Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự

2 160 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:06

Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự. Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự. Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự. Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự. Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐƯỜNG AN ============ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp - Tự - Hạnh phúc ============ Bình Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2017 BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TẬP SỰ ================= Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT Đường An Họ tên: Sinh ngày: Trình độ chun mơn: Năm vào nghành: Đơn vị cơng tác: Chức vụ: Tôi phân công hướng dẫn tập cho đồng chí …… từ ngày 02/01/2017 đến ngày 01/12/2017 theo định Hiệu trưởng trường THPT Đường An Trong thời gian phân công hướng dẫn tập cho đồng chí ……., tơi thấy đồng chí ……… có ưu khuyết điểm sau: I - TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ Đồng chí ……… ln n tâm cơng tác, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước, nghành, nhà trường đề ra.Tham gia đầy đủ buổi học bồi dưỡng trị, học tập nghị Đảng Xây dựng lối sống lành mạch, đoàn kết nơị bộ, có ý thức khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên mặt, xứng đáng gương sáng cho học sinh noi theo II - CƠNG TÁC CHUN MƠN Hồ sơ: Có đủ loại hồ sơ theo qui định sở GD&ĐT Hải Dương nhà trường qui định năm học Có nội dung soạn giảng đảm bảo theo qui định, trình bày cách khoa học Giáo án: Soạn giảng đảm bảo phân phối chương trình, theo kế hoạch giảng dạy, đảm bảo nội dung kiến thức qui định, có đầy đủ soạn trước lên lớp, soạn theo đặc trưng môn Giảng dạy: Nhiệt tình cơng tác giảng dạy, thực tốt lên lớp, ý tới đối tượng học sinh, truyền thụ đầy đủ kiến thức có liên hệ mở rộng cho học sinh giỏi Sử dụng tốt thiết bị dạy học Hạn chế: - Q trình thực đổi phương pháp chưa linh hoạt Cần phải tích lũy kinh nghiệm giảng dạy năm công tác Chấm trả bài: thực qui định, chấm khách quan, cơng bằng, xác, qui định, có nhận xét đầy đủ Thực vào điểm theo thời gian quy định Dự giờ: Dự đủ số tiết theo qui định có nhận xét dự theo qui định Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giúp đồng nghiệp tiến Tự bồi dưỡng: Tham gia đầy đủ hoạt động bồi dưỡng trị thường niên Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn củng cố thường xuyên Tham gia đủ buổi họp chuyên mơn, nhóm chun mơn Chất lượng mơn giảng dạy: Đảm bảo chất lượng giảng dạy theo kế hoạch, có lớp tăng so với kế hoạch III - CƠNG TÁC KHÁC Cơng tác cơng đồn: Tham gia đầy đủ buổi họp cơng đồn, chấp hành tốt qui định nhiệm vụ phân cơng Đồn kết thân ái, giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng tốt tổ ấm cơng đồn Đồn niên: Tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt đồn, đóng đồn phí đầy đủ, hồn thành nhiệm vụ mà đồn phân cơng, có ý thức phấn đấu phát huy tốt vai trò người đoàn viên IV Đánh giá chung * Ưu điểm Chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước Có đạo đức lối sống lành mạnh, đoàn kết tốt tập thể Thực tốt quy chế chun mơn; ln có ý thức tự bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ Hồn thành nhiệm vụ giao, có hiệu số lượng chất lượng Tham gia nhiệt tình hoạt động phong trào * Nhược điểm: Đơi chưa chủ động linh hoạt công việc Đối chiếu với tiêu chuẩn giáo viên tập nhận thấy đồng chí ………… đủ tiêu chuẩn để xét hết thời gian tập chuyển vào biên chế thức Vậy tơi đề nghị HĐSP nhà trường xét cho đồng chí ………… hoàn thành thời gian tập Người hướng dẫn tập ... chuẩn giáo viên tập nhận thấy đồng chí ………… đủ tiêu chuẩn để xét hết thời gian tập chuyển vào biên chế thức Vậy đề nghị HĐSP nhà trường xét cho đồng chí ………… hồn thành thời gian tập Người hướng dẫn. .. chấm khách quan, cơng bằng, xác, qui định, có nhận xét đầy đủ Thực vào điểm theo thời gian quy định Dự giờ: Dự đủ số tiết theo qui định có nhận xét dự theo qui định Tham gia đóng góp ý kiến xây... phát huy tốt vai trò người đồn viên IV Đánh giá chung * Ưu điểm Chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước Có đạo đức lối sống lành mạnh, đoàn kết tốt tập thể Thực tốt quy chế chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự, Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn tập sự

Từ khóa liên quan