Ôn thi công chức SINH 9

295 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:43

Ngày soạn: 19/8/2016 Ngày dạy 9A: 9B : 9C : /8/2016 /8/2016 /8/2016 PHẦN I: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG I - CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN Tiết - Bài 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC Mục tiêu a Kiến thức: - Giới thiệu Menđen người đặt móng cho di truyền học trình bày phương pháp phân tích hệ lai Menđen - Hiểu ghi nhớ số thuật ngữ kí hiệu di truyền học b Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát phân tích, tư phân tích so sánh c Thái độ: Xây dựng ý thức tự giác, thói quen học tập mơn Chuẩn bị GV HS a Giáo viên: Tranh phóng to hình 1.2 b Học sinh: Đọc trước nội dung mới, tìm hiểu thêm Menđen Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: Khơng b Nội dung mới: * Nêu vấn đề: 3, Gv: Giới thiệu sơ lược cấu trúc chương trình sinh học Nêu nhiệm vụ phần di truyền, biến dị Gv: Giới thiệu nội dung chương 1: Di truyền học ngành trẻ sinh học chiếm vị trí quan trọng giải thích tượng tự nhiên Men Đen – người khai sinh Di truyền học Hoạt động 1: Di truyền học 13, Hoạt động Gv Hoạt động Hs - Gv cho HS đọc khái niệm di truyền - Cá nhân HS đọc SGK biến dị mục I SGK - HS dọc to khái niệm biến dị di -Thế di truyền biến dị ? truyền - Gv giải thích rõ: biến dị di truyền tượng trái ngược - HS lắng nghe tiếp thu kiến thức tiến hành song song gắn liền với trình sinh sản VD - HS làm tập SGK mục I - Liên hệ thân xác định xem giống khác bố mẹ điểm nào: hình dạng tai, mắt, mũi trình bày Giáo án sinh học Năm học 2016 - 2017 trước lớp - Cho Hs tiếp tục tìm hiểu mục I để trả - Dựa vào  SGK mục I để trả lời lời: - Hs nghe ghi - Di truyền học gì? - Di truyền học có vai trò gì? - Gv chốt lại kiến thức, Hs ghi (Hs ghi): I Di truyền học: - Di truyền tượng truyền đạt tính trạng tổ tiên cho hệ cháu - Biến dị tượng sinh khác với bố mẹ khác nhiều chi tiết - Di truyền học nghiên cứu sở vật chất, chế, tính quy luật tượng di truyền biến dị - Di truyền học có vai trò quan trọng chọn giống, y học đặc biệt công nghệ sinh học đại Hoạt động 2: Menđen – người đặt móng cho di truyền học 13, Hoạt động Gv Hoạt động Hs - GV cho HS đọc tiểu sử Menđen - HS đọc to , lớp theo dõi SGK - Yêu cầu HS quan sát kĩ hình 1.2 - HS quan sát phân tích H 1.2, nêu nêu nhận xét đặc điểm tương phản cặp tính cặp tính trạng đem lai? trạng - Treo hình 1.2 phóng to để phân tích - u cầu HS nghiên cứu thơng tin - Đọc kĩ thơng tin SGK, trình bày SGK nêu phương pháp nghiên cứu nội dung phương Menđen? pháp phân tích hệ lai - Gv: trước Menđen, nhiều nhà khoa - vài HS phát biểu, bổ sung học thực phép lai đậu - HS lắng nghe GV giới thiệu Hà Lan không thành công - HS suy nghĩ trả lời - Giải thích Menđen chọn đậu Hà Lan làm đối tượng để nghiên cứu? - Hs nghe ghi nhớ kiến thức -Gv: Menđen có ưu điểm: chọn đối tượng chủng, có vòng đời ngắn, lai 1-2 cặp tính trạng tương phản, thí nghiệm lặp lặp lại nhiều lần, dùng toán thống kê để xử lý kết (Hs ghi): II Međen – Người đặt móng cho Di truyền học Giáo án sinh học Năm học 2016 - 2017 - Menđen (1822-1884) - người đặt móng cho di truyền học - Đối tượng nghiên cứu di truyền Menđen: Đậu Hà Lan - Menđen dùng phương pháp phân tích hệ lai : +Tạo dòng chủng, theo dõi di truyền riêng cặp tính trạng + Dùng tốn thống kê để tìm quy luật di truyền Hoạt động 3: Một số thuật ngữ kí hiệu Di truyền học 11, Hoạt động Gv Hoạt động Hs - Hướng dẫn HS nghiên cứu số - Thu nhận thông tin, ghi nhớ kiến thuật ngữ thức - Yêu cầu HS lấy thêm VD minh hoạ cho thuật ngữ - Lấy VD cụ thể để minh hoạ - Khái niệm giống chủng: GV giới thiệu cách làm Menđen để có giống chủng tính trạng - Giới thiệu số kí hiệu - Nêu cách viết công thức lai: mẹ thường viết bên trái dấu x, bố thường - HS ghi nhớ kiến thức, chuyển thông viết bên phải P: mẹ x bố tin vào (Hs ghi): III Một số thuật ngữ kí hiệu di truyền học: Một số thuật ngữ: (sgk – trang 6) + Tính trạng + Cặp tính trạng tương phản + Nhân tố di truyền + Giống (dòng) chủng Một số kí hiệu: (sgk - trang 7) P: Cặp bố mẹ xuất phát x: Kí hiệu phép lai G: Giao tử ♂ : Đực; ♀: Cái F: Thế hệ c Củng cố, luyện tập: 3, - HS đọc kết luận SGK Đọc mục em có biết - Tại Menđen lại chọn cặp tính trạng tương phản thực phép lai? d Hướng dẫn học sinh tự học nhà : 2, - Học trả lời câu hỏi SGK Kẻ bảng vào tập Đọc trước - Hướng dẫn trả lời tập – sgk trang * Nhận xét sau lên lớp: ******************************** Giáo án sinh học Năm học 2016 - 2017 Ngày soạn: 19/8/2016 Tiết - Bài 2: Ngày dạy 9A: 9B : 9C : /8/2016 /8/2016 /8/2016 LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Mục tiêu a Kiến thức: - Học sinh trình bày phân tích thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen Giải thích kết thí nghiệm theo quan điểm Menđen - Hiểu ghi nhớ khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp; phát biểu nội dung quy luật phân li b Kỹ năng: Rèn kĩ phân tích số liệu kênh hình Kỹ tìm kiếm, xử lí thơng tin c Thái độ: Củng cố niềm tin khoa học nghiên cứu tính quy luật tượng di truyền Chuẩn bị GV HS a Giáo viên: Tranh phóng to hình 2.2, 2.3 b Học sinh: Đọc trước nội dung mới, làm tập, kẻ bảng2 Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: Miệng 5, *Câu hỏi: Trình bày nội dung phương pháp phân tích hệ lai Menđen? Nêu khái niệm tính trạng, cặp tính trạng tương phản, lấy ví dụ minh hoạ? *Đáp án: Lai cặp bố mẹ khác số cặp tính trạng chủng tương phản theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng hệ cháu - Tính trạng đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí thể Ví dụ… - Cặp tính trạng tương phản hai trạng thái trái ngược loại tính trạng b Nộ dung mới: * Nêu vấn đề: 1, Gv: Bằng phương pháp phân tích hệ lai, Menđen rút quy luật di truyền, quy luật gì? Chúng ta tìm hiểu hơm 14, Hoạt động 1: Thí nghiệm Menđen Hoạt động Gv Giáo án sinh học Hoạt động Hs Năm học 2016 - 2017 - GV hướng dẫn HS quan sát tranh H 2.1 giới thiệu tự thụ phấn nhân tạo hoa đậu Hà Lan - Tại phải cắt bỏ nhị hoa mẹ từ hoa chưa chín? - GV giới thiệu kết thí nghiệm bảng đồng thời phân tích khái niệm kiểu hình, tính trạng trội, lặn - u cầu HS: Xem bảng điền tỉ lệ loại kiểu hình F2 vào ô trống - Nhận xét tỉ lệ kiểu hình F1; F2? - HS quan sát tranh, theo dõi ghi nhớ cách tiến hành - Cắt bỏ nhị hoa mẹ từ chưa chín để tự thụ phấn không diễn hoa mẹ - Ghi nhớ khái niệm - Phân tích bảng số liệu, thảo luận nhóm nêu được: + Kiểu hình F1: đồng tính tính - GV nhấn mạnh thay đổi giống trạng trội làm bố làm mẹ kết phép lai + F2: trội: lặn không thay đổi - Yêu cầu HS làm tập điền từ SGK trang - Yêu cầu HS đọc lại nội dung tập - Lựa chọn cụm từ điền vào chỗ trống: sau điền 1- đồng tính, - trội: lặn - 1, HS đọc (Hs ghi): I Thí nghiệm Menđen: * Thí nghiệm: - Lai giống đậu Hà Lan khác cặp tính trạng chủng tương phản Vd: P: Hoa đỏ x Hoa trắng F1: Hoa đỏ F2: hoa đỏ: hoa trắng * Các khái niệm: - Kiểu hình tổ hợp tính trạng thể - Tính trạng trội tính trạng biểu F1 - Tính trạng lặn tính trạng đến F2 biểu * Kết thí nghiệm – Kết luận: Khi lai hai thể bố mẹ khác cặp tính trạng chủng tương phản F1 đồng tính tính trạng bố mẹ, F có phân li theo tỉ lệ trung bình trội: lặn Hoạt động 2: Menđen giải thích kết thí nghiệm Giáo án sinh học 20, Năm học 2016 - 2017 Hoạt động Gv Hoạt động Hs - GV giải thích quan niệm đương thời - HS ghi nhớ kiến thức, quan sát H 2.3 quan niệm Menđen đồng thời sử + A: tính trạng trội (hoa đỏ) dụng H 2.3 để giải thích + a: tính trạng lặn (hoa trắng) + Trong tế bào sinh dưỡng, nhân tố di truyền tồn thành cặp: Cây hoa đỏ chủng cặp nhân tố di truyền AA, hoa trắng chủng cặp nhân tố di truyền aa - Trong trình phát sinh giao tử: + Cây hoa đỏ chủng cho loại giao tử: A + Cây hoa trắng chủng cho loại giao tử a - Do đâu tất F1 cho hoa - Ở F1 nhân tố di truyền A át a nên tính đỏ? trạng A biểu - Quan sát H 2.3 thảo luận nhóm xác - Yêu cầu HS: định được: - Hãy quan sát H 2.3 cho biết: tỉ lệ G (F1) : 1A: 1a loại giao tử F1 tỉ lệ loại + Tỉ lệ hợp tử F2 hợp tử F2? 1AA: 2Aa: 1aa - Tại F2 lại có tỉ lệ hoa đỏ: hoa + Vì hợp tử Aa biểu kiểu hình trắng? giống AA - GV nêu rõ: F1 hình thành giao tử, nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất P mà khơng hồ lẫn vào nên F2 tạo ra: 1AA : 2Aa : 1aa AA Aa cho kiểu hình hoa - Hs dựa vào kết thí nghiệm phát đỏ, aa cho kiểu hình hoa trắng biểu nội dung định luật - Hãy phát biểu nội dung quy luật phân li trình phát sinh giao tử? - Gv chốt lại kiến thức, nhấn mạnh chất nhân tố di truyền quy luật (Hs ghi): II Menđen giải thích kết thí nghiệm: Giáo án sinh học Năm học 2016 - 2017 P: G (P ) F1 Hoa đỏ AA A x Hoa trắng aa a Aa (hoa đỏ) F1 x F1 Aa x Aa (hoa đỏ) (hoa đỏ) G (F1) A, a A, a F2 AA Aa Aa aa đỏ đỏ đỏ trắng => Sự phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền (gen) quy định cặp tính trạng thơng qua q trình phát sinh giao tử thụ tinh chế di truyền tính trạng - Nội dung quy luật phân li: trình phát sinh giao tử, nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất thể chủng P c Củng cố, luyện tập: 3, *Câu hỏi giành cho hs Tb, yếu: - Trình bày thí nghiệm lai cặp tính trạng - Phân biệt tính trạng trội, tính trạng lặn cho VD minh hoạ *Câu hỏi giành cho học sinh giỏi: Khi cho hai giống lúa thân cao lai với thân lùn thu F1 toàn thân cao, cho F1 tự thụ phấn thu thân cao, thân lùn Giải thích kết thu sơ đồ? d Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 2, - Học trả lời câu hỏi SGK Viết trước sơ đồ lệnh sgk mục III trang 11 - Làm tập (GV hướng dẫn cách quy ước gen viết sơ đồ lai) - Hs giỏi làm thêm tập sau: Ở đậu Hà lan tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh Lập sơ đồ lai cho phép lai: Bố hạt xanh, mẹ hạt vàng * Nhận xét sau lên lớp: ************************** Giáo án sinh học Năm học 2016 - 2017 Ngày soạn: 26/8/2016 Ngày dạy 9A: 9B : 9C : / /2016 / /2016 / /2016 Tiết - Bài 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG ( tiếp ) Mục tiêu a Kiến thức: - Học sinh hiểu trình bày nội dung, mục đích ứng dụng phép lai phân tích Hiểu giải thích quy luật phân li nghiệm điều kiện định - Nêu nội dung, ý nghĩa quy luật phân li lĩnh vực sản xuất - Hiểu phân biệt di truyền trội khơng hồn tồn (di truyền trung gian) với di truyền trội hoàn toàn b Kỹ năng: Phát triển tư lí luận phân tích, so sánh, luyện viết sơ đồ lai cặp tính trạng Rèn kỹ tìm kiếm, xử lí thơng tin Viết sơ đồ lai c Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, nhân nhanh tính trạng trội chăn ni, trồng trọt Chuẩn bị GV HS a Giáo viên: Tranh phóng to hình 2.2, 2.3 b Học sinh: Đọc trước nội dung mới, làm tập Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ: Miệng 5, *Câu hỏi: Trình bày thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen? Giải thích kết thí nghiệm? *Đáp án: Vd: P: Hoa đỏ x Hoa trắng F1 : Hoa đỏ F2: hoa đỏ: hoa trắng - Giải thích: P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa G (P ) A a F1 Aa (hoa đỏ) F1 x F1 Aa x Aa (hoa đỏ) (hoa đỏ) G (F1) A, a A, a F2 AA Aa Aa aa Giáo án sinh học Năm học 2016 - 2017 đỏ đỏ đỏ trắng b Nội dung mới: * Nêu vấn đề: 1, Gv: Từ kết giải thích phép lai Menđen em nhận xét hợp tử hoa đỏ F2? Hs: Cây hoa đỏ F2 có kiểu hợp tử: AA Aa Gv: Vậy làm phân biệt hoa đỏ có kiểu gen AA hoa đỏ có kiểu gen Aa, nhiệm vụ học hơm Hoạt động 1: Lai phân tích Hoạt động Gv - Nêu tỉ lệ loại hợp tử F thí nghiệm Menđen? - Từ kết Gv phân tích khái niệm: kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp - Hãy xác định kết phép lai sau: P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa P: Hoa đỏ x Hoa trắng Aa aa - Gv: giúp hs hoàn thiện sơ đồ - Kết lai ta kết luận đậu hoa đỏ P chủng hay không chủng? - Yêu cầu hs hoạt động nhóm người hồn thành tập : Điền từ thích hợp vào trống (SGK – trang 11) - Công việc lấy hoa đỏ chưa biết kiểu gen đem lai với thể có kiểu gen lặn lai phân tích Vậy lai phân tích gì? - Gv: Mục đích phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen cá thể mang tính trạng trội (Hs ghi): III Lai phân tích: Giáo án sinh học 9 19, Hoạt động Hs - HS nêu: hợp tử F2 có tỉ lệ: 1AA: 2Aa: 1aa - HS ghi nhớ khái niệm - Hs lên bảng viết sơ đồ lai, nêu kết trường hợp - Hs khác hoàn thiện đáp án - HS dựa vào sơ đồ lai để trả lời - Nêu được:1- Trội; 2- Kiểu gen; 3Lặn; 4- Đồng hợp trội; 5- Dị hợp - Hs nêu khái niệm lai phân tích Năm học 2016 - 2017 * Một số khái niệm: - Kiểu gen tổ hợp toàn gen tế bào thể - Thể đồng hợp có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống (AA, aa) - Thể dị hợp có kiểu gen chứa cặp gen gồm gen tương ứng khác (Aa) *Lai phân tích: - Là phép lai cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn + Nếu kết phép lai đồng tính cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp + Nếu kết phép lai phân tính theo tỉ lệ 1:1 cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp Hoạt động 2: Ý nghĩa tương quan trội lặn 8, Hoạt động Gv Hoạt động Hs - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin - HS thu nhận xử lý thông tin SGK, trả lời câu hỏi: - Hs nêu kết quả, hs khác bổ xung ? - Nêu tương quan trội lặn tự (nếu cần) nhiên? - Xác định tính trạng trội, tính trạng lặn nhằm mục đích gì? Dựa vào đâu? - Việc xác định độ chủng giống có ý nghĩa sản xuất? - Do trồng trọt, chăn nuôi - Hs nghe, ghi nhớ kiến thức em cần phát tính trạng trội để nhân giống đem lại lợi ích kinh tế - HS xác định cần sử dụng phép - Muốn xác định độ chủng lai phân tích nêu nội dung phương giống cần thực phép lai nào? pháp trồng cho tự thụ phấn (Hs ghi): IV Ý nghĩa tương quan trội – lặn: - Tương quan trội, lặn tượng phổ biến giới sinh vật - Tính trạng trội thường tính trạng tốt chọn giống phát tính trạng trội để tập hợp gen trội quý vào kiểu gen, tạo giống có ý nghĩa kinh tế - Trong chọn giống, để tránh phân li tính trạng, xuất tính trạng xấu phải kiểm tra độ chủng giống 3, c Củng cố, luyện tập: Giáo án sinh học 10 Năm học 2016 - 2017 Sinh sản trao đổi chất, chuyển hoá vật chất lượng đường thể dịch ( đường máu) Sinh con, trì nòi giống Hoạt động 4: Sinh học tế bào 23, Mục tiêu: Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh học đặc điểm cấu tạo, hoạt động sống tế bào hai trình phân bào quan trọng ( Cách tiến hành hoạt động 3) Bảng 65.3: Chức phận tế bào: Các phận Chức Thành tế bào - Bảo vệ tế bào Màng tế bào - Trao đổi chất tế bào Chất tế bào - Thực chất hoạt động sống tế bào Ti thể - Thực chuyển hoá lượng tế bào Lục lạp - Tổng hợp chất hữu ( quang hợp) Ribôxôm - Tổng hợp Prôtêin Không bào - Chứa dịch tế bào điều chỉnh áp xuất thẩm thấu tế bào Nhân - Chứa vật chất di truyền ( ADN, NST) điều khiển hoạt động sống tế bào Bảng 65.4: Các hoạt động sống tế bào Các trình Vai trò - Quang hợp - Tổng hợp chất hữu từ hợp chất đơn giản - Hô hấp - Phân giải chất hữu giải phóng lượng - Tổng hợp Prôtêin - Tạo Prôtêin cung cấp cho tế bào Bảng 65.5: Những điểm khác nguyên phân giảm phân Giảm phân Các kì Nguyên phân Giảm phân I Giảm phân II Kì đầu NST kép co ngắn, NST kép co ngắn, NST kép co lại thấy đóng xoắn đính cặp NST kép tương rõ số lượng NST vào sợi thoi phân bào đồng tiếp hợp theo kép( đơn bội) tâm động chiều dọc bắt chéo Kì Các NST kép co ngắn Từng cặp NST kép Các NST kép xếp cực đại xếp thành xếp thành hàng thành hàng mặt hàng mặt phải mặt phải xích đạo phải xích đạo xích đạo thoi thoi phân bào thoi phân bào phân bào Kì sau Từng NST kép chẻ Các cặp NST kép Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành tương đồng phân li dọc tâm động NST đơn phân li độc lập cực thành NST đơn cực tế bào tế bào phân li cực Giáo án sinh học 281 Năm học 2016 - 2017 Kì cuối tế bào Các NST đơn nằm Các NST kép nằm Các NST đơn nằm gọn nhân với số gọn nhân với gọn nhân với lượng = 2n tế bào số lượng =n ( kép) = số lượng =n ( NST mẹ 1/2 tế bào mẹ đơn) c Củng cố, luyện tập: 2, - Đã lồng phần trả lời học sinh: Nếu nhóm có kết tốt, ý thức cao ôn tập cho điểm d Hướng dẫn học sinh tự học nhà : 2, - Ôn tập chuẩn bị nội dung bảng 66.1 -> 66.5 - Phân cơng nhóm chuẩn bị bảng 66.1 + 66.2 nhóm chuẩn bị nội dung bảng 66.3, nhóm chuẩn bị nội dung bảng 656.4 ; nhóm chuẩn bị nội dung bảng 66.5 - Hình thức ơn tập: cử đại diện nhóm lên trình bày kết quả, nhóm lại phải làm thêm bảng khác vào vở, đặt câu hỏi cho nhóm bạn Ngày soạn: 13/5/2009 Ngày dạy: /5/2009 /5/2009 Tiết 70 – Bài 66: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỒN CẤP.( tiếp theo) I MỤC TIÊU: a Kiến thức: - Hs phải hệ thống hoá đựơc kiến thức sinh học di truyền biến dị; kiến thức phần sinh vật với mơi trường - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống *Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ tư lơgic, chủ yếu kĩ so sánh, tổng hợp, hệ thống hố c Thái độ: - u thích mơn học, nghiên túc, tỉ mỉ II CHUẨN BỊ: Thầy: Giáo án, sgk Trò: Giáo án sinh học 282 Năm học 2016 - 2017 - Ôn tập kiến thức theo nội dung 66 - Tờ giấy khổ to có ghi sẵn nội dung bảng 66.1 đến 66.5 III PHẦN THỂ HIỆN TRÊN LỚP: a Kiểm tra cũ: Không Bài mới: ĐVĐ 1, Gv: Các em nghiên cứu giới sinh vật đa dạng phong phú năm, chương trình sinh học giúp em hiểu chế di truyền biến dị; hiểu mối quan hệ sinh vật môi trường học hôm cô em tiếp tục hệ thống lại kiến thức chương trình sinh học lớp Hoạt động 5: Di truyền biến dị 35, Mục tiêu: Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh học di truyền, biến dị Hoạt động GV Hoạt động HS - GV chia lớp thành nhóm - Các nhóm tiến hành thảo luận nội - Giao việc cho nhóm: nhóm dung phân cơng hoàn thành bảng thực trước - Thống ý kiến, ghi vào khổ giấy nhà to - Gv yêu cầu nhóm cử đại diện lên - Đại diện nhóm trình bày ý kiến trình bày kết khổ giấy to chuẩn bị trước - Các nhóm khác theo dõi, bổ sung - GV để nhóm trình bày hỏi thêm vấn đề chưa rõ sau nội dung nhóm, GV - Hs theo dõi, sửa chữa đưa đánh giá đưa kết Bảng 66.1: chế tượng di truyền Cơ sở vật chất Cơ chế Hiện tượng Cấp phân tử: ADN-> ARN-> Prôtêin Tạo nên tính đa dạng ADN đặc thù Prôtêin Cấp tế bào: NST - Nhân đôi -> Phân li-> Tổ - Bộ NST đặc trưng hợp loài - Nguyên phân-> Giảm phân-> - Con giống bố mẹ thụ tinh Tên qui luật Phân li Bảng 66.2: Các qui luật di truyền: Nội dung Giải thích Do phân cặp Các nhân tố di truyền Xác Giáo án sinh học 283 Ý nghĩa định Năm học 2016 - 2017 tính nhân tố DT hình thành giao tử nên giao tử chứa nhân tố cặp khơng hồ trộn vào trạng trội thường tốt Phân li tổ hợp cặp gen tương ứng Phân li Các cặp nhân tố di F2 có tỉ lệ kiểu độc lập truyền phân li độc lập hình tích tỉ lệ phát sinh giao tử cặp tính trạng hợp thành Di truyền Các tính trạng nhóm Các gen liên kết liên kết gen liên kết qui định phân li với NST di truyền phân bào Di truyền Ở loài giao phối tỉ lệ Phân li tổ hợp giới tính đực : xấp xỉ 1:1 cặp NST giới tính Khái niệm Nguyên nhân Bảng 66.3: Các loại biến dị: Biến dị tổ hợp Đột biến Sự tổ hợp loại Những biến đổi gen bố mẹ tạo cấu trúc, số lượng hệ lai AND NST kiểu hình khác biểu thành kiểu bố, mẹ hình thể đột biến Phân li độc lập tổ hợp tự cặp gen giảm phân thụ tinh Tác động nhân tố môi trường vàờmoi trường thể vào AND NST Tạo biến dị tổ hợp Tạo di truyền ổn định nhóm tính trạng có lợi Điều chỉnh tỉ lệ đực : Thường biến Những biến đổi kiểu hình kiểu gen phát sinh trình phát triển cá thể ảnh hưởng mơi trường Ảnh hưởng diều kiện môi trường (không biến đổi kiểu gen) Tính chất Xuất với tỉ lệ Mang tính cá biệt, Mang tính đồng loạt, vai trò lớn, khơng di truyền ngẫu nhiên, có lợi theo có hại, di truyền được Là nguyên liệu hướng có lợi nguyên liệu cho tiến cho chọn giống hoá chọn giống tiến hoá Bảng 66.4: Các loại đột biến: Các loại đột Khái niệm Các dạng đột biến biến - Đột biến gen - Những biến đổi cấu trúc - Mất, thêm, thay thế, đảo AND thường điểm cặp Nu - Đột biến cấu - Mất, lặp, đảo đoạn, trúc NST - Những biến đổi cấu trúc chuyển đoạn - Đột biến số NST - Dị bội thể đa bội thể lượng NST - Những biến đổi số lượng Giáo án sinh học 284 Năm học 2016 - 2017 NST Hoạt động 6: Sinh vật môi trường 10, Mục tiêu: Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh học phần sinh vật môi trường (Cách tiến hành tương tự hoạt động 5) Bảng 66.5: Đặc điểm quần thể, quần xã hệ sinh thái: Quần thể Quần xã Hệ sinh thái Khái Bao gồm cá thể Bao gồm quần Bao gồm quần xã niệm loài sống thể thuộc lồi khu vực sống nó, khu vực khác Cùng sống sinh sinh định thời điểm không gian xác vật ln có tương định, giao phối tự có mối quan hệ sinh tác lẫn với tạo hệ thái mật thiết với nhân tố không sống tạo thành hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định Đặc Có đặc trưng về: Có tính chất Có nhiều mối quan hệ điểm Mật độ, tỉ lệ giới tính, số lượng thành quan trọng thành phần tuổi,… phần lồi ln có mặt dinh dưỡng thơng cá thể có mối quan hệ khống chế tạo nên qua chuỗi lưỡi thức sinh thái, hỗ trợ cân sinh học ăn dùng lượng cạnh tranh số lượng cá số lượng cá thể, hệ sinh thái thể biến động có thay vận chuyển qua bậc khơng theo chu kì, quần xã theo dinh dưỡng thường điều chỉnh thời gian diễn chuỗi thức ăn: svsx-> mức cân sinh thái sv tiêu thụ -> Sv phân giải c Củng cố, luyện tập: 2, - Đã lồng phần trả lời học sinh: Nếu nhóm có kết tốt, ý thức cao ôn tập cho điểm d Hướng dẫn học sinh tự học nhà : 2, - Ôn tập chuẩn bị nghỉ hè - Thời gian hè em nghiên cứu tài liệu để chuẩn bị học tiếp THPT, em không học tiếp nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất - Chúc em có kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích Là cơng dân có ích cho xã hội * Ma trận: Tên chủ đề Nhận biết Giáo án sinh học Thông hiểu 285 Vận dụng Tổng Năm học 2016 - 2017 Các thí nghiệm Menđen (7 tiết) Số câu hỏi Số điểm ( tỉ lệ %) Nhiễm sắc thể (7 tiết ) Số câu hỏi Số điểm ( tỉ lệ %) ADN gen (6 tiết ) Số câu hỏi Số điểm ( tỉ lệ %) Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % - Giải toán lai cặp tính trạng 3,5đ (35%) 3,5đ (35%) - Giải thích chế sinh trai, gái người 3,5đ (35%) 3,5đ (35%) - Kể chức prôtêin 3,0đ (30%) 3,0 30% 3,0đ (30%) 3,5 35% 3,5 35% 10,0 100% *Đề Câu 1(3,5đ): Giải thích nguyên nhân sinh trai, gái người? Quan niệm sinh trai, gái phụ thuộc vào người mẹ hay sai? Vì sao? Câu 2( 3,5đ): Ở hoa Dạ lan màu hoa có kiểu hình: Đỏ, trắng – Trong đỏ trội hoàn toàn so với trắng Khi cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng F1, cho F1 tự thụ phấn đựơc F2 Viết sơ đồ lai từ P -> F2? Câu 3(3đ): Liệt kê chức protein? 2.2 Lớp 9A, 9B * Ma trận: Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Các thí nghiệm Menđen (7 tiết) Tổng - Giải tốn lai cặp tính trạng (C2) Số câu hỏi Số điểm ( tỉ lệ %) Giáo án sinh học Vận dụng 3,5đ (35%) 286 3,5đ (35%) Năm học 2016 - 2017 Nhiễm sắc thể (7 tiết ) - Giải thích chế sinh trai, gái người (C1) Số câu hỏi Số điểm ( tỉ lệ %) ADN gen (6 tiết ) 3,5đ (35%) Số câu hỏi Số điểm ( tỉ lệ %) Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 3,5đ (35%) - Nêu cấu tạo chức ARN (C3) 3,0đ (30%) 3,0 30% 3,0đ (30%) 3,5 35% 3,5 35% 10,0 100% *Đề Câu 1(3,5đ): Giải thích nguyên nhân sinh trai, gái người? Quan niệm sinh trai, gái phụ thuộc vào người mẹ hay sai? Vì sao? Câu 2( 3,5đ): Ở hoa Loa kèn màu hoa có kiểu hình: Đỏ, hồng, trắng – Trong đỏ trội khơng hồn tồn so với trắng, hồng tính trạng trung gian Khi cho hoa đỏ giao phấn với hoa trắng F1, cho F1 tự thụ phấn F2 Viết sơ đồ lai từ P -> F2? Câu 3(3đ): ARN có cấu tạo chức gì? 3.Đáp án – Biểu điểm 3.1.Đề số 1: ( Lớp 9C) Đáp án Biểu điểm Câu : - Cơ chế sinh trai , gái người : P mẹ x bố 0,5đ ( 44 A + XX ) ( 44 A + XY ) G 22A + X 22A + X , 22A + Y 0,5đ F1 44A + XX , 44A + XY 0,5đ ( gái ) ( trai ) - Quan niệm sinh trai hay gái phụ thuộc vào người mẹ 0,5đ sai Giáo án sinh học Năm học 2016 - 2017 287 - Vì: Căn vào chế NST xác định giới tính việc sinh 1,5đ trai hay gái phụ thuộc vào khả kết hợp tinh trùng X hay tinh trùng Y với trứng -> Phụ thuộc vào người bố Câu 2: - Quy ước: A: Hoa đỏ -> Cây hoa đỏ chủng AA a: Hoa trắng -> Cây hoa trắng: aa - Sơ đồ lai: P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa G (P ) A a F1 Aa (Hoa đỏ) F1 x F1 Aa x Aa (Hoa đỏ) (Hoa đỏ) G (F1) A, a A, a F2 AA Aa Aa aa đỏ đỏ đỏ trắng Câu : Chức cấu trúc prôtêin: - Prôtêin thành phần quan trọng xây dựng nên bào quan màng sinh chất, hình thành nên đặc điểm giải phẫu, hình thái mơ, quan, hệ quan, thể (tính trạng thể) Chức xúc tác trình trao đổi chất: - Bản chất enzim prơtêin: tham gia phản ứng sinh hố Chức điều hồ q trình trao đổi chất: - Các hoocmon phần lớn prơtêin giúp điều hồ q trình sinh lí thể *Ngồi prôtêin thành phần cấu tạo nên kháng thể để bảo vệ thể, chức vận động (tạo nên loại cơ), chức cung cấp lượng (thiếu lượng, prơtêin phân huỷ giải phóng lượng) Giáo án sinh học 288 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ Tổng 10đ Năm học 2016 - 2017 3.2.