TUYEN TAP 40 DE THI HSG TOAN 8 CO DAP AN

50 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 20:34

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 ĐỀ THI SỐ Câu 1: (4,0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a) 3x2 – 7x + 2; b) a(x2 + 1) – x(a2 + 1) Câu 2: (5,0 điểm) Cho biểu thức : 2 x x2 2 x x2  3x A(   ):( ) 2 x x 4 2 x x  x3 a) Tìm ĐKXĐ rút gọn biểu thức A ? b) Tìm giá trị x để A > 0? c) Tính giá trị A trường hợp : |x - 7| = Câu 3: (5,0 điểm) a) Tìm x,y,z thỏa mãn phương trình sau : 9x2 + y2 + 2z2 – 18x + 4z - 6y + 20 = b) Cho a b c x y z x2 y z       Chứng minh :    x y z a b c a b c Câu 4: (6,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC lớn đường chéo BD Gọi E, F hình chiếu B D xuống đường thẳng AC Gọi H K hình chiếu C xuống đường thẳng AB AD a) Tứ giác BEDF hình ? Hãy chứng minh điều ? b) Chứng minh : CH.CD = CB.CK c) Chứng minh : AB.AH + AD.AK = AC2 HƯỚNG DẪN CHẤM THI Nội dung đáp án Bài a 2 3x – 7x + = 3x – 6x – x + = = 3x(x -2) – (x - 2) = (x - 2)(3x - 1) b a(x2 + 1) – x(a2 + 1) = ax2 + a – a2x – x = = ax(x - a) – (x - a) = = (x - a)(ax - 1) CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN Điểm 2,0 1,0 0,5 0,5 2,0 1,0 0,5 0,5 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 Bài 2: a 5,0 3,0 ĐKXĐ : �2  x �0 �2 �x  �0 � x �2 �۹� �x  x �0 � � �2 x  x �0 �x �0 � �x �x �3 � 1,0  x 4x2 2 x x2  3x (2  x)  x  (2  x) x (2  x) A(   ):( )   x x   x x  x3 (2  x)(2  x) x( x  3)  1,0 x2  8x x(2  x)  (2  x)(2  x) x  0,5 x( x  2) x (2  x ) 4x2  (2  x)(2  x )( x  3) x  0,25 4x Vậy với x �0, x ��2, x �3 A  0,25 x 3 b 1,0 Với x �0, x �3, x ��2 : A  � � x3 � x  3(TMDKXD) 4x 0 x 3 Vậy với x > A > c x7  � x7  � � x   4 � x  11(TMDKXD) � �� x  3( KTMDKXD) � Với x = 11 A = 121 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,5 0,25 0,25 Bài a 5,0 2,5 9x2 + y2 + 2z2 – 18x + 4z - 6y + 20 = � (9x2 – 18x + 9) + (y2 – 6y + 9) + 2(z2 + 2z + 1) = � 9(x - 1)2 + (y - 3)2 + (z + 1)2 = (*) Do : ( x  1) �0;( y  3) �0;( z  1) �0 Nên : (*) � x = 1; y = 3; z = -1 Vậy (x,y,z) = (1,3,-1) b Từ : a b c ayz+bxz+cxy   0� 0 x y z xyz � ayz + bxz + cxy = CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 1,0 0,5 0,5 0,25 0,25 2,5 0,5 0,25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 x y z x y z    � (   )2  Ta có : a b c a b c 2 x y z xy xz yz �    2(   )  a b c ab ac bc 2 x y z cxy  bxz  ayz �   2 1 a b c abc x2 y z �    1(dfcm) a b c Bài 0,5 0,5 0,5 0,25 6,0 H C B 0,25 F O E A D K a Ta có : BE  AC (gt); DF  AC (gt) => BE // DF Chứng minh : BEO  DFO ( g  c  g ) => BE = DF Suy : Tứ giác : BEDF hình bình hành b �  KDC � Ta có: � ABC  � ADC � HBC Chứng minh : CBH : CDK ( g  g ) � b, CH CK  � CH CD  CK CB CB CD Chứng minh : AFD : AKC ( g  g ) AF AK  � AD AK  AF AC AD AC Chứng minh : CFD : AHC ( g  g ) CF AH �  CD AC CF AH  � AB AH  CF AC Mà : CD = AB � AB AC � 2,0 0,5 0,5 0,25 0,25 2,0 0,5 1,0 0,5 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Suy : AB.AH + AB.AH = CF.AC + AF.AC = (CF + AF)AC = AC2 (đfcm) 0,25 CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 ĐỀ SỐ Câu1 a Phân tích đa thức sau thừa số: x4   x  2  x  3  x  4  x  5  24 b Giải phương trình: x4  30x2  31x  30  a b c a2 b2 c2    Chứng minh rằng: c Cho   0 b  c c  a a b b c c  a a b Câu2 Cho biểu thức: �� 10  x2 � � x A  �2   : x   � �� x2 � �x   x x  �� a Rút gọn biểu thức A b Tính giá trị A , Biết x = c Tìm giá trị x để A < d Tìm giá trị nguyên x để A có giá trị ngun Câu Cho hình vng ABCD, M điểm tuỳ ý đường chéo BD Kẻ ME  AB, MF  AD a Chứng minh: DE  CF b Chứng minh ba đường thẳng: DE, BF, CM đồng quy c Xác định vị trí điểm M để diện tích tứ giác AEMF lớn Câu a Cho số dương a, b, c có tổng Chứng minh rằng: 1   �9 a b c b Cho a, b dơng a2000 + b2000 = a2001 + b2001 = a2002 + b2002 Tinh: a2011 + b2011 Câu Câu (6 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP Đáp án 4 2 a x + = x + 4x + - 4x = (x4 + 4x2 + 4) - (2x)2 = (x2 + + 2x)(x2 + - 2x) Điểm (2 điểm) ( x + 2)( x + 3)( x + 4)( x + 5) - 24 = (x2 + 7x + 11 - 1)( x2 + 7x + 11 + 1) - 24 = [(x2 + 7x + 11)2 - 1] - 24 = (x2 + 7x + 11)2 - 52 = (x2 + 7x + 6)( x2 + 7x + 16) = (x + 1)(x + 6) )( x2 + 7x + 16) CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP b x  30x2  31x  30  x   x   x  5  x  6  (*) Vì x2 - x + = (x - ) + >0 x  (*) (x - 5)(x + 6) = x  5 � � x   � x5 � � x 6 � a b c   1 c Nhân vế của: b  c c  a a b với a + b + c; rút gọn � đpcm �� 10  x2 � � x   x  2 Biểu thức: A  � � �: � x � �x   x x  �� 1 a Rút gọn kq: A  x 1 b x  � x  x  2  � Câu (6 điểm) 4 A  c A  � x  1 �Z � x� 1;3 d A �Z � x �A  (2 điểm) (2 điểm) (1.5 điểm) (1.5 điểm) (1.5 điểm) (1.5 điểm) HV + GT + KL (1 điểm) Câu (6 điểm) AE  FM  DF � AED  DFC � đpcm b DE, BF, CM ba đường cao EFC � đpcm a Chứng minh: CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN (2 điểm) (2 điểm) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP c Có Chu vi hình chữ nhật AEMF = 2a không đổi � ME  MF  a không đổi � SAEMF  ME.MF lớn � ME  MF (AEMF hình vng) � M trung điểm BD b c �1    �a a a � a c �1 a Từ: a + b + c = � �  1  b b �b a b �1 �c  1 c  c � Câu 4: (2 điểm) (1 điểm) (1 điểm) 1 �a b � �a c � �b c �     �  � �  � �  � a b c �b a � �c a � �c b � �3     Dấu xảy � a = b = c = � b (a2001 + b2001).(a+ b) - (a2000 + b2000).ab = a2002 + b2002  (a+ b) – ab =  (a – 1).(b – 1) =  a = hc b = Víi a = => b2000 = b2001 => b = b = (loại) Với b = => a2000 = a2001 => a = a = (loại) Vậy a = 1; b = => a2011 + b2011 = (1 im) Đề thi S Câu : (2 điểm) Cho P= a  4a  a  a  a  14a  a) Rút gọn P b) Tìm giá trị nguyên a để P nhận giá trị nguyên Câu : (2 ®iĨm) a) Chøng minh r»ng nÕu tỉng cđa hai số nguyên chia hết cho tổng lập phơng chúng chia hết cho b) Tìm giá trị x để biểu thức : P=(x-1)(x+2)(x+3)(x+6) có giá trị nhỏ Tìm giá trị nhỏ Câu : (2 điểm) CễNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 1 1    a) Gi¶i phơng trình : x x 20 x  11 x  30 x  13 x  42 18 b) Cho a , b , c cạnh tam giác Chứng minh r»ng : A= a b c   3 b c  a a c  b a b c Câu : (3 điểm) Cho tam giác ABC , gọi M trung điểm BC Một gãc xMy b»ng 600 quay quanh ®iĨm M cho cạnh Mx , My cắt cạnh AB AC lần lợt D E Chứng minh : BC a) BD.CE= b) DM,EM lần lợt tia phân giác góc BDE CED c) Chu vi tam giác ADE không đổi Câu : (1 điểm) Tìm tất tam giác vuông có số đo cạnh số nguyên dơng số đo diện tích số đo chu vi đáp án đề thi học sinh giỏi Câu : (2 ®) a) (1,5) a3 - 4a2 - a + = a( a2 - ) - 4(a2 - ) =( a2 - 1)(a-4) =(a-1)(a+1)(a-4) 0,5 a3 -7a2 + 14a - =( a3 -8 ) - 7a( a-2 ) =( a -2 )(a + 2a + 4) - 7a( a-2 ) =( a -2 )(a2 - 5a + 4) = (a-2)(a-1)(a-4) 0,5 Nêu ĐKXĐ : a 1; a 2; a 4 Rót gän P= b) (0,5®) P= 0,25 a 1 a 0,25 a  23 1  ; ta thÊy P nguyªn a-2 lµ íc cđa 3, a a mµ Ư(3)= 1;1; 3;3 0,25 Từ tìm đợc a 1;3;5 0,25 Câu : (2đ) a)(1đ) Gọi số phải tìm a b , ta cã a+b chia hÕt cho 0,25 Ta cã a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)  (a  2ab  b )  3ab  = CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN =(a+b) (a  b)  3ab   THẦY KA THÁI 0979.456.398 0,5 V× a+b chia hÕt cho nªn (a+b)2-3ab chia hÕt cho ; Do vËy (a+b)  (a  b)  3ab chia hÕt cho 0,25 b) (1®) P=(x-1)(x+6)(x+2)(x+3)=(x 2+5x-6)(x2+5x+6)=(x2+5x)2-36 0,5 Ta thÊy (x2+5x)2 0 nªn P=(x2+5x)2-36  -36 0,25 Do Min P=-36 (x2+5x)2=0 Từ ta tìm đợc x=0 x=-5 Min P=-36 0,25 Câu : (2®) a) (1®) x2+9x+20 =(x+4)(x+5) ; x2+11x+30 =(x+6)(x+5) ; x2+13x+42 =(x+6)(x+7) ; 0,25 §KX§ : x  4; x  5; x 6; x 0,25 Phơng trình trë thµnh : 1 1    ( x  4)( x  5) ( x  5)( x  6) ( x  6)( x  7) 18 1 1 1       x  x  x  x  x  x  18 1   x  x  18 0,25 18(x+7)-18(x+4)=(x+7)(x+4) (x+13)(x-2)=0 Tõ tìm đợc x=-13; x=2; 0,25 b) (1đ) Đặt b+c-a=x >0; c+a-b=y >0; a+b-c=z >0 yz xz xy ;b  ;c  ; 0,5 2 yz xz x y 1 y x x z y z     (  )  (  )  ( ) 0,25 Thay vào ta đợc A= 2x 2y 2z 2 x y z x z y  Tõ ®ã suy A  (2   2) hay A 3 0,25 Tõ ®ã suy a= Câu : (3 đ) a) (1đ) CễNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỐN Trong tam gi¸c BDM ta cã : Dˆ 120  Mˆ Vì M =600 nên ta có THY KA THI 0979.456.398 : Mˆ 120  Mˆ Suy Dˆ Mˆ x E Chøng minh BMD ∾ CEM (1) Suy V× y A BD CM  , tõ ®ã BD.CE=BM.CM B BM CE BC BM=CM= , nên ta có b) (1đ) Từ (1) suy D 0,5 2 M C BC BD.CE= 0,5 BD MD  mµ BM=CM nªn ta cã CM EM BD MD  BM EM Chøng minh BMD ∾ MED 0,5 Tõ ®ã suy D D , DM tia phân giác góc BDE Chứng minh tơng tự ta có EM tia phân giác góc CED 0,5 c) (1đ) Gọi H, I, K hình chiếu cđa M trªn AB, DE, AC Chøng minh DH = DI, EI = EK 0,5 TÝnh chu vi tam gi¸c 2AH; Kết luận 0,5 Câu : (1đ) Gọi cạnh tam giác vuông x , y , z ; cạnh huyền z (x, y, z số nguyên dơng ) Ta có xy = 2(x+y+z) (1) vµ x2 + y2 = z2 (2) 0,25 Tõ (2) suy z2 = (x+y)2 -2xy , thay (1) vµo ta cã : z2 = (x+y)2 - 4(x+y+z) z2 +4z =(x+y)2 - 4(x+y) z2 +4z +4=(x+y)2 - 4(x+y)+4 (z+2)2=(x+y-2)2 , suy z+2 = x+y-2 0,25 z=x+y-4 ; thay vào (1) ta đợc : xy=2(x+y+x+y-4) xy-4x-4y=-8 (x-4)(y-4)=8=1.8=2.4 0,25 CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN Tõ ta tìm đợc giá trị x , y , z lµ : THẦY KA THÁI 0979.456.398 (x=5,y=12,z=13) ; (x=12,y=5,z=13) ; (x=6,y=8,z=10) ; (x=8,y=6,z=10) 0,25 ĐỀ THI SỐ Câu1( đ): Phân tích đa thức sau thành nhân tử A   a  1  a  3  a    a    15 Câu 2( đ): Với giá trò a b đa thức:  x  a   x  10   phân tích thành tích đa thức bậc có hệ số nguyên Câu 3( đ): tìm số nguyên a b để đa thức A(x) = x  3x  ax  b chia hết cho đa thức B( x)  x  x  Câu 4( đ): Cho tam giác ABC, đường cao AH,vẽ phân giác Hx góc AHB phân giác Hy góc AHC Kẻ AD vuông góc với Hx, AE vuông góc Hy Chứng minh rằngtứ giác ADHE hình vuông Câu 5( đ): Chứng minh P 1 1     1 2 1002 Đáp án biểu điểm Câ u 2đ Đáp án A   a  1  a  3  a    a    15  a a a    a  8a  a  8a  15  15     8a  22 a  8a  120   8a  12   a   a  2  a  6  a 2ñ 2  8a  11  2 Biểu điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 ñ ñ ñ ñ   8a  10   8a  10 Giả sử:  x  a   x  10     x  m   x  n  ;(m, n �Z ) 0,25 đ 0,25 đ CƠNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TỊA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 10 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN  x  2009 x  2009 x  2009 x  2009 x  2009 x  2009      2008 2007 2006 2005 2004 2003  THẦY KA THÁI 0979.456.398 x  2009 x  2009 x  2009 x  2009 x  2009 x  2009      0 2008 2007 2006 2005 2004 2003 (0,25đ)  ( x  2009)( Do : 1 1 1      ) 0 (0,5đ) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 1 1 1      0 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Vì 1 1   ; 2008 2005 2007 2004 ; 1  2006 2003 (0,25đ) Vậy x + 2009 =  x = -2009 E I Bài 3: (2 điểm) a) (1đ) B C Chứng minh  EDF vng cân Ta có  ADE =  CDF (c.g.c) �  EDF cân D O Mặt khác:  ADE =  CDF (c.g.c) � Eˆ  Fˆ2 Mà Eˆ  Eˆ  Fˆ1 = 900 � Fˆ2  Eˆ  Fˆ1 = 900 A D � EDF = 900 Vậy  EDF vuông cân b) (1đ) Chứng minh O, C, I thẳng Theo tính chất đường chéo hình vng � CO trung trực BD 2 F Mà  EDF vuông cân � DI = EF B Tương tự BI = EF � DI = BI � I thuộc dường trung trực DB � I thuộc đường thẳng CO Hay O, C, I thẳng hàng Bài 4: (2 điểm) a) (1đ) DE có độ dài nhỏ Đặt AB = AC = a không đổi; AE = BD = x (0 < x < a) Áp dụng định lý Pitago với  ADE vng A có: DE2 = AD2 + AE2 = (a – x)2 + x2 = 2x2 – 2ax + a2 = 2(x2 – ax) – a2 = 2(x – 2 D C A E (0,25đ) a a a � ) + 2 Ta có DE nhỏ � DE2 nhỏ � x = � BD = AE = (0,25đ) a a � D, E trung điểm AB, AC (0,25đ) (0,25đ) b) (1đ) Tứ giác BDEC có diện tích nhỏ 1 1 2 2 2 AB AB AB2 AB AB AB2 � = – (AD – AD + )+ = – (AD – ) + 2 4 8 Ta có: SADE = AD.AE = AD.BD = AD(AB – AD)= (AD2 – AB.AD) (0,25đ) (0,25đ) CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 36 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 AB2 AB2 Vậy SBDEC = SABC – SADE � – = AB2 không đổi (0,25đ) 8 Do SBDEC = AB2 D, E trung điểm AB, AC (0,25) S 20 Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x2 y2 – 5x + 5y b) 2x2 – 5x – Bài 2: Tìm đa thức A, biết rằng: x  16 A  x x2  Bµi 3: Cho ph©n thøc: 5x  2x  2x a) Tìm điều kiện x để giá trị phân thức đợc xác định b) Tìm giá trị x để giá trị phân thức Bài 4: a) Giải phơng trình : x2   x  x x ( x  2) b) Giải bất phơng trình: (x-3)(x+3) < (x=2)2 + Bài 5: Giải toán sau cách lập phơng trình: Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, ngày sản xuất đợc 50 sản phẩm Khi thực hiện, ngày tổ sản xuất đợc 57 sản phẩm Do hoàn thành trớc kế hoạch ngày vợt mức 13 sản phẩm Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất sản phẩm thực ngày Bài 6: Cho ABC vuông A, có AB = 15 cm, AC = 20 cm Kẻ đờng cao AH trung tuyÕn AM a) Chøng minh ∆ ABC ~ ∆ HBA b) TÝnh : BC; AH; BH; CH ? c) Tính diện tích AHM ? Biểu điểm - Đáp án Đáp án Biểu điểm Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x2 y2 5x + 5y = (x2 – y2) – (5x – 5y) = (x + y) (x – y) – 5(x – y) = (x - y) (x + y – 5) (1 ®iĨm) CƠNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 37 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 b) 2x – 5x – = 2x + 2x – 7x – = (2x + 2x) – (7x + 7) = 2x(x +1) – 7(x + 1) = (x + 1)(2x – 7) (1 ®iĨm) 2 Bài 2: Tìm A (1 điểm) A= x(4 x  16 x[(2 x)  x(2 x  4)( x  4) x.2( x  2).2( x  2)    4( x  2) 4 x  x( x  2) x( x  2) x  2x x 2x Bài 3: (2 điểm) a) 2x2 + 2x = 2x(x + 1)   2x  vµ x +   x  x -1 (1 điểm) b) Rút gọn: 5x  5( x  1)   (0,5 ®iĨm) 2 x  x x ( x  1) x 5 1  2 x  x  (0,25 ®iĨm) 2x 5 Vì thoả mãn điều kiện hai tam giác nên x 2 (0,25 điểm) Bài 4: a) Điều kiện xác định: x 0; x - Gi¶i: x(x  2) - (x - 2)   x2 + 2x – x +2 = 2; x( x  2) x( x  2)  x= (loại) x = - Vậy S =  1 b)  x2 – < x2 + 4x +  x2 – x2 – 4x < +  - 4x < 16  x> - 1đ 1đ Vậy nghiệm phơng trình x > - Bµi 5: – Gäi sè ngµy tổ dự định sản xuất : x ngày Điều kiện: x nguyên dơng x > Vậy số ngày tổ thực là: x- (ngày) - Số sản phẩm làm theo kế hoạch là: 50x (sản phẩm) - Số sản phẩm thực là: 57 (x-1) (sản phẩm) Theo đề ta có phơng trình: 57 (x-1) - 50x = 13  57x – 57 – 50x = 13  7x = 70  x = 10 (thoả mãn điều kiện) Vậy: số ngày dự định sản xuất 10 ngày Số sản phẩm phải sản xuất theo kế hoạch là: 50 10 = 500 (sản phẩm) Bài 6: a) Xét ABC HBA, cã: Gãc A = gãc H = 900; cã gãc B chung  ∆ ABC ~ ∆ HBA ( gãc gãc) 0,5 ® 0,5 ® 0,5 ® 0,5 ® 1® 1® CƠNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 38 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THI 0979.456.398 b) áp dụng pitago vuông ABC 1® ta cã : BC = AB  AC = 15  20 = 625 = 25 (cm) AB AC BC 15 20 25   hay   v× ∆ ABC ~ ∆ HBA nªn HB HA BA HB HA 15 20.05  AH = 12 (cm) 25 15.15 9 (cm) BH = 25 1® 1® HC = BC – BH = 25 – = 16 (cm) BC 25  BH   3,5(cm) 2 1 = AH HM = 12 3,5 = 21 (cm2) 2 c) HM = BM – BH = SAHM - VÏ ®óng hình: 1đ A B H M C 1đ S 21 Bài 1(3 điểm): Tìm x biết: a) x2 – 4x + = 25 x  17 x  21 x    4 b) 1990 1986 1004 c) 4x – 12.2x + 32 = 1   0 x y z yz xz xy   Tính giá trị biểu thức: A  x  yz y  2xz z  xy Bài (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi khác Bài (1,5 điểm): Tìm tất số phương gồm chữ số biết ta thêm đơn vị vào chữ số hàng nghìn , thêm đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm đơn vị vào chữ số hàng đơn vị , ta số phương Bài (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, đường cao AA’, BB’, CC’, H trực tâm a) Tính HA' HB' HC'   tổng AA' BB' CC' b) Gọi AI phân giác tam giác ABC; IM, IN thứ tự phân giác góc AIC góc AIB Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN.IC.AM CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 39 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 c) Chứng minh rằng: (AB  BC  CA ) 4 AA'2  BB'2  CC'2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI  Bài 1(3 điểm): a) Tính x = 7; x = -3 b) Tính x = 2007 c) 4x – 12.2x +32 =  2x.2x – 4.2x – 8.2x + 4.8 =  2x(2x – 4) – 8(2x – 4) =  (2x – 8)(2x – 4) =  (2x – 23)(2x –22) =  2x –23 = 2x –22 =  2x = 23 2x = 22  x = 3; x = ( điểm ) ( điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm )  Bài 2(1,5 điểm): xy  yz  xz 1   0  0  xy  yz  xz 0  yz = –xy–xz x y z xyz ( 0,25điểm ) x2+2yz = x2+yz–xy–xz = x(x–y)–z(x–y) = (x–y)(x–z) ( 0,25điểm ) Tương tự: y2+2xz = (y–x)(y–z) ; z2+2xy = (z–x)(z–y) ( 0,25điểm ) Do đó: A  yz xz xy   ( x  y)( x  z) ( y  x )( y  z) ( z  x )(z  y) Tính A = ( 0,5 điểm )  Bài 3(1,5 điểm): Gọi abcd số phải tìm a, b, c, d  N, a , b, c, d 9, a 0 Ta có: abcd k (a  1)( b  3)(c  5)(d  3) m   (0,25điểm) với k, m  N, 31  k  m  100 (0,25điểm) abcd k abcd  1353 m 2 ( 0,25điểm ) (0,25điểm) Do đó: m –k = 1353  (m+k)(m–k) = 123.11= 41 33 ( k+m < 200 ) m+k = 123 m+k = 41  m–k = 11 m–k = 33 m = 67 m = 37  k = 56 k= Kết luận abcd = 3136 (0,25điểm) (0,25điểm) (0,25điểm)  Bài (4 điểm): CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 40 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 Vẽ hình HA'.BC S HBC HA'   a) ; S ABC AA' AA'.BC S HAB HC' S HAC HB'   Tương tự: ; S ABC CC' S ABC BB' (0,25điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) HA' HB' HC' SHBC S HAB S HAC      1 AA' BB' CC' S ABC S ABC S ABC b) Áp dụng tính chất phân giác vào tam giác ABC, ABI, AIC: BI AB AN AI CM IC  ;  ;  IC AC NB BI MA AI BI AN CM AB AI IC AB IC   1 IC NB MA AC BI AI AC BI  BI AN.CM BN.IC.AM c)Vẽ Cx  CC’ Gọi D điểm đối xứng A qua Cx -Chứng minh góc BAD vng, CD = AC, AD = 2CC’ - Xét điểm B, C, D ta có: BD  BC + CD -  BAD vuông A nên: AB2+AD2 = BD2  AB2 + AD2  (BC+CD)2 AB2 + 4CC’2  (BC+AC)2 4CC’2  (BC+AC)2 – AB2 Tương tự: 4AA’2  (AB+AC)2 – BC2 4BB’2  (AB+BC)2 – AC2 -Chứng minh : 4(AA’2 + BB’2 + CC’2)  (AB+BC+AC)2  (0,25điểm) (0,5điểm ) (0,5điểm ) (0,5điểm ) (0,25điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) (AB  BC  CA ) 4 AA'2  BB'2  CC'2 (0,25điểm) (Đẳng thức xảy  BC = AC, AC = AB, AB = BC  AB = AC =BC ABC u) Đề S 22 Câu 1: (5điểm) a, b, B = c, Câu 2: (5điểm) a, Tìm số tự nhiên n để: A=n3-n2+n-1 số nguyên tố n  3n  2n  6n Có giá trị số nguyên n2 D= n5-n+2 số phơng Chứng minh r»ng : (n 2) a b c   1 biÕt abc=1 ab  a  bc  b  ac  c  CÔNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TỊA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 41 ĐỀ THI HỌC SINH GII TON b, c, Câu 3: (5điểm) a, THẦY KA THÁI 0979.456.398 Víi a+b+c=0 th× a +b +c =2(ab+bc+ca)2 4 a2 b2 c2 c b a      b2 c2 a2 b a c Giải phơng trình sau: x 214 x  132 x  54   6 86 84 82 b, 2x(8x-1)2(4x-1)=9 c, x2-y2+2x-4y-10=0 với x,ynguyên dơng Câu 4: (5điểm) Cho hình thang ABCD (AB//CD), giao điểm hai đờng chéo.Qua kẻ đờng thẳng song song với AB cắt DA E,cắt BCtại F a, Chứng minh :DiƯn tÝch tam gi¸c AOD b»ng diƯn tÝch tam gi¸c BOC b Chøng minh: 1   AB CD EF c, Gọi Klà điểm thuộc OE Nêu cách dựng đờng thẳng qua Kvà chia đôi diện tích tam giác DEF Câu Nội dung giải a, (1điểm) A=n3-n2+n-1=(n2+1)(n-1) Để A số nguyên tố n-1=1 n=2 A=5 b, (2điểm) Câu (5điể m) B=n2+3n- 2 n B có giá trị nguyên n2+2 n2+2 ớc tự nhiên n2+2=1 giá trị thoả mãn Hoặc n2+2=2 n=0 Với n=0 B có giá trị nguyên c, (2điểm) D=n5-n+2=n(n4-1)+2=n(n+1)(n-1) (n2+1)+2 =n(n-1)(n+1) n    5 +2= n(n-1)(n+1)(n-2) (n+2)+5 n(n-1)(n+1)+2 Mà n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2 (tich 5số tự nhiên liên tiếp) Và n(n-1)(n+1 5 VËy D chia d Do số D có tận 7nên D số phơng Vậy giá trị n để D