Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 6: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:32

Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 6: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 6: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 6: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tự chọn BẢNG TUẦN HOÀN ? Ngày soạn : 27/09/2014 Ngày dạy :…………… I Mục tiêu: 1.Kiến thức:Biết được: - Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hồn - Cấu tạo bảng tuần hồn: ơ, chu kì, nhóm ngun tố (nhóm A, nhóm B) 2.Kĩ năng: Từ vị trí bảng tuần hồn ngun tố (ơ, chu kì) suy cấu hình electron ngược lại Phát triển lực : - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực giải giải vấn đề thơng qua mơn hóa học - Năng lực suy luận , tư duy, vận dụng 4.Thái độ: Tích cực học tập, chủ động nắm bắt kiến thức II Chuẩn bị: - GV: Hình vẽ ngun tố Na Bảng tuần hồn ngun tố hố học - HS: BTH ngun tố hố học Ơn lai cách viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố III Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực học sinh IV Tổ chức hoạt động dạy – học: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: HĐ1: Cấu tạo BTH: ? Thế ngtố? chu kì ? nhóm ngtố? Phân biệt nhóm A nhóm B?Cách xác định STT nhóm A, nhóm B HS: a/ Ơ nguyên tố: Mỗi ngtố xếp vào ô bảng gọi ngtố b/ Chu kì: Chu kì dãy ngtố mà ngtử chúng có số lớp e, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần c/ Nhóm nguyên tố: - Nhóm ngtố tập hợp ngtố mà ngtử có cấu hình e tương tự nhau, tính chất hóa học gần giống xếp thành cột + Nhóm A bao gồm ngtố s p STT nhóm với số e lớp ngồi + Nhóm B bao gồm ngtố d f Vận dụng làm tập sau: - Yêu cầu HS đọc đề chọn câu trả lời Bài 1: Nguyên tố X ô số 37 X chu kì , nhóm BTH? A Chu kì nhóm IA B Chu kì nhóm IA C Chu kì nhóm IA D Chu kì nhóm IIA - GV gọi hs nhận xét.: Thang nămg lượng : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 Cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 � Chọn đáp án C Bài 2: Một ngun tố chu kì 4, nhóm VIIB, cấu hình e ngtử ngtố là: A 1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 - Yêu cầu hs đọc đề chọn đáp án đúng? Chọn đáp án D HĐ2: Bài 3: Các nguyên tố C, N thuộc chu kì Hỏi ngun tố C, N có lớp electron ? Lớp lớp ? GV: Hướng dẫn HS trả lời dựa vào mối quan hệ số lớp electron chu kì HS: Số thứ tự chu kì số lớp e, nguyên tố thuộc chu kì chúng có hai lớp e lớp lớp thứ (hay lớp L) Bài 4: Nguyên tử R thuộc chu kì 3, nhóm VA bảng tuần hồn Hỏi R có electron ? Electron ngồi nằm lớp thứ ? GV: Cho HS nhắc lại mối tương quan số chu kì số lớp e Mối quan hệ số e số thứ tự nhóm HS: R thuộc chu kì có ba lớp e R thuộc nhóm VA có e lớp ngồi Cấu hình e R 1s22s22p63s23p3 BTVN: 1) Một nguyên tố thuộc chu kì ngun tố thuộc nhóm IIIA BTH a/ Nguyên tử nguyên tố có e lớp cùng? b/ Các e lớp nằm lớp thứ mấy? c/ Viết cấu hình e ngun tử ngun tố đó? 2) A nguyên tố thuộc chu kì Hợp chất X nên từ nguyên tố A Cacbon có chứa 25% cacbon khối lượng Phân tử khối X 144 Định tên A ... 1) Một nguyên tố thuộc chu kì nguyên tố thuộc nhóm IIIA BTH a/ Nguyên tử ngun tố có e lớp ngồi cùng? b/ Các e lớp nằm lớp thứ mấy? c/ Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố đó? 2) A nguyên tố thuộc... mấy? c/ Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố đó? 2) A nguyên tố thuộc chu kì Hợp chất X nên từ nguyên tố A Cacbon có chứa 25% cacbon khối lượng Phân tử khối X 144 Định tên A
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 6: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 6: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan