Lệnh CAD 3d cho các bạn tham khảo

1 39 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:28

Lệnh CAD 3d cho các bạn tham khảo. Chủ yếu tự nghiên cứu chứ không ai chỉ cho. Cần gì thêm thì lên youtube mà xem nha.Lệnh CAD 3d cho các bạn tham khảo. Chủ yếu tự nghiên cứu chứ không ai chỉ cho. Cần gì thêm thì lên youtube mà xem nha.Lệnh CAD 3d cho các bạn tham khảo. Chủ yếu tự nghiên cứu chứ không ai chỉ cho. Cần gì thêm thì lên youtube mà xem nha. TƠ BĨNG MƠ HÌNH KHỐI RẮN:::: - View/Shade: Phủ lên đối tượng 3D bóng màu gốc che giấu nét khuất Bản vẽ Shade dùng không xuất Chú ý: Mơ hình Shade hay Render muốn chuyển sang khung dây chọn 3D wireframe - Render: Tơ bóng đối tượng 3D tùy theo điểm chiếu sáng Trước thực Render: ta cần tạo nguồn sáng lệnh Light, gán vật liệu, tơ bóng cho vật thể lệnh Rmat, Matlib Các nguồn sáng: - Ambient light: NS vô hướng môi trường - Point light: Nguồn sáng điểm - Distance light: nguồn sáng song song, ccường độ sáng tùy vào khoảng cách - Spot light: Nguồn sáng dọi cục bộ, sáng tùy vào khoảng cách - Lights: Tạo nguồn sáng Intensity: Cường độ sáng Attenuation: Cách thức giảm cường độ sáng theo khoảng cách - Rmat: Gián vật liệu cho đối tượng tơ bóng - Matlib: Rmat
- Xem thêm -

Xem thêm: Lệnh CAD 3d cho các bạn tham khảo, Lệnh CAD 3d cho các bạn tham khảo