí + Giải tập số hạt, xác định kí hiệu nguyên tử, nguyên tử khối trung bình, số khối, % khối lượng nguyên tử,… II- CHUẨN BỊ: GV: Đề kiểm tra trắc nghiệm, tự luận HS: Ôn kỹ chương I III – NỘI DUNG ĐỀ: Trường THPT Số Phù Cát ĐỀ KIỂM TRA HÓA 45 PHÚT LẦN Họ tên học sinh: …………………………………………………… Lớp:…………… I Trắc nghiệm: (5 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 11 12 13 14 15 A B C D Cấu hình electron lưu huỳnh là: A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2 C 1s 2s 2p 3s 3p D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền 126C 136C Biết nguyên tử khối trung bình cacbon 12,011 Thành phần phần trăm đồng vị 126C là: A 24,3% B 1,11% C 98,89% D 75,7% Cấu hình electron Fe3+ A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d3 2 6 C 1s 2s 2p 3s 3p 3d D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d4 Nguyên tử 24z X có cấu hình electron là1s2 2s2 2p6 3s2 Số hạt không mang điện hạt nhân nguyên tử X A 12 B C 10 D 36 -1 Ngun tử kẽm có bán kính R = 1,35.10 nm, khối lượng nguyên tử 65u Khối lượng riêng nguyên tử kẽm là: A 3,8 g/cm3 B 10,475 g/cm3 C 15,3 g/cm3 D 32,89 g/cm3 2 6 2 6 Cho cấu hình electron nguyên tố sau: X: 1s 2s 2p 3s 3p ; Y: 1s 2s 2p 3s2 3p4 ; Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d64s2 Nguyên tố kim loại nguyên tố sau A Y Z B Y C Z D X 2+ Nguyên tử R hai electron tạo R có cấu hình electron ngun tử phân lớp ngồi 2p6 Cấu hình electron nguyên tử R A 1s2 2s2 2p4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 C 1s2 2s 2p6 3s2 D 1s2 2s2 2p6 3s4 28 Anion X có cấu hình electron giống M (có cấu hình electron lớp vỏ ngồi 2p 6) Tìm cấu hình electron PHAN TRUNG THÀNH Trang 28 MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 nguyên tử X A 1s2 2s2 2p63s2 B 1s2 2s2 2p5 C 1s2 2s2 2p4 D 1s2 2s2 2p2 Các electron nguyên tử nguyên tố X phân bố lớp, lớp thứ có electron Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố X A 18 B C 16 D 65 63 10 Đồng có hai đồng vị bền 29 Cu chiếm 27% 29 Cu chiếm73% Nguyên tử khối trung bình Cu : A 56,01 B 65,01 C 63,54 D 64,45 11 Biết tổng số hạt (proton, electron, nơtron) nguyên tử 155 Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 33 hạt Số khối nguyên tử A 188 B 66 C 122 D 108 12 Nguyên tử mà trạng thái có số electron độc thân lớn A P (Z = 15) B Ge (Z = 32) C S (Z = 16) D Al (Z = 13) 13 Số electron tối đa lớp K, N, M, O A 8, 18, 32, 50 B 2, 32, 18, 32 C 2, 18, 32, 50 D 2, 8, 18, 32 14 Trong 112 gam sắt chứa hạt notron Biết nguyên tử sắt có 26 hạt proton số khối sắt 56 A 541,8.1023 hạt B 180,6.1023 hạt C 90,3.1023 hạt D 361,2.1023 hạt 15 Cho nguyên tử X có Z = 30 hỏi nguyên tử X có phân lớp chứa electron A B C D II Tự luận: (5 điểm) Câu 1: (3 điểm) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử sau: X (Z=20); Y (Z=24); M (Z=29) Câu 2: (2 điểm) Thể tích 1mol tinh thể Canxi 25,87 cm3 Trong tinh thể nguyên tử Canxi chiếm 74% thể tích, lại khe trống Tính bán kính gần nguyên tử Canxi? Lớp 10A1 10A2 SS Giỏi PHAN TRUNG THÀNH IV-KẾT QUẢ KIỂM TRA: Khá Tbình Yếu Kém TB trở lên Trang 29 ... Suy PHAN TRUNG THÀNH Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 độ tan SNaCl= 10’ 10’ Hoạt động 8: Nồng độ HS: Phát biểu có loại dung dịch GV hỏi học sinh học viết công thức loại nồng độ nào?... ứng Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể IV – RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 16/08/2015 PHAN TRUNG THÀNH CHƢƠNG I: NGUYÊN TỬ Trang MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 TIẾT : 01628417333 Bài 1: THÀNH...MẪU GIÁO ÁN CỦA BỘ 2016 01628417333 n= 15’ Hoạt động 4: GV: Yêu cầu nhóm học sinh nêu cơng thức tỉ khối chất khí vận dụng VD: Xác định khối lượng mol chất hữu X, biết hóa gam X thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức mẫu GIÁO án hóa 2016 , Ôn thi công chức mẫu GIÁO án hóa 2016