Đề số 2: (Lớp 9A, 9B) Đáp án Biểu điểm Câu : - Cơ chế sinh trai , gái người : P mẹ x bố ( 44 A + XX ) ( 44 A + XY ) G 22A + X 22A + X , 22A + Y F1 44A + XX , 44A + XY ( gái ) ( trai ) - Quan niệm sinh trai hay gái phụ thuộc vào người mẹ sai - Vì: Căn vào chế NST xác định giới tính việc sinh trai hay gái phụ thuộc vào khả kết hợp tinh trùng X hay tinh trùng Y với trứng -> Phụ thuộc vào người bố Câu 2: * Cấu tạo ARN - ARN cấu tạo từ nguyên tố: C, H, O, N P - ARN thuộc đại phân tử (kích thước khối lượng nhỏ ADN) - ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân nuclêôtit ( A, U, G, X) liên kết tạo thành chuỗi xoắn đơn * Chức ARN - ARN thông tin (mARN): Mang thông tin quy định cấu trúc loại Prôtêin - ARN vận chuyển (tARN): Vận chuyển axitamin đến nơi cần tổng hợp prôtêin - ARN ribôxôm (rARN): Tham gia cấu tạo nên ribôxôm – Nơi tổng hợp Prôtêin Câu 3: - Quy ước: A: Hoa đỏ -> Cây hoa đỏ chủng AA a: Hoa trắng -> Cây hoa trắng: aa - Sơ đồ lai: Giáo án sinh học 289 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Năm học 2016 - 2017 P: Hoa đỏ AA A G (P ) F1 F1 x F1 G (F1) F2 x Aa (hoa hồng) Aa (hoa hồng) A, a AA 0,5đ Hoa trắng aa a x 0,5đ 0,5đ Aa (hoa hồng) A, a Aa Aa 0,5đ 0,5 Tổng 10đ aa đỏ hồng hồng trắng Ngày soạn : 19/1/2013 Ngày dạy 9A: 9B: 9C: /1/2013 /1/2013 /1/2013 Tiết 41 - Bài 39: THỰC HÀNH TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG I MỤC TIÊU: - Học sinh nêu số tính trạng bật số vật ni, hướng khai thác sử dụng vật nuôi qua quan sát Biết phân tích, so sánh báo cáo điều rút từ tư liệu Rèn kỹ sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo chủ đề, trình bày, hoạt động nhóm, nhận biết, lắng nghe, tìm kiếm thơng tin Giáo dục ý thức nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, ham sư tập tìm tòi II CHUẨN BỊ : Thầy: Giáo án, sgk, tranh thành tựu chọn giống vật ni Trò: Học bài, viết báo cáo thu hoạch 38 - Tranh ảnh sưu tầm theo yêu cầu SGK trang 114 Giấy khổ to, bút Kẻ bảng 39 SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: a Kiểm tra cũ: Viết 13, * Câu hỏi: Muốn lai giống lúa với ta tiến hành nào? * Đáp án: Mỗi ý 2đ - Bước 1: Khử đực hoa mẹ + Cắt chéo vỏ trấu phía bụng ( Tràng hoa) để lộ rõ nhị Giáo án sinh học 290 Năm học 2016 - 2017 + Dùng kẹp gắp nhị (cả bao phấn) + Bao lúa ( hoa) lại, ghi rõ ngày tháng - Bước 2: Thụ phấn + Nhẹ tay nâng lúa (hoa) chưa cắt nhị lắc nhẹ lên lúa khử nhị + Bao nilông ghi ngày tháng * Nêu vấn đề: 3, Gv: Chia lớp thành nhóm: tìm hiểu chủ đề: “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi” chủ đề “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống trồng” ghi nhận xét tính trạng bật vào bảng Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi trồng 20, Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS: - Các nhóm thực hiện: + Sắp xếp tranh ảnh theo chủ đề thành + số HS dán tranh vào giấy khổ to tựu chọn giống vật nuôi, trồng theo chủ đề cho logic + Ghi nhận xét vào bảng 39.1; 39.2 + số HS chuẩn bị nội dung bảng 39 - GV giúp HS hồn cơng việc - Hs theo dõi ghi chép, sửa chữa Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch 15, Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu nhóm báo cáo kết - Mỗi nhóm báo cáo cần: + Treo tranh nhóm + Cử đại diện thuyết minh + Yêu cầu nội dung phù hợp với tranh dán Các nhóm khác theo dõi đưa câu hỏi để nhóm trình bày trả lời, không trả lời - GV nhận xét đánh giá kết nhóm khác trả nhóm lời thay - GV bổ sung kiến thức vào bảng 39.1 Hs nghe, ghi nhớ, sửa chữa 39.2 Bảng 39.1–Các tính trạng bật hướng dẫn sử dụng số vật nuôi STT Tên giống Hướng dẫn sử dụng Tính trạng bật Giống bò: - Lấy sữa - Có khả chịu nóng - Bò sữa Hà Lan - Cho nhiều sữa, tỉ lệ bơ cao Giáo án sinh học 291 Năm học 2016 - 2017 … - Bò Sind Các giống lợn - Lợn ỉ Móng Cái - Lợn Bơcsai Các giống gà - Gà Rốt ri - Gà Tam Hoàng Các giống vịt - Vịt cỏ, vịt bầu - Vịt kali cambel Các giống cá - Rơ phi đơn tính - Chép lai - Cá chim trắng … - Lấy giống - Lấy thịt - Phát dục sớm, đẻ nhiều - Nhiều nạc, tăng trọng nhanh Lấy thịt trứng - Tăng trọng nhanh, đẻ nhiều trứng Lấy thịt trứng Dễ thích nghi, tăng trọng nhanh, đẻ nhiều trứng Lấy thịt Dễ thích nghi, tăng trọng nhanh … … Bảng 39.2 – Tính trạng bật giống trồng STT Tên giống Tính trạng bật Giống lúa: - CR 203 - Ngắn ngày, suất cao - CM - Chống chịu đựoc rầy nâu - BIR 352 - Không cảm quang Giống ngơ - Khả thích ứng rộng - Ngô lai LNV - Chống đổ tốt - Ngô lai LVN 20 - Năng suất từ 8- 12 tấn/ha … Giống cà chua: - Cà chua Hồng Lan - Cà chua P 375 … - Thích hợp với vùng thâm canh - Năng suất cao … Kiểm tra - đánh giá: - GV nhận xét thực hành - Tuyên dương nhóm thực hành tốt, nhắc nhở nhóm làm chưa tốt - Đánh giá điểm nhóm làm tốt d Hướng dẫn học sinh tự học nhà : 1, - Ơn tập tồn phần di truyền biến dị Giáo án sinh học 292 Năm học 2016 - 2017 3, - Hoàn thiện báo cáo thực hành - Trả lời câu hỏi từ đến 10 trang 117 *Nhận xét sau lên lớp Tiết 52: KIỂM TRA MỘT TIẾT I MỤC TIÊU - Nhằm kiểm tra, đánh giá HS nội dung thực hành tiến hành thực hành - Kiểm tra kĩ quan sát, phân tích, nhận biết thao tác thực hành Rèn kỹ trình bày văn - Giáo dục ý thức nghiêm túc, cẩn thận trình làm II ĐỀ BÀI Lớp 9a: * Ma trận: Tên chủ đề Nhận biết Ứng dụng di - Kể bước truyền học( tiến hành giao tiết) phấn cho hoa lúa Số câu hỏi Số điểm ( tỉ lệ %) Môi trường Liệt kê nhân tố thành tu sinh thái (2 tiết ) Số câu hỏi Số điểm ( tỉ lệ %) Giáo án sinh học Thông hiểu Vận dụng Tổng 3,5đ (35%) 3,5đ (35%) - Từ ví dụ cụ thể, khái quát thành dạng kiến thức 3,5đ (35%) 293 3,5đ (35%) Năm học 2016 - 2017 Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 3,0 30% 3,5 35% 3,5 35% 10,0 100% * Đề bài: Câu 1: Có hai loại hoa lúa hai giống lúa khác Muốn giao phấn cho hai loại hoa lúa ta phải làm nào? Câu 2: Dựa vào đặc điểm lúa (cây ưa sáng) lốt bóng râm (cây ưa bóng) đặc điểm ưa bóng đặc điểm ưa sáng? Câu 3: Có loại mơi trường sống sinh vật? Đó loại mơi trường nào? Kể tên sinh vật ( lồi) sống môi trường khác nhau? Câu 4: Kể thành tựu chọn giống trồng nước ta? Mỗi thành tựu lấy ví dụ minh hoạ? III ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Đáp án Biểu điểm Câu 1: - - - Cắt bỏ vỏ trấu để lộ rõ nhị đực Dùng kẹp để rút bỏ nhị đực ( khử nhị đực) Sau khử nhị đực bao lúa giấy kính mờ, có ghi ngày lai tên người thực Sau 1- ngày lấy hoa lúa khác chưa cắt nhị rắc nhẹ lên hoa khử nhị đực Bao hoa lại lai giấy kính mờ buộc thẻ có ghi ngày tháng , người thực hiện, công thức lai Câu 2: Đặc điểm ưa sáng: - Phiến nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt - Tầng kitin dày - Cường độ quang hợp cao điều kiện ánh sáng mạnh, quang hợp yếu điều kiện ánh sáng yếu Giáo án sinh học Đặc điểm ưa bóng - Phiến lớn, màu xanh thẫm - Tầng kitin mỏng - Cường độ quang hợp cao điều kiện ánh sáng yêú, quang hợp yếu điều kiện ánh sáng mạnh 294 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Năm học 2016 - 2017 - Điều tiết thoát nước linh - Điều tiết thoát nước hoạt: thoát nước mạnh linh hoạt: thoát nước mạnh ánh sáng mạnh lấy ánh sáng mạnh kể nhiều nước; thoát lấy nhiều nước nước lấy nước nước Câu 3: - Môi trường đất: Dế mèn, giun đất, ấu trùng ve sầu Câu 4: Một vài thành tựu chọn giống động vật Việt Nam: Tạo giống mới: Giống lợn: ĐB Ỉ – 81, BS Ỉ – 81; Giống gà: Rốt – Ri, Plaimao – Ri Cải tạo giống địa phương: cải tạo giốmh lợn ỉ, giống bò vàng … Tạo giống ưu lai: lợn, bò, dê, gà, vịt cá… Ni thích nghi giống nhập nội: Vịt, Gà tam hoàng, cá chim trắng… Ứng dụng cơng nghệ sinh học cơng tác giống: Bò, lợn… Giáo án sinh học 295 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1,5đ Tổng 10đ Năm học 2016 - 2017 ... học Năm học 2016 - 2017 Ngày soạn: 19/ 8/2016 Tiết - Bài 2: Ngày dạy 9A: 9B : 9C : /8/2016 /8/2016 /8/2016 LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Mục tiêu a Kiến thức: - Học sinh trình bày phân tích thí nghiệm... ************************** Giáo án sinh học Năm học 2016 - 2017 Ngày soạn: 26/8/2016 Ngày dạy 9A: 9B : 9C : / /2016 / /2016 / /2016 Tiết - Bài 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG ( tiếp ) Mục tiêu a Kiến thức: - Học sinh hiểu... sách tập tang 8 ,9 - Kẻ sẵn bảng vào tập Đọc trước * Nhận xét sau lên lớp: Giáo án sinh học 14 Năm học 2016 - 2017 *************************** Ngày soạn: / /2016 Ngày dạy 9A: 9B: 9C: / / / /2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức SINH 9 , Ôn thi công chức SINH 9