số phơng CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN §iĨ m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 42 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 a b c    a, (1®iĨm) ab  a  bc  b  ac  c  ac abc c   abc  ac  c abc  abc  ac ac  c  ac abc c abc  ac     1 =  ac  c c   ac ac  c  abc  ac  Câu (5điể m) b, (2điểm) a+b+c=0 a2+b2+c2+2(ab+ac+bc)=0 a2+b2+c2= -2(ab+ac+bc)  a4+b4+c4+2(a2b2+a2c2+b2c2)=4( a2b2+a2c2+b2c2)+8abc( a+b+c) V× a+b+c=0  a4+b4+c4=2(a2b2+a2c2+b2c2) (1) Mặt khác 2(ab+ac+bc)2=2(a2b2+a2c2+b2c2)+4abc(a+b+c) Vì a+b+c=0 2(ab+ac+bc)2=2(a2b2+a2c2+b2c2) (2) Từ (1)và(2) a4+b4+c4=2(ab+ac+bc)2 c, (2điểm) áp dụng bất đẳng thøc: x2+y2 2xy DÊu b»ng x=y a2 b2 a b a  2 2 ; b c c b c 2 c b c b b  2 2 a c a a c a2 c2 a c c  2 2 ; b a b b a 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 Céng vế ba bất đẳng thức ta có: a b2 c2 a c b   )  (   )  b2 c2 a c b a a b2 c2 a c b      b2 c2 a c b a 2( a, (2®iĨm)   x  214 x  132 x  54   6 86 84 82 x  214 x  132 x  54 (  1)  (  2)  (  3) 0 86 84 82 x  300 x  300 x  300   0 86 84 82 1    (x-300)     0  x-300=0  x=300 VËy S =  86 84 82   300 CÔNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TỊA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 1,0 0,5 0,5 43 THI HC SINH GII TON Câu (5điể m) THẦY KA THÁI 0979.456.398 b, (2®iĨm) 2x(8x-1) 2(4x-1)=9 2 (64x -16x+1)(8x -2x)=9 (64x2-16x+1)(64x2-16x) = 72 Đặt: 64x2-16x+0,5 =k Ta cã: (k+0,5)(k-0,5)=72  k2=72,25  k=± 8,5 Với k=8,5 tacó phơng trình: 64x2-16x-8=0 (2x-1) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 (4x+1)=0;  x= ; x  Với k=- 8,5 Ta có phơng trình: 64x2-16x+9=0  (8x1)2+8=0 v« nghiƯm 0,5   1  2  VËy S =  , 0,5 c, (1®iĨm) x2-y2+2x-4y-10 =  (x2+2x+1)(y2+4y+4)-7=0  (x+1)2-(y+2)2=7  (x-y-1)(x+y+3) =7 Vì x,y nguyên dơng Nên x+y+3>x-y-1>0 x+y+3=7 x-y-1=1 x=3 ; y=1 Phơng trình có nghiệm dơng (x,y)=(3;1) B a,(1điểm) Vì AB//CD S DAB=SACBA (cùng đáy đờng cao) S DAB SAOB = S CBA- SAOB K O E F Hay SAOD = SBOC I N 0,5 M D Câu (5điể m) 0,5 EO AO Mặt khác AB//DC DC AC AB AO AB AO AB AO EO AB         DC OC AB  BC AO  OC AB  BC AC DC AB  DC EF AB AB  DC 1        DC AB  DC AB.DC EF DC AB EF c, (2®iĨm) +Dùng trung tuyÕn EM ,+ Dùng EN//MK (N  b, (2điểm) Vì EO//DC DF) +Kẻ đờng thẳng KN đờng thẳng phải dựng Chứng minh: SEDM=S EMF(1).Gọi giao EM KN I SIKE=SIMN (cma) (2) Từ (1) vµ(2)  SDEKN=SKFN CƠNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN C 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 44 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 KIẾM TIỀN QUA MẠNG VIỆT NAM Quý thầy cô bạn dành thêm chút thời gian để đọc giới thiệu sau tri ân người đăng tài liệu cách dùng Email mã số người giới thiệu theo hướng dẫn sau Nó mang lại lợi ích cho thầy cô bạn, đồng thời tri ân với người giới thiệu mình: Kính chào q thầy bạn Lời cho phép gửi tới quý thầy cô bạn lời chúc tốt đẹp Khi thầy cô bạn đọc viết nghĩa thầy cô bạn có thiên hướng làm kinh doanh Nghề giáo nghề cao quý, xã hội coi trọng tơn vinh Tuy nhiên, có lẽ tơi thấy đồng lương q hạn hẹp Nếu khơng phải mơn học chính, khơng có dạy thêm, liệu tiền lương có đủ cho nhu cầu thầy Còn bạn sinh viên…với thứ phải trang trải, tiền gia đình gửi, hay gia sư kiếm tiền thêm liệu có đủ? Bản thân tơi giáo viên dạy mơn TỐN thầy cô hiểu tiền lương tháng thu Vậy làm cách để kiếm thêm cho 4, triệu tháng ngồi tiền lương Thực tế thấy thời gian thầy cô bạn lướt web ngày tương đối nhiều Ngồi mục đích kiếm tìm thơng tin phục vụ chuyên môn, thầy cô bạn sưu tầm, tìm hiểu thêm nhiều lĩnh vực khác Vậy không bỏ ngày đến 10 phút lướt web để kiếm cho 4, triệu tháng Điều có thể? Thầy cô bạn tin vào điều Tất nhiên thứ có giá Để quý thầy cô bạn nhận 4, triệu tháng, cần đòi hỏi thầy bạn kiên trì, chịu khó biết sử dụng máy tính