Giáo án tự chọn 10 tiết 3: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị.

3 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:27

Giáo án tự chọn 10 tiết 3: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị. Giáo án tự chọn 10 tiết 3: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị. Giáo án tự chọn 10 tiết 3: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ĐỒNG VỊ Tự chọn ? Ngày soạn: 09/09/2014 A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: - HS biết: Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình nguyên tố Kỹ năng: Giải tập: • Tính NTKTB ngun tố có nhiều đồng vị • Tính tỉ lệ phần trăm số ngun tử đồng vị • Một số tập khác có nội dung liên quan Phát triển lực : - Năng lực tính tốn ( Bài tập đồng vi ) - Năng lực giải giải vấn đề thơng qua mơn hóa học - Năng lực suy luận - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống ( đồng vị tự nhiên ) Thái độ, tình cảm: Rèn luyện cho học sinh lòng u thích học tập mơn B CHUẨN BỊ : - GV: Hệ thống lí thuyết chuẩn bị tập có liên quan - HS: Xem lại lí thuyết học C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Vấn đáp gợi mở + Hợp tác nhóm nhỏ + Nêu vấn đề D CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ1: Nêu định nghĩa đồng vị, cho ví dụ? HS: Đồng vị nguyên tử có số proton khác số nơtron, số khối chúng khác VD: 16O ; 17O ; 18O Vận dụng làm tập sau: Bài tập 1: Cho đồng vị sau: H; H; H a) Đồng vị khơng có nơtron? b) Đồng vị số nơtron gấp đôi số proton? Bài tập 2: Cho nguyên tử X,Y,Z có số p, n sau: X (P = 20; N = 20) ; Y ( P = 18; N =22) Z(P = 2; N =22) a) Những nguyên tử sau đồng vị nguyên tố? A X Y B X Z C Y Z b Những nguyên tử có số khối là: A X Y B X Z C Y Z Hs tự giải tập Bài tập 3: Trong tự nhiên oxi có đồng vị: 16 O,17 O,18 O Các bon có đồng vị: 12 C ,13 C Hỏi có loại phân tử cacbonic hợp thành từ đồng vị trên? Viết cơng thức tính phân tử khối chúng HD: Phân tử CO2 có 1C 2O, viết cthức: 12 C 16O 17 O ; 12 C 16O 18O ; 12 C 17O18O ; 13C 16O 17 O ; 13C 16O 18O ; 13 17 18 C O O ; 12 C 16O 16O ; 12 C 17O17 O ; 12 C 18O 18O ; 13C 16O 16O ; 13C 17O 17 O ; 13C 18O 18O ; ⇒ Tổng số phân tử CO2 : 12 phân tử Tính khối lượng dựa vào số khối: M1 = 12 + 16 + 17 = 45 ; M2 = 12 + 16 + 18 = 46… HĐ2: Nguyên tử khối TB gì? Cơng thức tính? HS: Ngun tố X có đồng vị với số khối thành phần % đồng vị tương ứng là: A1(x1 %); A2 (x2%); A3 (x3%) ⇒ A = A1.x1 + A2.x + A3.x3 + 100 Vận dụng làm tập sau: 10 11 Bài tập 1: Bo có đồng vị là: B chiếm 18,89 % B chiếm 81,19 % Tìm nguyên tử khối trung bình Bo? GV: Cơng thức tính A ? Áp dụng cơng thức tính để giải tập aX + bY 100 HS: A = ⇒ Vận dụng : A = 10x18,89 + 11x81,11 = 10,81 100 Bài tập 2: Nguyên tử khối trung bình brom 79,91 Brom có hai đồng vị , biết khối đồng vị thứ hai? GV: Tính số khối đồng vị chưa biết từ công thức A = 79 35 Br chiếm 54,5% Tìm số aX + bY 100 biết A =79,91 ; a = 54,5 ? HS: Áp dụng cơng thức ta có: A = 54,5.79 + Y.45,5 ⇔ 7991 = 4305,5 + 45,5Y ⇒ Y = 81 100 Vậy số khối đồng vị thứ 81 10 11 Bài tập 3: Biết NTK trung bình bo 10,812 Mỗi có 94 ngun tử B có ngun tử B ? GV: Hướng dẫn HS tính % số nguyên tử đồng vị sau dựa vào biểu thức tính A để tính tính trực tiếp từ số nguyên tử đồng vị theo công thức A = đồng vị HS: Nếu gọi số nguyên tử đồng vị 11 B b ta có : A = aX + bY a; b số nguyên tử 100 94.10 + b.11 ⇒ b 94 + b Thay số vào giải pt tính b HĐ3: Bài nâng cao Bài : Đồng có đồng vị 63 29 63 29 Cu 65 29 Cu Nguyên tử khối trung bình đồng 63,54 Tìm tỉ lệ khối lượng Cu CuCl2 Giải : M CuCl = 134,54 ⇒ Đặt % đồng vị 63 29 Cu x ⇒ 63x + 65(1 – x) = 63,54  x = 0,73 ⇒ Vậy % = 73% ⇒ Thành phần % đồng vị Cu CuCl2 : Thành phần % 63 29 63 29 Cu 63,54 = 0,47 = 47% 134,54 Cu CuCl2 : Trong 100g CuCl2 có 47g Cu (cả đồng vị) hỗn hợp đồng vị 73% Vậy khối lượng 63 29 Cu 100g CuCl2 : 63 29 Cu 65 29 Cu đồng vị 63 29 Cu chiếm 47.73 = 34,31% 100 Bài : Một nguyên tố X có đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử 27/23 Hạt nhân nguyên tử X có 35P Trong nguyên tử đồng vị thứ có 44N, số N đồng vị thứ thứ Tính AX ? HD: HS tìm số số khối đồng vị ⇒ Áp dụng cơng thức tính ngun tử khối TB tìm HS: Số khối đồng vị thứ : A1 =35 + 44 = 79 ⇒ A2 = 81 ⇒ AX = 79 BTVN: Bài : Đồng có đồng vị đồng vị 63 29 27 23 + 81 27 + 23 23 + 27 63 29 Cu 65 29 = 79,92 Cu Nguyên tử khối trung bình đồng 63,54 Xác định thành phần % Cu Giải : Đặt % đồng vị 63 29 Cu x, ta có phương trình: 63x + 65(1 – x) = 63,54  x = 0,73 Vậy 2963Cu % = 73% Bài : Cho nguyên tử lượng trung bình Magie 24,327 Số khối đồng vị 24 , 25 A3 Phần trăm số nguyên tử tương ứng A1 A2 78,6% 10,9% Tìm A3 ĐS: 26 Bài : Nguyên tố X có hai đồng vị X1 , X2 , M X = 24,8 Đồng vị X2 có nhiều đồng vị X1 nơtron Tính số khối tỉ lệ phần trăm đồng vị , biết tỉ lệ số nguyên tử hai đồng vị X1 : X2 = : ĐS: 24 (60%) ; 26 (40%) Bài 4: Nguyên tử X nguyên tố R có tổng số hạt 46 Số hạt không mang điện 8/15 số hạt mang điện a) Xác định tên R b) Y đồng vị X Y có X nơtron Y chiếm 4% số nguyên tử R Tính ngun tử lượng trung bình R ĐS: a) P ; b) 30,96 Bài 5: Nguyên tố A có hai đồng vị X Y Tỉ lệ số nguyên tử X : Y 45 : 455 Tổng số hạt nguyên tử X 32 X nhiều Y nơtron Trong Y số hạt mang điện gấp lần số hạt không mang điện Tính ngun tử lượng trung bình A ĐS: 20,1 Bài 6: Một dung dịch chứa 8,19 g muối NaX tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO thu 26,09 g kết tủa a) Tìm nguyên tử khối X gọi tên X? b) X có hai đồng vị Giả sử số nguyên tử đồng vị thứ gấp lần số nguyên tử đồng vị thứ Hạt nhân nguyên tử đồng vị thứ hạt nhân đồng vị thứ nơtron Tìm số khối đồng vị? ... Tìm nguyên tử khối X gọi tên X? b) X có hai đồng vị Giả sử số nguyên tử đồng vị thứ gấp lần số nguyên tử đồng vị thứ Hạt nhân nguyên tử đồng vị thứ hạt nhân đồng vị thứ nơtron Tìm số khối đồng. .. với tỉ lệ số nguyên tử 27/23 Hạt nhân nguyên tử X có 35P Trong nguyên tử đồng vị thứ có 44N, số N đồng vị thứ thứ Tính AX ? HD: HS tìm số số khối đồng vị ⇒ Áp dụng cơng thức tính ngun tử khối TB... ngun tử B có nguyên tử B ? GV: Hướng dẫn HS tính % số nguyên tử đồng vị sau dựa vào biểu thức tính A để tính tính trực tiếp từ số nguyên tử đồng vị theo công thức A = đồng vị HS: Nếu gọi số nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn 10 tiết 3: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị., Giáo án tự chọn 10 tiết 3: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị.

Từ khóa liên quan