chút Vậy thực chất việc việc làm nào? Quý thầy cô bạn đọc viết tơi, có hứng thú bắt tay vào công việc Thầy cô nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng Chắc chắn có Tuy nhiên internet có nhiều trang Web kiếm tiền khơng uy tín ( trang web nước ngoài, trang web trả thù lao cao ) Nếu web nước ngồi gặp nhiều khó khăn mặt ngôn ngữ, web trả thù lao cao khơng uy tín, nhận tương xứng với cơng lao chúng ta, thật Ở Việt Nam trang web thật uy tín : http://satavina.com Lúc đầu thân tơi thấy không chắn cách kiếm tiền Nhưng tơi hồn tồn tin tưởng, đơn giản tơi nhận tiền từ cơng ty.( thầy bạn tích lũy 50.000 thơi yêu cầu satavina toán cách nạp thẻ điện thoại tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm chẳng bao nhiêu, sau số tiền kiếm tăng lên Có thể thầy bạn nói: vớ vẩn, chẳng tự nhiên mang tiền cho Đúng chẳng cho không thầy cô bạn tiền đâu, phải làm việc, phải mang lợi nhuận cho họ Khi đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa mang doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm phải có cháo mà ăn chứ, khơng dại mà làm việc cho họ Vậy làm Thầy cô bạn làm nhé: 1/ Satavina.com công ty nào: CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 45 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 Đó cơng ty cổ phần hoạt động nhiều lĩnh vực, trụ sở tòa nhà Femixco, Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh GPKD số 0310332710 - Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp Giấy phép ICP số 13/GPSTTTT Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận Thành Phố HCM Khi thầy cô thành viên công ty, thầy cô hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo xem video quảng cáo( tiền trích từ tiền thuê quảng cáo công ty quảng cáo thuê satavina) 2/ Các bước đăng kí thành viên cách kiếm tiền: Để đăng kí làm thành viên satavina thầy cô làm sau: Bước 1: Nhập địa web: http://satavina.com vào trình duyệt web( Dùng trình duyệt firefox, khơng nên dùng trình duyệt explorer) Giao diện sau: Để nhanh chóng q thầy bạn coppy đường linh sau: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=hoangngocc2tmy@gmail.com&hrID=66309 ( Thầy bạn điền thơng tin Tuy nhiên, chức đăng kí thành viên mở vài lần ngày Mục đích để thầy bạn tìm hiểu kĩ công ty trước giới thiệu bạn bè ) Bước 2: Click chuột vào mục Đăng kí, góc bên phải( khơng có giao diện bước thời gian đăng kí khơng liên tục ngày, thầy cô bạn phải thật kiên trì) Bước 3: Nếu có giao diện thầy khai báo thơng tin: CƠNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 46 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỐN THẦY KA THÁI 0979.456.398 Thầy khai báo cụ thể mục sau: + Mail người giới thiệu( mail tôi, thành viên thức): hoangngocc2tmy@gmail.com + Mã số người giới thiệu( Nhập xác) : 66309 Hoặc q thầy bạn coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=hoangngocc2tmy@gmail.com&hrID=66309 + Địa mail: địa mail thầy cô bạn Khai báo địa thật để vào kích hoạt tài khoản sai thầy cô bạn thành viên thức CƠNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 47 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 + Nhập lại địa mail: + Mật đăng nhập: nhập mật đăng nhập trang web satavina.com + Các thông tin mục: Thông tin chủ tài khoản: thầy cô bạn phải nhập xác tuyệt đối, thơng tin nhập lần nhất, không sửa Thông tin liên quan đến việc giao dịch sau Sai không giao dịch + Nhập mã xác nhận: nhập chữ, số có bên cạnh vào ô trống + Click vào mục: đọc kĩ hướng dẫn + Click vào: ĐĂNG KÍ Sau đăng kí web thơng báo thành cơng hay không Nếu thành công thầy cô bạn vào hòm thư khai báo để kích hoạt tài khoản Khi thành công quý thầy cô bạn vào web có đầy đủ thơng tin cơng ty satavina cách thức kiếm tiền Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina mang lại cho thầy cô Hãy bắt tay vào việc đăng kí, khơng gì, chút thời gian ngày mà thơi Kính chúc q thầy bạn thành cơng Nếu q thầy có thắc mắc q trình tích lũy tiền gọi trực tiếp mail cho tôi: Người giới thiệu: Nguyễn Văn Tú Email người giới thiệu: hoangngocc2tmy@gmail.com Mã số người giới thiệu: 66309 Q thầy bạn coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=hoangngocc2tmy@gmail.com&hrID=66309 2/ Cách thức satavina tính điểm quy tiền cho thầy bạn: + Điểm thầy cô bạn tích lũy nhờ vào đọc quảng cáo xem video quảng cáo Nếu tích lũy điểm từ thầy bạn tháng khoảng 1tr.Nhưng để tăng điểm thầy cô cần phát triển mạng lưới bạn bè thầy cô bạn 3/ Cách thức phát triển mạng lưới: - Xem quảng cáo video: 10 điểm/giây (có 10 video quảng cáo, video trung bình phút) - Đọc tin quảng cáo: 10 điểm/giây (hơn tin quảng cáo) _Trả lời phiếu khảo sát.:100,000 điểm / _Viết Trong ngày bạn cần dành phút xem quảng cáo, bạn kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, bạn kiếm 300đồng - Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi Mức bạn), 10 người dành phút xem quảng cáo ngày, công ty chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày - Cũng tương tự 10 Mức bạn giới thiệu người 10 người bạn có 100 người (gọi mức bạn), cơng ty chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày - Tương tự vậy, công ty chi trả đến Mức bạn theo sơ đồ sau : - Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn 3.000đồng/ngày → 90.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn 30.000đồng/ngày → 900.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn 300.000đồng/ngày CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 48 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 → 9.000.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn 3.000.000đồng/ngày → 90.000.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn 30.000.000đồng/ngày → 900.000.000 đồng/tháng Tuy nhiên thầy cô bạn không nên mơ đạt đến mức Chỉ cần cố gắng để 1tháng 1=>10 triệu ổn Như thầy cô bạn thấy satavina không cho không thầy cô bạn tiền khơng Vậy đăng kí giới thiệu mạng lưới Lưu ý: Chỉ thầy bạn thành viên thức thầy bạn phép giới thiệu người khác Hãy giới thiệu đến người khác bạn bè thầy cô bạn giới thiệu quan tâm đến người mà bạn giới thiệu chăm sóc họ( thành viên thầy bạn có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè thay nội dung mục thông tin người giới thiệu thông tin thầy cô bạn Chúc quý thầy bạn thành cơng kiếm khoản tiền cho riêng Người giới thiệu: Nguyễn Văn Tú Email người giới thiệu: hoangngocc2tmy@gmail.com Mã số người giới thiệu: 66309 Quý thầy cô bạn coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=hoangngocc2tmy@gmail.com&hrID=66309 Website: http://violet.vn/nguyentuc2thanhmy HÃY KIÊN NHẪN BẠN SẼ THÀNH CÔNG Chúc bạn thành cơng! CƠNG TY TRUYỀN THƠNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 49 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THẦY KA THÁI 0979.456.398 CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA – ELEARNING SỐ 111 TÒA B21( TẬP THỂ KIM LIÊN) – NGÕ 97 PHẠM NGỌC THẠCH – ĐỐNG ĐA - HN 50 ... a    a  8a  a  8a  15  15     8a  22 a  8a  120   8a  12   a   a  2  a  6  a 2ñ 2  8a  11  2 Biểu điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 ñ ñ ñ ñ   8a  10   8a  10 Giả sử:... 195 x  166 1 2 3 40 17 19 21 23 x  2 58 x  2 58 x  2 58 x  2 58    0 17 19 21 23 � �1 1 �  x  2 58 �    � 17 19 21 23 � � � x  2 58 � Bài 3:  2009  x    2009  x   x ... THÁI 0979.456.3 98 � a � 2 (thoả ĐK) �  2a  1  42  �  2a  3  2a    � � � a � 402 3 401 5 Suy x = x = (thoả ĐK) 2 402 3 401 5 Vậy x = x = giá trị cần tìm 2 Bài 4: 2010x  2 680 x2  335x
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYEN TAP 40 DE THI HSG TOAN 8 CO DAP AN , TUYEN TAP 40 DE THI HSG TOAN 8 CO DAP AN